Obs!:  Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Om Power Query i Excel.

UPPDATERADES SENAST 20 april 2018

1. VAD AVTALET OMFATTAR

Detta är ett avtal mellan dig ("du" eller "din") och Microsoft Corporation (eller, beroende på var du är bosatt, en av våra filialer) ("Microsoft", "vi", "oss" eller "vår"). Villkoren i detta avtal ("avtalet") gäller din åtkomst till och användning av Microsoft Power Query-tjänsten ("Tjänsterna"). Tjänsterna gör det möjligt för användare att söka efter specifika datauppsättningar med Microsoft Power Query för Microsoft Excel ("Plugin-programmet"). Om du använder Tjänsterna i samband med en prenumeration på Power BI för Microsoft 365 ("Power BI") gör Tjänsterna det också möjligt att dela viss information med andra i organisationen. (Mer information om Power BI finns på www.powerbi.com.) Genom att ha åtkomst till eller använda Tjänsterna accepterar du villkoren i detta avtal. Undvik att ha åtkomst till eller använda Tjänsterna om du inte accepterar villkoren. Om du använder tjänsterna i Tyskland gäller det tyska avtalet.

2. DATA

Du ansvarar själv för alla data som används i samband med din åtkomst eller användning av Tjänsterna ("Data"), och de program eller tjänster som du använder i samband med din åtkomst eller användning av Tjänsterna, inklusive, utan begränsning, att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerhetskopiera sådana data, program eller tjänster.

3. TJÄNSTERNA

3.1. Hur du får använda Tjänsterna.

Du får åtkomst till och kan använda Tjänsterna i enlighet med villkoren i detta avtal och de regler och tillvägagångssätt som vi fastställer för användningen av Tjänsterna. Förutsatt att du uppfyller villkoren i detta avtal kan du använda Tjänsterna för att (a) söka efter och upptäcka vissa offentligt tillgängliga Data och datakällor, och, (b) om du har en prenumeration på Power BI, dela dina frågor och Data med andra i organisationen och få åtkomst till de frågor och data som delas av andra i organisationen.

3.2. Hur du inte får använda Tjänsterna.

När du använder Tjänsterna får du inte:

  • (a) filtrera, hämta, kommentera, generera eller publicera Data eller annat innehåll via Tjänsterna som (i) du inte äger såvida du inte har erhållit tillstånd från rättmätig ägare för sådan användning, eller (ii) är i strid med rättigheter från tredje part avseende integritet eller publicitet, eller andra immateriella rättigheter, användningsvillkor (inklusive utan begränsning API-användningsprinciper), eller andra villkor som gäller för dessa Data eller annat innehåll;

  • (b) hyra ut, leasa, låna ut, sälja eller överföra Tjänsterna till tredje part eller använda Tjänsterna för kommersiella hostingtjänster;

  • (c) använda något otillåtet medel för att ändra eller omdirigera, eller försöka ändra eller omdirigera, Tjänsterna;

  • (d) skada, inaktivera eller försämra Tjänsterna (eller de nätverk som är anslutna till Tjänsterna) eller på annat sätt störa någon annans möjlighet att ha åtkomst till och använda Tjänsterna;

  • (e) ha åtkomst till eller använda Tjänsterna på något sätt som är olagligt eller främjar olaglig verksamhet, inklusive utan begränsning på något sätt som kan vara diskriminerande utifrån någon diskrimineringsgrund, inklusive etnicitet, bakgrund, ursprung, civilstånd, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;

  • (f) bryta mot lokala, statliga, nationella eller andra tillämpliga sekretessregler för konsumenter;

  • (g) ha åtkomst till eller använda Tjänsterna på ett sätt som strider mot Microsofts policy mot skräppost på https://privacy.microsoft.com/en-US/1; eller

  • (h) ha åtkomst till eller använda Tjänsterna på ett sätt som är kränkande, stötande eller skadligt för någon person eller enhet.

4. ÄGANDERÄTT

4.1. Förbehåll av rättigheter, ingen annan licens

Förutom dina begränsade användnings- och åtkomsträttigheter till Tjänsterna som anges i detta avtal förbehåller sig Microsoft alla övriga rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal. Inga ytterligare rättigheter (inklusive underförstådda licenser, rättigheter och avtal) beviljas, varken indirekt, vid hinder eller på annat sätt. Genom att underlätta din upptäckt av och åtkomst till Data beviljar Microsoft dig inga rättigheter att få åtkomst till eller använda sådana Data.

4.2. Licens till Microsoft.

Genom att använda Tjänsterna licensierar du härmed Microsoft (med rätt att underlicensiera flera underlicenstagare och genom flera nivåer av underlicenstagare), enligt dina immateriella rättigheter, alla rättigheter som krävs av Microsoft för att använda eller bearbeta Data via Tjänsterna eller någon annan information du ger oss i samband med din användning av Tjänsterna, enbart i syfte att göra det möjligt för Microsoft att tillhandahålla Tjänsterna eller eventuella supporttjänster till dig. Du ger också Microsoft rätt att spåra och registrera användningsmönster, trender och andra statistiska uppgifter om din användning av Tjänsterna för Microsofts interna bruk.

4.3. Inga anspråk av ägarskap från Microsoft.

Microsoft gör inga anspråk på äganderätt till eller kontroll över data eller annan information som du ger oss i samband med användning av Tjänsterna. Du själv har ansvar att skydda eventuella rättigheter som du kan ha i Data och sådan information.

4.4. Inga anspråk av ägarskap från dig.

Med undantag av vad som uttryckligen tillåts enligt detta avtal kommer du inte att begära äganderätt till eller kontroll över Tjänsterna.

4.5. Din användning av Tjänsterna.

Du kommer att se till att du har nödvändiga rättigheter till alla Data, program eller tjänster som du använder i samband med Tjänsterna, och att din användning av sådana Data, program eller tjänster inte inkräktar på de immateriella rättigheter eller andra äganderättsliga rättigheter som tillkommer tredje part. Du kommer att erhålla alla nödvändiga rättigheter, och agera i enlighet med alla licenser eller andra villkor, från den rättmätiga ägaren till sådana Data, program eller tjänster som du inte äger. Du kommer att ha åtkomst till och använda Tjänsterna (a) utan att bryta mot tredje parts rättigheter eller uttrycka några som helst förpliktelser från Microsoft gentemot dig eller en tredje part, och (b) endast på ett sätt som är i enlighet med alla tillämpliga lagar och bestämmelser.

5. SERVICENIVÅER, SÄKERHET

5.1 Servicenivåer.

Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla några supporttjänster för Tjänsterna. Tjänsterna är kanske inte tillgängliga på grund av schemalagda och ej schemalagda orsaker, t. ex. underhållsuppdateringar, strömavbrott, systemfel, utökad stilleståndstid och andra avbrott. Under dessa perioder kanske du inte kan komma åt eller använda alla eller en del av Tjänsterna. Viss eller all data kan gå förlorade. I händelse av driftavbrott eller avbrott som Microsoft anser kan innebära risk för Tjänsterna kan Microsoft bestämma sig för att göra uppehåll för Tjänsterna.

5.2. Säkerhet.

Vi använder ett antal olika säkerhetstekniker och -metoder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller användning av Tjänsterna, men vi kan inte garantera att vi kommer att lyckas. I enlighet med detta, utan begränsning till andra bestämmelser i detta avtal, bekräftar du att du själv ansvarar för tillräcklig säkerhet, skydd och säkerhetskopiering av Data och alla andra data, program eller tjänster som du använder i samband med Tjänsterna. Vi rekommenderar starkt att du, om tillgängligt och lämpligt, vidtar åtgärder för att skydda Data, inklusive utan begränsning använda krypteringsteknik för att skydda Data från obehörig åtkomst och rutinmässigt arkivera Data.

5.3. Säkerhetsbrist – Meddelande till Microsoft.

Du kommer omedelbart att meddela oss om du upptäcker några säkerhetsbrister som är relaterade till Tjänsterna.

6. SEKRETESS

Programvaran kan komma att samla in information om dig och din användning av programvara för att sedan skicka den till Microsoft. Microsoft kan komma att använda informationen till att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Om du kan välja att inte acceptera avtalet så beskrivs dina rättigheter i produktdokumentationen. Vissa funktioner i programvaran kan göra det möjligt att samla data från användare av programmen som har tillgång till eller använder programvaran. Använder du dessa funktioner för att använda datainsamling i programmen måste du följa gällande lagstiftning, inklusive att få allt obligatoriskt medgivande från användare och att upprätthålla en framträdande sekretesspolicy som korrekt informerar användare om hur du använder, samlar in och delar deras data. Mer information om Microsofts insamling och användning av data finns i produktdokumentationen och Microsofts sekretesspolicy på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Du samtycker till att följa alla tillämpliga bestämmelser i Microsofts sekretesspolicy.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I den mån Microsoft är personuppgiftsbiträde eller underordnat personuppgiftsbiträde för uppgifter i programvaran åtar sig Microsoft, i anslutning till åtagandena i GDPR-villkoren i Villkor för Onlinetjänster gentemot alla kunder från och med 25 maj 2018, på http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. DINA SEKRETESSREGLER

Om du samlar in, lagrar eller på annat sätt behandlar personuppgifter när du använder Tjänsterna måste du: (a) följa alla tillämpliga lagar avseende sekretess- och dataskydd och (b) få tillräcklig behörighet från den som tillhandahåller informationen att möjliggöra bearbetning av informationen av Microsoft, dess filialer, dotterbolag och tjänsteleverantörer (sammantaget "Microsoft-parter") enligt detta avtal, inklusive (i) överföring av information till Microsoft-parter för deras bearbetning och (ii) bearbetning av information utanför jurisdiktion i vilken information tillhandahålls till dig, till exempel lagring och annan behandling i USA..

8. PROGRAMVARA

För att kunna använda Tjänsterna måste du hämta och installera Plugin-programmet. Vi kan automatiskt kontrollera din version av Plugin-programmet. Vi kan automatiskt hämta uppgraderingar av Plugin-programmet till din dator för att uppdatera, förbättra och vidareutveckla Tjänsterna.

9. MEDDELANDEN

9.1 Meddelanden som vi skickar till dig.

Du samtycker till att Microsoft kan hålla dig informerad på ett sätt som fastställs av Microsoft efter eget gottfinnande, inklusive utan begränsning genom att publicera eventuella meddelanden på en portal eller utvecklingswebbplats för Tjänsterna. Så länge du har åtkomst till och kan använda Tjänsterna har du den programvara och maskinvara som krävs för att ta emot dessa meddelanden. Om du inte ger ditt samtycke till att få alla meddelanden elektroniskt måste du sluta använda Tjänsterna.

9.2. Meddelanden som du skickar till Microsoft.

Du kan meddela oss via feedback- eller hjälpfunktioner i Plugin-programmet.

10. FEEDBACK

Du licensierar härmed Microsoft (med rätt att underlicensiera flera underlicenstagare och genom flera nivåer av underlicenstagare), utan kostnad, alla rättigheter som krävs (a) för att på valfritt sätt och i valfritt syfte använda, dela och kommersialisera all feedback om Tjänsterna som du ger oss och (b) för att tredje parts produkter, tekniker och tjänster ska kunna använda eller samverka med specifika delar av en Microsoft-produkt eller -tjänst som innehåller denna feedback. Du kommer inte att lämna feedback som begränsas av en licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara eller dokumentation eller tillhandahåller sina tjänster till tredje part eftersom vi lägger in din feedback i dem. Rättigheterna i detta avsnitt är oåterkalleliga och gäller även efter att detta avtal har upphört att gälla.

11. ERSÄTTNING

Du kommer att hålla oss skadeslösa, betala alla juridiska kostnader för och hålla Microsoft och dess efterföljare, tjänstemän, styrelsemedlemmar och anställda fria från alla anspråk, krav, kostnader, skulder, domslut, förluster, utgifter och skador (inklusive ombuds /juridiska arvoden) till följd av, i samband med eller i relation till (a) din användning av Tjänsterna i strid med detta avtal eller tillämplig lag eller förordning, eller (b) alla data, program eller tjänster som du använder i samband med Tjänsterna, inklusive utan begränsning alla anspråk på sådana data, program eller tjänster, eller någon del av dessa, som gör intrång på, missbrukar eller på annat sätt strider mot eventuell upphovsrätt, patent, företagshemlighet, varumärke eller annan juridisk rättighet som tillkommer tredje part.

12. VI GER INGA GARANTIER

I DEN UTSTRÄCKNING SOM ANGES I TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLER VI TJÄNSTERNA OCH SUPPORTTJÄNSTERNA (OM SÅDANA FINNS), I "BEFINTLIGT SKICK", ”MED ALLA FEL" OCH "SOM TILLGÄNGLIGA" OCH HELA RISKEN FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, PRECISION, TILLGÄNGLIGHETEN FÖR DATA FRÅN TJÄNSTEN OCH INSATSER ÄR PÅ DITT ANSVAR. I DEN UTSTRÄCKNING SOM ANGES I TILLÄMPLIG LAG GÖR MICROSOFT INGA REPRESENTATIONER. GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE TJÄNSTERNA OCH SUPPORTTJÄNSTERNA (OM SÅDANA FINNS). I DEN UTSTRÄCKNING SOM ANGES I TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER OCH UNDANTAR SIG MICROSOFT ALLA REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA OCH LAGSTADGADE. INBEGRIPET UTAN INSKRÄNKNINGAR (A) REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, SKICKLIGT ARBETE, EXAKTHET, TYSTA INSATSER OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSER, (B) REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER VILLKOR SOM UPPSTÅR UNDER BEHANDLINGEN AV OCH ANVÄNDNINGEN AV HANDEL, OCH (C) REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER VILLKOR SOM KAN ANVÄNDAS FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA, KOMMER ATT FUNGERA SOM BESKRIVET, BLI OAVBRUTEN, FELFRI ELLER SÄKER ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA BLIR TILLFÖRLITLIG OCH KORREKT, INKLUSIVE UTAN ATT BEGRÄNSA LAGRING, LÄSNING, UPPDATERING ELLER RADERING AV DATA. INGET MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT PÅSTÅENDE I SAMMANHANGET MED ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER OCH SUPPORTTJÄNSTER (OM SÅDANA FINNS) SKAPAR INGA GARANTIER SOM UTTRYCKLIGEN HAR AVSAGTS I AVTALET. DU KANSKE HAR VISSA RÄTTIGHETER UNDER DIN LOKALA LAGSTIFTNING SOM INTE OAVSETT VILLKOREN I DETTA AVTAL. INGET I AVTALET SYFTAR TILL ATT PÅVERKA DESSA RÄTTIGHETER, OM DE ÄR TILLÄMPLIGA.

Om du är en australiensisk konsument måste vi informera dig om följande: Våra varor levereras med garantier som inte kan uteslutas enligt den australiensiska konsumentköplagen. Du har rätt till en ersättningsvara eller återbetalning för ett större fel och kompensation för andra rimligt förutsebara förluster eller skador. Du har också rätt till att få varorna reparerade eller ersatta om varorna inte har acceptabel kvalitet och felet inte är stort.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER MICROSOFT UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT HA NÅGOT ANSVAR I SAMBAND MED, BASERAT PÅ ELLER TILL FÖLJD AV DETTA AVTAL ELLER DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER EVENTUELLA SUPPORTTJÄNSTER, FÖR (A) NÅGRA INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SPECIELLA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER STRAFFBARA SKADOR, (B) SKADESTÅND FÖR UTEBLIVNA VINSTER, (C) FÖRLUST AV INFORMATION, (D) FÖRLUST AV ANVÄNDNING, (E) SKADA ELLER FÖRLUST AV GOODWILL, (F) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER EVENTUELLA SUPPORTTJÄNSTER, (G) KOSTNAD FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER, -DATA, -PROGRAM ELLER -TJÄNSTER, (H) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV, ELLER ÄNDRING, FÖRSTÖRELSE, RADERING, SKADA ELLER FÖRLUST AV, DATA, ELLER ANDRA DATA, PROGRAM ELLER TJÄNSTER SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED TJÄNSTERNA, (I) UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA KORREKT INFORMATION, (J) VIRUS ELLER ANDRA FÖRHINDRANDE FUNKTIONER SOM PÅVERKAR DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER SOM ÖVERFÖRS TILL DIG VIA TJÄNSTERNA, (K) KOMPATIBILITETSPROBLEM MELLAN TJÄNSTERNA OCH ANDRA TJÄNSTER, PROGRAMVARA ELLER MASKINVARA, OCH (L) TREDJE PARTS UPPFÖRANDE, ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA. MICROSOFTS ANSVAR FÖR DIREKTA SKADOR ÄR BEGRÄNSAT TILL 5,00 USD. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAVSETT OM ANSVARET BASERAS PÅ KONTRAKTSBROTT, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVAR, BROTT MOT GARANTIER ELLER ANNAN JURIDISK TEORI OCH ÄVEN OM (Y) DENNA LÖSNING INTE HELT KOMPENSERAR DIG FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER DU LIDIT ELLER MISSLYCKAS MED SITT GRUNDSYFTE OCH (Z) MICROSOFT HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

MICROSOFT KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA AVBROTT I TJÄNSTERNA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING STRÖMAVBROTT, SYSTEMFEL ELLER ANDRA STÖRNINGAR.

VISSA AV ELLER ALLA DESSA BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG OM DIN STAT, PROVINS ELLER LAND INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR.

14. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Tjänsterna kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Microsoft varken kontrollerar eller ansvarar för innehållet på någon länkad webbplats eller de länkar som finns på en länkad webbplats, eller för eventuella ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Microsoft ansvarar inte för webbsändningar eller någon annan form av sändning som du tar emot från en länkad webbplats. Microsoft tillhandahåller dessa länkar som en tjänst till dig och det innebär inte att Microsoft står som garant för webbplatsen.

15. INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Tjänsterna kan innehålla, tillhandahålla eller möjliggöra din åtkomst till innehåll från tredje part, inklusive data, enbart som en förmån. Sådant innehåll från tredje part ligger utanför Microsofts kontroll och Microsoft ansvarar inte för kvalitet, korrekthet eller prestanda för sådant innehåll. Det faktum att sådant innehåll kan ingå i, tillhandahållas av eller ha åtkomst via Tjänsterna innebär inte att Microsoft eller tredje part står som garant för någon av parternas webbplatser eller tjänster. Beroende på din jurisdiktion kanske visst innehåll från tredje part inte är tillgängligt för dig.

16. VILLKORSÄNDRINGAR, YTTERLIGARE VILLKOR

16.1. Villkorsändringar .

Microsoft kan efter eget gottfinnande ändra detta avtal när som helst. Om vi ändrar detta avtal, kommer vi att uppdatera det datum som visas högst upp i avtalet. Du kan hämta den senaste versionen av avtalet via länken i rutan Om i Plugin-programmet. Om du inte samtycker till ändringarna måste du omedelbart sluta använda Tjänsterna. Om du inte slutar använda Tjänsterna, fortsätter din användning av Tjänsterna enligt det ändrade avtalet.

16.2. Ytterligare villkor.

I detta avtal ingår även eventuella ytterligare villkor som omfattar särskilda aspekter av Tjänsterna, inklusive utan begränsning vår policy för skräppost. Om du använder Tjänsterna i samband med en Power BI-prenumeration (a) omfattas din användning av Tjänsterna även av de villkor som gäller för din användning av Power BI ("Power BI-villkor") och (b) gäller dina Power BI-villkor så länge du har en aktiv Power BI-prenumeration i händelse av en konflikt mellan dina Power BI-villkor och villkoren i detta avtal.

17. PERIOD, UPPSÄGNING

Detta avtal gäller från det datum då du godkänner det.

Du kan säga upp detta avtal när som helst genom att sluta använda Tjänsterna. Oavsett ovan angivna villkor i detta avtal kan Microsoft efter eget gottfinnande när som helst, oavsett anledning eller utan anledning, avbryta din användning av Tjänsterna, eller säga upp detta avtal. Vid avbrytande eller uppsägning upphör direkt din rätt att använda Tjänsterna. Du ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerhetskopiera Data. Vid uppsägning av detta avtal sägs även alla andra rättigheter som du beviljats genom detta avtal upp automatiskt.

18. INGA UTOMSTÅENDE FÖRMÅNSTAGARE

Detta avtal är endast för din och vår skull. Det är inte till förmån för någon annan part, utom för tillåtna efterträdare och ombud enligt detta avtal.

19. INGET AVSTÅENDE

Under inga förhållanden innebär en fördröjning eller oförmåga från Microsofts sida i att utöva en rättighet eller kompensation, ett avstående från denna eller någon annan rättighet eller kompensation.

20. AVTALSSLUTANDE PART, VAL AV JURISDIKTION VID HANTERING AV TVISTER

Om du är bosatt i USA är det lagarna i delstaten Washington, USA, som gäller för tolkningen av detta avtal liksom vid påstådda brott mot det, oavsett eventuella konflikter mellan juridiska principer. Vid alla andra anspråk, inklusive anspråk gällande konsumentskyddslagar, konkurrensbegränsningslagar och skadestånd, gäller lagarna i den delstat i USA där du är bosatt. Om du är bosatt utanför USA regleras dessa villkor av lagarna i det land dit vi levererar din tjänst. Båda parter samtycker härmed helt till att domstolarna i King County, Washington, USA, har jurisdiktion i alla tvister till följd av eller i samband med detta avtal.

21. TOLKNING AV AVTALET

Alla bestämmelser gäller i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. En domstol kan fastslå att vi inte kan genomdriva en del av detta avtal som uttrycks skriftligen. Om så sker byter vi ut denna del i avtalet mot villkor som bäst stämmer överens med avsikten i den del som vi inte kan genomdriva. Avtalet i övrigt kommer inte att ändras. Detta avtal, inklusive eventuella andra principer eller villkor som hänvisas till, inbegriper hela avtalet mellan dig och oss avseende din användning av Tjänsterna. Det ersätter alla tidigare avtal eller anmärkningar (både muntliga och skriftliga) avseende din användning av Tjänsterna.

22. ÖVERLÅTELSE

Vi kan när som helst överlåta hela eller delar av avtalet, utan att meddela dig. Du har inte rätt att överlåta någon del av avtalet till någon tredje part. Alla försök att göra det innebär ett brott mot villkoren i det här avtalet. Du har inte rätt att, tillfälligt eller permanent, överföra någon del av Tjänsterna eller några rättigheter att använda Tjänsterna till tredje part.

23. INFORMATION OM COPYRIGHT OCH VARUMÄRKEN

Allt innehåll avseende Tjänsterna är upphovsrättsskyddat till förmån för Copyright © 2014 Microsoft, dess leverantörer eller annan tredje part vars innehåll (inklusive data) tillhandahålls eller på annat sätt görs tillgängligt via Tjänsterna. Med ensamrätt. Copyrightskydd samt andra upphovsrättsliga lagar och förordningar skyddar alla program och allt innehåll som tillhandahålls som en del av Tjänsterna. Microsoft eller dess leverantörer innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till program och innehåll. Microsoft, Windows, och/eller andra produkter och tjänster från Microsoft som vi refererar till här kan också vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och/eller andra länder. W® är ett registrerat varumärke som tillhör Wikimedia Foundation. Microsoft förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal. Vissa program som används på vissa av Microsofts webbplatsservrar är delvis baserade på uppdrag av Independent JPEG Group. Copyright © 1991 -1996 Thomas G. Lane. Med ensamrätt. Programvaran "gnuplot" som används på vissa av Microsofts webbplatsservrar är upphovsrättsskyddat till förmån för Copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med ensamrätt.

24. GÄLLER ENDAST i USA: INFORMATION OM OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ANSPRÅK PÅ UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG

I enlighet med förordning 17, United States Code, avsnitt 512(c)(2), ska meddelanden om anspråk på upphovsrättsintrång skickas till tjänstleverantörens utsedda ombud. ALLA FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE FÖLJER NEDANSTÅENDE PROCEDUR FÖRBLIR OBESVARADE

Se Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement (information om och tillvägagångssätt för anspråk på upphovsrättsintrång) som finns på www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×