Exportera ett databasobjekt till en annan Access-databas

I Access finns ett antal olika sätt att kopiera objekt, till exempel en tabell eller ett formulär, från en databas till en annan. Det är enklast att kopiera och klistra in objekt, men om du exporterar objekt har du fler alternativ. Du kan till exempel exportera tabelldefinitionen och data i tabellen, eller bara exportera tabelldefinitionen (en tom kopia av tabellen). Du kan också spara information om åtgärden som en exportspecifikation du kan använda senare.

Översikt

Du kan exportera tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler från en Access-databas till en annan. När du exporterar ett objekt skapas en kopia av objektet i måldatabasen.

Du kan exportera databasobjekt när du behöver göra något av följande:

 • Kopiera strukturen i en tabell till en annan databas som en genväg till att skapa en ny tabell.

 • Kopiera design och layout för ett formulär eller en rapport till en annan databas så att du snabbt kan skapa nya formulär och rapporter.

 • Kopiera den senaste versionen av en tabell eller ett formulär till en annan databas med jämna mellanrum. Det här kan du göra genom att skapa en exportspecifikation första gången du exporterar objektet och sedan använda specifikationen till att upprepa samma åtgärd senare.

Det är ingen större skillnad mellan att exportera ett objekt till en annan databas och att öppna en andra databas och sedan importera objektet från den första. Här är de två huvudsakliga skillnaderna mellan att importera och exportera objekt mellan Access-databaser:

 • Du kan importera flera objekt i en enda åtgärd, men du kan inte exportera flera objekt i samma åtgärd. Om du vill exportera flera objekt till en annan databas är det enklare att öppna måldatabasen och utföra en import inifrån den.

 • Förutom databasobjekt kan du importera relationer mellan tabeller, inklusive eventuella import- och exportspecifikationer, samt menyrader och verktygsfält. Du kan också importera en fråga som en tabell. När du exporterar har du inte de här alternativen.

Letar du efter information om att importera objekt till en Access-databas? Läs Importera databasobjekt till den aktuella Access-databasen.

Förbereda exporten

 1. Öppna källdatabasen om den inte redan är öppen. Filformatet kan vara antingen MDB eller ACCDB. Om filen har formatet MDE eller ACCDE måste källobjektet vara en tabell, en fråga eller ett makro. Du kan inte exportera formulär, rapporter och moduler från en MDE- eller ACCDE-fil.

  Obs!: Om databasen är skrivskyddad eller om du inte har behörighet att göra ändringar i databasen så kan du slutföra exporten, men du kan inte spara exportspecifikationen.

 2. Identifiera det objekt du vill exportera. Om det är första gången du exporterar data till en Access-databas ska du tänka på följande:

  Element

  Beskrivning

  Ett objekt per åtgärd

  Du kan bara exportera ett objekt i taget. Om du vill exportera flera objekt måste du upprepa exportåtgärden för varje objekt eller utföra en import från måldatabasen.

  Ny tabell

  Vid varje export skapas ett nytt objekt i måldatabasen. Om det redan finns ett objekt med samma namn kan du välja att skriva över det befintliga objektet eller att ange ett annat namn för det nya objektet.

  Obs!: Du kan inte lägga till poster i en befintlig tabell i en exportåtgärd. Du kan skapa en tilläggsfråga för att lägga till poster. Mer information finns i artikeln Lägga till poster i en tabell med hjälp av en tilläggsfråga.

  Exportera en länkad tabell

  Om tabellen du vill exportera är en länkad tabell skapas en länkad tabell i måldatabasen vid exporten. Den nya länkade tabellen länkar till den ursprungliga källtabellen.

  Om du till exempel exporterar en länkad tabell med namnet Anställda1 i databasen Försäljning som är kopplad till tabellen Anställda i databasen Avlöningslista skapas en länkad tabell i måldatabasen vid exporten. Den nya länkade tabellen länkar direkt till tabellen Anställda i databasen Avlöningslista.

  Delvis export

  Du kan inte exportera delar av objekt eller bara några få poster.

  Relationer

  Eftersom du bara kan exportera en tabell i taget så kopieras inte några relationer vid exporten. Om du vill importera flera tabeller och deras relationer öppnar du måldatabasen och importerar objekten.

  Tabelldefinition

  Du kan välja att exportera en hel tabell eller bara tabelldefinitionen. När du exporterar definitionen skapas en tom kopia av tabellen i måldatabasen.

  Datakälla

  När du exporterar frågor, formulär eller rapporter exporteras inte underliggande datakällor automatiskt. Du måste exportera underliggande datakällor, annars fungerar inte frågan, formuläret eller rapporten.

  Uppslagsfält

  Om ett fält i källtabellen slår upp värden i en annan tabell eller fråga måste du exportera den relaterade tabellen eller frågan om du vill att målfältet ska visa uppslagna värden. Om du inte exporterar den relaterade tabellen eller frågan visas endast söknings-id:n i målfältet.

  Underformulär och underrapporter

  När du exporterar ett formulär eller en rapport exporteras inte underformulär och underrapporter som ingår i formuläret eller rapporten automatiskt. Du måste exportera varje underformulär eller underrapporter och dess underliggande datakälla separat.

 3. Öppna måldatabasen. Filformatet kan vara antingen MDB eller ACCDB. Den kan också vara en MDE- eller ACCDE-fil. Se till att den inte är skrivskyddad och att du har behörighet att ändra den.

  Meddelanden: 

  • Om du inte kan öppna databasen kan en annan användare ha öppnat databasen i exklusivt läge. Du behöver vanligtvis hitta användaren och begära att databasen stängs och öppnas i normalläge (flera användare).

  • Om databasen är lösenordsskyddad uppmanas du att ange lösenordet varje gång du kör guiden Exportera eller den sparade specifikationen.

  • Om du vill exportera objektet till en ny databas måste du skapa en tom databas (som inte innehåller några tabeller, formulär eller rapporter) innan du startar exporten.

 4. Om det redan finns ett objekt med samma namn som källobjektet i måldatabasen måste du avgöra om du vill skriva över den befintliga versionen eller ange ett annat namn för det nya objektet.

  Du är nu redo att starta exporten. Gå till nästa uppsättning instruktioner.

Exportera ett databasobjekt till en annan Access-databas

 1. Gå till fliken Externa data och gruppen Exportera. Klicka på Access

  Tips: Du kan också starta exporten genom att högerklicka på objektet i navigeringsfönstret och sedan klicka på Exportera > Access.

 2. Dialogrutan Exportera - Access-databas öppnas.

 3. Skriv in namnet på måldatabasen i rutan Filnamn i dialogrutan Exportera - Access-databas och klicka på OK.

 4. I dialogrutan Exportera kan du ändra namnet på det nya objektet om du inte vill skriva över ett befintligt objekt med samma namn i måldatabasen.

 5. Om det markerade objektet är en tabell anger du om du vill exportera tabellens definition och data eller bara definitionen.

 6. Slutför åtgärden genom att klicka på OK.

  Om det finns ett objekt med samma namn i måldatabasen får du välja att antingen skriva över objektet eller ange ett annat namn. Klicka på Ja om du vill skriva över eller på Nej om du vill återgå till dialogrutan Exportera. Ange ett namn som inte används i måldatabasen och klicka på OK.

  Objekten exporteras. Om det inträffar ett fel visas ett felmeddelande. Annars visas den sista skärmen i guiden där du kan skapa en specifikation med information om exporten.

Vad mer behöver jag veta?

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×