Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan använda talformat för att ändra utseende på tal, till exempel datum och tider, utan att ändra det faktiska talet. Talformatet påverkar inte cellvärdet som används i Excel för att utföra beräkningar. Det faktiska värdet visas i formelfältet.

I Excel finns flera inbyggda talformat. Du kan använda dessa inbyggda format i befintligt skick, eller så kan du använda dem som grund när du skapar egna format. När du skapar egna talformat kan du ange upp till fyra avsnitt med formatkod. Dessa avsnitt med kod definierar formatet för positiva tal, negativa tal, nollvärden och text, i den ordningen. Kodavsnitten måste avgränsas med semikolon (;).

I följande exempel visas fyra typer av avsnitt med formatkod.

Fyra typer av formatkodsavsnitt

Bildtext 1Format för positiva tal

Bild av knappFormat för negativa tal

Bildtext 3 Format för nollor

Steg 4 Format för text

Om du endast anger ett avsnitt med formatkod, används koden i det avsnittet för alla tal. Om du anger två avsnitt med formatkod, används det första kodavsnittet för positiva tal och nollor, och det andra för negativa tal. När du hoppar över kodavsnitt i talformatet måste du infoga ett semikolon för varje kodavsnitt som saknas. Du kan använda operator & (et-tecken) operator om du vill sammanfoga två värden.

Skapa egen formatkod

  1. På fliken Start klickar du på Talformat Rutan Formatera tal och sedan på Fler talformat.

  2. I dialogrutan Formatera celler , i rutan Kategori, klickar du på Anpassa.

  3. Markera det talformat som du vill anpassa i listan Typ.

    Det talformat som du markerar visas i rutan Typ högst upp i listan.

  4. I rutan Typ gör du önskade ändringar i det talformat som du har markerat.

Riktlinjer för formatkod

Om du vill visa både text och tal i en cell ska du omsluta texttecknen med dubbla citattecken (" ") eller skriva ett bakvänt snedstreck (\) före ett enstaka tecken. Infoga tecknen i lämpligt avsnitt i formatkoden. Du kan till exempel skriva formatet 0,00 kr" överskott";–0,00 kr" underskott" om du vill visa ett positivt belopp som "125,74 kr överskott" och ett negativt belopp som "–125,74 kr underskott".

Du behöver inte använda citattecken för att visa tecknen i tabellen nedan:

Tecken

Namn

$

dollartecken

+

plustecken

-

minustecken

/

Snedstreck

(

vänsterparentes

)

högerparentes

:

Kolon

!

utropstecken

^

cirkumflex

&

Et-tecken

'

Apostrof

~

Tilde

{

vänster klammerparentes

}

höger klammerparentes

<

Mindre än-tecken

>

Större än-tecken

=

likhetstecken

Blanksteg

Om du vill skapa ett talformat som innehåller text som skrivs i en cell, infogar du ett @-tecken i talformatets textavsnitt där du vill att texten ska visas. Om @-tecknet inte ingår i textavsnittet i talformatet, visas inte text som du skriver i cellen, bara siffror. Du kan också skapa ett talformat som kombinerar vissa texttecken med text som skrivs i cellen. Det gör du genom att skriva texttecknen som du vill ha före @-tecknet, efter @-tecknet eller både och. Omslut sedan texttecknen som du har skrivit med dubbla citattecken (" "). Om du till exempel vill infoga text före texten som angetts i cellen, skriver du "bruttovinst för "@ i talformatets textavsnitt.

Om du vill skapa ett blanksteg som är lika brett som ett tecken i ett talformat, infogar du ett understreck (_) följt av tecknet. Om du till exempel vill att positiva tal ska radas upp korrekt tillsammans med negativa tal som omsluts med parenteser, infogar du ett understreck i slutet av det positiva talformatet följt av en högerparentes.

Om du vill upprepa ett tecken i talformatet så att bredden på talet fyller hela kolumnen, skriver du en asterisk (*) före tecknet i formatkoden. Du kan till exempel skriva 0*– om du vill infoga tillräckligt med streck efter ett tal för att fylla cellen, eller skriva *0 före ett format om du lägga till inledande nollor.

Du kan använda koder för talformat för att styra visningen av siffror före och efter decimaltecknet. Använd nummertecknet (#) om du bara vill visa de signifikanta siffrorna i ett tal. Det här tecknet tillåter inte visning av icke signifikanta nollor. Använd det numeriska tecknet för noll (0) om du vill visa icke signifikanta nollor när ett tal kanske har färre siffror än vad som har angetts i formatkoden. Använd ett frågetecken (?) om du vill lägga till blanksteg för icke signifikanta nollor på endera sidan av decimaltecknet så att decimaltecknen är i linje med varandra när de formateras med en fast teckenbredd, till exempel Courier New. Du kan också använda frågetecken (?) om du vill visa bråk som har olika antal siffror i täljare och nämnare.

Om ett tal har fler siffror till vänster om decimaltecknet än vad det finns platshållare i formatkoden, visas de extra siffrorna i cellen. Om ett tal har fler siffror till höger om decimaltecknet än vad det finns platshållare i formatkoden, avrundas däremot talet till samma antal decimaler som det finns platshållare. Om formatkoden bara innehåller nummertecken (#) till vänster om decimaltecknet, inleds tal som är mindre än 1 med decimaltecknet, inte med en nolla följt av ett decimaltecken.

Om du vill visa

Som

Använder du den här koden

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

1,2

1234,568

12,0

1234,57

#,0#

Tal:

44,398

102,65

2,8

Justerade decimaltecken:

    44,398

102,65

        2,8

???.???

Tal:

5,25

5,3

Justerade täljare i bråk:

5 1/4.

5 3/10.

# ???/???

Om du vill använda blanksteg som tusentalsavgränsare eller skala ett tal med en multipel om ett tusen, infogar du följande avgränsare i talformatet.

Om du vill visa

Som

Använder du den här koden

12000

12<nbsp />000

#,###

12000

1,2

#,

12200000

12,2

0,0,,

Om du vill visa inledande och efterföljande nollor före eller efter ett heltal, använder du koderna i tabellen nedan.

Om du vill visa

Som

Använder du den här koden

1,2

123

00012

00123

00000

1,2

123

00012

000123

"000"#

123

0123

"0"#

Om du vill ange färgen på ett avsnitt i formatkoden skriver du namnet på någon av följande åtta färger i koden och omsluter namnet med hakparentes på det sätt som visas. Färgkoden måste vara det första elementet i kodavsnittet.

[Svart] [Blå] [Cyan] [Grön] [Magenta] [Röd] [Vit] [Gul]

Om du vill ange att ett talformat bara ska användas om talet uppfyller ett angivet villkor, omsluter du villkoret med hakparentes. Villkoret består av en jämförelse operator och ett värde. Följande talformat visar till exempel tal som är mindre än eller lika med 100 med rött typsnitt och tal som är större än 100 med blått typsnitt.

[Röd][<=100];[Blå][>100]

Om du vill dölja nollor eller dölja alla värden i cellerna, skapar du ett eget format med hjälp av koderna nedan. Dolda värden visas bara i formelfältet. Värdena skrivs inte ut när du skriver ut bladet. När du vill visa de dolda värdena igen ändrar du formatet till Allmänt talformat eller något annat lämpligt datum- eller tidsformat.

Om du vill dölja

Använder du den här koden

Nollvärden

0;-0; @

Alla värden

;;; (tre semikolon)

Använd följande tangentbordsgenväg när du skriver följande valutasymboler i rutan Typ.

Om du vill ange

Tryck på de här tangenterna

¢ (cent)

ALT + 4

£ (pund)

ALT + 3

¥ (yen)

ALT + Y

€ (euro)

ALT + Skift + 2

De nationella valutainställningarna bestämmer var valutasymbolen placeras (det vill säga om symbolen visas före eller efter talet och om symbolen och talet avgränsas med blanksteg). De nationella inställningarna styr också vilken decimalsymbol och tusentalsavgränsare som används. Du kan styra dessa inställningar under Internationellt i systeminställningarna i Mac OS X.

Om du vill visa tal som procent av 100 – till exempel visa 0,08 som 8 % eller 2,8 som 280 % – infogar du ett procenttecken (%) i talformatet.

Om du vill visa tal med matematisk notation ska du använda någon av exponentkoderna i talformatskoden – till exempel E–, E+, e– eller e+. Om en formatkod innehåller en nolla (0) eller nummertecken (#) till höger om en exponentkod, visas numret i matematisk notation och ett "E" eller "e" infogas. Antalet nollor eller nummertecken till höger om en kod bestämmer antalet siffror i exponenten. Koderna "E–" och "e–" placerar ett minustecken (-) vid negativa exponenter. Koderna "E+" och "e+" placerar ett minustecken (-) vid negativa exponenter och ett plustecken (+) vid positiva exponenter.

Med följande koder formaterar du datum och tid.

Viktigt!: Om du använder koden "m" eller "mm" direkt efter koden "h" eller "hh" (för timmar) eller direkt före koden "ss" (för sekunder) visas minuter i stället för månad.

Om du vill visa

Som

Använder du den här koden

År

00–99

åå

År

1900-9999

yyyy

Månader

1–12

m

Månader

01–12

mm

Månader

Jan–dec

mmm

Månader

Januari–december

mmmm

Månader

J–D

mmmmm

Dagar

1–31

d

Dagar

01–31

dd

Dagar

Sön–lör

ddd

Dagar

Söndag–lördag

dddd

Timmar

0–23

h

Timmar

00–23

hh

Minuter

0–59

m

Minuter

00–59

mm

Sekunder

0–59

s

Sekunder

00–59

ss

Tid

4 AM

t AM/PM

Tid

4:36 PM

t:mm AM/PM

Tid

4:36:03 PM

t:mm:ss A/P

Tid

4:36:03.75 PM

t:mm:ss,00

Förfluten tid (timmar och minuter)

1:02

[h]:mm

Förfluten tid (minuter och sekunder)

62:16

[mm]:ss

Förfluten tid (sekunder och hundradelar)

3735,80

[ss],00

Obs!: Om formatet innehåller AM eller PM baseras timmarna på tolvtimmarsklocka, där "AM" eller "A" anger tiden från midnatt till tolv på dagen, och "PM" eller "P" anger tiden från tolv på dagen till midnatt. Annars baseras timmar på 24-timmarsklocka.

Se även

Skapa och tillämpa ett anpassat talformat

Visa tal som postnummer, personnummer eller telefonnummer

Visa datum, tider, valuta, bråk och procent

Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering

Visa eller dölja nollvärden

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×