I PowerPoint är en platshållare en förformaterad behållare för innehåll i en bild (text, grafik eller video). Den förinställt formateringen gör det enklare att formatera bilder konsekvent.

Du formaterar en platshållare i bildbakgrundsvyn. Sedan använder du platshållaren – lägga till innehåll till den – i vyn Normal.

Bilden har två rektangulära platshållare:

 1. (övre) rubrikplatshållaren uppmanar användaren att ange text och formatera den i standardteckensnittet Rubrik, storlek och färg

 2. Platshållaren (undre) accepterar text eller en tabell, ett diagram, SmartArt-grafik, bild eller video, vilket anges av de klickbara ikonerna i mitten.

En rubrik- och innehållsbild med två platshållare

Ändra ledtexten i en platshållare

Du kan ändra den allmänna ledtexten ("Klicka för att redigera ...") för en platshållare.

 1. Välj Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyerfliken Visa.

 2. I miniatyrfönstret i bildbakgrundsvyn väljer du den layout du vill ändra.

 3. I huvudfönstret, i layouten, markerar du den aktuella ledtexten (till exempel Klicka för att redigera textoch skriver sedan den text du vill använda i stället.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn går du till fliken Bildbakgrund och väljer Stäng bakgrundsvy för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Teman i gruppen Redigera tema ochsedan på Spara aktuellt tema.

Ändra storlek eller flytta en platshållare

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den platshållare som du vill ändra i bildlayouten som du vill ändra och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på den pekar du på något av storlekshandtagen och drar i det när pekaren blir Dubbelriktad pilen dubbelriktad pil.

  • Om du vill flytta platshållaren pekar du på en av dess kantlinjer och när pekaren ändras till en Vit pekare med korspildrar du platshållaren till en ny plats.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Bildbakgrund.

 4. Markera alla bilder som använder den bildlayout du just ändrade i miniatyrfönstret i normalvyn.

  Om du vill markera flera bilder trycker du på och håller ned Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på bilderna.

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 5. Gå till fliken Start, klicka på Layoutoch välj sedan den layout som innehåller platshållarna som du just ändrade.

  Det här steget slutför platshållarändringen genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en bild igen.

Lägga till en platshållare i en bildlayout

Du kan bara lägga till platshållare i bildlayouter, inte på enskilda bilder i en presentation. Om du inte har arbetat med bildlayouter kan du läsa Vad är en bildlayout? och Vad är en bildbakgrund? innan du läser vidare.

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den layout där du vill lägga till en eller flera platshållare in den vänstra miniatyrrutan.

 3. Klicka på Infoga platshållare på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på den typ av platshållare du vill lägga till.

  Visar knappen Infoga platshållare i bildbakgrundsvyn i PowerPoint

 4. Klicka på en plats i bildlayouten och dra sedan platshållaren. Du kan lägga till så många platshållare du vill.

 5. Om du lägger till en textplatshållare kan du anpassa ledtexten ("Klicka för att redigera ...") som visas i den:

  Markera standardtexten i platshållaren och ersätt den med din egen ledtext.

  Byt till fliken Start för att formatera ledtexten som du vill att den ska visas.

  Med texten markerad kan du ändra teckensnitt eller teckenstorlek. Om en oönskad punkt visas före den anpassade ledtexten klickar du i gruppen Stycke på nedåtpilen bredvid Punktlista och klickar sedan på Ingen.

 6. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Bildbakgrund när du är färdig.

 7. Markera alla bilder som använder den bildlayout du just ändrade i miniatyrfönstret i normalvyn.

  (Om du vill markera flera bilder trycker du på och håller ned Ctrl-tangenten och klickar sedan på varje bild.)

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 8. Gå till fliken Start, klicka på Layoutoch välj sedan den layout som innehåller platshållarna som du just ändrade.

  Det här steget slutför platshållarändringen genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en bild igen.

Ta bort en platshållare

Vi rekommenderar att du inte tar bort en platshållare från en färdig bildlayout. Om du vill göra en sådan ändring duplicerar du layouten, ger den ett distinkt namn och redigerar sedan kopian.

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. I den vänstra miniatyrrutan klickar du på den bildlayout som du vill ändra.

 3. Markera platshållaren i layouten och tryck sedan på Delete-tangenten.

Följande är ett exempel på en inbyggd bildlayout som innehåller en platshållare för rubriktext, två platshållare för undertext och två platshållare där du kan lägga till brödtext, en tabell, ett diagram, SmartArt-grafik, bild eller ett film- eller ljudklipp.

Platshållare i en layout

Du kan lägga till platshållare var som helst i en bildlayout och lägga till anpassad ledtext som uppmanar användarna att ange en viss typ av innehåll. Du kan också anpassa texten för mer specifika uppmaningar.

Viktigt!: Om du ändrar en bildlayout efter att du redan har skapat vissa bilder som använder den layouten måste du tillämpa layouten på nytt på bilderna. Se "Tillämpa uppdateringarna så att de visas på bilderna" i artikeln Redigera och tillämpa en bildlayout igen.

 1. Klicka Bildbakgrund i gruppen Presentationsvyerfliken Visa.

 2. I fönstret som innehåller bildbakgrunderna och layouterna klickar du på den layout där du vill lägga till en eller flera platshållare.

 3. Klicka på Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på den typ av platshållare du vill använda.

  Infoga en platshållare

 4. Klicka på en plats i layouten och rita sedan platshållaren genom att dra.

 5. Om du lägger till en textplatshållare kan du lägga till anpassad text.

  Markera standardtexten i platshållaren och ersätt den med din egen ledtext.

  Obs!: Om en oönskad punkt visas före den anpassade ledtexten klickar du på fliken Start och i gruppen Stycke klickar du på nedpilen bredvid Punktlista och sedan på Ingen.

 6. Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler platshållare i en layout.

  Obs!: När du lägger till platshållare i en layout och innehållet i platshållarna ändrar layoutens syfte kanske du även vill byta namn på layouten. Det gör du genom att högerklicka på miniatyrbilden av bildlayouten, klicka på Byt namn på layout,skriva ett nytt namn och sedan klicka på Byt namn.

 7. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stängfliken Bildbakgrund för att återgå till normalvyn.

 8. I listan med bildminiatyrer markerar du den bild som du vill använda layouten på nytt för med de nyligen tillagda platshållarna.

 9. Klicka på Layout i gruppen Bilder på flikenStartoch klicka sedan på den ändrade layouten.

  Obs!: Mer information om layouter finns i Skapa en ny anpassad layout.

Ändra ledtexten i en platshållare

Du kan ersätta den allmänna ledtexten ("Klicka för att redigera ...") för en platshållare.

 1. visa-menyn pekar du på Bakgrundsvyeroch klickar sedan på Bildbakgrund.

 2. I bildbakgrundsvyn klickar du på den första bildlayouten under bildbakgrunden i navigeringsfönstret. (Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är det första objektet i navigeringsfönstret.)

 3. Markera texten Klicka här för att redigera format för originalrubrikoch skriv sedan den anpassade text som du vill ersätta den med.

 4. När du är klar med ändringarna i vyn Bildbakgrund klickar du på Stäng bakgrund på fliken Bildbakgrund för att återgå till normalvyn (redigering).

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Teman i gruppen Redigera tema ochsedan på Spara aktuellt tema.

Ändra storlek eller flytta en platshållare

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den platshållare som du vill ändra i bildlayouten som du vill ändra och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på den pekar du på något av storlekshandtagen och drar i det när pekaren blir Dubbelriktad pilen dubbelriktad pil.

  • Om du vill flytta platshållaren pekar du på en av dess kantlinjer och när pekaren ändras till en Vit pekare med korspildrar du platshållaren till en ny plats.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Bildbakgrund.

 4. Markera alla bilder som använder den bildlayout du just ändrade i miniatyrfönstret i normalvyn.

  Om du vill markera flera bilder håller du ned Kommando-tangenten ⌘ och klickar sedan på varje bild.

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 5. Gå till fliken Start, klicka på Layoutoch välj sedan den layout som innehåller platshållarna som du just ändrade.

  Det här steget slutför platshållarändringen genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en bild igen.

Lägga till platshållare i en bildlayout

Platshållare är rutor i en bildlayout som du klickar på för att lägga till innehåll när du skapar bilderna. I bildbakgrundsvyn kan du lägga till platshållare i en ny bildlayout eller ändra utseendet på en befintlig bildlayout.

 1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen BakgrundsvyerVisa-menyn.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund och klicka sedan på den typ av platshållare du vill infoga. Alternativen är för Innehåll,Innehåll (lodrätt), Text, Text(lodrät), Bild,Diagram,Tabell,SmartArt,Mediaoch Onlinebild.

  alternativtext

 4. Rita platshållaren på bilden genom att dra markören.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Ändra storlek på platshållaren

  Markera platshållaren, placera pekaren över ett storlekshandtag och dra sedan handtaget tills platshållaren har den storlek du vill använda.

  Flytta platshållaren

  Markera platshållaren och dra den sedan till den nya platsen.

  Formatera platshållaren

  Markera platshållaren, klicka på fliken Figurformat och gör sedan de ändringar du vill. Om du till exempel vill ändra fyllningsfärgen för platshållaren klickar du på Figurfyllningi Figurformat.

 6. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrundfliken Bildbakgrund för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Teman i gruppen Redigera tema ochsedan på Spara aktuellt tema.

 7. Markera alla bilder som använder den bildlayout du just ändrade i miniatyrfönstret i normalvyn.

  (Om du vill markera flera bilder trycker du på och håller ned kommandotangenten ⌘ och klickar sedan på varje bild.)

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 8. Gå till fliken Start, klicka på Layoutoch välj sedan den layout som innehåller platshållarna som du just ändrade.

  Det här steget slutför platshållarändringen genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en bild igen.

Ta bort sidfotselement från en bildlayout

Platshållarna för sidfötter tas med som standard när du lägger till en ny bildlayout. Sidfoten består av tre element: datum och tid, sidfotstext och bildnummer. Formatering, storlek och placering av sidfotens platshållare ärvs från sidfotselementen i bildbakgrunden, förutom om du redigerar sidfotens platshållare direkt i bildlayouten.

Viktigt!: Även om sidfotselementen visas i bildbakgrunden och bildlayouterna i bildbakgrundsvyn måste du aktivera dem innan de kan visas på bilderna i presentationen. Om du vill aktivera sidhuvuden och sidfötter klickar du på Infoga-menyn och sedan på Sidhuvud och sidfot.

 1. visa-menyn pekar du på Bakgrundsvyeroch klickar sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Avmarkera kryssrutan Sidfötter i layouten Bildbakgrund fliken Bildbakgrund.

  Skärmbild som visar de tillgängliga alternativen för Rubrik och sidfot i gruppen Layout för bildbakgrund.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Teman i gruppen Redigera tema ochsedan på Spara aktuellt tema.

Lägga till platshållare i en bildlayout

Platshållare är rutor i en bildlayout som du klickar på för att lägga till innehåll när du skapar en presentation. I bildbakgrundsvyn kan du lägga till platshållare i en ny bildlayout eller ändra utseendet på en befintlig bildlayout.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och gör något av följandeunder Redigera layout:

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera sidlayout

  Om du vill infoga platshållare för

  Gör följande

  Rubrik

  Obs!: Endast en platshållare för "officiell" rubrik tillåts på varje bild eftersom den text du lägger till i en rubrikplatshållare i normalvyn blir bildens rubrik i dispositionen.

  Markera kryssrutan Rubrik.

  Lodrät rubrik

  Obs!: Endast en platshållare för "officiell" rubrik tillåts på varje bild eftersom den text du lägger till i en rubrikplatshållare i normalvyn blir bildens rubrik i dispositionen.

  Markera kryssrutan Lodrät rubrik.

  innehållsplatshållare

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare ochklicka sedan på Platshållare för innehåll .

  Lodrätt innehåll

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare ochklicka sedan på Lodrätt Platshållare för lodrätt innehåll .

  Text

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare ochklicka sedan på Text Platshållare för text.

  Lodrät text

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare ochklicka sedan på Lodrät text Platshållare för lodrät text.

  Diagram

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare ochklicka sedan på Diagram Platshållare för diagram.

  Tabell

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare ochklicka sedan på Tabell Platshållare för tabell .

  SmartArt-grafik

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare ochklicka sedan på SmartArt- Platshållare för SmartArt-grafik .

  Filmer

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare ochklicka sedan på Media Platshållare för media .

  ClipArt

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare ochklicka sedan på ClipArt- Platshållare för ClipArt .

  Bild

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare ochklicka sedan på Bild Bildplatshållare.

 4. Rita platshållaren på bilden genom att dra markören.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Ändra storlek på platshållaren

  Markera platshållaren, placera pekaren över ett storlekshandtag och dra sedan handtaget tills platshållaren har den storlek du vill använda.

  Flytta platshållaren

  Markera platshållaren och dra den sedan till den nya platsen.

  Formatera platshållaren

  Markera platshållaren, klicka på fliken Format och gör sedan de ändringar du vill. Om du till exempel vill ändra platshållarens fyllningsfärg klickar du på Fyllningunder Figurformat.

 6. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Ersätta ledtexten i en platshållare

Om du skapar en mall och vill ha specifika anvisningar för vilket innehåll som ska läggas till i en platshållare på en bild kan du ersätta ledtexten i bildbakgrundsvyn. I följande exempel ersätter "Klicka för att lägga till projektnamn" standarduppfrågad text i en rubrikplatshållare.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I bildbakgrundsvyn klickar du på den första bildlayouten under bildbakgrunden i navigeringsfönstret. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Om du vill ersätta platshållartexten markerar du texten Klicka här om du vill redigera formatet för originalrubrik och skriv eller klistra in den anpassade texten. Klicka här om du vill lägga till en projektrubrik.

  Platshållartexten ändras tillKlicka för att lägga till projektrubriken, och den nya ledtexten visas i platshållaren när du återgår till normalvyn.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Ta bort sidfotselement från en bildlayout

Platshållarna för sidfötter tas med som standard när du lägger till en ny bildlayout. Sidfoten består av tre element: datum och tid, sidfotstext och bildnummer. Formatering, storlek och placering av sidfotens platshållare ärvs från sidfotselementen i bildbakgrunden, förutom om du redigerar sidfotens platshållare direkt i bildlayouten.

Viktigt!: Även om sidfotselementen visas i bildbakgrunden och bildlayouterna i bildbakgrundsvyn måste du aktivera dem innan de kan visas på bilderna i presentationen. Om du vill aktivera sidhuvuden och sidfötter klickar du på Infoga-menyn och sedan på Sidhuvud och sidfot.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och avmarkera sedan kryssrutan Tillåtsidfötter under Redigera layout.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera sidlayout

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Se även

Skapa eller ändra bildlayouter

Ändra en bildbakgrund

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×