Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När en skadad arbetsbok identifieras av Microsoft Excel när den öppnas startar den automatiskt läget för filåterställning och försöker reparera arbetsboken. Om läget för filåterställning inte startar kan du försöka med följande manuella process för att återställa arbetsboken:

 1. Klicka på Arkiv > Öppna.

 2. Klicka på den plats och mapp som innehåller den skadade arbetsboken.

 3. Välj den skadade arbetsboken i dialogrutan Öppna.

 4. Klicka på pilen bredvid knappen Öppna och klicka sedan på Öppna och reparera.

  Kommandot öppna och reparera

 5. Om du vill återställa så mycket arbetsboksdata som möjligt väljer du Reparera.

  Om Reparera inte kan återskapa dina data väljer du Extrahera data för att extrahera värden och formler från arbetsboken.

Om varken automatisk eller manuell reparation fungerar finns det några återställningsmetoder som kan hjälpa dig att rädda dina data. Du kan också vidta vissa förebyggande åtgärder för att undvika att förlora ditt arbete genom att automatiskt spara en säkerhetskopia av arbetsboken eller skapa en återställningsfil då och då.

Återskapa data från en skadad arbetsbok

Välj någon av följande metoder för att återställa dina data. Om det inte lyckas kan du prova en annan metod. Du kan också försöka återställa arbetsboken med programvarulösningar från tredje part.

Viktigt!: Om ett diskfel eller nätverksfel hindrar dig från att öppna en arbetsbok flyttar du arbetsboken till en annan hårddisk eller en lokal disk innan du provar något av följande återställningsalternativ.

Återskapa data när arbetsboken är öppen i Excel

 • Återställ arbetsboken till den senast sparade versionen    Om en arbetsbok skadas när du arbetar, men innan du sparar ändringarna kan du återställa arbetsboken till den senast sparade versionen:

  1. Klicka på Arkiv > Öppna.

  2. Dubbelklicka på namnet på arbetsboken du har öppnat i Excel.

  3. Klicka på Ja för att öppna arbetsboken igen.

   Arbetsboken öppnas utan ändringar som du har gjort som kan ha gjort att arbetsboken skadades.

Återskapa data när du inte kan öppna arbetsboken i Excel

 • Ställ in beräkningsalternativet i Excel på manuellt    Prova att ändra beräkningsinställningen från automatiskt till manuellt. Eftersom arbetsboken då inte beräknas om kanske den går att öppna.

  1. Klicka på Arkiv > Nytt.

  2. Klicka på Tomarbetsbok under Nytt.

  3. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  4. Välj Manuellt under Beräkningsalternativi kategorinFormler ochklicka sedan på OK.

  5. Klicka på Arkiv > Öppna.

  6. Leta reda på och dubbelklicka på den skadade arbetsboken för att öppna den.

 • Använd externa referenser för att länka till den skadade arbetsboken    Om du bara vill hämta data och inte formler eller beräknade värden från arbetsboken kan du försöka använda externa referenser för att länka till den skadade arbetsboken.

  1. Klicka på Arkiv > Öppna.

  2. Gå till mappen som innehåller den skadade arbetsboken.

  3. Högerklicka på filnamnet för den skadade arbetsboken, klicka på Kopieraoch klicka sedan på Avbryt.

  4. Klicka på Arkiv > Nytt.

  5. Klicka på Tomarbetsbok under Nytt.

  6. Skriv =Filnamn i cell A1 i den nya arbetsboken! A1, där Filnamn är namnet på den skadade arbetsboken som du kopierade i steg 3, och tryck sedan på Retur.

   Obs!:  Du behöver bara ange arbetsbokens namn, du behöver inte ange filnamnstillägget.

  7. Om dialogrutan Uppdatera värden visas markerar du den skadade arbetsboken och klickar sedan på OK.

  8. Om dialogrutan Markera blad visas markerar du rätt blad och klickar på OK.

  9. Markera cell A1.

  10. Klicka > kopieraeller tryck på Ctrl+C.

  11. Markera ett område med början i cell A1 som är ungefär lika stort som området med celler som innehåller data i den skadade arbetsboken.

  12. Klicka > Klistra ineller tryck på Ctrl+V.

  13. Medan cellområdet är markerat klickar du på Start >kopiera igen eller trycker på Ctrl+C.

  14. Klicka > pilen under Klistra in ochklicka sedan på Värdenunder Klistra in värden.

   När du klistrar in värden tas länkar till den skadade arbetsboken bort och bara data blir kvar.

 • Använd ett makro för att extrahera data från en skadad arbetsbok    Om ett diagram är länkat till den skadade arbetsboken kan du prova att använda ett makro för att extrahera diagrammets källdata.

  1. Kopiera följande makrokod och klistra in den i ett modulblad:

   Sub GetChartValues()

   Dim NumberOfRows As Integer

   Dim X As Object

   Räknare = 2

   ' Calculate the number of rows of data.

   NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1). Värden)

   Kalkylblad("ChartData"). Celler(1; 1) = "X-värden"

   ' Write x-axis values to worksheet.

   Med kalkylblad("ChartData")

   . Intervall(. Celler(2; 1), _

   . Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _

   Application.Transponera(ActiveChart.SeriesCollection(1). XValues)

   Sluta med

   ' Loop through all series in the chart and write their values to

   ' the worksheet.

   För varje X i ActiveChart.SeriesCollection

   Kalkylblad("ChartData"). Celler(1, räknare) = X.Name

   Med kalkylblad("ChartData")

   . Intervall(. Celler(2; räknare), _

   . Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _

   Application.Transponera(X.Värden)

   Sluta med

   Räknare = Räknare + 1

   Nästa

   End Sub

  2. Infoga eller ta bort ett kalkylblad i arbetsboken genom att högerklicka på bladfliken och sedan byta namn på det till ChartData.

  3. Markera diagrammet som du vill extrahera de underliggande datavärdena från.

   Obs!: Diagrammet kan vara inbäddat i ett kalkylblad eller ett separat diagramblad.

  4. Kör makrot.

  5. Data från diagrammet läggs till i kalkylbladet ChartData.

Överst på sidan

Spara en kopia av en arbetsbok automatiskt

Med en säkerhetskopia av arbetsboken har du alltid åtkomst till dina data om arbetsboken tas bort av misstag eller skadas.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Klicka Dator och sedan på knappen Bläddra.

  Bläddringsknappen

 3. I dialogrutan Spara som klickar du på pilen bredvid Verktyg ochsedan på Allmänna alternativ.

  Allmänna alternativ på verktygsmenyn

 4. Markera kryssrutan Skapa alltid säkerhetskopia i dialogrutan Allmänna alternativ.

  Alternativet Skapa alltid säkerhetskopia i dialogrutan Allmänna alternativ

Överst på sidan

Skapa en återställningsfil automatiskt med angivna intervall

En återställningsfil av arbetsboken säkerställer också att du har åtkomst till dina data om arbetsboken tas bort av misstag eller skadas.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Markera kryssrutan Spara information för återskapningvar under Spara arbetsböcker i kategorin Spara och ange sedan ett antal minuter. (Standardvärdet är 10.)

  Alternativet Automatisk återställning på fliken Spara i dialogrutan Excel-alternativ

 3. Ange var du vill spara återställningsfilen i rutan Plats för filer för återskapning.

 4. Kontrollera att kryssrutan Inaktivera återskapa automatiskt endast för den här arbetsboken är avmarkerad.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×