Det finns flera sätt att köra ett makro i Microsoft Excel. Ett makro är en åtgärd eller en uppsättning åtgärder som du kan använda för att automatisera uppgifter. Makron spelas in Visual Basic for Applications programmeringsspråk. Du kan alltid köra ett makro genom att klicka kommandot Makron på fliken Utvecklare i menyfliksområdet. Beroende på hur ett makro är kopplat till en körning kanske du också kan köra det genom att trycka på en kombination av kortkommando, genom att klicka på en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst eller i en anpassad grupp i menyfliksområdet, eller genom att klicka på ett objekt, en bild eller en kontroll. Dessutom kan du köra ett makro automatiskt när du öppnar en arbetsbok.

Innan du kör makron

Innan du börjar arbeta med makron bör du aktivera fliken Utvecklare.

 • Mer Windowspå Arkiv >Alternativ > Anpassa menyfliksområdet.

 • För Macgår du till Excel>... i >menyfliksområde & Verktygsfält.

 • I avsnittet Anpassa menyfliksområdet, under Primära flikar, markerardu kryssrutan Utvecklare och trycker på OK.

 1. Öppna arbetsboken som innehåller makrot.

 2. Klicka på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

 3. Klicka på det makro du vill köra i rutan Makronamn och tryck på knappen Kör.

 4. Du har också andra alternativ:

  • Alternativ – Lägga till ett kortkommando eller en makrobeskrivning.

  • Steg – Då öppnas Visual Basic Editor på den första raden i makrot. Genom att trycka på F8 kan du stega igenom makrokoden en rad i taget.

  • Redigera – Då öppnas Visual Basic redigeraren och du kan redigera makrokoden efter behov. När du har gjort ändringar kan du trycka på F5 för att köra makrot från redigeraren.

Du kan lägga till ett kortkommando till ett makro när du spelar in det, och du kan också lägga till ett i ett befintligt makro:

 1. Klicka på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

 2. Klicka på det makro som du vill koppla till ett kortkommando i rutan Makronamn.

 3. Klicka på Alternativ.

  Dialogrutan Makroalternativ visas.

 4. Skriv en bokstav (gemen eller versal) som du vill använda med kortkommandot i rutan Kortkommando.

  Meddelanden: 

  • Kortkommandot Windowsgemener är till exempel Ctrl+bokstav. För versaler är det Ctrl+Skift+Bokstav.

  • För Macär kortkommandot för gemener Alt+Kommando+bokstav,men Ctrl+bokstav fungerar också. För versaler är det Ctrl+Skift+Bokstav.

  • Var försiktig när du tilldelar kortkommandon eftersom de åsidosätter motsvarande Excel standardtangenter när arbetsboken som innehåller makrot är öppen. Om du till exempel tilldelar ett makro till Ctrl+zförlorar du ångra-åtgärden. Därför är det oftast en bra idé att använda Ctrl+Skift+Versaler i stället, till exempel Ctrl+Skift+Z,som inte har en motsvarande genväg i Excel.

  En lista med ctrl-kortkommandon som redan har tilldelats i Excel finns i Excel kortkommandon och funktionstangenter.

 5. Ange en beskrivning av makrot i rutan Beskrivning.

 6. Spara ändringarna genom att klicka på OK och klicka sedan på Avbryt för att stänga dialogrutan Makro.

Om du vill köra ett makro från en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst måste du först lägga till knappen i verktygsfältet. Information om hur du gör det finns i Koppla ett makro till en knapp.

Du kan skapa en egen grupp som visas på en flik i menyfliksområdet och sedan koppla ett makro till en knapp i gruppen. Du kan till exempel lägga till en egen grupp med namnet "Mina makron" på fliken Utvecklare och sedan lägga till ett makro (som visas som en knapp) i den nya gruppen. Information om hur du gör det finns i Koppla ett makro till en knapp.

Köra ett makro genom att klicka på ett område på ett grafikobjekt

Du kan skapa en surfpunkt på en bild som användarna kan klicka på för att köra ett makro.

 1. Infoga ett grafikobjekt, t.ex. en bild, i kalkylbladet eller rita en figur. Ett vanligt scenario är att rita en rundad rektangel och formatera den så att den ser ut som en knapp.

  Mer information om hur du infogar ett grafikobjekt finns i Lägga till, ändra eller ta bort figurer.

 2. Högerklicka på det surfpunkt som du har skapat och klicka sedan på Koppla makro.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill tilldela ett befintligt makro till grafikobjektet dubbelklickar du på makrot eller anger namnet i rutan Makronamn.

  • Om du vill spela in ett nytt makro som ska tilldelas till det markerade grafikobjektet klickar du på Spela in,skriver ett namn på makrot i dialogrutan Spela in makro och klickar sedan på OK för att börja spela in makrot. När du är klar med inspelningen av makrot klickar du Bild av knappfliken Utvecklare i gruppen Kod.

   Tips:  Du kan också klicka Bild av knapp inspelning till vänster i statusfältet.

  • Om du vill redigera ett befintligt makro klickar du på namnet på makrot i rutan Makronamn och sedan på Redigera.

 4. Klicka på OK.

På fliken Utvecklare klickar du på Visual Basic att starta Visual Basic Editor(VBE). Bläddra i Project till modulen som innehåller makrot du vill köra och öppna den. Alla makron i modulen visas i fönstret till höger. Markera det makro du vill köra genom att placera markören någonstans i makrot och tryck på F5, eller gå till Kör i menyn > Kör makro.

Skapa en Workbook_Open händelse.

I följande exempel används händelsen Open till att köra ett makro när du öppnar arbetsboken.

 1. Öppna den arbetsbok där du vill lägga till makrot eller skapa en ny arbetsbok.

 2. Klicka på Visual Basic i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

 3. I fönstret Project högerklickar du på objektet ThisWorkbook och klickar sedan på Visa kod.

  Tips: Om fönstret Project inte visas går du till menyn Visa och klickar på Öppna Project Utforskaren.

 4. I objektlistan ovanför fönstret Kod väljer du Arbetsbok.

  Då skapas automatiskt en tom procedur för händelsen Open, till exempel den här:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 5. Lägg till följande rader med kod i proceduren:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("Sheet1"). Intervall("A1"). Value = Date
  End Sub

 6. Växla till Excel och spara arbetsboken som en makroaktiverad arbetsbok (.xlsm).

 7. Stäng och öppna arbetsboken igen. När du öppnar arbetsboken igen Excel du Workbook_Open procedur, som visar dagens datum i en meddelanderuta.

 8. Klicka på OK i meddelanderutan.

  Obs!: Cellen A1 på Blad1 innehåller också datumet som ett resultat av att Workbook_Open procedur.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Överst på sidan

Se även

Köra ett makro automatiskt när du öppnar en arbetsbok 

Automatisera uppgifter med inspelning av makron

Spela in en makro för att öppna specifika arbetsböcker när Excel startar

Skapa och spara alla makron i samma arbetsbok

Spara ett makro

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×