Senast uppdaterat: maj 2012

Innehåll

Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 för Windows Phone

Den här sidan är ett tillägg till sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter. Läs både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och detta tillägg så att du förstår vilka metoder för insamling och användning av data som gäller för en viss Microsoft Lync-produkt eller -tjänst.

Det här sekretesstillägget innehåller information om distributionen och användningen av Microsoft Lync 2010 för Windows Phone på ditt företags mobila enheter. Om du använder kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Server 2010 som en tjänst (d.v.s. om en tredje part, t.ex. Microsoft, är värd för de servrar som programvaran körs på), skickas information till denna tredje part. Om du vill veta mer om hur data som skickas från ditt företag till en tredje part används kontaktar du företagsadministratören eller tjänsteleverantören.

Överst på sidan

Samtalsöverlåtelse (vidarekoppling av samtal)

Så här fungerar den här funktionen: Med samtalsöverlåtelse kan användare låta en eller flera personer (ombud) ringa eller ta emot samtal och skapa eller ansluta till onlinemöten för deras räkning.

Information som insamlas, bearbetas och överförs: När ombud används måste ombudets kontaktinformation anges av användaren under konfigurationen. Användare som är definierade som ombud får en avisering som informerar om att någon i organisationen har utsett honom eller henne till ombud. Om ett ombud svarar på ett samtal för någons räkning, får den som utsett personen till ombud en e-postavisering som informerar om händelsen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Med Lync kan ombudets kontaktinformation användas för att låta ombudet ringa eller ta emot samtal i stället för den som utsett ombudet.

Inställning/hantering: Funktionen för samtalsöverlåtelse är inaktiverad som standard. Du aktiverar eller inaktiverar den genom att följa dessa steg:

 1. Knacka på Vidarekoppling av samtal i vyn Min info i Lync 2010 för Windows Phone.

 2. Välj Ring samtidigt eller Vidarekoppla samtal till på den nedrullningsbara menyn.

 3. Knacka på Ombud i listan med alternativ.

Obs!:  Ombud kan inte konfigureras från den mobila enheten, utan måste konfigureras från Lync-klienten.

Överst på sidan

Kontaktkort

Så här fungerar den här funktionen: På kontaktkortet visas kontakt-, närvaro- och platsinformation om dig och andra inom organisationen, både i Lync tidigare versioner av Outlook. Kontaktkortet kan också användas för att kommunicera med någon med ett enda musklick. Du kan till exempel skicka ett snabbmeddelande, starta ett samtal eller skicka ett e-postmeddelande direkt från någons kontaktkort.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Den statiska informationen på kontaktkortet samlas in från företagskatalogen (till exempel Active Directory). Den dynamiska informationen, till exempel tillgänglighet i kalendern, hämtas från Microsoft Exchange Server; platsinformation hämtas på flera olika sätt (se avsnittet Plats); telefonnummer kan hämtas från företagskatalogen och kan även anges manuellt av användaren; och närvaroinformation hanteras i Lync med hjälp av kalendern i Outlook (om användaren har aktiverat den) eller anges manuellt av användaren. Lync-servern delar den här informationen med andra personer inom organisationen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Kontaktkortet används för att visa kontakt-, plats- och närvaroinformation om personer i användarens organisation. Hur mycket information som visas för en användares Lync- och Outlook-kontakter kan anges genom att ställa in sekretessinställningar och aktivera eller inaktivera sekretessläge (se avsnittet Sekretessläge).

Inställning/hantering: Kontakter hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Diagnostikloggning

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för diagnostikloggning kan du logga information om din användning av Lync för Windows Phone på enheten, i din användarprofil. Informationen kan användas för att felsöka eventuella problem som uppstår när du använder Lync för Windows Phone.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: När funktionen för diagnostikloggning är aktiverad lagras bland annat följande information på enheten: enhets-ID, användaralias och domän, närvaroinformation, meddelandeinformation, inloggningshistorik, kontaktlista och information om klientkonfigurationen, t.ex. regler för vidarekoppling av samtal, status och anteckningar. Innehållet i Lync-konversationer lagras inte. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan välja att skicka den här informationen manuellt till Microsoft för felsökningsändamål (se avsnittet Skicka loggar längre fram i det här tillägget).

Användning av informationen: Du kan använda funktionen för diagnostikloggning om du behöver felsöka eventuella problem som uppstår när du använder Lync för Windows Phone.

Inställning/hantering: Funktionen för diagnostikloggning är inaktiverad som standard. Du aktiverar eller inaktiverar den genom att följa dessa steg:

 1. Knacka på Inställningar i vyn Min info i Lync för Windows Phone.

 2. Knacka på Diagnostikloggning i listan med alternativ.

 3. Dra växlingsknappen Diagnostikloggning på alternativsidan Diagnostikloggning till läget .

Överst på sidan

Nödsamtal (112)

Viktigt!:  ANVÄND INTE Lync för Windows Phone om du behöver ringa nödsamtal, t.ex. 112 i Sverige. Lync för Windows Phone KAN INTE fastställa din geografiska position, vilket betyder att om du använder Lync för Windows Phone för att ringa nödsamtal så kan den som tar emot samtalet INTE fastställa din aktuella position. Om du behöver ringa nödsamtal från enheten stänger du Lync för Windows Phone och använder knappsatsen på enheten.

Överst på sidan

Personlig bild

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för personlig bild visas en bild av dig och av andra på företaget.

Information som samlas in, bearbeta eller skickas: Dina delningsinställningar för personlig bild samlas in både för visning av bilder och delning av din bild. Endast foton som lagras i Active Directory kan visas i Lync för Windows Phone. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Informationen används för att anpassa användarmiljön och för att dela din bild med andra.

Inställning/hantering: Inställningarna för personlig bild hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Närvaro- och kontaktinformation

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för närvaro- och kontaktinformation kan du visa information som publicerats om andra användare (både i och utanför organisationen) och ge andra användare åtkomst till information som publiceras om dig, t.ex. närvarostatus, titel, telefonnummer, plats och anteckningar. Administratören kan även konfigurera integrering med Outlook och Exchange Server så att frånvaromeddelanden och annan statusinformation visas (till exempel om du har ett möte inplanerat i Outlook-kalendern).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Du använder din inloggningsadress och ett lösenord när du ansluter till Lync Server. Du och administratören kan publicera information om din närvarostatus och kontaktinformation som associeras med din inloggning. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Andra Lync-användare och program kan få åtkomst till din närvaro- och kontaktinformation och se din publicerade status och information så att de kan kommunicera med dig på bästa sätt.

Inställning/hantering: Inställningarna för närvaro- och kontaktinformation hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Sekretessläge

Så här fungerar den här funktionen: Med inställningen Sekretessläge kan användare ange hur mycket av deras närvarostatus (t.ex. tillgänglig, upptagen, stör ej o.s.v.) som ska delas med kontakterna i listan Kontakter.

Information som samla in, bearbetas eller skickas: Om sekretessläget aktiveras försätts Lync i ett läge där användaren kan ändra användarinställningarna så att närvaroinformationen endast delas med kontakter i användarens kontaktlista. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Med inställningen kan användaren ange hur hans eller hennes närvaroinformation delas.

Inställning/hantering: Funktionen för sekretessläge aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen har aktiverats hanteras den från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Aviseringar via push-teknik

Så här fungerar den här funktionen: Push-teknik används för att avisera dig när du får ett nytt meddelande på den mobila enheten. Detta kan ske på olika sätt beroende på enhetens operativsystem, t.ex. med ett popup-meddelande, ett ljud eller en sifferskylt som visas på Hem-skärmen, beroende på vilket operativsystem du använder. Aviseringen genereras lokalt på enheten när ett nytt meddelande tas emot. Detta gäller bara när Lync för Windows Phone inte körs i förgrunden. Push-aviseringar visas inte när Lync för Windows Phone körs i förgrunden. Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen. Du får meddelanden som vanligt även om du inaktiverar funktionen eftersom du endast inaktiverar själva aviseringsfunktionen. Om du inte vill ta emot nya meddelanden måste du logga ut från Lync för Windows Phone.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Ingen information samlas in, bearbetas eller överförs av den mobila enheten. Ingen information skickas till Microsoft. Alla meddelanden som skickas till din enhet från andra Lync-användare passerar via Microsoft Lync Server push-aviseringstjänsten och vidarebefordras sedan till Microsofts puch-aviseringstjänst för leverans till din enhet. När en konversation har upprättats färdas alla meddelanden direkt mellan deltagarna i konversationen.

Användning av informationen: Inställningarna för funktionen för push-aviseringar avgör om du aviseras om nya meddelanden som tas emot av Lync för Windows Phone när Lync för Windows Phone inte körs i förgrunden.

Inställning/hantering: Funktionen för push-aviseringar aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen är aktiverad kan du aktivera eller inaktivera den genom att följa dessa steg:

 1. Välj Inställningar i vyn Min info i Lync för Windows Phone.

 2. Aktivera och inaktivera aviseringar genom att dra växlingsknappen för push-meddelanden.

Överst på sidan

Skicka som e-post

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen Skicka som e-post kan du skicka historiken för snabbmeddelandekonversationer i Lync 2010 för Windows Phone, lagrad lokalt på din enhet, som en bifogad fil till en e-postadress som du väljer.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Allt inkommande och utgående innehåll i snabbmeddelandekonversationer lagras lokalt på enheten genom isolerad lagring under obegränsad tid såvida inte 1) användaren tar bort konversationen, 2) användaren avinstallerar programmet eller 3) en ny användare loggar in på samma enhet. Snabbmeddelandehistorik som skickats med funktionen Skicka som e-post kommer i form av ett e-postmeddelande till användarens e-postadress. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Användare kan skicka historiken för snabbmeddelandekonversationer som en bifogad fil i ett e-postmeddelande till en förvald e-postadress, vilket gör snabbmeddelandekonversationerna tillgängliga även utanför enheten för till exempel arkivering eller delning. Endast de sista 30 000 tecknen i konversationen skickas.

Inställning/hantering: Historiken för snabbmeddelandekonversationer lagras på enheten automatiskt. Det går inte att inaktivera den här funktionen. Historiken för snabbmeddelandekonversationer kan tas bort på följande sätt:

 1. Markera den konversation som du vill ta bort.

 2. Knacka på ikonen Mer (…) längst ned på skärmen. Knacka sedan på Ta bort konversation.

Historiken för snabbmeddelandekonversationer skickas på följande sätt:

 1. Gå till konversationsfönstret. Knacka på ikonen Mer (…) längst ned på skärmen och därefter på Skicka som e-post.

 2. Ange en e-postadress om du vill skicka historiken till någon annan än dig själv.

 3. Knacka på Skicka.

Överst på sidan

Skicka loggar

Så här fungerar den här funktionen: Med hjälp av funktionen Skicka loggar kan du skicka Lync för Windows Phone-loggar (se avsnittet Diagnostikloggning tidigare i detta tillägg) till supportteamet, så att det kan utreda de ljud- eller anslutningsproblem som du eventuellt stöter på.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Endast den information som samlas in med funktionen för diagnostikloggning skickas (om diagnostikloggningsfunktionen är aktiverad). Information om vilken information som loggas finns i avsnittet Diagnostikloggning tidigare i det här tillägget.

Användning av informationen: Informationen som samlas in från din enhet används vid felsökning av problem som du har stött på samt för att förbättra Lync.

Inställning/hantering: Loggar skickas inte automatiskt från din enhet med Lync för Windows Phone. Loggar skickas bara om loggningsfunktionen har aktiverats på enheten (se avsnittet Diagnostikloggning tidigare i det här tillägget). Följ stegen nedan om du vill skicka Lync-loggar manuellt:

 1. Navigera till vyn Min info i Lync för Windows Phone.

 2. Visa den fullständiga listan med inställningar genom att knacka på Inställningar.

 3. Navigera till sidan Om.

 4. Knacka på Skicka diagnostikloggar.

 5. Ett meddelande visas som anger att diagnostikloggen har konverterats till en bild och sparats i mappen för sparade bilder med ett nummer som identifierar den. Knacka på OK .

 6. Klicka på Bifoga i e-postmeddelandet som öppnas och bifoga bilden som sparats i mappen för sparade bilder.

Överst på sidan

Enhetligt kontaktarkiv

Så här fungerar den här funktionen: Funktionen för enhetligt kontaktarkiv består av tre huvudfunktioner. Endast en av dessa, Sammanslagen sökning, är tillgänglig i Lync för Windows Phone. Med funktionen för sammanslagen sökning slås din globala adresslista ihop med dina Lync-kontakter så att bara en post visas i sökresultatet när du söker efter en kontakt.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Lync för Windows Phone hämtar kontaktinformation från Active Directory- eller närvarofunktionen. Informationen används internt av Lync för Windows Phone.

Användning av informationen: Kontaktinformation från Active Directory- eller närvarofunktionen visas i användargränssnittet för Lync för Windows Phone.

Inställning/hantering: Du kan inte ändra inställningarna för Unified Contact Store.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×