Att skapa ett uppslagsfält gör inte bara data lättare att förstå utan det gör även att fel i dataposter undviks eftersom värden som kan anges är begränsade. Ett uppslagsfält kan visa ett användarvänligt värde som är bundet till ett annat värde i källdatatabellen. Du vill kanske registrera en kund för en order i tabellen Order. Men all kundinformation spåras i tabellen Kunder. Du kan skapa ett uppslagsfält som visar kundinformation i en kombinationsrutekontroll eller listrutekontroll. När du sedan väljer kunden i kontrollen lagras lämpligt värde, till exempel kundens primärnyckelvärde, i orderposten.

Obs!    I Access finns andra typer av listfält: ett värdelistfält som lagrar endast ett värde med giltiga värden definierade i en egenskap, och ett flervärdesfält som kan lagra upp till 100 värden i ett fält, avgränsade med ett kommatecken (,). Mer information finns i Skapa eller ta bort ett värdelistfält och Skapa eller ta bort ett flervärdesfält.

Artikelinnehåll

Vad är ett uppslagsfält?

Ett uppslagsfält är ett fält i en tabell vars värde hämtas från en annan tabell eller fråga. När det är möjligt bör du använda Uppslagsguiden för att skapa ett uppslagsfält. Uppslagsguiden förenklar processen och fyller automatiskt i lämpliga fältegenskaper och skapar lämpliga tabellrelationer.

Uppslagskolumn

Överst på sidan

Skapa ett uppslagsfält i designvyn

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. I den första tillgängliga tomma raden klickar du på en cell i kolumnen Fältnamn och anger ett namn för uppslagsfältet.

 3. Klicka i kolumnen Datatyp för raden, klicka på pilen och välj sedan Uppslagsguiden i listrutan.

  Obs!   Beroende på vilka val du gör i Uppslagsguiden skapas tre typer av listor: ett uppslagsfält, ett värdelistfält och ett flervärdesfält.

 4. Följ noggrant de här stegen i guiden:

  1. På den första sidan väljer du Jag vill att uppslagsfältet ska hämta värden från en annan tabell eller fråga och klickar sedan på Nästa.

  2. På den andra sidan väljer du den tabell eller fråga som innehåller värdena och klickar på Nästa.

  3. På den tredje sidan markerar du ett eller flera fält och klickar sedan på Nästa.

  4. På den fjärde sidan väljer du sorteringsordning för fälten när de visas i en lista och klickar sedan på Nästa.

  5. På den femte sidan ändrar du kolumnbredden så att värdena blir lättare att läsa och klickar på Nästa.

  6. På den sjätte sidan behåller du fältnamnet eller anger ett nytt, väljer Aktivera dataintegritet, väljer ett alternativ för Borttagning av relaterade eller Begränsa borttagning och klickar sedan på Slutför.

   Mer information om att tillämpa referensintegritet finns i artikeln Skapa, redigera eller ta bort en relation.

 5. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Förstå bundna värden och visningsvärden

Syftet med ett uppslagsfält är att ersätta visningen av ett tal, till exempel ett ID, med något mer beskrivande, som ett namn. Istället för att visa ett kontakt-ID-nummer kan Access till exempel visa ett kontaktnamn. Kontakt-ID-numret är det bundna värdet. Det letas automatiskt upp i en källtabell eller fråga och ersätts med namnet på kontakten. Namnet på kontakten är visningsvärdet.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan ett uppslagsfälts visningsvärde och dess bundna värde. Visningsvärdet visas som standard automatiskt i databladsvyn. Det bundna värdet är däremot det som lagras, det du använder i frågevillkor och det Access använder som standard i kopplingar med andra tabeller.

I följande exempel för uppslagsfältet AssignedTo:

Bundet och visat värde i en uppslagskolumn

1   Den anställdes namn är visningsvärdet

2    Anställnings-ID:t är det bundna värdet, som lagras i egenskapen Bunden kolumn i egenskaperna för uppslagsfältet.

Överst på sidan

Uppdatera egenskaperna för ett uppslagsfält

När du använder Uppslagsguiden för att skapa ett uppslagsfält anges egenskaperna för uppslagsfältet åt dig. Om du vill ändra designen för flervärdesfältet anger du dess uppslagsegenskaper.

 1. Öppna en tabell i designvyn.

 2. Klicka på uppslagsfältets namn i kolumnen Fältnamn.

 3. Under Fältegenskaper klickar du på fliken Uppslag.

 4. Ställ in egenskapen Visa kontroll som Kombinationsruta, så visas ändringarna för alla tillgängliga egenskaper för dina val. Mer information finns i avsnittet Egenskaper för uppslagsfält.

Överst på sidan

Ta bort ett uppslagsfält

Viktigt    När du tar bort ett uppslagsfält som innehåller data förlorar du dessa data permanent. Du kan inte ångra borttagningen. Därför bör du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort tabellfält eller andra databaskomponenter. Du kan också hindras från att ta bort uppslagsfältet eftersom referensintegritet tillämpas. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Ta bort i databladsvyn

 1. Öppna tabellen i databladsvyn.

 2. Leta upp uppslagsfältet, högerklicka på rubrikraden och klicka sedan på Ta bort fält.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Ta bort i designvyn

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. Klicka på radväljaren bredvid uppslagsfältet. Tryck sedan på DELETE, eller högerklicka på radväljaren och klicka sedan på Ta bort rader.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Egenskaper för uppslagsfält

Ställ in den här egenskapen

Om du vill

Visa kontroll

Styr vilka egenskaper som visas genom att ställa in den här egenskapen:

 • Kombinationsruta visar en lista över alla tillgängliga egenskaper.

 • Listruta visar en lista över alla tillgängliga egenskaper förutom Antal rader, Listbredd och Endast från lista.

 • Textruta visar inga egenskaper och konverterar fältet till skrivskyddat.

Typ av radkälla

Välj om du vill fylla uppslagsfältet med värden från en annan tabell eller fråga, eller från en lista med värden som du anger. Du kan också välja att fylla i listan med namnen på fälten i en tabell eller fråga.

Radkälla

Ange den tabell, fråga eller lista med värden som tillhandahåller värdena för uppslagsfältet. När egenskapen Typ av radkälla är inställd på Tabell/fråga eller Fältlista bör den här egenskapen ställas in på ett tabell- eller frågenamn eller ett SQL-uttryck som representerar frågan. När egenskapen Typ av radkälla är inställd på Värdelista ska egenskapen innehålla en lista med värden som avgränsas med semikolon.

Bunden kolumn

Ange den kolumn i radkällan som tillhandahåller det värde som lagras i uppslagsfältet. Det här värdet kan variera mellan 1 och antalet kolumner i radkällan.

Den kolumn som tillhandahåller värdet som ska lagras behöver inte vara samma kolumn som visningskolumnen.

Antal kolumner

Ange antalet kolumner i radkällan som kan visas i uppslagsfältet. Välj vilka kolumner som ska visas genom att ange en kolumnbredd i egenskapen Kolumnbredder.

Kolumnrubrik

Ange om kolumnrubriker ska visas.

Kolumnbredder

Ange kolumnbredden för varje kolumn. Värdet som visas i ett uppslagsfält är den eller de kolumner som representeras i egenskapen Kolumnbredder med en bredd som inte är noll.

Om du inte vill visa en kolumn, till exempel en ID-kolumn, anger du 0 för bredden.

Antal rader

Ange antalet rader som visas när du visar uppslagsfältet.

Listbredd

Ange bredden på den kontroll som visas när du visar uppslagsfältet.

Endast från lista

Välj om det går att ange ett värde som inte finns i listan.

Tillåt flera värden

Anger om det är tillåtet att välja flera värden i uppslagsfältet.

Du kan inte ändra värdet för den här egenskapen från Ja till Nej.

Tillåt redigering av värdelistor

Ange om det går att redigera objekt i ett uppslagsfält som baseras på en värdelista. När den här egenskapen är inställd på Ja och du högerklickar på ett uppslagsfält som baseras på en värdelista med en enda kolumn visas menyalternativet Redigera listobjekt. Om uppslagsfältet har fler än en kolumn ignoreras den här egenskapen.

Redigeringsformulär för listobjekt

Namnge ett befintligt formulär som du vill använda för att redigera listobjekten i ett uppslagsfält som baseras på en tabell eller fråga.

Visa endast värden i radkälla

Visa endast värden som matchar den aktuella radkällan när Tillåt flera värden är inställd på Ja.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×