Om du vill förhindra att andra användare avsiktligt eller oavsiktligt ändrar, flyttar eller tar bort data i ett kalkylblad kan du låsa cellerna i ett Excel-kalkylblad och sedan skydda bladet med ett lösenord. Säg att du äger kalkylbladet för teamstatusrapporten, där du vill att gruppmedlemmarna bara ska kunna lägga till data i vissa celler och inte kunna ändra något annat. Med kalkylbladsskydd kan du göra så att bara vissa delar av kalkylbladet kan redigeras och användarna kommer inte att kunna ändra data i något annat område i bladet. 

Viktigt!: Skydd på kalkylbladsnivå är inte tänkt att vara en säkerhetsfunktion. Det förhindrar bara användare att ändra låsta celler i kalkylbladet. Skydda ett kalkylblad är inte samma sak som att lösenordsskydda en Excel-fil eller en arbetsbok. Mer information finns i:

 • Information om hur du låser en fil så att andra användare inte kan öppna den finns i Skydda en Excel-fil.

 • Om du vill hindra användare från att lägga till, ändra, flytta, kopiera eller dölja/visa kalkylblad i en arbetsbok läser du Skydda en arbetsbok.

 • Information om skillnaden mellan att skydda en Excel-fil, arbetsbok eller ett kalkylblad finns i Skydd och säkerhet i Excel.

I följande avsnitt beskrivs hur du skyddar och tar bort skyddet för ett kalkylblad i Excel för Windows.

Här är vad du kan låsa i ett oskyddat kalkylblad:

Obs!: ActiveX-kontroller, formulärkontroller, figurer, diagram, SmartArt, miniatyrdiagram, utsnitt och tidslinjer är några exempel på objekt som är redan låsta när du lägger till dem i ett kalkylblad. Låset fungerar däremot bara när du aktiverar kalkylbladets skydd. Mer information om hur du aktiverar kalkylbladsskydd finns i nästa avsnitt.

Skydd av kalkylblad är en process i två steg: Det första steget är att låsa upp celler som andra användare kan redigera och sedan skydda kalkylbladet med eller utan ett lösenord.

Steg 1: Lås upp alla celler som du vill ska kunna redigeras

 1. Markera det kalkylblad du vill skydda i Excel-filen.

 2. Markera de celler som andra användare ska kunna redigera.

  Tips: Du kan markera flera icke-angränsande områden med hjälp av CTRL + vänsterklick.

 3. Högerklicka någonstans i kalkylbladet och välj Formatera celler (eller använd CTRL + 1 eller Kommando + 1 på Mac) och gå sedan till fliken Skydd och avmarkera Låst.

  Fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler

Steg 2: Skydda kalkylbladet

Markera sedan de åtgärder som användarna ska kunna utföra på bladet, till exempel infoga eller ta bort kolumner eller rader, redigera objekt, sortera eller använda Autofilter. Du kan också ange ett lösenord för att låsa kalkylbladet. Ett lösenord förhindrar andra från att ta bort kalkylbladsskyddet – det måste anges för att ta bort skyddet från kalkylbladet.

Nedan hittar du anvisningarna för att skydda kalkylbladet.

 1. Klicka på Skydda blad på fliken Granska.

  Bild av menyfliksområdet i Excel
 2. Markera de element som du vill att andra ska kunna ändra i listan Tillåt alla användare av kalkylbladet att.

  Dialogrutan Skydda blad

  Alternativ

  Tillåter användarna att

  Markera låsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låst är markerad för på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare får markera låsta celler.

  Markera olåsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låstinte är markerad för på fliken Skyddi dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare kan markera olåsta celler och att de kan flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad genom att trycka på TABB.

  Formatera celler

  Ändra några av alternativen i dialogrutorna Formatera celler eller Villkorsstyrd formatering. Om du använde villkorsstyrd formatering innan du skyddade kalkylbladet, kommer formateringen fortfarande att ändras när en användare anger ett värde som uppfyller ett annat villkor.

  Formatera kolumner

  Använda några kommandon för kolumnformatering, t.ex. att ändra kolumnbredd eller dölja kolumner (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Formatera rader

  Använda några kommandon för radformatering, t.ex. att ändra radhöjd eller dölja rader (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Infoga kolumner

  Infoga kolumner.

  Infoga rader

  Infoga rader.

  Infoga hyperlänkar

  Infoga nya hyperlänkar, även i olåsta celler.

  Ta bort kolumner

  Ta bort kolumner.

  Obs!: Om Ta bort kolumner är skyddat men Inte Infoga kolumner kan användaren infoga kolumner men inte ta bort dem.

  Ta bort rader

  Ta bort rader.

  Obs!: Om Ta bort rader är skyddat men Inte Infoga rader kan användaren infoga rader men inte ta bort dem.

  Sortera

  Använda några kommandon för att sortera data (fliken Data, gruppen Sortera och filtrera).

  Obs!: Användare kan inte sortera områden som innehåller låsta celler i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Använd autofilter

  Använda pilarna i de nedrullningsbara listrutorna för att ändra filtret i områden när Autofilter används.

  Obs!: Användare kan inte använda eller ta bort Autofilter i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Använda pivottabellrapporter

  Formatera, ändra layout för, uppdatera eller på annat sätt ändra pivottabeller eller skapa nya diagram.

  Redigera objekt

  Göra något av följande:

  • Ändra grafiska objekt, inklusive mappningar, inbäddade diagram, figurer, textrutor och kontroller, som du inte låste upp innan du skyddade kalkylbladet. Om ett kalkylblad till exempel har en knapp som kör ett makro kan du klicka på knappen och köra makrot, men du kan inte ta bort knappen.

  • Göra några ändringar, till exempel formatering, i ett inbäddat diagram. Diagrammet kommer fortfarande att uppdateras när du ändrar dess källdata.

  • Lägga till eller redigera anteckningar.

  Redigera scenarier

  Visa scenarier som du har dolt, ändra i scenarier som du har förhindrat ändringar i och ta bort sådana scenarier. Användare kan ändra värdena i justerbara celler om de inte är skyddade, och lägga till nya scenarier.

 3. Du kan också ange ett lösenord i rutan Lösenord för att ta bort skydd från blad och klicka på OK. Skriv in lösenordet på nytt i dialogrutan Bekräfta lösenord och klicka på OK.

  Viktigt!: 

  • Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

  • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Om du glömmer lösenordet kan Microsoft inte återställa det.

Alternativet Skydda blad i menyfliksområdet ändras till Ta bort bladets skydd när ett kalkylblad skyddas. Du visar det här alternativet genom att klicka på fliken Granska i menyfliksområdet så ser du Ta bort bladets skydd i Ändringar.

Bild av menyfliksområdet i Excel

Bild av menyfliksområdet i Excel

Följ de här anvisningarna för att ta bort skyddet från ett kalkylblad:

 1. Gå till det kalkylblad du vill låsa upp.

 2. Gå till Arkiv > Info > Skydd > Ta bort bladets skydd eller välj Ta bort bladets skydd i gruppen Ändringar på fliken Granska.

 3. Om bladet är skyddat med ett lösenord anger du lösenordet i dialogrutan Ta bort bladets skydd och klickar på OK.

I följande avsnitt beskrivs hur du skyddar och tar bort skydd på ett kalkylblad i Excel för webben.

 1. Välj Granska > Hantera skydd.

 2. Aktivera skyddet genom att välja Skydda blad i åtgärdsfönstret Hantera skydd.

  Obs!     Även om du selektivt kan skydda delar av bladet genom att ange olika alternativ i avsnittet Alternativ, gäller de här inställningarna endast när inställningen Skydda blad är på.

  Hantera bladskydd

 3. Som standard är hela bladet låst och skyddat.  Om du vill låsa upp specifika områden markerar du Olåsta områden och anger sedan ett områdesnamn och ett cellområde. Du kan lägga till fler än ett område.

  Ange områdesskydd

 4. Om du vill kan du kräva ett lösenord för att redigera ett område genom att välja Områdeslösenord, ange och bekräfta lösenordet och sedan välja Spara. Kontrollera att kalkylbladsskyddet är aktiverat.

  Ange områdesskydd

 5. Om du vill kan du styra möjligheten att redigera skydd för hela bladet med ett lösenord genom att välja Lösenord för kalkylbladsskydd, ange och bekräfta lösenordet och sedan välja Spara.


  Ange ett lösenord för bladetViktigt

  • Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Kontrollera att CAPS LOCK inte är inaktiverat och använd rätt versaler. Lösenord är skiftlägeskänsliga.

  • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det.

 6. Om du vill aktivera och inaktivera specifika bladelement selektivt markerar du avsnittet Alternativ och väljer sedan ett eller flera alternativ.

  Alternativ

  Tillåter användarna att

  Markera låsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låst är markerad för på fliken Skydd i dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare får markera låsta celler.

  Markera olåsta celler

  Flytta pekaren till celler som rutan Låstinte är markerad för på fliken Skyddi dialogrutan Formatera celler. Standardinställningen är att användare kan markera olåsta celler och att de kan flytta mellan olåsta celler i ett skyddat kalkylblad genom att trycka på TABB.

  Formatera celler

  Ändra något av alternativen i grupperna Teckensnitt och Justering på fliken Start.

  Obs      Om cellformatering och dolda egenskaper tidigare har skyddats med hjälp av dialogrutorna Formatera celler eller Villkorsstyrd formatering förblir de skyddade, men du kan bara ändra alternativ i de här dialogrutorna med hjälp av Excel för Windows. Om du använde villkorsstyrd formatering innan du skyddade kalkylbladet, kommer formateringen fortfarande att ändras när en användare anger ett värde som uppfyller ett annat villkor.

  Formatera kolumner

  Använda några kommandon för kolumnformatering, t.ex. att ändra kolumnbredd eller dölja kolumner (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Formatera rader

  Använda några kommandon för radformatering, t.ex. att ändra radhöjd eller dölja rader (fliken Start, gruppen Celler, knappen Format).

  Infoga kolumner

  Infoga kolumner.

  Infoga rader

  Infoga rader.

  Infoga hyperlänkar

  Infoga nya hyperlänkar, även i olåsta celler.

  Ta bort kolumner

  Ta bort kolumner.

  Obs!: Om Ta bort kolumner är skyddat men Inte Infoga kolumner kan användaren infoga kolumner men inte ta bort dem.

  Ta bort rader

  Ta bort rader.

  Obs!: Om Ta bort rader är skyddat men Inte Infoga rader kan användaren infoga rader men inte ta bort dem.

  Sortera

  Använda några kommandon för att sortera data (fliken Data, gruppen Sortera och filtrera).

  Obs!: Användare kan inte sortera områden som innehåller låsta celler i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Använd autofilter

  Använda pilarna i de nedrullningsbara listrutorna för att ändra filtret i områden när Autofilter används.

  Obs!: Användare kan inte använda eller ta bort Autofilter i ett skyddat kalkylblad, oavsett den här inställningen.

  Använda pivottabellrapporter

  Formatera, ändra layout för, uppdatera eller på annat sätt ändra pivottabeller eller skapa nya diagram.

  Redigera objekt

  Göra något av följande:

  • Ändra grafiska objekt, inklusive mappningar, inbäddade diagram, figurer, textrutor och kontroller, som du inte låste upp innan du skyddade kalkylbladet. Om ett kalkylblad till exempel har en knapp som kör ett makro kan du klicka på knappen och köra makrot, men du kan inte ta bort knappen.

  • Göra några ändringar, till exempel formatering, i ett inbäddat diagram. Diagrammet kommer fortfarande att uppdateras när du ändrar dess källdata.

  • Lägga till eller redigera anteckningar.

  Redigera scenarier

  Visa scenarier som du har dolt, ändra i scenarier som du har förhindrat ändringar i och ta bort sådana scenarier. Användare kan ändra värdena i justerbara celler om de inte är skyddade, och lägga till nya scenarier.

  Anteckningar

  • Om du inte vill att andra användare ska se dina formler kan du dölja dem så att de inte syns i cellerna eller formelfältet. Mer information finns i Visa eller dölja formler.

  • ActiveX, formulärkontroller, figurer, diagram, SmartArt, miniatyrdiagram, utsnitt, tidslinjer och så vidare är redan låsta när du lägger till dem i ett kalkylblad. Låset fungerar däremot bara när du aktiverar kalkylbladsskydd. Mer information finns i Skydda kontroller och länkade celler i ett kalkylblad.

Det finns två sätt att ta bort skyddet från ett kalkylblad, inaktivera det eller pausa det.

Inaktivera skydd

 1. Välj Granska > Hantera skydd.

 2. Inaktivera skyddet genom att inaktivera Skydda blad i åtgärdsfönstret Hantera skydd.

  Inaktivera bladskydd

Pausa skydd

Pausskyddet inaktiverar skyddet för den aktuella redigeringssessionen samtidigt som skyddet för andra användare i arbetsboken bibehålls. Du kan till exempel pausa skyddet för att redigera ett låst område men behålla skyddet för andra användare.

 1. Om du vill pausa kalkylbladsskyddet väljer du Granska> Pausskydd.  Pausa kalkylbladsskyddObs!    Om bladet har ett skyddslösenord måste du ange lösenordet för att pausa skyddet.

 2. Om du vill fortsätta kalkylbladsskyddet väljer du Granska> cv-skydd.

  Återuppta bladskydd

Längst ned på bladet visas en låst ikon på bladfliken om bladet är skyddat (Blad1) och en olåst ikon om det är pausat (Blad2).

Visa kalkylbladsskydd

Se även

Skydd och säkerhet i Excel

Skydda en Excel-fil

Skydda en arbetsbok

Låsa eller låsa upp särskilda områden i ett skyddat kalkylblad

Låsa celler för att skydda dem

Visa eller dölja formler

Skydda kontroller och länkade celler i ett kalkylblad

Kopiera och klistra in i ett skyddat kalkylblad

Video: Lösenordsskydda arbetsböcker och kalkylblad (Excel 2013)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×