Funktionen TREND returnerar värden längs en linjär trend. Den passar in på en rät linje (med minsta kvadratmetoden) till matrisens known_y och known_x rutor. TREND returnerar linjens y-värden för de värden new_x anger.

Använd TREND för att förutsäga intäktsprestandan för månaderna 13–17 när du har faktiska värden för månaderna 1–12.

Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365kan du ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet (cell E16 i det här exemplet) och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet (E16:E20), ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet (E16) och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

=TREND(known_y; [known_x]; [new_x]; [konst])

Syntaxen för funktionen TREND har följande argument:

Argument

Beskrivning

kända_y   

Obligatoriskt

Den mängd y-värden som är känna till i förhållandet y = mx + b

 • Om matrisen kända_y innehåller en enda kolumn tolkas varje kolumn i kända_x som en separat variabel.

 • Om matrisen kända_y består av en enda rad tolkas varje rad i kända_x som en separat variabel.

kända_x   

Valfri

En valfri mängd x-värden som redan kan vara känna till i förhållandet y = mx + b

 • Matrisen kända_x kan innehålla en eller flera mängder variabler. Om bara en variabel används kan kända_y och kända_x vara områden av godtycklig storlek så länge som de har samma dimensioner. Om flera variabler används måste kända_y vara en vektor, dvs ett område med en rads höjd eller med en kolumns bredd.

 • Om kända_x utelämnas antas argumentet vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

new_x   

Valfri

Nya x-värden för vilka du vill att TREND ska returnera motsvarande y-värden

 • Nya_x måste precis som kända_x innehålla en kolumn eller en rad för varje oberoende variabel. Om kända_y finns i en enstaka kolumn måste alltså kända_x och nya_x ha samma antal kolumner. Om kända_y finns i en enstaka rad måste kända_x och nya_x ha samma antal rader.

 • Om nya_x utelämnas antas argumentet vara detsamma som kända_x.

 • Om både kända_x och nya_x utelämnas antas de båda vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

konst   

Valfri

Ett logiskt värde som anger om konstanten b ska ha värdet 0

 • Om konst är SANT eller utelämnas beräknas b på normalt sätt.

 • Om konst är FALSKT sätts b till värdet 0 (noll) och m-värdena justeras så att y = mx.

 • Mer information om hur Microsoft Excel passar en linje till data finns i LINEST.

 • Använd TREND för anpassning av polynomkurvor genom att använda samma variabel upphöjd till olika exponenter. Anta t ex att kolumn A innehåller y-värden och kolumn B innehåller x-värden. Du kan skriva x^2 i kolumn C, x^3 i kolumn D osv och sedan anpassa kolumnerna B till D till kolumn A.

 • Formler som returnerar matriser måste anges som matrisformel med Ctrl+Skift+Retur,om du inte har en aktuell version av Microsoft 365, och då kan du bara trycka på Retur.

 • När du skriver en matriskonstant som ett argument, t ex kända_x, måste du använda semikolon (;) för att skilja värden åt i samma rad och omvända snedstreck (\) för att skilja rader åt.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×