การใช้เครื่องพิมพ์บนเครือข่ายของคุณร่วมกัน

นำไปใช้กับ: Windows 10

ใน Windows 10 คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ของคุณร่วมกันกับพีซีหลายเครื่องบนเครือข่ายของคุณ หากต้องการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันจากพีซีที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ (พีซีหลัก) กับพีซีรองที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ คุณต้องตั้งค่าการตั้งค่าการใช้ร่วมกันสำหรับเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับพีซีหลัก (ด้วยแบบไร้สายหรือโดยใช้สาย USB) แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าพีซีหลักเปิดอยู่ เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ และเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย

การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันบนพีซีหลัก

คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ของคุณร่วมกันได้สองวิธี โดยใช้การตั้งค่า หรือแผงควบคุม

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันกับพีซีเครื่องอื่น

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันกับพีซีเครื่องอื่นได้สองวิธี โดยใช้การตั้งค่า หรือแผงควบคุม

การตั้งค่าการใช้ร่วมกัน

การตั้งค่าที่คุณใช้เพื่อใช้อุปกรณ์ร่วมกันมักเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น หากไม่เปิดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้เพื่อเปิดการตั้งค่าโดยใช้การตั้งค่าหรือแผงควบคุม

การค้นหาชื่อพีซีของคุณ

คุณจำเป็นต้องใช้ชื่อของพีซีหลักของคุณ หรือที่เรียกว่าชื่อคอมพิวเตอร์หรือชื่ออุปกรณ์ ในการเชื่อมต่อพีซีรองกับเครื่องพิมพ์