บทที่ 3: การใช้โหมดสแกน

บทนี้อธิบายการนำทางและโหมดการอ่านที่เรียกว่าโหมดการสแกน โหมดสแกนช่วยให้คุณนำทางแอป อีเมล และเว็บเพจโดยใช้แป้นลูกศรได้ นอกจากนี้ คุณยังจะสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดทั่วไปเพื่ออ่านข้อความ และข้ามไปที่ส่วนหัว ลิงก์ ตาราง และจุดสังเกตได้โดยตรง

ข้อมูลพื้นฐานของโหมดสแกน

เมื่อต้องการเปิดและปิดโหมดสแกน ให้กด ผู้บรรยาย + Spacebar

เมื่อเปิดโหมดสแกนอยู่ ให้ใช้แป้นลูกศร ขึ้น และแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางในแอปและเว็บเพจ กด Enter หรือ Spacebar เพื่อเรียกใช้รายการที่คุณต้องการใช้ เช่นปุ่มในแอป ลิงก์ในเว็บเพจ หรือกล่องข้อความ

โหมดสแกนจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ Mail, Outlook, Microsoft Edge, Google Chrome และ Firefox อีกทั้งยังเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดแอปสำหรับ Windows ใดๆ ที่คุณเปิดก่อนหน้านี้

หากคุณปิดโหมดสแกนสำหรับแอป โหมดนั้นก็จะยังคงปิดอยู่สำหรับแอปนั้นจนกว่าคุณจะเปิดอีกครั้ง โหมดสแกนจะปิดโดยอัตโนมัติในเขตข้อมูลแก้ไข เพื่อให้คุณสามารถใส่ข้อความได้ กดลูกศร ขึ้นหรือลงอีกครั้งเพื่อออกจากเขตข้อมูลและทำโหมดสแกนต่อ

คำสั่งโหมดสแกน

เมื่อเปิดโหมดสแกน ใช้แป้นต่อไปนี้เพื่อนำทางแอปและเว็บเพจ

หมายเหตุ: หากคุณได้ยินเสียงหยุดในโหมดการสแกน อาจเป็นเพราะโปรแกรมผู้บรรยายมีการหยุดที่เครื่องหมายวรรคตอน เพื่อให้ผู้บรรยายบอกเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน คุณสามารถเพิ่มการใช้คำฟุ่มเฟือยของเครื่องหมายวรรคตอนได้โดยกด ผู้บรรยาย + Alt + เครื่องหมายบวก (+) หรือ เครื่องหมายลบ (-)

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ผู้บรรยาย + Spacebar

สลับเปิดหรือปิดโหมดสแกน

Enter
Spacebar

การดำเนินการหลัก

Shift + Enter
Shift + Spacebar

การดำเนินการรอง

Home

ย้ายไปยังและอ่านอักขระตัวแรกของบรรทัด

End

ย้ายไปยังและอ่านอักขระตัวสุดท้ายของบรรทัด

P

อ่านย่อหน้าถัดไป

Shift + P

อ่านย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl + ลูกศรลง

อ่านบรรทัดถัดไป

Ctrl + ลูกศรขึ้น

อ่านบรรทัดก่อนหน้า

Ctrl + ลูกศรขวา

อ่านคำถัดไป

Ctrl + ลูกศรซ้าย

อ่านคำก่อนหน้า

ลูกศรขวา

อ่านอักขระถัดไป

ลูกศรซ้าย

อ่านอักขระก่อนหน้า

Ctrl + Home

ย้ายไปยังและอ่านบรรทัดแรกของข้อความ

Ctrl + End

ย้ายไปยังและอ่านบรรทัดสุดท้ายของข้อความ

ลูกศรลง

ข้ามไปยังข้อความหรือรายการถัดไป

ลูกศรขึ้น

ข้ามไปยังข้อความหรือรายการก่อนหน้า

1

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไปที่ระดับ 1

Shift + 1

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้าที่ระดับ 1

2

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไปที่ระดับ 2

Shift + 2

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้าที่ระดับ 2

3

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไปที่ระดับ 3

Shift + 3

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้าที่ระดับ 3

4

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไปที่ระดับ 4

Shift + 4

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้าที่ระดับ 4

5

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไปที่ระดับ 5

Shift + 5

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้าที่ระดับ 5

6

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไปที่ระดับ 6

Shift + 6

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้าที่ระดับ 6

7

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไปที่ระดับ 7

Shift + 7

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้าที่ระดับ 7

8

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไปที่ระดับ 8

Shift + 8

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้าที่ระดับ 8

9

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไปที่ระดับ 9

Shift + 9

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้าที่ระดับ 9

B

ข้ามไปที่ปุ่มถัดไป

Shift + B

ข้ามไปที่ปุ่มก่อนหน้า

C

ข้ามไปที่กล่องคำสั่งผสมถัดไป

Shift + C

ข้ามไปยังกล่องคำสั่งผสมก่อนหน้า

D

ข้ามไปยังจุดสังเกตถัดไป

Shift + D

ข้ามไปยังจุดสังเกตก่อนหน้า

E

ข้ามไปยังกล่องแก้ไขถัดไป

Shift + E

ข้ามไปยังกล่องแก้ไขก่อนหน้า

F

ข้ามไปยังเขตข้อมูลฟอร์มถัดไป

Shift + F

ข้ามไปยังเขตข้อมูลฟอร์มก่อนหน้า

H

ข้ามไปยังหัวเรื่องถัดไป

Shift + H

ข้ามไปยังหัวเรื่องก่อนหน้า

I

ข้ามไปยังรายการถัดไป

Shift + I

ข้ามไปยังรายการก่อนหน้า

K

ข้ามไปยังลิงก์ถัดไป

Shift + K

ข้ามไปยังลิงก์ก่อนหน้า

R

ข้ามไปยังปุ่มตัวเลือกถัดไป

Shift + R

ข้ามไปยังปุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

T

ข้ามไปยังตารางถัดไป

Shift + T

ข้ามไปยังตารางก่อนหน้า

X

ข้ามไปยังกล่องกาเครื่องหมายถัดไป

Shift + X

ข้ามไปยังกล่องกาเครื่องหมายก่อนหน้า

 

การเลือกข้อความในโหมดสแกน

ใช้คำสั่งเหล่านี้เมื่อคุณกำลังคัดลอกข้อความจากพื้นที่เนื้อหาต่างๆ เช่น เว็บไซต์หรืออีเมล

กดแป้นเหล่านี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

Shift + ลูกศรขวา

เลือกอักขระปัจจุบัน

Shift + ลูกศรซ้าย

เลือกอักขระก่อนหน้า

Ctrl + Shift + ลูกศรขวา

เลือกคำปัจจุบัน

Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย

เลือกคำก่อนหน้า

Shift + ลูกศรลง

เลือกบรรทัดปัจจุบัน

Shift + ลูกศรขึ้น

เลือกบรรทัดก่อนหน้า

Ctrl + Shift + ลูกศรลง

เลือกย่อหน้าปัจจุบัน

Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น

เลือกย่อหน้าก่อนหน้า

Shift + Home

เลือกจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Shift + End

เลือกจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Ctrl + Shift + Home

เลือกจุดเริ่มต้นของเอกสาร

Ctrl + Shift + End

เลือกจุดสิ้นสุดของเอกสาร

Shift + Page down

เลือกหน้าปัจจุบัน

Shift + Page up

เลือกหน้าก่อนหน้า

F9

ทำเครื่องหมายตำแหน่งเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของกลุ่มข้อความ

F10

เลือกข้อความทั้งหมดระหว่างเครื่องหมายและจุดปัจจุบัน

Ctrl + C

คัดลอกสิ่งที่เลือก

Ctrl + X

ตัดสิ่งที่เลือก

Ctrl + V

วางสิ่งที่เลือก

Ctrl + A

เลือกทั้งหมด

ผู้บรรยาย + Shift + ลูกศรลง

อ่านสิ่งที่เลือก

ผู้บรรยาย + Shift + ลูกศรลงสองครั้งอย่างรวดเร็ว

สะกดสิ่งที่เลือก


จากนั้น: บทที่ 4: การอ่านข้อความ

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×