Sử dụng ứng dụng Nhận biết Dữ liệu để quản lý việc sử dụng dữ liệu

Khi gói dữ liệu di động không giới hạn ngày càng ít thông dụng thì điều quan trọng hơn bao giờ hết là biết được mức dữ liệu mạng di động mà điện thoại đang sử dụng. Đó là lý do có chức năng Nhận biết Dữ liệu.

Nhận biết Dữ liệu hiển thị phân tích chi tiết về việc sử dụng dữ liệu trên Windows Phone và giúp bạn tránh được các khoản phí không mong muốn bằng cách báo hiệu khi bạn gần đạt đến giới hạn gói dữ liệu của mình. Chức năng này cũng hữu ích khi tắt các tác vụ yêu cầu nhiều dữ liệu cho đến khi bạn kết nối Wi-Fi.

Theo dõi sử dụng dữ liệu

Một số nhà cung cấp dịch vụ di động có thể tự động cấu hình Nhận biết Dữ liệu với thông tin gói của bạn. Nếu không, bạn cần nhập thủ công thông tin gói để Nhận biết Dữ liệu có thể bắt đầu theo dõi mức dữ liệu mạng di động mà điện thoại đang sử dụng trong mỗi chu kỳ thanh toán.

Cách thiết lập Nhận biết Dữ liệu

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Nhận biết Dữ liệu 

  Data Sense Icon
  , rồi nhấn Đặt giới hạn.

 2. Trong Loại giới hạn, nhấn vào một trong các tùy chọn sau:

  • Nếu bạn có một lượng đặt sẵn dữ liệu sẽ sử dụng và dữ liệu sẽ hết hạn vào ngày cụ thể, hãy nhấn Trả trước.
  • Nếu bạn có một lượng dữ liệu giới hạn có thể sử dụng mỗi tháng trước khi bạn bị tính phí dữ liệu vượt mức, hãy nhấn Hàng tháng.
  • Nếu bạn có dữ liệu không giới hạn nhưng vẫn muốn theo dõi mức sử dụng của mình, hãy nhấn Không giới hạn.
 3. Nếu bạn chọn Trả trước hoặc Hàng tháng, hãy nhấn vào danh sách hiện có để nhập giá trị và ngày khớp với gói dữ liệu của bạn.

 4. Chạm Xong 

  Save Icon
  .

Tiết kiệm dữ liệu với Nhận biết Dữ liệu

Nhận biết Dữ liệu giới hạn lượng dữ liệu nền mà điện thoại sử dụng. Nhiều ứng dụng và tính năng điện thoại được thiết kế để tự động tìm nạp thông tin dưới nền để thuận tiện cho bạn (chẳng hạn như một ứng dụng email thường xuyên kiểm tra thư mới). Với Nhận biết Dữ liệu, bạn có thể chọn thời điểm giới hạn loại hoạt động này.

Để hạn chế dữ liệu nền tự động

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Nhận biết Dữ liệu 

  Data Sense Icon
  .

 2. Nhấn Cài đặt 

  Settings Icon
  , bật Hạn chế dữ liệu nền 
  Toggle On Icon
  , rồi thực hiện một trong những cách sau:

  • Để hạn chế dữ liệu nền khi gần đạt đến giới hạn, hãy nhấn Khi tôi gần đạt đến giới hạn.
  • Để luôn hạn chế dữ liệu nền, hãy nhấn Luôn hạn chế.
 3. Để hạn chế dữ liệu nền khi chuyển vùng, hãy bật Hạn chế dữ liệu nền khi chuyển vùng  

  Toggle On Icon
  .

Thuộc tính

ID Bài viết: 10655 - Xem lại Lần cuối: 19-07-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi