Câu hỏi thường gặp về Nhận biết Wi-Fi


 
Nhận biết Wi-Fi có chức năng gì?
Tôi làm cách nào để kết nối tự động với điểm truy cập Wi-Fi?
Điều gì quyết định Nhận biết Wi-Fi có tự động kết nối với các điểm truy cập Wi-Fi mở hay không?
Nhận biết Wi‑Fi xác định mạng cần kết nối bằng cách nào?
Tôi lo ngại về vấn đề bảo mật. Tôi nên biết những điều gì về kết nối với mạng mở?
Tôi làm cách nào để chọn không sử dụng Nhận biết Wi-Fi cho mạng Wi-Fi của mình?

Thuộc tính

ID Bài viết: 11693 - Xem lại Lần cuối: 19-07-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi