Tải Windows Media Player


Windows Media Player có sẵn cho hệ điều hành Windows. Sử dụng bảng này để tìm đúng phiên bản Player cho hệ điều hành của bạn. (Nếu bạn có máy Mac, bạn có thể tải xuống Cấu phần Windows Media cho QuickTime để phát các tệp Windows Media.) Tôi đang chạy phiên bản Windows nào?


Hệ điều hành/trình duyệt  Phiên bản Player Cách tải
Windows 10

Windows Media Player 12 
Tìm hiểu thêm

Được cung cấp trong các bản cài đặt sạch của Windows 10 cũng như các bản nâng cấp lên Windows 10 từ Windows 8.1 hoặc Windows 7. Không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập trang  phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 10.
Windows 8.1

Windows Media Player 12 
Tìm hiểu thêm
              

Được cung cấp trong Windows 8.1 và Windows 8.1 Pro nhưng không bao gồm tính năng phát lại DVD. Truy cập trang  Phát lại DVD dành cho Windows để tìm hiểu cách thêm tính năng phát lại DVD vào Windows 8.1. Đối với Windows Media Player 12 dành cho phiên bản N và KN của Windows 8.1, hãy tải Gói Tính năng Phương tiện.
Windows RT 8.1  Không Áp dụng                  Windows Media Player không khả dụng cho Windows RT 8.1.
Windows 7          

Windows Media Player 12
Tìm hiểu thêm  

Được cung cấp trong các phiên bản Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate và Enterprise. Đối với phiên bản N hoặc KN của Windows 7, hãy tải Gói Tính năng Phương tiện.
Mac OS X Cấu phần Windows Media cho QuickTime Tải ngay