Thanh toán cho gói đăng ký Microsoft quá hạn

Áp dụng cho: Microsoft AccountMicrosoft Store

Cách thanh toán cho gói đăng ký quá hạn của bạn

  • Lưu ý: Để biết thông tin về cách quản lý các tùy chọn thanh toán cho tài khoản Microsoft của bạn, hãy xem Thay đổi phương thức thanh toán hoặc thẻ tín dụng đã liên kết với tài khoản Microsoft của bạn.
  • Đăng nhập vào Dịch vụ và gói đăng ký bằng tài khoản Microsoft của bạn, sau đó:
    • Tìm gói đăng ký quá hạn trong danh sách và chọn Thanh toán ngay. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft được liên kết với gói đăng ký đã quá hạn. 
    • Cập nhật phương thức thanh toán của bạn: Nếu thẻ tín dụng, PayPal hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến khác đã hết hạn, hãy cập nhật ngày hết hạn mới. 
    • Thêm phương thức thanh toán mới: Nếu tùy chọn thanh toán của bạn không hợp lệ hoặc bạn muốn thay đổi tùy chọn thanh toán, hãy thêm phương thức thanh toán mới.
    • Sau khi đặt tùy chọn thanh toán, hãy chọn Tiếp theo để thực hiện thanh toán. 

Khắc phục sự cố

Chủ đề liên quan