Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm XMATCH tìm một mục đã xác định trong một mảng hoặc phạm vi ô, rồi trả về vị trí tương đối của mục đó. 

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng XMATCH để tìm vị trí của một mục trong danh sách.

Ví dụ về việc sử dụng XMATCH để tìm vị trí của một mục trong danh sách

Hàm XMATCH trả về vị trí tương đối của một mục trong một mảng hoặc phạm vi ô. 

=XMATCH(lookup_value, lookup_array, [match_mode], [search_mode])  

Đối số

Mô tả

lookup_value

Bắt buộc

Giá trị tra cứu

mảng tìm kiếm

Bắt buộc

Mảng hoặc dải ô cần tìm kiếm

[match_mode]

Tùy chọn

Xác định kiểu khớp:

0 - Kết quả khớp chính xác (mặc định)

-1 - Kết quả khớp chính xác hoặc mục nhỏ nhất tiếp theo

1 - Kết quả khớp chính xác hoặc mục lớn nhất tiếp theo

2 - Một kết quả khớp ký tự đại diện trong đó *, ?, và ~ có ý nghĩa đặc biệt.

[search_mode]

Tùy chọn

Xác định kiểu tìm kiếm:

1 - Tìm kiếm đầu tiên đến cuối cùng (mặc định)

-1 - Tìm kiếm lần cuối thành đầu tiên (đảo ngược tìm kiếm).

2 - Thực hiện tìm kiếm nhị phân dựa vào lookup_array sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Nếu không sắp xếp, kết quả không hợp lệ sẽ được trả về.  

-2 - Thực hiện tìm kiếm nhị phân dựa vào kết lookup_array được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Nếu không sắp xếp, kết quả không hợp lệ sẽ được trả về.

Ví dụ

Ví dụ 1

Ví dụ sau đây tìm vị trí của thuật ngữ thứ nhất khớp chính xác hoặc giá trị lớn nhất tiếp theo cho (tức là bắt đầu bằng) "Gra".

Ví dụ về việc sử dụng XMATCH để trả về tìm kiếm bằng ký tự đại diện

Ví dụ 2

Ví dụ tiếp theo này sẽ tìm số lượng người đủ điều kiện nhận tiền thưởng. Hàm này cũng dùng 1 cho hàm match_mode để tìm giá trị khớp chính xác hoặc mục lớn nhất tiếp theo trong danh sách nhưng do dữ liệu là số, nó trả về số lượng giá trị. Trong trường hợp này, hàm trả về 4, vì có 4 đại diện bán hàng vượt quá số tiền thưởng.

Ví dụ về việc sử dụng XMATCH để tìm số lượng giá trị vượt quá một giới hạn nhất định bằng cách tìm một kết quả khớp chính xác hoặc mục lớn nhất tiếp theo

Ví dụ 3

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng kết hợp của index/XMATCH/XMATCH để thực hiện tra cứu ngang và dọc đồng thời. Trong trường hợp này, chúng tôi muốn trả về doanh thu cho một đại diện bán hàng nhất định và một tháng nhất định. Điều này tương tự như việc sử dụng kết hợp hàm INDEXMATCH, ngoại trừ việc hàm đòi hỏi ít tham đối hơn.

Ảnh của việc sử dụng kết hợp của INDEX/XMATCH/XMATCH để thực hiện tra cứu ngang và dọc đồng thời.

Ví dụ 4

Bạn cũng có thể sử dụng XMATCH để trả về giá trị trong một mảng. Ví dụ, =XMATCH(4,{5,4,3,2,1}) sẽ trả về 2, vì 4 là mục thứ hai trong mảng. Đây là một kịch bản khớp chính xác, trong khi =XMATCH(4.5,{5,4,3,2,1},1) trả về 1, vì đối số match_mode (1) được đặt để trả về một kết quả khớp chính xác hoặc mục lớn nhất tiếp theo, là 5. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm XLOOKUP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×