Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng hàm OR, một trong các hàm lô-gic, để xác định xem liệu mọi điều kiện trong một kiểm tra có là TRUE hay không.

Ví dụ

Ví dụ về cách dùng hàm OR.

Hàm OR trả về TRUE nếu tham đối bất kỳ của hàm là TRUE và trả về FALSE nếu tất cả các tham đối của hàm là FALSE.

Một cách dùng thường gặp của hàm OR là mở rộng tính hữu dụng của các hàm khác thực hiện kiểm tra lô-gic. Ví dụ: hàm IF thực hiện kiểm tra lô-gic, rồi trả về một giá trị nếu kiểm tra đánh giá là TRUE và một giá trị khác nếu kiểm tra đánh giá là FALSE. Bằng cách dùng hàm OR làm tham đối kiểm_tra_lô_gic của hàm IF, bạn có thể kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau thay vì chỉ một điều kiện.

Cú pháp

OR(biểu_thức_lô-gic1, [biểu_thức_lô-gic2], ...)

Cú pháp hàm OR có các tham đối sau đây:

Tham đối

Mô tả

Biểu_thức_logic1

Bắt buộc. Điều kiện thứ nhất mà bạn muốn kiểm nghiệm và có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, ...

Tùy chọn. Những điều kiện khác mà bạn muốn kiểm nghiệm, có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Chú thích

  • Các đối số phải đánh giá các giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc trong các mảng hoặc các tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

  • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, những giá trị này được bỏ qua.

  • Nếu phạm vi đã xác định không chứa giá trị lô-gic nào, OR sẽ trả về giá #VALUE! .

  • Bạn có thể sử dụng công thức mảng OR để xem một giá trị có xảy ra trong một mảng hay không. Để nhập công thức mảng, nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ thường gặp về cách sử dụng hàm OR riêng lẻ và sử dụng kết hợp với hàm IF.

Ví dụ về cách dùng hàm OR với hàm IF.

Công thức

Mô tả

=OR(A2>1,A2<100)

Hiển thị TRUE nếu A2 lớn hơn 1 HOẶC nhỏ hơn 100, nếu không sẽ hiển thị FALSE.

=IF(OR(A2>1,A2<100),A3,"Giá trị nằm ngoài dải")

Hiển thị giá trị trong ô A3 nếu giá trị đó lớn hơn 1 HOẶC nhỏ hơn 100, nếu không thì hiển thị thông báo "Giá trị nằm ngoài dải".

=IF(OR(A2<0,A2>50),A2,"Giá trị nằm ngoài dải")

Hiển thị giá trị trong ô A2 nếu giá trị đó nhỏ hơn 0 HOẶC lớn hơn 50, nếu không sẽ hiển thị thông báo.

Tính toán Tiền hoa hồng Bán hàng

Đây là một kịch bản khá phổ biến khi chúng ta cần tính toán xem nhân viên bán hàng có đủ điều kiện được tiền hoa hồng hay không bằng cách sử dụng hàm IFOR.

Ví dụ về cách dùng hàm IF và OR để tính toán tiền hoa hồng bán hàng.
  • =IF(OR(B14>=$B$4,C14>=$B$5),B14*$B$6,0) - IF Tổng Doanh số lớn hơn hoặc bằng (>=) Doanh số Mục tiêu, OR Số khách hàng lớn hơn hoặc bằng (>=) Số khách hàng Mục tiêu thì nhân Tổng Doanh số với % Tiền hoa hồng, nếu không thì trả về 0.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Chủ đề liên quan

Video: Hàm IF nâng cao
Tìm hiểu cách sử dụng các hàm lồng trong công thức
Hàm IF

Hàm AND Hàm NOT
Tổng quan về các công thức trong Excel
Cách tránh các công thức bị lỗi
Phát hiện lỗi trong công thức
Phím tắt trong Excel
Hàm lô-gic (tham khảo)
Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)
Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×