Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để biết thông tin chi tiết về một hàm, hãy bấm vào tên hàm đó ở cột đầu tiên.

Lưu ý: Các đánh dấu phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel mà hàm được ra mắt. Những hàm này không khả dụng trong các phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.

Hàm

Mô tả

Hàm AND

Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE

Hàm BYCOL
Nút Office 365

Áp dụng lambda cho mỗi cột và trả về một mảng kết quả

Hàm BYROW
Nút Office 365

Áp dụng lambda cho mỗi hàng và trả về một mảng kết quả

Hàm FALSE

Trả về giá trị lô-gic FALSE

Hàm IF

Xác định một phép kiểm tra lô-gic cần thực hiện

Hàm IFERROR

Trả về một giá trị mà bạn xác định nếu một công thức đánh giá một lỗi, nếu không, trả về kết quả của công thức

Hàm IFNA
 Excel 2013

Trả về giá trị mà bạn xác định nếu biểu thức giải quyết thành #N/A, nếu không trả về kết quả của biểu thức

Hàm IFS
Excel 2016

Kiểm tra xem có đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện hay không và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện TRUE đầu tiên.

Hàm LAMBDA
Nút Office 365

Tạo các hàm tùy chỉnh, có thể tái sử dụng và gọi chúng theo tên thân thiện

Hàm LET
Nút Office 365

Gán tên cho kết quả tính toán

Hàm MAKEARRAY
Nút Office 365

Trả về một mảng được tính toán có kích cỡ hàng và cột đã xác định, bằng cách áp dụng hàm LAMBDA


Hàm MAP Nút Office 365

Trả về một mảng được hình thành bằng cách ánh xạ mỗi giá trị trong (các) mảng với một giá trị mới bằng cách áp dụng lambda để tạo một giá trị mới

Hàm NOT

Đảo ngược lô-gic của đối số của nó

Hàm OR

Trả về TRUE nếu bất kỳ đối số nào là TRUE

Hàm REDUCE
Nút Office 365

Giảm một mảng thành một giá trị tích lũy bằng cách áp dụng lambda cho mỗi giá trị và trả về tổng giá trị trong bộ tích lũy

Hàm SCAN
Nút Office 365

Quét một mảng bằng cách áp dụng lambda cho mỗi giá trị và trả về một mảng có mỗi giá trị trung gian

Hàm SWITCH
Excel 2016

Trả về một biểu thức đối với một danh sách các giá trị và trả về kết quả tương ứng với giá trị trùng khớp đầu tiên. Nếu không có giá trị trùng khớp, có thể trả về một giá trị mặc định tùy chọn.

Hàm TRUE

Trả về giá trị lô-gic TRUE

Hàm XOR
 Excel 2013

Trả về một OR riêng lô-gic của tất cả các đối số

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Xem thêm

Các hàm Excel (theo thể loại)

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×