You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Nhiều vấn đề về phân tích và tạo mô hình dữ liệu Power Pivot thể được giải quyết bằng cách sử dụng các phép tính. Có hai loại phép tính trong Power Pivot, cột được tính và số đo. Cả hai kiểu tính toán đều dùng công thức. Trong nhiều trường hợp, ví dụ như khi tạo một số đo bằng cách dùng tính năng Tự Tính tổng với một hàm tổng hợp tiêu chuẩn như SUM hoặc AVERAGE, bạn hoàn toàn không cần phải tạo công thức. Công thức tự động được tạo ra cho bạn bởi Power Pivot. Trong các trường hợp khác, bạn có thể phải tự tạo công thức tùy chỉnh. Trong Power Pivot, bạn tạo công thức tính toán tùy chỉnh bằng cách sử dụng Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX).

Các công thức DAX trong Power Pivot rất giống với các Excel thức khác nhau. Trên thực tế, DAX sử dụng nhiều hàm, toán tử và cú pháp giống như hàm Excel thức. Tuy nhiên, DAX cũng có các hàm bổ sung được thiết kế để làm việc với dữ liệu quan hệ và thực hiện các phép tính động hơn.

Các kiểu Tính toán trong Power Pivot

Cột được Tính toán

Với các cột được tính toán, bạn có thể thêm dữ liệu mới Power Pivot bảng. Thay vì dán hoặc nhập các giá trị vào cột, bạn tạo công thức DAX xác định giá trị cột. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các bài viết sau đây:

Cột được Tính trong Power Pivot

Tạo Cột được Tính

Giá trị đo

Các số đo được dùng trong phân tích dữ liệu; ví dụ, tổng, trung bình, giá trị tối thiểu hoặc tối đa, số lượng hoặc các phép tính nâng cao hơn mà bạn tạo bằng cách dùng công thức DAX. Giá trị của một thước đo luôn thay đổi để đáp ứng với lựa chọn trên hàng, cột và bộ lọc, cho phép khám phá dữ liệu đặc biệt. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các bài viết sau đây:

Giá trị đo trong Power Pivot

Tạo Thước đo

Chỉ số Hiệu suất Then chốt

Chỉ số Hiệu suất Then chốt (KPI) được dựa trên một thước đo cụ thể và được thiết kế để giúp người dùng nhanh chóng đánh giá giá trị hiện tại và trạng thái của một số đo dựa trên một mục tiêu được xác định.

Chỉ số Hiệu suất Then chốt (KPI) trong PowerPivot.

Power Pivot Công thức dùng Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX)

DAX là một tập hợp các hàm, toán tử và hằng số có thể được dùng trong một công thức hoặc biểu thức, để tính toán và trả về một hoặc nhiều giá trị. Nói đơn giản hơn, DAX sẽ giúp bạn tạo ra thông tin mới từ dữ liệu đã có trong mô hình dữ liệu của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu VỀ DAX

Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX) trong PowerPivot

Tham chiếu Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX)

Các tình huống DAX trong Power Pivot

Tính lại Công thức trong Power Pivot

Tìm hiểu cách sử dụng DAX

Khởi động Nhanh: Tìm hiểu Kiến thức cơ bản về DAX trong 30 Phút

Tạo Công thức cho Phép tính

Hàm DAX

Tham chiếu Hàm DAX (DAX)

Công thức Nâng cao

Ngữ cảnh trong Công thức Power Pivot (DAX)

Tra cứu trong Công thức Power Pivot

Các hàm tính gộp trong Power Pivot

Lọc Dữ liệu trong Công thức DAX

Ngày trong Power Pivot

Các tài nguyên DAX khác

DAX Resource Center Wiki (TechNet)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×