Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với nhiều tài khoản trong To Do

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Làm với bàn phím và bộ đọc màn hình để làm việc với nhiều tài khoản người dùng. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm tài khoản người dùng, chuyển đổi giữa các tài khoản và đăng xuất khỏi tài khoản.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thêm tài khoản người dùng bổ sung

 1. Nhấn Ctrl+1 để bung rộngLàm thanh bên.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "User menu" (Menu người dùng), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Manage accounts" (Quản lý tài khoản). Nhấn Enter để mở hộp thoại Quản lý tài khoản.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add account button" (Nút Thêm tài khoản), rồi nhấn Enter.

 4. Để chọn loại tài khoản bạn muốn thêm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Let's get you signed in, use a different account list" (Hãy đăng nhập, sử dụng danh sách tài khoản khác). Tiêu điểm nằm trên tùy chọn đầu tiên. Nếu không phải là tài khoản bạn muốn, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy loại tài khoản mình muốn. Nhấn Enter để chọn.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter your email, phone, or Skype" (Nhập email, điện thoại hoặc Skype). Nhập thông tin bắt buộc, rồi nhấn Enter. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter. Tùy thuộc vào loại tài khoản bạn đang thêm, bạn có thể được nhắc nhập thông tin ủy quyền khác.

 6. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập bằng tài khoản này, hộp thoại Duy trì đăng nhập vào tất cả các ứng dụng sẽ mở ra và bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc giải thích. Nếu bạn đồng ý với điều này, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter. Nếu không, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "No, sign in to this app only" (Không, chỉ đăng nhập vào ứng dụng này), rồi nhấn Enter.

Hộp thoại sẽ đóng lại và tài khoản bạn đã thêm sẽ mở ra Làm.

Chuyển đổi giữa các tài khoản người dùng

Sau khi thêm tài khoản người dùng khác, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản.

 1. Nhấn Ctrl+1 để bung rộngLàm thanh bên.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "User menu" (Menu người dùng), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy tài khoản người dùng đầu tiên mà bạn có thể chuyển sang. Nếu bạn có nhiều tài khoản thay thế, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên tài khoản mà bạn muốn chuyển sang.

 3. Nhấn Enter để chuyển sang tài khoản đã chọn.

Đăng xuất khỏi tài khoản người dùng

Việc đăng xuất khỏi tài khoản người dùng sẽ xóa tài khoản đó khỏi Làm.

 1. Nhấn Ctrl+1 để bung rộngLàm thanh bên.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "User menu" (Menu người dùng), rồi nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Manage accounts" (Quản lý tài khoản), rồi nhấn Enter để mở hộp thoại Quản lý tài khoản.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn loại bỏ, rồi nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy thông tin tài khoản một lần nữa, sau đó là "Sign out button" (Nút Đăng xuất). Nhấn Enter để đăng xuất khỏi tài khoản.

 4. Hộp thoại xác nhận sẽ mở ra. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign out button" (Nút Đăng xuất), rồi nhấn Enter để hoàn tất đăng xuất. Để đóng hộp thoại Quản lý tài khoản, nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tác vụ To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với To Do với Cortana

Sử dụng bộ đọc màn hình để bật Ô cập nhật Động To Do trong Windows

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng To Do

Sử To Do cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để làm việc với nhiều tài khoản người dùng. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm tài khoản người dùng, chuyển đổi giữa các tài khoản và đăng xuất khỏi tài khoản.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thêm tài khoản người dùng bổ sung

 1. Trong Làm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (Thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản người dùng mà bạn hiện đang sử dụng, theo sau là "Double-tap to manage accounts and go to settings" (Nhấn đúp để quản lý tài khoản và đi tới cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add account" (Thêm tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose an account" (Chọn tài khoản). Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn tài khoản hiện có, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để sử dụng tài khoản khác, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Use a different account" (Sử dụng tài khoản khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Email or phone number" (Email hoặc số điện thoại), rồi nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập thông tin cần thiết. Để đăng nhập bằng tài khoản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tùy thuộc vào loại tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hoặc thông tin xác thực khác. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập thông tin bắt buộc.

Chuyển đổi giữa các tài khoản người dùng

 1. Trong Làm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (Thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản người dùng mà bạn hiện đang sử dụng, theo sau là "Double-tap to manage accounts and go to settings" (Nhấn đúp để quản lý tài khoản và đi tới cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn chuyển sang, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đăng xuất khỏi tài khoản người dùng

Việc đăng xuất khỏi tài khoản người dùng sẽ xóa tài khoản đó khỏi Làm.

 1. Trong Làm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar" (Thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản người dùng mà bạn hiện đang sử dụng, theo sau là "Double-tap to manage accounts and go to settings" (Nhấn đúp để quản lý tài khoản và đi tới cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Manage accounts" (Quản lý tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn đăng xuất. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign out" (Đăng xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Một hộp thoại xác nhận sẽ mở ra. Để xác nhận đăng xuất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Yes, sign out" (Có, đăng xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tác vụ To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với To Do với Cortana

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng To Do

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×