Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm SWITCH đánh giá một giá trị (được gọi là biểu thức) dựa trên danh sách các giá trị, rồi trả về kết quả tương ứng với giá trị khớp đầu tiên. Nếu không có giá trị khớp, hàm có thể trả về giá trị mặc định tùy chọn.

Lưu ý: Tính năng này khả dụng trên Windows hoặc máy Mac nếu bạn đã Office 2019 hoặc nếu bạn có đăng ký Microsoft 365 dụng. Nếu bạn là người đăngMicrosoft 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Cú pháp

SWITCH(expression, value1, result1, [mặc định hoặc value2, result2],…[mặc định hoặc value3, result3])

Tham đối

Mô tả

biểu thức
(bắt buộc)

Biểu thức là giá trị (chẳng hạn như số, ngày hoặc một số văn bản) sẽ được so sánh với giá_trị_1…giá_trị_126.

giá_trị_1…giá_trị_126

Giá_trị_N là một giá trị sẽ được so sánh với biểu thức.

kết_quả_1…kết_quả_126

Kết_quả_N là giá trị được trả về khi tham đối giá_trị_N tương ứng khớp với biểu thức. Kết_quả_N phải được cung cấp cho mỗi tham đối giá_trị_N tương ứng.

mặc định
(tùy chọn)

Mặc định là giá trị trả về trong trường hợp không tìm thấy kết quả khớp trong các biểu thức giá_trị_N. Tham đối mặc định được xác định khi không có biểu thức resultN tương ứng (hãy xem ví dụ). Tham đối Mặc định phải là tham đối cuối cùng trong hàm.

Vì các hàm được giới hạn ở 254 tham đối nên bạn có thể sử dụng tối đa 126 cặp giá trị và tham đối kết quả.

Tổng quan

Ở dạng đơn giản nhất, hàm SWITCH cho biết:

  • =SWITCH(Giá trị cần chuyển đổi, Giá trị cần khớp1...[2-126], Giá trị cần trả về nếu có giá trị khớp1...[2-126], Giá trị cần trả về nếu không có giá trị khớp)

Trong đó, bạn có thể đánh giá tối đa 126 giá trị và kết quả khớp.

Hãy xem công thức sau đây:

Phân tích chi tiết các tham đối của hàm SWITCH
  1. Giá trị cần chuyển đổi? Trong trường hợp này, WEEKDAY(A2) bằng 2.

  2. Bạn muốn khớp giá trị nào? Trong trường hợp này, giá trị bằng 1, 2 và 3.

  3. Nếu có một kết quả khớp, bạn muốn trả về giá trị nào? Trong trường hợp này, kết quả sẽ là Chủ nhật cho 1, Thứ hai cho 2 và Thứ ba cho 3.

  4. Giá trị mặc định cần trả về nếu không tìm thấy kết quả khớp. Trong trường hợp này, giá trị là văn bản "Không có kết quả khớp".

    Lưu ý: Nếu không có giá trị nào trùng khớp và không có tham đối mặc định được cung cấp, hàm SWITCH sẽ trả về lỗi #N/A! .

Ví dụ

Bạn cũng có thể sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng sau, rồi dán dữ liệu vào ô A1 của một trang tính Excel mới để xem hàm SWITCH hoạt động. Nếu công thức không hiển thị kết quả thì bạn có thể chọn chúng, rồi nhấn F2 > Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Ví dụ

Giá trị

Công thức

Kết quả

2

=SWITCH(WEEKDAY(A2),1,"Chủ nhật",2,"Thứ hai",3,"Thứ ba","Không có kết quả khớp")

Vì A2=2, và Monday là tham đối kết quả tương ứng với giá trị 2, nên SWITCH trả về Monday

99

=SWITCH(A3,1,"Chủ nhật",2,"Thứ hai",3,"Thứ ba")

Vì không có trùng khớp nào và không có tham đối else, nên SWITCH trả về #N/A!

99

=SWITCH(A4,1,"Chủ nhật",2,"Thứ hai",3,"Thứ ba","Không có kết quả khớp")

Không có kết quả trùng khớp

2

=SWITCH(A5,1,"Sunday",7,"Saturday","weekday")

weekday

3

=SWITCH(A6,1,"Chủ nhật",2,"Thứ hai",3,"Thứ ba","Không có kết quả khớp")

Thứ ba

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm VLOOKUP

Hàm CHOOSE

Hàm IF

Hàm IFS

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Hàm lô-gic (tham khảo)

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×