Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nối kết sổ làm việc (trước đây gọi là tham chiếu ngoài) là cách kết hợp dữ liệu từ sổ làm việc khác hoặc các trang tính khác trong cùng một sổ làm việc. Bạn có thể muốn sử dụng chúng để:

 • Nối kết sổ làm việc từ một số phòng ban và sau đó tích hợp dữ liệu thích hợp vào sổ làm việc tóm tắt. Khi sổ làm việc nguồn thay đổi, sổ làm việc tóm tắt sẽ được cập nhật.

 • Tạo các dạng xem dữ liệu khác nhau bằng cách tạo một số sổ làm việc báo cáo chỉ nối kết đến dữ liệu thích hợp.

Bạn có thể tham chiếu ô hoặc tên đã xác định trong một sổ làm việc khác hoặc cùng một sổ làm việc. 

Sổ làm việc có chứa các nối kết được gọi là sổ làm việc đích và sổ làm việc mà nó được nối kết đến được gọi là sổ làm việc nguồn. Bạn có thể nối kết nhiều sổ làm việc nguồn với một sổ làm việc đích duy nhất.


Sổ làm việc có chứa các nối kết

 1. Sổ làm việc đích chứa nối kết sổ làm việc.

 2. Nối kết sổ làm việc tham chiếu đến một ô hoặc dải ô trong sổ làm việc nguồn.

 3. Sổ làm việc nguồn có các giá trị được trả về sổ làm việc đích. 

Phương pháp 1

 1. Mở sổ làm việc đích sẽ chứa tham chiếu ngoài và sổ làm việc đích nguồn có chứa dữ liệu mà bạn muốn tạo nối kết sổ làm việc đến đó.

 2. Chọn một hoặc nhiều ô mà bạn muốn tạo tham chiếu ngoài.

 3. Nhập = (dấu bằng).

  Nếu bạn muốn sử dụng một hàm, chẳng hạn như SUM, hãy nhập tên hàm, tiếp theo là dấu ngoặc đơn mở. Ví dụ: =SUM(.

 4. Chuyển sang sổ làm việc nguồn, rồi bấm vào trang tính có chứa các ô bạn muốn nối kết.

 5. Chọn ô bạn muốn liên kết đến, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn nhiều ô, chẳng hạn như =[SourceWorkbook.xlsx]Sheet1!$A$1:$A$10 và có phiên bản hiện tại của Microsoft 365 thì bạn chỉ cần nhấn ENTER để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

 6. Excel sẽ đưa bạn trở về sổ làm việc đích và hiển thị các giá trị từ sổ làm việc nguồn.

 7. Lưu ý rằng Excel sẽ trả về liên kết có tham chiếu tuyệt đối, vì vậy nếu bạn muốn sao chép công thức vào các ô khác, bạn sẽ cần loại bỏ dấu đô-la ($) :

  =[SourceWorkbook.xlsx]Sheet1! $A$1

  Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn, Excel sẽ tự động chắp thêm đường dẫn tệp vào công thức:

  ='C:\Reports\[SourceWorkbook.xlsx]Sheet1'!$A$1

Phương pháp 2 

 1. Mở sổ làm việc đích sẽ chứa nối kết sổ làm việc và sổ làm việc nguồn có chứa dữ liệu mà bạn muốn nối kết đến.

 2. Trong sổ làm việc nguồn, hãy chọn ô hoặc các ô bạn muốn nối kết.

 3. Nhấn Ctrl+C hoặc đi đến Trang đầu> Bảng tạm> Sao chép.

 4. Chuyển đến sổ làm việc đích, rồi bấm vào trang tính nơi bạn muốn đặt dữ liệu được nối kết.

 5. Chọn ô mà bạn muốn đặt dữ liệu được liên kết, rồi chọn Trang đầu > Bảng tạm> dán > nối kết.

 6. Excel trả về dữ liệu bạn đã sao chép từ sổ làm việc nguồn. Nếu bạn thay đổi nó, nó sẽ tự động thay đổi trong sổ làm việc đích.

 1. Mở sổ làm việc đích sẽ chứa tham chiếu ngoài và sổ làm việc nguồn có chứa dữ liệu mà bạn muốn tạo nối kết sổ làm việc đến đó.

 2. Chọn một hoặc nhiều ô mà bạn muốn tạo tham chiếu ngoài.

 3. Nhập = (dấu bằng).

 4. Chuyển sang sổ làm việc nguồn, rồi bấm vào trang tính có chứa các ô bạn muốn nối kết.

 5. Nhấn F3, chọn tên mà bạn muốn liên kết đến, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu phạm vi có tên tham chiếu nhiều ô và bạn có phiên bản microsoft 365 hiện tại thì bạn chỉ cần nhấn ENTER để xác nhận công thức đó là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

 6. Excel sẽ đưa bạn trở về sổ làm việc đích và hiển thị các giá trị từ phạm vi đã đặt tên trong sổ làm việc nguồn.

 1. Mở sổ làm việc đích và sổ làm việc nguồn.

 2. Trong sổ làm việc đích, chọn Công thức >định nghĩa >định nghĩa Tên.

 3. Trong hộp thoại Tên Mới, trong hộp Tên , nhập tên cho phạm vi.

 4. Trong hộp Tham chiếu tới , xóa nội dung, rồi giữ con trỏ trong hộp.

  Nếu bạn muốn tên sử dụng một hàm, hãy nhập tên hàm, rồi đặt con trỏ ở nơi bạn muốn có tham chiếu ngoài. Ví dụ: nhập =SUM(), rồi đặt con trỏ vào giữa các dấu ngoặc đơn.

 5. Chuyển sang sổ làm việc nguồn, rồi bấm vào trang tính có chứa các ô bạn muốn nối kết.

 6. Chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn nối kết, rồi bấm OK.

  Thêm tên đã xác định vào sổ làm việc bên ngoài từ Công > Xác > Định nghĩa > Tên Mới.

Có nhiều cách khác nhau Công thức với nối kết sổ làm việc được hiển thị.

Khi sổ làm việc nguồn đang mở, nối kết sổ làm việc trong sổ làm việc đích bao gồm tên sổ làm việc trong dấu ngoặc vuông ([ ]), theo sau là tên trang tính, dấu chấm than (!) và các ô phụ thuộc vào công thức. Ví dụ:

=SUM([Budget.xlsx]Annual!C10:C25)

Khi sổ làm việc nguồn không mở, nối kết sổ làm việc trong sổ làm việc đích sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn. Ví dụ:

=SUM('C:\Reports\[Budget.xlsx]Annual'!C10:C25)

Lưu ý: Nếu tên của trang tính hoặc sổ làm việc khác có chứa khoảng trắng hoặc ký tự không thuộc bảng chữ cái, bạn phải đặt tên (hoặc đường dẫn) trong dấu nháy đơn như trong ví dụ ở trên. Excel sẽ tự động thêm những dữ liệu này cho bạn khi bạn chọn phạm vi nguồn.

Các công thức nối kết đến tên đã xác định trong sổ làm việc khác dùng tên sổ làm việc theo sau là dấu chấm than (!) và tên đã xác định. Ví dụ:

=SUM(Budget.xlsx!Sales)

Khi bạn tạo nối kết sổ làm việc, cả hai sổ làm việc phải được lưu ở một vị trí trực tuyến mà bạn có thể tiếp cận với tài khoản Microsoft 365 của mình.

Quan trọng: Các nối kết sổ làm việc được coi là có khả năng không an toàn và phải được bật khi bạn mở sổ làm việc công thức. Khi bạn mở sổ làm việc công thức, hãy bấm Bật Nội dung trong Thanh Thông báo để cho phép nối kết sổ làm việc hoạt động. Nếu bạn không làm vậy, Excel giữ các giá trị gần đây nhất và tắt làm mới các nối kết với các giá trị từ sổ làm việc dữ liệu.

Phương pháp 1 

 1. Mở sổ làm việc đích sẽ chứa tham chiếu ngoài và sổ làm việc đích nguồn có chứa dữ liệu mà bạn muốn tạo nối kết sổ làm việc đến đó.

 2. Chọn một hoặc nhiều ô mà bạn muốn tạo tham chiếu ngoài.

 3. Nhập = (dấu bằng).

  Nếu bạn muốn sử dụng một hàm, chẳng hạn như SUM, hãy nhập tên hàm, tiếp theo là dấu ngoặc đơn mở. Ví dụ: =SUM(.

 4. Chuyển sang sổ làm việc nguồn, rồi bấm vào trang tính có chứa các ô bạn muốn nối kết.

 5. Chọn ô bạn muốn liên kết đến, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn nhiều ô, chẳng hạn như =[SourceWorkbook.xlsx]Sheet1!$A$1:$A$10 và có phiên bản hiện tại của Microsoft 365 thì bạn chỉ cần nhấn ENTER để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

 6. Excel lưu công thức vào sổ làm việc đích nhưng không thể thay đổi tab trở lại sổ làm việc đích.

 7. Lưu ý rằng Excel sẽ trả về liên kết có tham chiếu tuyệt đối, vì vậy nếu bạn muốn sao chép công thức vào các ô khác, bạn sẽ cần loại bỏ dấu đô-la ($). Đường dẫn tệp đám mây đầy đủ được sử dụng trong URL:

  =SUM('https://microsoft-my.sharepoint.com/personal/v-mathavale_microsoft_com/Documents/[data.xlsx]Sheet1'!$A$6:$A$9)

Phương pháp 2

 1. Mở sổ làm việc đích sẽ chứa nối kết sổ làm việc và sổ làm việc nguồn có chứa dữ liệu mà bạn muốn nối kết đến.

 2. Trong sổ làm việc nguồn, hãy chọn ô hoặc các ô bạn muốn nối kết.

 3. Nhấn Ctrl+C hoặc đi đến Trang đầu> Bảng tạm> Sao chép.

 4. Chuyển đến sổ làm việc đích, rồi bấm vào trang tính nơi bạn muốn đặt dữ liệu được nối kết.

 5. Chọn ô mà bạn muốn đặt dữ liệu được liên kết, rồi chọn Trang đầu > Bảng tạm> dán > nối kết.

 6. Excel trả về dữ liệu bạn đã sao chép từ sổ làm việc nguồn. Nếu bạn thay đổi nó, nó sẽ tự động thay đổi trong sổ làm việc đích khi bạn làm mới cửa sổ trình duyệt của bạn.

Xem thêm

Quản lý nối kết sổ làm việc

Xác định và dùng tên trong công thức

Mô tả về quản lý và lưu trữ liên kết sổ làm việc trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×