Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Theo mặc định, tham chiếu ô là một tham chiếu tương đối, có nghĩa là tham chiếu đó tương đối với vị trí của ô. Ví dụ, nếu bạn tham chiếu đến ô A2 từ ô C2, bạn thực sự đang tham chiếu đến ô cách đó hai cột về bên trái (C trừ A)—trong cùng hàng (2). Khi bạn sao chép công thức có chứa tham chiếu ô tương đối, tham chiếu đó trong công thức sẽ thay đổi.

Ví dụ: nếu bạn sao chép công thức =B4*C4 từ ô D4 sang ô D5, công thức trong d5 sẽ điều chỉnh sang phải một cột và trở thành =B5*C5. Nếu bạn muốn duy trì tham chiếu ô gốc trong ví dụ này khi sao chép, bạn hãy biến tham chiếu ô đó thành tuyệt đối bằng cách đặt dấu đô la ($) trước các cột (B và C) và hàng (2). Sau đó, khi bạn sao chép công thức =$B$4*$C$4 từ D4 đến D5, công thức sẽ không thay đổi.

Tham chiếu Ô Tương đối

Ít thường xuyên hơn, bạn có thể muốn kết hợp các tham chiếu ô tuyệt đối và tương đối bằng cách đặt trước giá trị cột hoặc giá trị hàng bằng ký hiệu đô la—công thức này sẽ sửa lỗi cột hoặc hàng (ví dụ: $B 4 hoặc C$4).

Để thay đổi loại tham chiếu ô:

  1. Chọn ô có chứa công thức.

  2. Trong thanh công thức Ảnh nút, chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

  3. Nhấn F4 để chuyển đổi giữa các loại tham chiếu.

    Bảng dưới đây tóm tắt cách một kiểu tham chiếu cập nhật nếu một công thức có chứa tham chiếu được sao chép xuống dưới hai ô và hai ô bên phải.

Đối với công thức đang được sao chép:

Nếu tham chiếu là:

Nó thay đổi thành:

Công thức được sao chép từ A1, sang phải và xuống dưới hai ô

$A$1 (cột tuyệt đối và hàng tuyệt đối)

$A$1 (tham chiếu là tuyệt đối)

A$1 (cột tương đối và hàng tuyệt đối)

C$1 (tham chiếu là trộn lẫn)

$A1 (cột tuyệt đối và hàng tương đối)

$A3 (tham chiếu là trộn lẫn)

A1 (cột tương đối và hàng tương đối)

C3 (tham chiếu là tương đối)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×