Mục lục
×
Print worksheets and workbooks
Print worksheets and workbooks

Print worksheets and workbooks

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Print Excel worksheets and workbooks one at a time, or several at one time. You can also print a partial worksheet, such as an Excel table.

Print one or several worksheets

  1. Select the worksheets that you want to print.

  2. Click FILE > Print. You can also press Ctrl+P.

  3. Click the Print button, or adjust Settings before you click the Print button.

Print one or several workbooks

All workbook files that you want to print must be in the same folder.

  1. Click FILE > Open. You can also press Ctrl+O.

  2. Hold down Ctrl, and then, click the name of each workbook that you want to print.

  3. Right-click the selection, and click Print.

Want more?

Freeze or lock panes

Insert headers and footers

Print a worksheet or workbook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×