Chủ đề liên quan
×
Sử dụng các mối quan hệ
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng các mối quan hệ

Tạo quan hệ một đối một

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Mối quan hệ một đối một là gì?

Mối quan hệ một đối một thường được dùng để chỉ báo các mối quan hệ quan trọng để bạn có thể có được dữ liệu cần thiết để điều hành công việc kinh doanh của mình.

Mối quan hệ một đối một là một nối kết giữa thông tin trong hai bảng, trong đó mỗi bản ghi trong mỗi bảng chỉ xuất hiện một lần. Ví dụ, có thể có mối quan hệ một đối một giữa nhân viên và xe mà họ lái xe. Mỗi nhân viên chỉ xuất hiện một lần trong bảng Nhân viên và mỗi ô chỉ xuất hiện một lần trong bảng Xe công ty.

Bạn có thể dùng mối quan hệ một đối một nếu bạn có bảng chứa danh sách các mục, nhưng thông tin cụ thể mà bạn muốn chụp lại về chúng sẽ khác nhau tùy theo loại. Ví dụ, bạn có thể có một bảng liên hệ trong đó một số người là nhân viên và người khác là những nhà trừ. Đối với nhân viên, bạn muốn biết số nhân viên, số máy nhánh của họ và các thông tin quan trọng khác. Đối với nhà thầu phụ, bạn muốn biết tên công ty, số điện thoại và tỷ lệ thanh toán của nhà thầu, cùng nhiều thông tin khác. Trong trường hợp này, bạn sẽ tạo ba bảng riêng biệt—Liên hệ, Nhân viên và Nhà thầu phụ— và sau đó tạo mối quan hệ một đối một giữa các bảng Liên hệ và Nhân viên và mối quan hệ một đối một giữa các bảng Liên hệ và Nhà thầu phụ.

Tổng quan về tạo quan hệ một đối một

Bạn có thể tạo các mối quan hệ một đối một bằng cách nối kết chỉ mục (thường là khóa chính) trong một bảng và một chỉ mục trong một bảng khác có chung một giá trị. Ví dụ:

Đoạn mã màn hình hiển thị hai bảng dùng chung ID

Thông thường, cách tốt nhất để tạo mối quan hệ này là để bảng phụ tra cứu một giá trị từ bảng thứ nhất. Ví dụ: đặt trường ID Xe trong bảng Nhân viên làm trường tra cứu để tìm kiếm giá trị trong chỉ mục ID Xe hơi từ bảng Xe công ty. Bằng cách đó, bạn không bao giờ vô tình thêm ID của ô tô không tồn tại trên thực tế.

Quan trọng: Khi bạn tạo mối quan hệ một đối một, hãy quyết định cẩn thận có bắt buộc tính toàn vẹn dữ liệu tham chiếu cho mối quan hệ hay không.

Tính toàn vẹn dữ liệu tham chiếu giúp Access duy trì vệ sinh dữ liệu của bạn bằng cách xóa các bản ghi liên quan. Ví dụ: nếu bạn xóa một nhân viên khỏi bảng Nhân viên, bạn cũng xóa bản ghi lợi ích cho nhân viên đó khỏi bảng Lợi ích. Nhưng trong một số mối quan hệ, như ví dụ này, tính toàn vẹn tham chiếu không có ý nghĩa: nếu chúng ta xóa một nhân viên, chúng tôi không muốn xe bị xóa khỏi bảng Company Cars, vì xe sẽ vẫn thuộc về công ty và sẽ được gán cho người khác.

Tạo các bước quan hệ một đối một

Tạo mối quan hệ một đối một bằng cách thêm trường tra cứu vào bảng. (Để tìm hiểu cách thực hiện, xem mục Xây dựng bảng và đặt kiểu dữ liệu.) Ví dụ: để chỉ rõ xe nào đã được gán cho một nhân viên cụ thể, bạn có thể thêm ID xe hơi vào bảng Nhân viên. Sau đó, để tạo mối quan hệ giữa hai trường, sử dụng Trình hướng dẫn Tra cứu:

  1. Mở bảng.

  2. Trong Dạng xem Thiếtkế , thêm một trường mới, chọn giá trị Loại dữ liệu, rồi chọn Trình hướng dẫn tra cứu.

  3. Trong trình hướng dẫn, mặc định được thiết lập để tra cứu giá trị từ một bảng khác, vì vậy, hãy chọn Tiếp theo.

  4. Chọn bảng có chứa khóa (thường là khóa chính) mà bạn muốn đưa vào bảng này, rồi chọn Tiếp theo. Trong ví dụ của chúng tôi, bạn sẽ chọn bảng Xe Công ty.

  5. Trong danh sách Trường được Chọn, hãy thêm trường có chứa khóa bạn muốn sử dụng. Chọn Tiếp theo.

    Đoạn mã màn hình của Trình hướng dẫn Tra cứu
  6. Đặt thứ tự sắp xếp và nếu muốn, hãy thay đổi độ rộng của trường.

  7. Trên màn hình cuối cùng, bỏ chọn hộp kiểm Bật tính toàn vẹn dữ liệu, rồi chọn Hoàn tất.

Bạn muốn xem thêm?

Bắt đầu với mối quan hệ bảng

Tạo, sửa, hoặc xóa bỏ mối quan hệ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×