If you’re having trouble with the recovery options on your Surface, you’ll need to download these files to get it working again. 

Before you start 

Your Surface comes with Windows recovery info that you can use to refresh your Surface or reset it to its factory condition. Always try to do that first before downloading a recovery image. 

To learn more, see the links below.

What you need 

To download the recovery image, you’ll need a USB drive.  

  • For most Surface models, your USB drive should be at least 16 GB.

  • For Surface RT and Surface 2, your USB drive should be at least 8 GB in size.

Before you download a recovery image, format your USB drive to FAT32.

Chọn mô hình Surface của bạn.

Chọn một sản phẩm và nhập số sê-ri. Tìm số sê-ri của bạn

Chọn sản phẩm Surface của bạn từ menu thả xuống để tải hình ảnh để hỗ trợ định vị số sê-ri của bạn.
Bắt buộc
Định vị số sê-ri của bạn bằng cách sử dụng hình ảnh sản phẩm Surface đã chọn và cung cấp ở đây.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×