Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013) vào ngày 2, 2019. Bản cập nhật này cũng bao gồm Skype mới cho khách hàng doanh nghiệp. Số phiên bản cập nhật này là 15.0.5127.1000.

Ngoài việc phát hành của khách hàng mới, bản cập nhật này khắc phục một danh sách các vấn đề. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết.

x86

thông tin Lync-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lync.lyncvdiplugin.dll

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.5119.1000

184.408

12-Mar-2019

18:57

Lync.ucvdi.dll

Lync.ucvdi.dll

15.0.5125.1000

23.975.720

12-Mar-2019

18:57

Lync.veman.xml

Lync.veman.xml

Not applicable

336

12-Mar-2019

18:57

Ocpubmgr.veman.xml

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

12-Mar-2019

18:57

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.901

2.720.544

11-Mar-2019

19:20

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

Appsharingchromehook.dll

15.0.4919.1000

29.384

12-Mar-2019

18:57

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

Appsharingchromehook64.dll

15.0.4665.1000

23.200

12-Mar-2019

19:00

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

15.0.5125.1000

42.296

12-Mar-2019

18:57

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

15.0.5125.1000

48.424

12-Mar-2019

19:00

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

15.0.5119.1000

117.328

12-Mar-2019

18:57

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.901

296.224

12-Mar-2019

18:57

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.901

3.000.096

12-Mar-2019

18:57

Autohelper.dll

Autohelper.dll

15.0.5119.1000

75.864

12-Mar-2019

18:57

Lync.lync.exe

Lync.exe

15.0.5125.1000

24.379.680

12-Mar-2019

18:57

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

3.278

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Lync_activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.appinvite.wav

Lync_appinvite.wav

Not applicable

293.908

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.callended.wav

Lync_callended.wav

Not applicable

161.192

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.changemodality.wav

Lync_changemodality.wav

Not applicable

254.008

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.connecting.wav

Lync_connecting.wav

Not applicable

187.244

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.fsringing.wav

Lync_fsringing.wav

Not applicable

720.044

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.iminvite.wav

Lync_iminvite.wav

Not applicable

293.908

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.joinedconference.wav

Lync_joinedconference.wav

Not applicable

539.584

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.muting.wav

Lync_muting.wav

Not applicable

219.244

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.newim.wav

Lync_newim.wav

Not applicable

293.908

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.onhold.wav

Lync_onhold.wav

Not applicable

879.596

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.presence.wav

Lync_presence.wav

Not applicable

245.844

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.redirect.wav

Lync_redirect.wav

Not applicable

342.432

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.ringback.wav

Lync_ringback.wav

Not applicable

720.044

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.ringing.wav

Lync_ringing.wav

Not applicable

720.044

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.secondcall.wav

Lync_secondcall.wav

Not applicable

306.564

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.untag.wav

Lync_untag.wav

Not applicable

241.096

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.videoadded.wav

Lync_videoadded.wav

Not applicable

257.556

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.videocall.wav

Lync_videocall.wav

Not applicable

720.044

12-Mar-2019

18:57

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

15.0.5127.1000

365.136

12-Mar-2019

18:57

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

15.0.5125.1000

11.720.992

12-Mar-2019

18:57

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

15.0.5127.1000

6.752.040

12-Mar-2019

18:57

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

Lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

22.696

12-Mar-2019

18:57

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

15.0.5015.1000

1.955.000

12-Mar-2019

18:57

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

68.296

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.mmvrairspace.dll

Mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

47.104

12-Mar-2019

18:57

Lyncwh.mmvrcustom.dll

Mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

38.888

12-Mar-2019

18:57

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

15.0.4849.1000

43.424

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

15.0.5015.1000

68.272

12-Mar-2019

18:57

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

15.0.5119.1000

163.416

12-Mar-2019

18:57

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

15.0.5119.1000

228.944

12-Mar-2019

19:00

Lync.ochelpresource.dll_1033

Ochelperresource.dll

15.0.4703.1000

11.432

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

15.0.5119.1000

639.064

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

5.0.8308.908

82.728

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

5.0.8308.908

832.296

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

15.0.5093.1000

148.048

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

5.0.8308.908

1.740.072

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

5.0.8308.908

1.872.680

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

5.0.8308.908

351.016

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

15.0.5125.1000

1.554.728

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

15.0.5049.1000

1.508.536

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

15.0.5125.1000

602.400

12-Mar-2019

18:57

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

5.0.8308.908

296.232

12-Mar-2019

18:57

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

15.0.4519.1000

900.800

12-Mar-2019

18:57

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

15.0.4703.1000

325.824

12-Mar-2019

18:57

Lync.psom.dll

Psom.dll

15.0.5125.1000

943.928

12-Mar-2019

18:57

Lync.rdpqoemetrics.dll

Rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

42.792

12-Mar-2019

18:57

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

5.0.8687.158

3.874.088

12-Mar-2019

18:57

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

5.0.8687.158

764.192

12-Mar-2019

18:57

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

5.0.8687.158

61.736

12-Mar-2019

18:57

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

5.0.8687.158

36.648

12-Mar-2019

18:57

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

5.0.8687.158

60.712

12-Mar-2019

18:57

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.158

32.552

12-Mar-2019

18:57

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

5.0.8687.158

506.152

12-Mar-2019

18:57

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

5.0.8687.158

6.859.552

11-Mar-2019

19:20

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

5.0.8687.158

1.123.112

12-Mar-2019

18:57

Lync.scdec.dll

Scdec.dll

15.0.4703.1000

80.544

12-Mar-2019

18:57

Lync.sct.dll

Tmpod.dll

Not applicable

23.160

12-Mar-2019

18:57

Lync.uc.dll

Uc.dll

15.0.5125.1000

26.867.280

12-Mar-2019

18:57

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

15.0.5015.1000

1.144.504

12-Mar-2019

18:57

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

15.0.4947.1000

177.360

12-Mar-2019

18:57

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

15.0.5125.1000

6.463.272

12-Mar-2019

18:57

Lync.uccapires.dll_1033

Uccapires.dll

15.0.4420.1017

1.284.712

12-Mar-2019

18:57

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

15.0.5125.1000

920.144

12-Mar-2019

18:57

Lync.ucmp.dll

Ucmp.dll

6.0.1448.0

3.505.312

12-Mar-2019

18:57

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

15.0.5125.1000

82.216

12-Mar-2019

18:57

x64

thông tin Lync-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lync.lyncvdiplugin.dll

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.5119.1000

233.552

12-Mar-2019

18:39

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.5119.1000

163.416

12-Mar-2019

18:43

Lync.ucvdi.dll

Lync.ucvdi.dll

15.0.5125.1000

33.917.224

12-Mar-2019

18:39

Lync.veman.xml

Lync.veman.xml

Not applicable

336

12-Mar-2019

18:39

Ocpubmgr.veman.xml

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

12-Mar-2019

18:39

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.901

3.197.736

11-Mar-2019

19:10

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

Appsharingchromehook.dll

15.0.4919.1000

29.384

12-Mar-2019

18:43

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

Appsharingchromehook64.dll

15.0.4665.1000

23.200

12-Mar-2019

18:39

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

15.0.5125.1000

42.296

12-Mar-2019

18:43

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

15.0.5125.1000

48.424

12-Mar-2019

18:39

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

15.0.5119.1000

161.056

12-Mar-2019

18:39

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.901

360.744

12-Mar-2019

18:39

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.901

3.413.800

12-Mar-2019

18:39

Autohelper.dll

Autohelper.dll

15.0.5119.1000

100.432

12-Mar-2019

18:39

Lync.lync.exe

Lync.exe

15.0.5125.1000

28.178.720

12-Mar-2019

18:39

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

3.278

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Lync_activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.appinvite.wav

Lync_appinvite.wav

Not applicable

293.908

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.callended.wav

Lync_callended.wav

Not applicable

161.192

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.changemodality.wav

Lync_changemodality.wav

Not applicable

254.008

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.connecting.wav

Lync_connecting.wav

Not applicable

187.244

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.fsringing.wav

Lync_fsringing.wav

Not applicable

720.044

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.iminvite.wav

Lync_iminvite.wav

Not applicable

293.908

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.joinedconference.wav

Lync_joinedconference.wav

Not applicable

539.584

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.muting.wav

Lync_muting.wav

Not applicable

219.244

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.newim.wav

Lync_newim.wav

Not applicable

293.908

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.onhold.wav

Lync_onhold.wav

Not applicable

879.596

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.presence.wav

Lync_presence.wav

Not applicable

245.844

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.redirect.wav

Lync_redirect.wav

Not applicable

342.432

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.ringback.wav

Lync_ringback.wav

Not applicable

720.044

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.ringing.wav

Lync_ringing.wav

Not applicable

720.044

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.secondcall.wav

Lync_secondcall.wav

Not applicable

306.564

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.untag.wav

Lync_untag.wav

Not applicable

241.096

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.videoadded.wav

Lync_videoadded.wav

Not applicable

257.556

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.videocall.wav

Lync_videocall.wav

Not applicable

720.044

12-Mar-2019

18:39

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

15.0.5127.1000

365.136

12-Mar-2019

18:39

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

15.0.5125.1000

15.680.080

12-Mar-2019

18:39

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

15.0.5127.1000

8.738.592

12-Mar-2019

18:39

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

Lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

27.304

12-Mar-2019

18:39

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

15.0.5015.1000

1.844.408

12-Mar-2019

18:39

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

84.168

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.mmvrairspace.dll

Mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

54.768

12-Mar-2019

18:39

Lyncwh.mmvrcustom.dll

Mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

44.008

12-Mar-2019

18:39

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

15.0.4849.1000

43.424

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

15.0.5015.1000

68.280

12-Mar-2019

18:39

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

15.0.5119.1000

228.944

12-Mar-2019

18:39

Lync.ochelpresource.dll_1033

Ochelperresource.dll

15.0.4703.1000

11.424

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

15.0.5119.1000

1.071.184

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

5.0.8308.908

94.512

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

5.0.8308.908

1.105.200

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

15.0.5119.1000

205.608

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

5.0.8308.908

2.089.776

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

5.0.8308.908

2.409.776

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

5.0.8308.908

351.024

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

15.0.5125.1000

2.107.472

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

15.0.5049.1000

1.510.096

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

15.0.5125.1000

899.152

12-Mar-2019

18:39

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

5.0.8308.908

304.424

12-Mar-2019

18:39

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

15.0.4519.1000

1.289.408

12-Mar-2019

18:39

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

15.0.4703.1000

464.056

12-Mar-2019

18:39

Lync.psom.dll

Psom.dll

15.0.5125.1000

1.344.296

12-Mar-2019

18:39

Lync.rdpqoemetrics.dll

Rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

44.328

12-Mar-2019

18:39

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

5.0.8687.158

4.120.360

12-Mar-2019

18:39

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

5.0.8687.158

926.000

12-Mar-2019

18:39

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

5.0.8687.158

71.984

12-Mar-2019

18:39

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

5.0.8687.158

40.240

12-Mar-2019

18:39

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

5.0.8687.158

70.448

12-Mar-2019

18:39

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.158

37.168

12-Mar-2019

18:39

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

5.0.8687.158

628.520

12-Mar-2019

18:39

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

5.0.8687.158

7.876.392

11-Mar-2019

19:10

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

5.0.8687.158

1.173.288

12-Mar-2019

18:39

Lync.scdec.dll

Scdec.dll

15.0.4703.1000

113.312

12-Mar-2019

18:39

Lync.sct.dll

Tmpod.dll

Not applicable

23.672

12-Mar-2019

18:39

Lync.uc.dll

Uc.dll

15.0.5125.1000

38.284.584

12-Mar-2019

18:39

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

15.0.5015.1000

1.634.488

12-Mar-2019

18:39

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

15.0.4947.1000

177.360

12-Mar-2019

18:39

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

15.0.5125.1000

9.872.472

12-Mar-2019

18:39

Lync.uccapires.dll_1033

Uccapires.dll

15.0.4420.1017

1.284.712

12-Mar-2019

18:39

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

15.0.5125.1000

1.115.968

12-Mar-2019

18:39

Lync.ucmp.dll

Ucmp.dll

6.0.1448.0

4.992.680

12-Mar-2019

18:39

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

15.0.5125.1000

105.256

12-Mar-2019

18:39

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×