Triệu chứng

Khi bạn tìm cách mở trang Appinv.aspx trong iFrame, trang sẽ không được hiển thị thành công. Khi sự cố này xảy ra, tiêu đề phản hồi yêu cầu sẽ bao gồm thông báo "X-FRAME-OPTIONS: DENY".

Nguyên nhân

Để giúp duy trì tính bảo mật, trang Appinv.aspx không được hiển thị trong iframe.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các bản cập nhật sau đây:

Để hiển thị trang Appinv.aspx trong iframe trong tên miền tin cậy, người quản trị nhóm có thể thêm tên miền tin cậy vào danh sách AllowIframeAppAuthorizePageDomains trong nhóm bằng cách chạy các lệnh sau đây:

add-pssnapin *
$f=get-spfarm
$f.AddGenericAllowedListValue("AllowIframeAppAuthorizePageDomains","<enable domain name>")
$f.update()

Lưu ý: Bạn có thể thêm một tên miền tin cậy vào danh sách AllowIframeAppAuthorizePageDomains bằng cách sử dụng các lệnh mỗi lần. Ngoài ra, bạn có thể thêm miền ký tự đại diện, chẳng hạn như *.contoso.com, vào AllowIframeAppAuthorizePageDomains.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×