Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả gói Cập Nhật tích lũy 8 (bản dựng số: 11.0.3401.0) cho Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Bản cập nhật này chứa các hotfix cho các vấn đề đã được khắc phục sau khi phát hành SQL Server 2012 SP1.

Cách tải gói Cập Nhật tích lũy này

Bấm "tải xuống hotfix sẵn dùng" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu trang "yêu cầu hotfix" không xuất hiện, hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng và hỗ trợ của Microsoft để có được gói Cập Nhật tích lũy.

Hotfixes được bao gồm trong gói Cập Nhật tích lũy này

Số lỗi VSTS

Số bài viết KB

Mô tả

1852083

2297709

Khắc phục: thông báo lỗi có thể xảy ra khi bạn chạy truy vấn "chèn hàng loạt" trên một cơ sở dữ liệu sử dụng mô hình "BULK_LOGGED" hoặc "đơn giản" trong SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2012

1664715

2864930

Khắc phục: bạn không thể viết văn bản có nhiều hơn 32.767 ký tự trong trình thiết kế truy vấn báo cáo trong gói thầu SQL Server 2008 R2 hoặc trong SQL Server 2012 SSDT

1664721

2875949

Khắc phục: thao tác sao lưu VSS không thành công khi tùy chọn phục hồi tự động được bật trong SQL Server 2008 R2 hoặc trong SQL Server 2012

1664729

2878377

Khắc phục: giải mã tự động không đối xứng () hàm trả về giá trị "NULL" khi bạn giải mã dữ liệu được mã hóa bởi một khóa không đối xứng trong SQL Server 2008 R2 hoặc trong SQL Server 2012

1664727

2878807

Khắc phục: System. NullReferenceException được ném vào khi một báo cáo hoặc đăng ký được mở trong SSRS 2008 R2 hoặc SSRS 2012 trong chế độ tích hợp SharePoint

1664733

2885565

Khắc phục: báo cáo Builder 3,0 có thể đóng đột ngột khi bạn tìm kiếm một thuộc tính trong trình thiết kế truy vấn trong SQL Server 2008 R2 hoặc trong SQL Server 2012

1852085

2888996

Khắc phục: độ tinh khiết dữ liệu tham nhũng trong sys. sysbinobjs Table trong cơ sở dữ liệu cái khi bạn đăng nhập vào SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2012 bằng cách sử dụng tài khoản SA và sau đó chạy DBCC CHECKDB

1664739

2890095

Khắc phục: truy vấn phân bố bị gián đoạn có thể trả về một phần được đặt kết quả không có bất kỳ lỗi nào trong SQL Server 2008 R2 hoặc trong SQL Server 2012

1664719

2890818

Khắc phục: giá trị không chính xác được trả về khi bạn chạy một câu lệnh khối bản Cập Nhật sử dụng phương pháp phân bổ USE_WEIGHTED_INCREMENT trong SSAS 2008 R2 hoặc trong SSAS 2012

1852087

2891115

Khắc phục: "không tìm thấy văn bản tìm kiếm" khi bạn tìm kiếm dữ liệu số có chứa không ngắt dấu cách trong SSRS 2008 R2 hoặc SSRS 2012

1852089

2891489

Khắc phục: nhân viên trình đọc Nhật ký không thành công khi bạn bật bản sao CDC và giao dịch cho một số cột trong SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2012

1758070

2892741

Khắc phục: truy vấn mà bạn chạy với bảng phân chia trả về kết quả không chính xác trong SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2012

1602236

2896903

Khắc phục: bạn không thể thực hiện bất kỳ hành động người quản trị nào trên cơ sở dữ liệu khi một tham nhũng của mô hình dữ liệu xảy ra trong SSAS 2012

1629110

2899939

Khắc phục: thông báo lỗi khi bạn tạo trình quản lý kết nối cấp độ dự án, cùng với mật khẩu cho dự án SSIS 2012

1769272

2901714

Khắc phục: máy chủ gặp sự cố khi bạn nhập cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL sang cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 cục bộ

1640232

2901757

Khắc phục: phút được ghi đè bằng dữ liệu thứ hai trong XML sau khi bạn di chuyển từ SQL Server 2005 sang SQL Server 2012

1852102

2904010

Khắc phục: một số lượng nhỏ các hàng được lấy mẫu trong SQL Server 2008 R2 hoặc trong SQL Server 2012 khi số liệu thống kê bảng được cập nhật tự động hoặc cùng với tốc độ Lấy mẫu đã xác định

1852110

2911026

Khắc phục: vi phạm quyền truy nhập có thể xảy ra khi bạn truy vấn sys.dm_server_memory_dumps trong SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2012

1852106

2911385

Khắc phục: nhân viên trình đọc hàng đợi đang gặp sự cố khi bạn chạy bản sao giao dịch trong SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2012

1683049

2912928

Khắc phục: SQL Server 2012 PowerPivot cho SharePoint 2010 không thể tạo cơ sở dữ liệu khi tên máy chủ SharePoint là FQDN

1852112

2912949

Khắc phục: SSAS gặp sự cố khi nhiều hơn một chuỗi tìm cách truy nhập vào một trong cùng một thời điểm trong SSAS 2008 R2 hoặc SSAS 2012

1636271

2913102

Khắc phục: xác thực tài khoản Dịch vụ mất nhiều thời gian khi bạn thiết lập SQL Server 2012

1798224

2915611

Khắc phục: phím mũi tên trái không hoạt động trong trình soạn thảo biểu thức của SSDT cho Visual Studio 2012

1811621

2916827

Khắc phục: "URI không hợp lệ: chuỗi URI quá dài." thông báo lỗi khi bạn kết xuất báo cáo 2012 của SSRS

1812447

2916934

Khắc phục: tùy chọn ' bản đồ Trung tâm để hiển thị một phần tử bản đồ được nhúng ' của Trung tâm tab ' và thu phóng ' cho một bản đồ không hoạt động trong SSRS 2012

1818080

2917636

Khắc phục: đại diện SQL Server không thể chuyển tiếp các sự kiện vào một máy chủ khác trong SQL Server 2012

1861773

2918791

Khắc phục: hàm System sys.fn_hadr_backup_is_preferred_replica không hoạt động chính xác sau khi bạn đã cài đặt CU7 cho SQL Server 2012 SP1

1853069

2919584

Khắc phục: kết quả không chính xác trong tệp PDF khi bạn sử dụng các biểu thức có chứa hàm Lookup trong báo cáo 2012 SSRS

1814392

2923460

Khắc phục: các truy vấn deadlocks khi ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION và READ_COMMITTED_SNAPSHOT được kích hoạt trong SQL Server 2012

1910328

2923838

Khắc phục: thông báo lỗi khi bạn sử dụng công cụ AMR cho SQL Server 2014 CTP2 trên SQL Server 2012

1912914

2923839

Khắc phục: Dịch vụ Oracle CDC Hiển thị trạng thái bị bỏ dở khi bạn dùng CDC cho Oracle bằng cách Attunity trong SQL Server 2012

1788041

957823

Khắc phục: bảng chỉ mục nhóm có thể mất nhiều thời gian hơn bạn mong đợi sẽ được xây dựng lại khi bạn dùng câu lệnh dựng sẵn chỉ mục ALTER trong SQL Server 2008 hoặc SQL Server 2012

Ghi chú cho bản cập nhật này

Cài đặt và triển khai

  • Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các hotfix trước khi triển khai chúng trong môi trường sản xuất.

  • Gói lũy tích này được thiết kế để chỉ sửa các vấn đề được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cho các hệ thống đang gặp những vấn đề cụ thể này. Các bản Cập Nhật trong gói này có thể nhận được kiểm tra bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ vấn đề nào trong số này, chúng tôi khuyên bạn nên chờ gói dịch vụ SQL Server 2012 tiếp theo có chứa các hotfix trong gói này.

Bản Cập Nhật tích lũy

Vì bản dựng được tích lũy, mỗi bản cập nhật mới có chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản Cập Nhật bảo mật đã được đưa vào bản phát hành SQL Server 2012 bản Cập Nhật trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản phát hành bản cập nhật gần đây nhất.

  • Các hotfix SQL Server hiện đang đa ngôn ngữ. Do đó, gói Cập Nhật tích lũy này không cụ thể cho một ngôn ngữ. Nó áp dụng cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ.

  • Biểu mẫu "tải xuống hotfix sẵn dùng" sẽ hiển thị các ngôn ngữ mà gói cập nhật sẵn dùng. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của mình, đó là do gói Cập Nhật tích lũy không sẵn dùng cho ngôn ngữ đó.

Một gói Cập Nhật tích lũy bao gồm tất cả các gói thành phần. Tuy nhiên, các Cập Nhật tích lũy gói Cập Nhật chỉ những cấu phần được cài đặt trên hệ thống.

Nếu bắt buộc phải có vấn đề bổ sung hoặc nếu bất kỳ khắc phục sự cố nào, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không đủ điều kiện cho gói Cập Nhật tích lũy cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về dịch vụ khách hàng và số điện thoại hỗ trợ của Microsoft hoặc để tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, hãy đi đến trang web hỗ trợ của Microsoft.

Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong Pa-nen điều khiển, bấm vào Thêm hoặc loại bỏ chương trình. Lưu ý Nếu bạn đang chạy Windows 7 hoặc phiên bản mới hơn, hãy bấm chương trình và tính năng trong Pa-nen điều khiển.

  2. Định vị mục nhập tương ứng với gói Cập Nhật tích lũy này.

  3. Bấm chuột phải vào mục nhập, rồi bấm dỡ cài đặt.

Thông tin gói Cập Nhật tích lũy

Điều kiện tiên quyếtĐể áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này, bạn phải chạy SQL Server 2012 SP1.

Thông tin về khởi động lại Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin sổ đăng ký Để sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Gói Cập Nhật lũy tích này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải cập nhật đầy đủ sản phẩm vào bản dựng mới nhất. Gói này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết này. Phiên bản tiếng Anh của gói này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin tệp, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Phiên bản dựa trên x86

Dịch vụ trình duyệt SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Msmdredir.dll

11.0.3401.0

6772416

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

952000

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3401.0

948928

10-Jan-2014

06:56

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Studio phát triển nghiệp vụ tình báo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3401.0

110272

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

10-Jan-2014

06:58

x86

Nhà văn SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3401.0

140992

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlwriter.exe

2011.110.3401.0

105664

10-Jan-2014

07:00

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlwvss.dll

2011.110.3401.0

238272

10-Jan-2014

06:58

x86

Dịch vụ phân tích SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

11.0.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

11.0.3401.0

409280

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.3401.0

921280

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

11.0.3401.0

129728

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

11.0.3401.0

393408

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.dll

11.0.3401.0

75968

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Powerpivotconfigtool.exe

2011.110.3401.0

291008

10-Jan-2014

06:57

x86

Powerpivotspaddinconfiguration.exe

2011.110.3401.0

303296

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Msadomdx.dll

11.0.3401.0

596160

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3401.0

64193728

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdpump.dll

11.0.3401.0

6952640

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdredir.dll

11.0.3401.0

6772416

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3401.0

63988928

10-Jan-2014

07:00

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

948928

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

952000

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1065152

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1068736

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1037504

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1040576

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

644288

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

642240

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

522432

10-Jan-2014

06:56

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1033408

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1036992

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

638656

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

639680

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

533184

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

534208

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

996032

10-Jan-2014

06:57

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

999104

10-Jan-2014

06:58

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1059008

10-Jan-2014

06:58

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

1061568

10-Jan-2014

06:58

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

994496

10-Jan-2014

06:58

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3401.0

997568

10-Jan-2014

06:58

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3401.0

9676992

10-Jan-2014

06:56

x86

Msolap110.dll

11.0.3401.0

7450304

10-Jan-2014

06:47

x86

Msolui110.dll

11.0.3401.0

303296

10-Jan-2014

06:47

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Xe.dll

2011.110.3401.0

410816

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3401.0

148160

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmsrv.dll

11.0.3401.0

24506048

10-Jan-2014

06:58

x86

Studio phát triển nghiệp vụ tình báo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Asconnectionhelper.exe

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

07:00

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:58

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:57

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:56

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:57

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:55

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:57

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:58

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:57

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:57

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3401.0

20672

10-Jan-2014

06:56

x86

Axscphst.dll

2011.110.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Batchparser.dll

2011.110.3401.0

142528

10-Jan-2014

06:57

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3401.0

3649216

10-Jan-2014

06:57

x86

Commanddest.dll

2011.110.3401.0

187072

10-Jan-2014

06:58

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3401.0

822976

10-Jan-2014

06:57

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3401.0

317120

10-Jan-2014

06:58

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3401.0

135872

10-Jan-2014

06:58

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:56

x86

Dteparse.dll

2011.110.3401.0

101056

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3401.0

104128

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtexec.exe

2011.110.3401.0

61632

10-Jan-2014

06:42

x86

Dts.dll

2011.110.3401.0

2285248

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3401.0

369344

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3401.0

348856

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3401.0

72384

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtshost.exe

2011.110.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtslog.dll

2011.110.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3401.0

541376

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3401.0

942784

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3401.0

866496

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3401.0

80576

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtutil.exe

2011.110.3401.0

111808

10-Jan-2014

06:42

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3401.0

765632

10-Jan-2014

06:57

x86

Exceldest.dll

2011.110.3401.0

197824

10-Jan-2014

06:58

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3401.0

315584

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3401.0

322240

10-Jan-2014

06:58

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3401.0

64192

10-Jan-2014

06:58

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

10-Jan-2014

07:00

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

10-Jan-2014

07:00

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3401.0

294080

10-Jan-2014

06:58

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3401.0

549568

10-Jan-2014

06:58

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3401.0

4487360

10-Jan-2014

06:58

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3401.0

683712

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3401.0

861888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

71360

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

74944

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

73920

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

76992

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

74944

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

71360

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3401.0

73920

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3401.0

169152

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3401.0

537280

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3401.0

78016

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3401.0

1556160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3401.0

5149888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1923264

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1940160

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1942720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1934528

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1951936

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1938624

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1934528

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1985216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1919168

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3401.0

1937600

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3401.0

212160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3401.0

435392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3401.0

3057856

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3401.0

453312

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3401.0

5856448

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3401.0

1523392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3401.0

1068736

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3401.0

2049216

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3401.0

43200

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3401.0

49344

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3401.0

145088

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3401.0

2156224

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

204480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

216768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

196288

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

249536

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3401.0

1004224

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3401.0

867520

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3401.0

46784

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

21696

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

21696

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3401.0

22208

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3401.0

266944

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

29888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

31424

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

27328

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3401.0

601280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3401.0

614080

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

231104

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

231616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3401.0

5935296

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3401.0

33984

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3401.0

915648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3401.0

1225920

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3401.0

4004032

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3401.0

453312

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3401.0

25792

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3401.0

526528

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3401.0

1017536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3401.0

1343168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

323264

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3401.0

760512

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3401.0

105664

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

129728

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

137920

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

137408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

140480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

135360

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

135872

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

129216

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3401.0

2477760

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3401.0

3845824

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3401.0

741056

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

29888

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3401.0

573120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3401.0

270016

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3401.0

11891904

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3401.0

1013440

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3401.0

92864

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3401.0

1901760

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3401.0

667328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3401.0

1822400

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3401.0

1879744

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3401.0

331456

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3401.0

163520

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3401.0

765632

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3401.0

736960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3401.0

5574336

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3401.0

126656

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3401.0

2584256

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3401.0

1029312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

564928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

581312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3401.0

1130688

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3401.0

78528

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3401.0

1277632

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3401.0

665280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

25792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3401.0

857792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3401.0

409280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3401.0

1355456

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3401.0

503488

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3401.0

87232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3401.0

63168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3401.0

156864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3401.0

71360

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3401.0

284864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3401.0

50368

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3401.0

266424

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3401.0

47808

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3401.0

332992

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3401.0

473280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3401.0

35008

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3401.0

32960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3401.0

38592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3401.0

148672

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3401.0

191680

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3401.0

109760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3401.0

53440

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3401.0

37568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3401.0

31424

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3401.0

62144

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3401.0

94400

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3401.0

103104

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3401.0

47808

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3401.0

36544

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3401.0

70336

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3401.0

101568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3401.0

139968

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3401.0

343744

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3401.0

2175168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3401.0

379072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3401.0

304320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3401.0

816320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3401.0

516800

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3401.0

347840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3401.0

605376

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3401.0

83648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3401.0

184512

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3401.0

213184

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3401.0

288448

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3401.0

124608

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3401.0

86208

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3401.0

144576

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3401.0

88768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3401.0

70336

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3401.0

67776

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3401.0

62656

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3401.0

93376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3401.0

115904

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3401.0

68288

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3401.0

238272

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3401.0

385216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3401.0

170176

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3401.0

50880

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3401.0

58048

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3401.0

98496

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3401.0

51392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3401.0

107200

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3401.0

115392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3401.0

117440

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3401.0

214720

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3401.0

63680

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3401.0

31424

10-Jan-2014

06:56

x86

Msadomdx.dll

11.0.3401.0

596160

10-Jan-2014

06:47

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3401.0

64193728

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdpp.dll

11.0.3401.0

6835904

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3401.0

9676992

10-Jan-2014

06:56

x86

Msolap110.dll

11.0.3401.0

7450304

10-Jan-2014

06:47

x86

Msolui110.dll

11.0.3401.0

303296

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3401.0

215232

10-Jan-2014

06:47

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3401.0

55488

10-Jan-2014

06:57

x86

Rawdest.dll

2011.110.3401.0

152256

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawsource.dll

2011.110.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:47

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:47

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3401.0

53952

10-Jan-2014

06:47

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:59

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3401.0

38080

10-Jan-2014

06:57

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldest.dll

2011.110.3401.0

198848

10-Jan-2014

06:46

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3401.0

7812288

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3401.0

3751104

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3401.0

26816

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3401.0

110272

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3401.0

123584

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3401.0

121536

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

10-Jan-2014

06:58

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3401.0

351424

10-Jan-2014

06:57

x86

Txagg.dll

2011.110.3401.0

267456

10-Jan-2014

06:58

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3401.0

454336

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcache.dll

2011.110.3401.0

129216

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3401.0

221376

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3401.0

128704

10-Jan-2014

06:58

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3401.0

228544

10-Jan-2014

06:58

x86

Txderived.dll

2011.110.3401.0

467136

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3401.0

145088

10-Jan-2014

06:58

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3401.0

272064

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlineage.dll

2011.110.3401.0

82112

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlookup.dll

2011.110.3401.0

394944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmerge.dll

2011.110.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3401.0

202944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3401.0

71872

10-Jan-2014

06:58

x86

Txpivot.dll

2011.110.3401.0

162496

10-Jan-2014

06:58

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3401.0

70848

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsampling.dll

2011.110.3401.0

103616

10-Jan-2014

06:58

x86

Txscd.dll

2011.110.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsort.dll

2011.110.3401.0

190144

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsplit.dll

2011.110.3401.0

461504

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3401.0

8624832

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3401.0

4096192

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunionall.dll

2011.110.3401.0

108224

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3401.0

148160

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmsrv.dll

11.0.3401.0

24506048

10-Jan-2014

06:58

x86

Core các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Batchparser.dll

2011.110.3401.0

142528

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3401.0

683712

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3401.0

1523392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3401.0

364224

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3401.0

38080

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3401.0

171712

09-Jan-2014

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2011.110.3401.0

88256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3401.0

3645120

09-Jan-2014

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3401.0

233152

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:55

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

10-Jan-2014

06:58

x86

Máy khách chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dataqualityservices.exe

2011.110.3401.0

483008

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3401.0

299712

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3401.0

1041592

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3401.0

2127040

10-Jan-2014

06:56

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

10-Jan-2014

06:58

x86

Chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.ssdqs.association.dll

2011.110.3401.0

130240

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.associationrules.dll

2011.110.3401.0

84160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

2011.110.3401.0

472256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

2011.110.3401.0

609472

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

2011.110.3401.0

87744

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll

2011.110.3401.0

242368

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.dll

2011.110.3401.0

175808

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.domainrules.dll

2011.110.3401.0

122560

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.flow.dll

2011.110.3401.0

36032

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.index.dll

2011.110.3401.0

127680

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

2011.110.3401.0

1875136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

2011.110.3401.0

374464

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.proxy.dll

2011.110.3401.0

371904

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.referencedata.dll

2011.110.3401.0

139968

10-Jan-2014

06:56

x86

Chất lượng dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

10-Jan-2014

06:58

x86

Phiên bản Core dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Backuptourl.exe

2011.110.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:42

x86

Batchparser.dll

2011.110.3401.0

142528

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3401.0

385216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3401.0

349376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391272

09-Jan-2014

13:32

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3401.0

442560

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3401.0

448704

10-Jan-2014

07:00

x86

Sqldk.dll

2011.110.3401.0

1667264

10-Jan-2014

06:46

x86

Sqllang.dll

2011.110.3401.0

26422968

10-Jan-2014

06:47

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3401.0

26726080

10-Jan-2014

06:46

x86

Sqlos.dll

2011.110.3401.0

25280

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3401.0

26816

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3401.0

5498560

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3401.0

160960

10-Jan-2014

07:00

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3401.0

123584

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqltses.dll

2011.110.3401.0

8162496

10-Jan-2014

06:58

x86

Xe.dll

2011.110.3401.0

410816

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3401.0

148160

10-Jan-2014

06:58

x86

Các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 được chia sẻ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Batchparser.dll

2011.110.3401.0

142528

10-Jan-2014

06:57

x86

Commanddest.dll

2011.110.3401.0

187072

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparse.dll

2011.110.3401.0

101056

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3401.0

104128

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtexec.exe

2011.110.3401.0

61632

10-Jan-2014

06:42

x86

Dts.dll

2011.110.3401.0

2285248

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3401.0

369344

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3401.0

348856

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtshost.exe

2011.110.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtslog.dll

2011.110.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3401.0

541376

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3401.0

942784

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3401.0

866496

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3401.0

80576

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtutil.exe

2011.110.3401.0

111808

10-Jan-2014

06:42

x86

Exceldest.dll

2011.110.3401.0

197824

10-Jan-2014

06:58

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3401.0

315584

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3401.0

322240

10-Jan-2014

06:58

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3401.0

64192

10-Jan-2014

06:58

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3401.0

915648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3401.0

87232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3401.0

63168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3401.0

171712

09-Jan-2014

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3401.0

35008

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3401.0

32960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3401.0

191680

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3401.0

37568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3401.0

62144

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3401.0

36544

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3401.0

304320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3401.0

516800

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3401.0

171712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3401.0

151232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3401.0

213184

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3401.0

288448

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3401.0

3645120

09-Jan-2014

17:24

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3401.0

233152

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3401.0

62656

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3401.0

58048

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3401.0

98496

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3401.0

51392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3401.0

115392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:56

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3401.0

215232

10-Jan-2014

06:47

x86

Qrdrsvc.exe

2011.110.3401.0

425664

10-Jan-2014

07:00

x86

Rawdest.dll

2011.110.3401.0

152256

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawsource.dll

2011.110.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:47

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:47

x86

Replmerg.exe

2011.110.3401.0

422080

10-Jan-2014

07:00

x86

Replprov.dll

2011.110.3401.0

650432

10-Jan-2014

06:47

x86

Replrec.dll

2011.110.3401.0

855744

10-Jan-2014

06:55

x86

Replsub.dll

2011.110.3401.0

432320

10-Jan-2014

06:47

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqllogship.exe

11.0.3401.0

110272

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3401.0

26816

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3401.0

123584

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3401.0

121536

10-Jan-2014

06:58

x86

Tablediff.exe

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:57

x86

Txagg.dll

2011.110.3401.0

267456

10-Jan-2014

06:58

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3401.0

228544

10-Jan-2014

06:58

x86

Txderived.dll

2011.110.3401.0

467136

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlookup.dll

2011.110.3401.0

394944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmerge.dll

2011.110.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3401.0

202944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3401.0

71872

10-Jan-2014

06:58

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3401.0

70848

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsort.dll

2011.110.3401.0

190144

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsplit.dll

2011.110.3401.0

461504

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunionall.dll

2011.110.3401.0

108224

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlsub.dll

2011.110.3401.0

198848

10-Jan-2014

06:58

x86

Máy chủ SQL 2012 toàn bộ công cụ văn bản

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

09-Jan-2014

12:54

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Dịch vụ tích hợp SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Commanddest.dll

2011.110.3401.0

187072

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparse.dll

2011.110.3401.0

101056

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3401.0

104128

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtexec.exe

2011.110.3401.0

61632

10-Jan-2014

06:42

x86

Dts.dll

2011.110.3401.0

2285248

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3401.0

369344

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3401.0

348856

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3401.0

72384

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtshost.exe

2011.110.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtslog.dll

2011.110.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3401.0

541376

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3401.0

942784

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3401.0

866496

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3401.0

80576

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtutil.exe

2011.110.3401.0

111808

10-Jan-2014

06:42

x86

Exceldest.dll

2011.110.3401.0

197824

10-Jan-2014

06:58

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3401.0

315584

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3401.0

322240

10-Jan-2014

06:58

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3401.0

64192

10-Jan-2014

06:58

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

10-Jan-2014

07:00

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3401.0

294080

10-Jan-2014

06:58

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3401.0

549568

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3401.0

915648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3401.0

87232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3401.0

63168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3401.0

71360

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3401.0

284864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3401.0

50368

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3401.0

47808

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3401.0

332992

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3401.0

35008

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3401.0

32960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3401.0

38592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3401.0

191680

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3401.0

53440

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3401.0

37568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3401.0

62144

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3401.0

36544

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3401.0

379072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3401.0

304320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3401.0

516800

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3401.0

347840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3401.0

83648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3401.0

213184

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3401.0

288448

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3401.0

124608

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3401.0

62656

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3401.0

93376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3401.0

238272

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3401.0

58048

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3401.0

98496

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3401.0

51392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3401.0

115392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3401.0

214720

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3401.0

63680

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3401.0

31424

10-Jan-2014

06:56

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3401.0

219328

10-Jan-2014

06:58

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdpp.dll

11.0.3401.0

6835904

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3401.0

215232

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawdest.dll

2011.110.3401.0

152256

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawsource.dll

2011.110.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:47

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:47

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldest.dll

2011.110.3401.0

198848

10-Jan-2014

06:46

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3401.0

121536

10-Jan-2014

06:58

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3401.0

351424

10-Jan-2014

06:57

x86

Txagg.dll

2011.110.3401.0

267456

10-Jan-2014

06:58

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3401.0

454336

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcache.dll

2011.110.3401.0

129216

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3401.0

221376

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3401.0

128704

10-Jan-2014

06:58

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3401.0

228544

10-Jan-2014

06:58

x86

Txderived.dll

2011.110.3401.0

467136

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3401.0

145088

10-Jan-2014

06:58

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3401.0

272064

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlineage.dll

2011.110.3401.0

82112

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlookup.dll

2011.110.3401.0

394944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmerge.dll

2011.110.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3401.0

202944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3401.0

71872

10-Jan-2014

06:58

x86

Txpivot.dll

2011.110.3401.0

162496

10-Jan-2014

06:58

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3401.0

70848

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsampling.dll

2011.110.3401.0

103616

10-Jan-2014

06:58

x86

Txscd.dll

2011.110.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsort.dll

2011.110.3401.0

190144

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsplit.dll

2011.110.3401.0

461504

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3401.0

8624832

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3401.0

4096192

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunionall.dll

2011.110.3401.0

108224

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Dịch vụ báo cáo SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dundaswebchart.dll

11.0.3401.0

765632

10-Jan-2014

06:57

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:56

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3401.0

683712

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3401.0

3057856

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3401.0

1523392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

265920

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

204480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

204480

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

216768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

196288

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

196288

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

249536

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

196288

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

200384

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3401.0

1343168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

20160

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

323264

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

323264

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319160

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3401.0

319168

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3401.0

2477760

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3401.0

2477760

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3401.0

3845824

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3401.0

741056

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29888

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

29888

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3401.0

573120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3401.0

573120

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3401.0

270016

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3401.0

11891904

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3401.0

667328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3401.0

667328

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3401.0

1822400

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3401.0

1822400

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3401.0

1879744

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3401.0

331456

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3401.0

331456

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3401.0

163520

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3401.0

163520

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3401.0

736960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3401.0

736960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3401.0

5574336

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3401.0

5574336

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3401.0

126656

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3401.0

126656

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3401.0

2584256

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3401.0

1029312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

585408

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

564928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

581312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

552640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

556736

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3401.0

548544

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3401.0

1130688

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3401.0

78528

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3401.0

1277632

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3401.0

1277632

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

97984

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3401.0

93888

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3401.0

665280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3401.0

118464

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

26816

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

25792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

25792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

23744

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3401.0

857792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3401.0

409280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3401.0

409280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

237248

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

224960

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

224960

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3401.0

1355456

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

237248

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

192192

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

188096

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:52

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

224960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

175808

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

179904

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

167616

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3401.0

503488

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3401.0

503488

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2011.110.3401.0

88256

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3401.0

385216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3401.0

385216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

36032

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

36032

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

36032

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:59

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:54

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

36032

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Msadomdx.dll

11.0.3401.0

596160

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3401.0

64193728

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3401.0

9676992

10-Jan-2014

06:56

x86

Msolap110.dll

11.0.3401.0

7450304

10-Jan-2014

06:47

x86

Msolui110.dll

11.0.3401.0

303296

10-Jan-2014

06:47

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3401.0

1541312

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3401.0

53952

10-Jan-2014

06:47

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3401.0

53952

10-Jan-2014

06:47

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3401.0

2150080

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:59

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:58

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:57

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3401.0

19648

10-Jan-2014

06:56

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3401.0

124608

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3401.0

1628864

10-Jan-2014

07:00

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3401.0

1547968

10-Jan-2014

06:55

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3401.0

2240192

10-Jan-2014

06:55

x86

Rsctr110.dll

2011.110.3401.0

46784

10-Jan-2014

06:47

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3401.0

95936

10-Jan-2014

06:59

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:57

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3401.0

148160

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmsrv.dll

11.0.3401.0

24506048

10-Jan-2014

06:58

x86

Studio quản lý SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Axscphst.dll

2011.110.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Batchparser.dll

2011.110.3401.0

142528

10-Jan-2014

06:57

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3401.0

3649216

10-Jan-2014

06:57

x86

Commanddest.dll

2011.110.3401.0

187072

10-Jan-2014

06:58

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3401.0

822976

10-Jan-2014

06:57

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169448

09-Jan-2014

12:54

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3401.0

317120

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparse.dll

2011.110.3401.0

101056

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3401.0

104128

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtexec.exe

2011.110.3401.0

61632

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtexecui.exe

11.0.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:58

x86

Dts.dll

2011.110.3401.0

2285248

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3401.0

369344

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3401.0

348856

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3401.0

72384

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtshost.exe

2011.110.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtslog.dll

2011.110.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3401.0

541376

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3401.0

942784

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3401.0

866496

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3401.0

80576

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtutil.exe

2011.110.3401.0

111808

10-Jan-2014

06:42

x86

Exceldest.dll

2011.110.3401.0

197824

10-Jan-2014

06:58

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3401.0

315584

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3401.0

322240

10-Jan-2014

06:58

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3401.0

64192

10-Jan-2014

06:58

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

10-Jan-2014

07:00

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3401.0

294080

10-Jan-2014

06:58

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3401.0

549568

10-Jan-2014

06:58

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3401.0

4487360

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3401.0

861888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3401.0

169152

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3401.0

1556160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3401.0

5149888

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3401.0

212160

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3401.0

435392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3401.0

2264768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3401.0

601280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3401.0

614080

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:53

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

231104

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

231616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

230592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3401.0

915648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3401.0

1225920

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3401.0

4004032

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3401.0

453312

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3401.0

25792

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3401.0

526528

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3401.0

1017536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3401.0

1343168

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3401.0

81600

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3401.0

147136

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3401.0

1363648

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3401.0

2584256

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3401.0

241344

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3401.0

306880

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3401.0

87232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3401.0

63168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3401.0

71360

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3401.0

106176

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

09-Jan-2014

12:54

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3401.0

284864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3401.0

50368

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3401.0

266424

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3401.0

47808

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3401.0

35008

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3401.0

32960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3401.0

38592

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3401.0

148672

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3401.0

191680

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3401.0

109760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3401.0

24768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3401.0

53440

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3401.0

73408

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3401.0

37568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3401.0

31424

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3401.0

62144

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3401.0

94400

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3401.0

103104

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3401.0

47808

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3401.0

36544

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3401.0

70336

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3401.0

101568

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3401.0

139968

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3401.0

343744

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3401.0

2175168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.uitasks.dll

11.0.3401.0

811200

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3401.0

379072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3401.0

304320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3401.0

816320

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3401.0

516800

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3401.0

315072

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3401.0

171712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3401.0

151232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3401.0

316608

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3401.0

347840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3401.0

605376

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3401.0

83648

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3401.0

184512

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3401.0

213184

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3401.0

288448

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3401.0

124608

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3401.0

58560

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3401.0

86208

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3401.0

77504

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3401.0

29376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3401.0

144576

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3401.0

57536

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3401.0

88768

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3401.0

70336

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3401.0

59584

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3401.0

67776

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3401.0

62656

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3401.0

93376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3401.0

115904

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3401.0

61120

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3401.0

68288

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3401.0

238272

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3401.0

385216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3401.0

170176

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3401.0

50880

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3401.0

58048

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3401.0

98496

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3401.0

51392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3401.0

52928

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3401.0

107200

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3401.0

349376

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3401.0

115392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3401.0

117440

10-Jan-2014

06:56

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3401.0

79552

10-Jan-2014

06:47

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3401.0

9676992

10-Jan-2014

06:56

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3401.0

198336

10-Jan-2014

06:47

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3401.0

215232

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawdest.dll

2011.110.3401.0

152256

10-Jan-2014

06:47

x86

Rawsource.dll

2011.110.3401.0

147648

10-Jan-2014

06:47

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3401.0

136896

10-Jan-2014

06:47

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:55

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3401.0

24256

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqldest.dll

2011.110.3401.0

198848

10-Jan-2014

06:46

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3401.0

7812288

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3401.0

3751104

10-Jan-2014

06:55

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109048

09-Jan-2014

12:54

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3401.0

28352

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3401.0

26816

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3401.0

521408

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3401.0

110272

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3401.0

123584

10-Jan-2014

06:57

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3401.0

121536

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3401.0

45760

10-Jan-2014

06:58

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:55

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3401.0

351424

10-Jan-2014

06:57

x86

Txagg.dll

2011.110.3401.0

267456

10-Jan-2014

06:58

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3401.0

454336

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcache.dll

2011.110.3401.0

129216

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3401.0

221376

10-Jan-2014

06:58

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3401.0

128704

10-Jan-2014

06:58

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3401.0

228544

10-Jan-2014

06:58

x86

Txderived.dll

2011.110.3401.0

467136

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3401.0

145088

10-Jan-2014

06:58

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3401.0

272064

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlineage.dll

2011.110.3401.0

82112

10-Jan-2014

06:58

x86

Txlookup.dll

2011.110.3401.0

394944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmerge.dll

2011.110.3401.0

143040

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3401.0

202944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3401.0

71872

10-Jan-2014

06:58

x86

Txpivot.dll

2011.110.3401.0

162496

10-Jan-2014

06:58

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3401.0

70848

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsampling.dll

2011.110.3401.0

103616

10-Jan-2014

06:58

x86

Txscd.dll

2011.110.3401.0

138944

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsort.dll

2011.110.3401.0

190144

10-Jan-2014

06:58

x86

Txsplit.dll

2011.110.3401.0

461504

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3401.0

8624832

10-Jan-2014

06:58

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3401.0

4096192

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunionall.dll

2011.110.3401.0

108224

10-Jan-2014

06:58

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3401.0

146624

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3401.0

203456

10-Jan-2014

06:58

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3401.0

148160

10-Jan-2014

06:58

x86

Công cụ và cấu phần máy trạm SQL Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Autoadmin.dll

2011.110.3401.0

1086144

10-Jan-2014

06:58

x86

Axscphst.dll

2011.110.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3401.0

135872

10-Jan-2014

06:58

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3401.0

57024

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtaclient.dll

11.0.3401.0

358592

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtaengine.exe

2011.110.3401.0

155328

10-Jan-2014

06:42

x86

Dteparse.dll

2011.110.3401.0

101056

10-Jan-2014

06:58

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3401.0

125632

10-Jan-2014

06:56

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3401.0

104128

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtexec.exe

2011.110.3401.0

61632

10-Jan-2014

06:42

x86

Dts.dll

2011.110.3401.0

2285248

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3401.0

369344

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3401.0

348856

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtshost.exe

2011.110.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:42

x86

Dtslog.dll

2011.110.3401.0

99008

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3401.0

541376

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3401.0

942784

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3401.0

866496

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3401.0

80576

10-Jan-2014

06:58

x86

Dtutil.exe

2011.110.3401.0

111808

10-Jan-2014

06:42

x86

Exceldest.dll

2011.110.3401.0

197824

10-Jan-2014

06:58

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3401.0

212672

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3401.0

315584

10-Jan-2014

06:58

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3401.0

322240

10-Jan-2014

06:58

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3401.0

64192

10-Jan-2014

06:58

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

10-Jan-2014

07:00

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

10-Jan-2014

07:00

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3401.0

102080

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3401.0

537280

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3401.0

78016

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3401.0

3057856

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3401.0

505024

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3401.0

453312

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3401.0

5856448

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3401.0

1523392

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3401.0

2049216

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3401.0

43200

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3401.0

49344

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3401.0

145088

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3401.0

2156224

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3401.0

40640

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3401.0

85696

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3401.0

1004224

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3401.0

5935296

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3401.0

915648

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3401.0

760512

10-Jan-2014

06:56

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3401.0

105664

10-Jan-2014

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3401.0

87232

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3401.0

63168

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3401.0

69312

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3401.0

156864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3401.0

409280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3401.0

2051776

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3401.0

44736

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3401.0

216768

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3401.0

332992

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3401.0

473280

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3401.0

35008

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3401.0

32960

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3401.0

155840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3401.0

74432

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3401.0

191680

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3401.0

27840

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3401.0

52416

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3401.0

22720

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3401.0

28864

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3401.0

36544

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3401.0

39616

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3401.0

48832

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3401.0

49856

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3401.0

43712

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3401.0

516800

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3401.0

184000

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3401.0

65216

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3401.0

213184

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3401.0

288448

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3401.0

76480

10-Jan-2014

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3401.0

89792

10-Jan-2014