You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bài viết này chỉ áp dụng cho các bản phát hành trên Windows website Cập nhật. Bài viết này không áp dụng cho các bản phát hành bảo mật cho các sản phẩm không được hỗ trợ bởi Windows Update.

Bài viết này dành cho người quản trị của Microsoft Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update và Microsoft Update. Bài viết này chứa danh sách tích lũy các thay đổi về nội dung đã được cung cấp cho WSUS, Windows Update và Microsoft Update. Người quản trị có thể sử dụng danh sách này làm tham chiếu nhanh đến những thay đổi nội dung đã thực hiện trong quá trình đồng bộ hóa định kỳ và giải thích về những thay đổi này. Thông tin này sẽ được cập nhật trong các bản cập nhật thường xuyên của chúng tôi vào ngày Thứ Ba thứ hai và thứ tư của mỗi tháng hoặc bất cứ khi nào có bản cập nhật không được lên lịch được phát hành. Bài viết này liệt kê các thay đổi được thực hiện vào hoặc sau ngày 3 tháng 1 năm 2013. Nó không liệt kê những thay đổi đã thực hiện trước ngày đó. Để biết thêm thông tin về các thay đổi xảy ra trước ngày 3 tháng 1 năm 2013, hãy xem phần "Tham khảo".

Tóm tắt

Bài viết này chứa danh sách tích lũy gồm Windows Cập nhật các thay đổi nội dung đã được cung cấp cho Windows Update, Microsoft Update và Windows Server Update Services (WSUS) vào hoặc sau ngày 3 tháng 1 năm 2013.

GIỚI THIỆU

Thứ Năm, 19/12/2013


Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Năm, 19 tháng 12 năm 2013

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:

 • Cập nhật Động cho (KB2917488)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2917488

Thứ Năm, 12/12/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Năm, 12 tháng 12 năm 2013.

Nội dung bảo mật mới:

 • Cập nhật Bảo mật cho Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2917500) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật Bảo mật Thay
  thế: KB2798897 trên Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Target: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Kích cỡ tệp gần
  đúng:


  • Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP: ~ 192KB

  Mô tả: Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố đòi hỏi phải có bản cập nhật vào kho lưu trữ chứng chỉ không tin tưởng trên hệ thống Windows và để duy trì cập nhật hệ thống của bạn. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.
  http://support.microsoft.com/kb/2917500

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật Động cho Windows 8.1 (KB2917488) Bản địa: Tất cả Triển khai: Bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không bảo
  mật: Windows 8.1 Kích cỡ tệp tương
  đối:

  • Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 523KB

  • Windows 8.1: ~ 453KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động Windows 8.1 được sử dụng bởi
  Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 để có được những cải thiện quan trọng về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2917488

Thứ Tư, 11/12/2013

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 2013.

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:

 • Cập nhật cho Windows 8.1 (KB2887595)

  • Sửa đổi siêu dữ liệu để thêm điều kiện tiên quyết cho KB2883200.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2887595

 • Cập nhật cho Windows 8.1 (KB2903939)

  • Sửa đổi siêu dữ liệu để thêm điều kiện tiên quyết cho KB2883200.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2903939

Thứ ba, 10/12/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 10 tháng 12 năm 2013.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2871690) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các nền tảng Đích Cập nhật Bảo
  mật: Windows 8 và Windows Server 2012 Kích cỡ tệp ước
  tính:

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 9989KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 4511KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2871690

 • Bản cập nhật Bảo mật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2907997) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật Bảo mật được đại
  lý: KB2898108 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012
  Target: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012 Xấp xỉ kích cỡ
  tệp:

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 cập nhật: ~ 9985KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1: ~ 5182KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6307KB

  • Cập nhật Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 18314KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows 8 nhật: ~ 10070KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows RT nhật: ~ 6191KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2907997

 • MS13-096: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2901674) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows Server 2008 và Windows Kích cỡ tệp Gần đúng của
  Vista:

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 2798KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1813KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 866KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2901674

 • MS13-097: Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer (KB2898785) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật

  Quan
  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật

  Bảo mật:

  • Quan trọng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP

  • Quan trọng: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003

  • Vừa phải: Windows Server 2003


  Bội số:

  • MS13-088 (KB2888505) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP


  Nền tảng đích: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ
  tệp:

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows 8.1: ~ 16875KB

  • Internet Explorer 11 for Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 update: ~ 33830KB

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows RT cập nhật 8.1: ~ 17548KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows 8 nhật mới nhất: ~ 16968KB

  • Internet Explorer 10 cập Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 36335KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13959KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows Nhúng Chuẩn 7/Windows 7 Gói Dịch vụ 1: ~ 19650KB

  • Bản cập nhật 7/Windows Internet Explorer 8 for Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 16935KB

  • Internet Explorer 11 dành Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 được nhúng: ~ 17149KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 được nhúng: ~ 8613KB

  • Internet Explorer 11 for Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 34284KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Nhúng Chuẩn 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 41249KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 x64: ~ 28787KB

  • Internet Explorer 9 dành cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7: ~ 13969KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22268KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9963KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 dành Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 13474KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2008: ~ 17319KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 dành Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 28794KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7084KB

  • Internet Explorer 8 Dynamic Installer for Windows Server 2008/Windows Vista x64 update: ~ 19562KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13970KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows cập nhật IA-64 Server 2003: ~ 14013KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 4428KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 6 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 10795KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 19953KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 9423KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 8 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 22405KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 Windows cập nhật Server 2003: ~ 8463KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2003: ~ 25311KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows XP: ~ 4135KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 Windows XP: ~ 8469KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 8 Windows XP: ~ 9433KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2898785

 • MS13-098: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows (KB2893294) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và 2008 Windows XP
  Xấp xỉ tệp:

  • Windows 8.1: ~ 68KB

  • Windows 8 cập nhật 0,1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 96KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 65KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 101KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 74KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 62KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 165KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 131KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 196KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 137KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 170KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 201KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 565KB

  • Windows Bản cập nhật Máy chủ 2003 IA-64: ~ 1123KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 763KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 571KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2893294

 • MS13-099: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Nhúng Chuẩn 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2892074) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8,Windows RT * , Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Xấp xỉ kích cỡ
  tệp:

  • Windows 8.1: ~ 254KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 update: ~ 506KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 275KB

  • Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 586KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 316KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 271KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 595KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 276KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 712KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2892074

 • MS13-099: Bản cập nhật Bảo mật Windows Server 2008, Windows Vista, Bản địa Windows Server 2003 và Windows XP (KB2892075) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Kích cỡ tệp tương
  đối:

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 278KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 717KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 535KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 792KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1176KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 557KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 564KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2892075

 • MS13-099: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Server 2003 và Windows XP (KB2892076) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows Server 2003 và Windows XP Xấp
  xỉ:

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 795KB

  • Windows Bản cập nhật Máy chủ 2003 IA-64: ~ 1150KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 547KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2892076

 • MS13-101: Cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Bản địa Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2887069) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại bảo mật cập nhật mức độ bảo

  mật: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Vista Windows cỡ
  tệp tương đối:

  • Windows 8 nhật: ~ 636KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 757KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 602KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 676KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 584KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 288KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 623KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 668KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 298KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2887069

 • MS13-101: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows (KB2893984) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Các nội dung quan trọng:

  MS13-081 (KB2883150) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, và Windows Xp
  Target: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Approximate file size:

  • Windows 8.1: ~ 1645KB

  • Windows 8 cập nhật 0,1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1944KB

  • Windows RT 8.1: ~ 1668KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 2270KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 1881KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 1577KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1491KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 1126KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 2941KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1340KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 2686KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 1025KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 1416KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 2477KB

  • Windows Bản cập nhật Máy chủ 2003 IA-64: ~ 3278KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 1414KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2893984

 • MS13-102: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Server 2003 và Windows XP (KB2898715) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Các nội dung quan

  trọng: MS13-062 (KB2849470) trên Windows Server 2003 và nền tảng Đích Windows
  XP: Windows Server 2003
  và Windows XP Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 2166KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 1566KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 817KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 789KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2898715

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật cho bản Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2847077) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không bảo


  mật: Windows 7 và Windows
  Server
  2008 R2
  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Windows cập nhật 07/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 15876KB

  • Windows nhật 7: ~ 11907KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2847077

 • Tổng số Cập nhật cho Bản cập nhật Microsoft Windows MultiPoint Server 2012 (KB2864239) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không Bảo mật, Tổng số Cập nhật Siêu dữ
  liệu: KB2791647 trên nền tảng Đích Windows Server 2012:
  Windows Server 2012
  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Tổng số Cập nhật cho Microsoft Windows cập nhật MultiPoint Server 2012: ~ 411988KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2864239

 • Bản cập nhật cho Bản địa Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2877213): Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012
  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 164KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 142KB

  • Windows RT nhật: ~ 156KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2877213

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 Windows Server 2008 R2, Bản địa Windows Server 2008 (KB2891804) và Windows Server 2004: Tất cả Triển khai: Bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 Kích
  cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 150KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 221KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 145KB

  • Windows nhật 7: ~ 163KB

  • Windows cập nhật 07/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 235KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 294KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 292KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64: ~ 235KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008: ~ 164KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2891804

 • Cập nhật cho Gói Bộ số hóa Camera của Microsoft dành cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2899189) Bản địa: Tất cả Triển khai: Đề xuất/Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Siêu siêu bảo
  mật: KB2859675 trên Windows 8.1 và nền tảng đích Windows RT 8.1:
  Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành cho Windows 8.1 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 14204KB

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows 8.1: ~ 7041KB

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows RT 8.1 cho bản cập nhật: ~ 7207KB

  Mô tả: Cài đặt Gói Codec Camera của Microsoft cho phép xem nhiều định dạng tệp dành riêng cho thiết bị, đồng thời sẽ cho phép xem được tệp camera RAW được hỗ trợ trong các ứng
  dụng ở Windows. Để biết danh sách đầy đủ các camera được hỗ trợ, hãy xem Bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2899189

 • Cập nhật cho Gói Codec Camera của Microsoft dành cho Windows 8 và Windows RT (KB2899190) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các Bản cập nhật Được đề xuất/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Không liên quan đến Bảo
  mật: KB2859541
  trên nền tảng Windows 8 và Windows RT: Windows 8 và Windows RT * Kích cỡ tệp gần
  đúng:

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows 8 nhật: ~ 13753KB

  • Gói Bộ số hóa Camera của Microsoft dành Windows 8 cập nhật x64: ~ 27560KB

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows RT nhật: ~ 7049KB

  Mô tả: Cài đặt Gói Codec Camera của Microsoft cho phép xem nhiều định dạng tệp dành riêng cho thiết bị, đồng thời sẽ cho phép xem được tệp camera RAW được hỗ trợ trong các ứng
  dụng ở Windows. Để biết danh sách đầy đủ các camera được hỗ trợ, hãy xem Bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2899190

 • Cập nhật cho Bản địa Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2903938): Tất cả Triển khai: Cập nhật Tùy chọn/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012
  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 8462KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 6617KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 1021KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2903938

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2903939) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan


  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không hỗ trợ

  Bảo mật:

  • KB2895219 trên Windows 8,1

  • KB2903601 trên Windows RT 8,1

  • KB2904594 trên Windows 8,1

  • KB2905029 trên Windows RT 8,1

  Nền tảng đích: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2 Kích cỡ tệp ước
  tính:

  • Windows 8.1: ~ 27643KB

  • Windows 8 cập nhật 0,1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 51225KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 27906KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2903939

 • Cập nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, bản địa Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2904266) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan


  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không bảo mật, Tổng số Cập nhật Được nâng

  cấp:

  • KB2863058 trên Windows RT

  • KB2890882 trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 và Windows XP

  Nền tảng đích: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 và Windows XPT đúng kích cỡ
  tệp:

  • Windows 8.1: ~ 567KB

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 update: ~ 992KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 638KB

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 764KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 487KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 309KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 729KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 459KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 159KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008: ~ 487KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 179KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64: ~ 592KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 512KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1046KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 704KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 519KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2904266

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows Server 2012, Bản địa Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 (KB2905454): Tất cả Triển khai: Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không bảo
  mật: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 Kích cỡ tệp ước
  lượng:

  • Windows 8 nhật: ~ 3575KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 4299KB

  • Windows nhật 7: ~ 4274KB

  • Windows cập nhật 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 5210KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 169KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64: ~ 1437KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008: ~ 1436KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 1434KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2905454

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2907791) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Tự động/Được đề xuất và Phân loại WSUS: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8.1: ~ 187KB

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 220KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 24KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động Windows 8.1 được sử dụng bởi
  Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 để có được những cải thiện quan trọng về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2907791

 • Bản cập nhật Động cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2907800) Bản địa: Tất cả Triển khai: Đề xuất/Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Siêu siêu bảo
  mật: KB2890142 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 Nền tảng
  đích: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 2058KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 112KB

  • Windows 8.1: ~ 1856KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động Windows 8.1 được sử dụng bởi
  Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 để có được những cải thiện quan trọng về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2907800

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2909569) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không bảo
  mật: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8.1: ~ 335KB

  • Windows 8,1 x64 cập nhật: ~ 510KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 408KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2909569

 • Cập nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2913152) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Kích
  cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8.1: ~ 198KB

  • Windows 8 cập nhật 0,1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 321KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 196KB

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 344KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 209KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 205KB

  • Windows nhật 7: ~ 206KB

  • Windows cập nhật 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 335KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2913152

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2913253) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Tự động/Tự động và Phân loại WSUS: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 8.1: ~ 1620KB

  • Windows RT 8.1: ~ 1916KB

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 2046KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động
  Windows 8.1 được Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 sử dụng để nhận được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2913253

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2913320) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8.1: ~ 1093KB

  • Windows 8,1 x64 cập nhật: ~ 1362KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 1202KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2913320

 • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Mười Hai 2013 (KB890830)/Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Mười Hai 2013 (KB890830) - Bản địa Phiên bản Internet Explorer: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không bảo mật, Tổng số Cập nhật Được hỗ
  trợ: KB890830 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP
  Target: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 201 2, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows
  XPT đúng kích cỡ tệp:

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Bản cập nhật Tháng Mười Hai 2013: ~ 32012KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại x64 - Bản cập nhật Tháng Mười Hai 2013: ~ 33710KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng 12 năm 2013 - Bản cập nhật Phiên bản IE: ~ 24224KB

  Mô tả: Sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra máy tính của bạn để kiểm tra việc lây nhiễm theo phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm
  Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ bất kỳ lây nhiễm nào được tìm thấy. Nếu phát hiện lây nhiễm, công cụ sẽ hiển thị báo cáo tình trạng vào lần tiếp theo bạn khởi động máy tính. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp hàng tháng. Nếu bạn muốn chạy công cụ theo cách thủ công trên máy tính, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không thay thế cho sản phẩm chống vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của mình, bạn nên sử dụng sản phẩm chống vi rút.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:

 • Cập nhật cho Windows 8.1 (KB2883200)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2883200

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2889784)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2889784

 • Cập nhật Quy tắc cho Trình phân tích Thực hành Tốt nhất Windows Cho Máy chủ 2012 (KB2896496)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2896496

Thứ ba, 26/11/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1 (KB2913236) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không bảo  mật: Windows 8.1 Kích cỡ tệp tương
  đối:

  • Windows 8.1: ~ 68KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.
  http://support.microsoft.com/kb/2913236

 • Các gói ngôn ngữ dành cho ngôn Windows RT (KB2607607) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại Trình cài đặt Động: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không

  liên quan đến
  Bảo mật: Windows RT *

  Kích
  cỡ tệp tương đối:

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT: ~ 12904KB

  Mô tả:
  Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ này, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị thành ngôn ngữ bạn vừa cài đặt. Vuốt từ mép phải màn hình (nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình và di chuyển con trỏ chuột xuống dưới) rồi gõ nhẹ hoặc bấm "Tìm kiếm". Nhập "ngôn ngữ", chọn "Ngôn ngữ Cài đặt", rồi nhấn hoặc bấm vào "Ngôn ngữ". Chọn gói ngôn ngữ đã cài đặt, rồi nhấn hoặc bấm vào "Di chuyển lên" cho đến khi gói đó ở đầu danh sách. Đăng xuất, rồi đăng nhập lại để hoàn tất.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607

 • Gói ngôn ngữ cho Windows RT 8.1 (KB2839636) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại trình cài đặt động: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không  bảo
  mật: Windows RT* 8,1
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ - 8.1 Windows RT: ~ 12923KB

  Mô tả:
  Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ này, bạn có thể biến nó thành ngôn ngữ hiển thị. Vuốt từ mép phải màn hình (nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình và di chuyển con trỏ chuột xuống dưới) rồi gõ nhẹ hoặc bấm "Tìm kiếm". Nhập "ngôn ngữ", nhấn hoặc bấm vào "ngôn ngữ", rồi nhấn hoặc bấm vào "Thêm ngôn ngữ vào thiết bị này". Chọn gói ngôn ngữ đã cài đặt, rồi nhấn hoặc bấm vào "Di chuyển lên" cho đến khi gói đó ở đầu danh sách. Đăng xuất, rồi đăng nhập lại để hoàn tất.

  http://support.microsoft.com/KB/2839636

 • Bản địa microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2858725) : Tất cả triển khai: Các bản cập nhật đề xuất/tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các gói Tính năng thay
  thế: KB2770445 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Target: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows VistaTuộc bản tệp ước
  lượng:

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 cho bản cập Windows 7 x86: ~ 54296KB

  • Bản cập nhật Hệ thống dựa trên Microsoft .NET Framework 4.5.1 cho Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 dựa trên Hệ thống: ~ 54296KB

  • Bản cập .NET Framework 4.5.1 dành cho Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 56283KB

  • Bản cập nhật Hệ thống dựa trên Microsoft .NET Framework 4.5.1 cho Windows Server 2008/Windows Vista x64 dựa trên Vista: ~ 59218KB

  Mô tả: Microsoft .NET Framework 4.5.1 là bản cập nhật tại chỗ tương thích cao với phiên bản
  .NET Framework 4 và 4.5. Bằng cách sử dụng .NET Framework 4.5.1 cùng với C# hoặc ngôn ngữ lập trình Visual Basic lập trình mới, bạn có thể viết Windows dụng Store. Phiên bản .NET Framework 4.5.1 cung cấp hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật tốt hơn các phiên bản trước đây. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245423Bản địa của Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2858725) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Tùy chọn/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Nền tảng Đích của Gói Tính
  năng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista Gần đúng kích cỡ
  tệp:

  • Gói ngôn ngữ Microsoft .NET Framework 4.5.1 (KB2858725) ~ 106000KB

  Mô tả:
  Gói ngôn ngữ Microsoft .NET Framework 4.5.1 chứa các tài nguyên bản địa hóa cho các ngôn ngữ được hỗ trợ. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248627Ngôn ngữ của Microsoft .NET Framework 4.5.1 Nâng cấp Gói Ngôn ngữ (KB2858725) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các Bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Nền tảng Đích gói Tính
  năng: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista Gần đúng kích cỡ
  tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Gói Ngôn ngữ Nâng cấp (KB2858725): ~ 106000KB

  Mô tả:
  Gói ngôn ngữ Microsoft .NET Framework 4.5.1 chứa các tài nguyên bản địa hóa cho các ngôn ngữ được hỗ trợ. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248627

 • Ngôn ngữ Microsoft .NET Framework 4.5.1 dành cho Windows Server 2012 (KB2858726) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Nền tảng Đích của Gói Tính
  năng: Windows Server 2012 Kích cỡ tệp tương
  đối:

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 Gói Ngôn ngữ cho Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 117285KB

  Mô tả:
  Gói ngôn ngữ Microsoft .NET Framework 4.5.1 chứa các tài nguyên bản địa hóa cho các ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản cập nhật này sẽ cài .NET Framework các gói ngôn ngữ 4.5.1 cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ được cài đặt trên máy tính của bạn. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=331192

 • Ngôn ngữ Microsoft .NET Framework 4.5.1 dành cho hệ thống dựa trên Windows Server 2012 x64 (KB2881468) : Tất cả triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Nền tảng Đích của Gói Tính
  năng: Windows Server 2012 Kích cỡ tệp ước
  tính:

  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 for Windows Server 2012 x64 dựa trên Bản cập nhật hệ thống: ~ 45155KB

  Mô tả: Microsoft .NET Framework 4.5.1 là bản cập nhật tại chỗ tương thích cao với phiên bản
  .NET Framework 4 và 4.5. Bằng cách sử dụng .NET Framework 4.5.1 cùng với C# hoặc ngôn ngữ lập trình Visual Basic lập trình mới, bạn có thể viết Windows dụng Store. Phiên bản .NET Framework 4.5.1 cung cấp hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật tốt hơn các phiên bản trước đây. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=331193

 • Bản cập nhật Quy tắc cho Trình phân tích Thực hành Tốt nhất về Truy nhập Trực tiếp cho Windows Server 2012 (KB2896496) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Tùy chọn/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không bảo
  mật: Windows Server 2012 Kích cỡ tệp ước
  tính:

  • Trình phân tích Thực hành Tốt nhất cho Truy nhập Trực tiếp Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 372KB

  Mô tả: Bạn có thể sử dụng bản cập nhật Quy tắc DA dành cho Trình phân tích Thực hành Tốt nhất để
  quét máy chủ đang chạy vai trò DA. Kết quả quét BPA được hiển thị dưới dạng danh sách các sự cố mà bạn có thể sắp xếp theo mức độ nghiêm trọng và kết quả bao gồm đề xuất khắc phục sự cố và liên kết đến hướng dẫn. Không có thay đổi cấu hình nào được thực hiện bằng cách chạy quét. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2896496

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:

 • Cập nhật cho Windows 8.1 (KB2904594)

  • Sửa đổi siêu dữ liệu để thêm các kênh phân phối Catalog và WSUS.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2904594

Thứ Năm, 14/11/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Năm, 14/11/2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản địa của Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2841134) : Tất cả Triển khai: Phân loại Tùy chọn/Cập nhật Tự động: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không bảo


  mật: Windows 7 và Windows
  Server
  2008 R2 Kích cỡ
  tệp ước tính:

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 cập nhật: ~ 8572938KB

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows nhật 7: ~ 4556800KB

  Mô tả:

  Tải xuống trình duyệt nhanh và trơn tru được đề Windows 7.
  Internet Explorer 11. Nhanh chóng và trơn tru Windows 7.

  • Nhanh. Nhanh chóng tải site và hoạt động trơn tru khi bạn dẫn hướng qua các site đó.

  • Rất đơn giản. Liền mạch với Windows, ứng dụng này hoạt động theo cách bạn muốn.

  • An toàn hơn. Bảo vệ tốt hơn khỏi các mối đe dọa và tăng quyền riêng tư trực tuyến.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=329031

Thứ ba, 12/11/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Ba, ngày 12 tháng 11 năm 2013

Nội dung bảo mật mới:


 • Bản cập nhật Bảo mật cho Windows (KB2862152) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Nền tảng Đích Cập nhật Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Kích cỡ tệp xấp xỉ:

  • Windows 8.1: ~ 813KB

  • Windows 8 cập nhật 0,1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1711KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 977KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 767KB

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 1699KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 854KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1027KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 655KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1386KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 1054KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 744KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 531KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1296KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 598KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 904KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 596KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2862152

 • Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows Nhúng Standard 7, Bản địa Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2868725) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật Bảo mật

  Đích: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 227KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 461KB

  • Windows RT nhật: ~ 184KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2057KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 1487KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 2401KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2868725

 • Bản cập nhật Bảo mật cho Flash Player của Internet Explorer cho Windows 8.1 (KB2898108) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật Bảo mật được xếp

  hạng: KB2880289 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  Target: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012

  Xấp xỉ kích cỡ:

  • Internet Explorer Flash Player for Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 update: ~ 9963KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản cập Windows 8.1: ~ 5173KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows RT cập nhật 8.1: ~ 6299KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows 8 nhật: ~ 9562KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 18278KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows RT nhật: ~ 6178KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2898108

 • MS13-088: Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer (KB2888505) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật

  Quan
  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh
  mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo
  mật:

  • Quan trọng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP

  • Quan trọng: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Windows Server 2003

  • Vừa phải: Windows Server 2012 R2

  Bội số: MS13-080 (KB2879017) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, và Windows XP

  Target platforms: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows EmbeddEd Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XPT đúng kích cỡ

  tệp:

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 cập nhật: ~ 33043KB

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows 8.1: ~ 16356KB

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows RT cập nhật 8.1: ~ 17041KB

  • Internet Explorer 10 cập Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 36457KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows 8 nhật mới nhất: ~ 16883KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13963KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows cập nhật Gói Dịch vụ 1 7/Windows 7 nhúng: ~ 19519KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 for Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 16683KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 được nhúng: ~ 8593KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 for Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 28815KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Nhúng Chuẩn 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 41097KB

  • Internet Explorer 9 dành cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7: ~ 13905KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 dành Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22104KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 dành Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 28820KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 19487KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows cập nhật IA-64 Server 2008: ~ 17262KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9944KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13905KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 dành Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7062KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 dành Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 13451KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 9428KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 19958KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2003: ~ 25310KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 Windows cập nhật Server 2003: ~ 8455KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 4428KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 22404KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 6 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 10792KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows cập nhật IA-64 Server 2003: ~ 14013KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 8 Windows XP: ~ 9431KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows XP: ~ 8463KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows XP: ~ 4135KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2888505

 • MS13-089: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows (KB2876331) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật: Siêu dữ liệu quan


  trọng: MS08-071 (KB956802) trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XPT đúng kích cỡ

  tệp:

  • Windows 8 cập nhật 0,1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 927KB

  • Windows 8.1: ~ 481KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 456KB

  • Windows 8 nhật: ~ 566KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 1024KB

  • Windows RT nhật: ~ 436KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 360KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 182KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 532KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 188KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 358KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 537KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1458KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 1026KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 623KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 632KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2876331

 • MS13-090: Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho ActiveX Killbits cho Windows (KB2900986) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan


  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật

  Bảo mật:

  • Quan trọng – Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows 8, Windows RT*, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

  • Vừa phải - Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003

  Nền tảng đích: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ

  tệp:

  • ActiveX Killbits cho Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 34KB

  • ActiveX Killbits cho Windows 8.1: ~ 32KB

  • ActiveX Killbits cho Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 33KB

  • ActiveX Killbits cho Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 42KB

  • ActiveX Killbits để Windows 8 nhật: ~ 42KB

  • ActiveX Killbits để Windows RT nhật: ~ 33KB

  • ActiveX KillBits for Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 40KB

  • ActiveX KillBits for Windows cập nhật Chuẩn 7/Windows 7 được nhúng: ~ 38KB

  • ActiveX Killbits dành Windows cập nhật cho Server 2008 R2 IA-64: ~ 39KB

  • ActiveX Killbits dành Windows cập nhật cho Server 2008 IA-64: ~ 46KB

  • ActiveX Killbits cho Windows cập nhật Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 53KB

  • ActiveX Killbits dành Windows cập nhật cho Server 2008/Windows Vista: ~ 51KB

  • ActiveX Killbits cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 498KB

  • ActiveX Killbits dành Windows cập nhật cho Server 2003/Windows XP x64: ~ 670KB

  • ActiveX Killbits cho Windows cập nhật IA-64 của Server 2003: ~ 1001KB

  • ActiveX Killbits cho Windows XP của bạn: ~ 505KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2900986

 • MS13-092: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2893986) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan trọng: Windows 8 và

  Windows Server
  2012 Kích

  cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 948KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2893986

 • MS13-093: Cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Bản địa Windows XP (KB2875783) và Windows: Bản cập nhật Windows, Cập nhật Microsoft, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ bảo mật cập nhật bảo mật: Các nội dung quan


  trọng: MS12-009 (KB2645640) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ

  tệp:

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 343KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 257KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 468KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 255KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 450KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 785KB

  • Windows Bản cập nhật Máy chủ 2003 IA-64: ~ 1224KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2875783

 • MS13-095: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows (KB2868626) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Thay thế Quan


  trọng: KB2661254 trên Windows Nhúng Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7 Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 update: ~ 1766KB

  • Windows 8.1: ~ 1081KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 1085KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 2546KB

  • Windows 8 nhật: ~ 1446KB

  • Windows RT nhật: ~ 1045KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 1173KB

  • Windows Bản cập nhật Nhúng 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1990KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1762KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 1618KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1743KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 1097KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1822KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 753KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 1418KB

  Windows Cập nhật XP: ~ 754KB Mô tả: Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản
  phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2868626

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:


 • Bản cập nhật cho Windows 7 (KB2830477) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Tùy


  chọn/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không bảo


  mật: Windows 7
  Kích thước
  tệp tương đối:

  • Windows nhật 7: ~ 5919KB

  • Windows cập nhật 7 x64: ~ 8312KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2830477

 • Gói ngôn ngữ cho Ngôn ngữ Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2839636) Bản địa: Tất cả Triển khai: Trình cài đặt Động và Phân loại WSUS: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo

  mật: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1

  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Malayalam - Windows 8,1: ~ 2793KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Luxembourg - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4146KB

  • Tiếng Kurd miền Trung (Tiếng Ả Rập) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4439KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Gujarati - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4137KB

  • Tiếng Bangla (Ấn Độ) Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản cập Windows 8.1: ~ 2734KB

  • Cập nhật hệ Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4170KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ tiếng Khmer - Windows 8,1: ~ 2768KB

  • Bản cập nhật Setswana (Nam Phi) Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8:1: ~ 2709KB

  • Cập nhật hệ Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4155KB

  • Tiếng Serbia (Hệ Kirin, Serbia) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4542KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Marathi - Windows 8,1: ~ 2742KB

  • Tiếng Sindhi (Ả-rập) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4522KB

  • Bản cập nhật Hệ thống dựa trên Hausa (Latin) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4127KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4189KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Quechua - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4121KB

  • isiXhosa Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản cập Windows 8.1: ~ 2740KB

  • Kyrgyz Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows 8.1: ~ 2773KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Albania - Windows 8,1: ~ 2736KB

  • Tiếng Tamil (Ấn Độ) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4162KB

  • Kinyarwanda Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows 8.1: ~ 2680KB

  • Dari Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows 8.1: ~ 2828KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Kannada - Windows 8,1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4161KB

  • IsiZulu Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows 8,1: ~ 2737KB

  • IsiZulu Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4166KB

  • Bản cập nhật Uzbek (Latin) Gói Giao diện Ngôn ngữ - 0 Windows 8,1: ~ 2724KB

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4542KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4145KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Georgia - Windows 8,1: ~ 2769KB

  • Hệ thống dựa trên Uzbek (Latin) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4133KB

  • Punjab (Ả-rập) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4531KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Ireland - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4130KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Armenia - Windows 8,1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4129KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Valenian - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4173KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8,1: ~ 2855KB

  • Cập nhật hệ Gói Giao diện Ngôn ngữ Malayalam - Windows 8,1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4239KB

  • Bản cập nhật Hausa (Latin) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8 1,1: ~ 2709KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Macedonia - Windows 8,1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4163KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Albania - Windows 8,1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4174KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Iceland - Windows 8,1: ~ 2695KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Marathi - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4157KB

  • Kinyarwanda Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4080KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ tiếng Khmer - Windows 8,1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4192KB

  • Bản cập nhật Hệ thống dựa trên tiếng Na Uy (Nynorsk) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4058KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Kannada - Windows 8,1: ~ 2746KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 dành cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4093KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ filipino - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4119KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1: ~ 2901KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4152KB

  • Turkmen Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4117KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 mới nhất: ~ 2718KB

  • Tiếng Bangla (Bangladesh) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4154KB

  • Tiếng Mông Cổ (Cyrillic) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4142KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Hồi - Windows 8,1: ~ 2759KB

  • Bản cập nhật Sesotho sa Leboa Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1: ~ 2703KB

  • Dari Gói Giao diện Ngôn ngữ - 0 Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4397KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Georgia - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4183KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Armenia - Windows 8.1 mới nhất: ~ 2720KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4156KB

  • Hệ thống Azerbaijan (Latin) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4156KB

  • Bản cập nhật Tiếng Tajik (Cyrillic) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1: ~ 2749KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ nepal - Windows 8,1: ~ 2754KB

  • Bản cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ bangla (Bangladesh) - Windows 8,1: ~ 2740KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1: ~ 2744KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ KiSwahili - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4240KB

  • Odia Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4163KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8,1: ~ 2885KB

  • Bản cập nhật tiếng Azerbaijan (La-tinh) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1: ~ 2738KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows 8.1 của Ireland: ~ 2713KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Nepal - Windows 8,1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4167KB

  • Hệ thống dựa trên Tajik (Cyrillic) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4176KB

  • Wolof Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows 8.1: ~ 2695KB

  • Bản cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ tiếng Punjab (Ả Rập) - Windows 8,1: ~ 2894KB

  • Bản cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ - 0,1 Windows 8: ~ 2744KB

  • Konkani Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows 8,1: ~ 2766KB

  • Bản cập nhật Tiếng Kurd miền Trung (Tiếng Gói Giao diện Ngôn ngữ Ả Rập- Windows 8,1: ~ 2858KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4170KB

  • Tiếng Bangla (Ấn Độ) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4152KB

  • Bản cập nhật tiếng Bosnia (Latin) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1: ~ 2748KB

  • Maori Gói Giao diện Ngôn ngữ - 0 Windows 8,1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4094KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1: ~ 2713KB

  • Sesotho sa Leboa Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4114KB

  • Cập nhật tiếng Mông Cổ (Cyrillic) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1: ~ 2732KB

  • Telugu Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8.1: ~ 2742KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Punjabi - Windows 8.1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4269KB

  • Odia Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows 8.1: ~ 2744KB

  • Afrikaans Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4094KB

  • Tiếng Bosnia (Latin) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4193KB

  • Tiếng Serbia (Cyrillic, Bosnia và Herzegovina) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4185KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ-valen-Windows 8.1: ~ 2723KB

  • Gujarati Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows 8.1 mới nhất: ~ 2728KB

  • Kyrgyz Gói Giao diện Ngôn ngữ - 0 Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4206KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1: ~ 2688KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ K'iche - 1 Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4183KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Macedonia - Windows 8,1: ~ 2739KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows 8.1 mới: ~ 2747KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4149KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Belarus - Windows 8,1: ~ 2770KB

  • Setswana (Nam Phi) Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1,Windows 8 1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4134KB

  • Cập nhật hệ Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4404KB

  • Bản cập nhật tiếng Na Uy (Nynorsk) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1: ~ 2668KB

  • isiXhosa Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4171KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8,1: ~ 2735KB

  • Igbo Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows 8.1: ~ 2744KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ tiếng Filipino - Windows 8,1: ~ 2704KB

  • Igbo Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4201KB

  • Bản cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ tiếng Sindhi (Ả Rập) - Windows 8,1: ~ 2890KB

  • Cập nhật Cherokee (Cherokee) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8 1,1: ~ 2233KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8,1: ~ 2687KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows 8,1 mới nhất: ~ 2744KB

  • Bản cập nhật 10 Gói Giao diện Ngôn ngữ Tiếng Tamil (Ấn Độ) - Windows 8,1: ~ 2748KB

  • Bản cập nhật Tigrinya (Ethiopia) Gói Giao diện Ngôn ngữ - 0 Windows 8,1: ~ 2739KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Gaelic của Scotland - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4145KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Ba Tư - Windows 8,1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4503KB

  • Bản cập nhật Hệ thống dựa trên Tigrinya (Ethiopia) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8 0,1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4143KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Punjabi - Windows 8.1: ~ 2796KB

  • Bản cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Gaelic của Scotland - Windows 8,1: ~ 2727KB

  • Cập nhật tiếng Serbia (Cyrillic, Bosnia và Herzegovina) Gói Giao diện Ngôn ngữ - phiên Windows 8,1: ~ 2759KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8,1: ~ 2734KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4122KB

  • Bản cập nhật Tiếng Serbia (Hệ Kirin, Serbia) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8 0,1: ~ 3088KB

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8,1: ~ 2710KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ tiếng Quechua - Windows 8.1: ~ 2711KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4097KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Luxembourg - Windows 8,1: ~ 2724KB

  • Cherokee (Cherokee) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 3642KB

  • Konkani Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4200KB

  • Tiếng Bangla (Ấn Độ) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 10462KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Belarus - Windows RT bản 8,1: ~ 10331KB

  • Bản cập nhật Sesotho sa Leboa Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT 8.1 - 8.1: ~ 10772KB

  • Bản cập nhật tiếng Kurdish (Ả Rập) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT 8.1 - 8.1: ~ 10323KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Marathi - Windows RT 8.1: ~ 11214KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ tiếng Quechua - Windows RT 8.1: ~ 10288KB

  • Kyrgyz Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows RT 8.1: ~ 10878KB

  • Bản cập nhật Tiếng Serbia (Hệ Kirin, Serbia) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT 8.1 - 8.1: ~ 16288KB

  • Bản cập nhật 8.1 Gói Giao diện Ngôn ngữ của Tajik (Cyrillic) - Windows RT 8.1: ~ 10283KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Afrikaans - Windows RT 8.1: ~ 13895KB

  • Bản cập nhật Hausa (Latin) Gói Giao diện Ngôn ngữ - phiên Windows RT 8.1: ~ 10183KB

  • Igbo Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 10333KB

  • isiXhosa Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 12157KB

  • Dari Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 10168KB

  • IsiZulu Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows RT 8.1: ~ 12296KB

  • Tiếng Albania Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 10418KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Armenia - Windows RT nhật 8.1: ~ 10488KB

  • Tiếng Mông Cổ (Cyrillic) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows RT 8,1: ~ 13339KB

  • Punjabi Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 10971KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Hồi - Windows RT 8.1: ~ 10396KB

  • Tiếng Konkani Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 10703KB

  • Gujarati Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 10930KB

  • Tiếng Macedonia Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 10235KB

  • Bản cập nhật 8.1 cho tiếng Na Uy (Nynorsk Gói Giao diện Ngôn ngữ) - Windows RT 8.1: ~ 12412KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 10815KB

  • Bản cập nhật Setswana (Nam Phi) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT 8.1 - 8.1: ~ 10861KB

  • Tiếng Serbia (Cyrillic, Bosnia và Herzegovina) Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản cập Windows RT 8.1: ~ 11028KB

  • Bản cập nhật 8.1 của Tamil (Ấn Windows RT Gói Giao diện Ngôn ngữ - 8.1): ~ 11013KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 10365KB

  • Maori Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 10144KB

  • Telugu Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 11419KB

  • Bản cập nhật Uzbek (Latin) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT 8.1 - 8.1: ~ 10336KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Tiếng Filipino - Windows RT 8.1: ~ 10175KB

  • Bản cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Punjab (Ả Rập) - Windows RT 8.1: ~ 10307KB

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 11264KB

  • Tiếng Nepal Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1 mới: ~ 10675KB

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Tiếng Amhari - Windows RT 8.1: ~ 10182KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Georgia - Windows RT nhật 8.1: ~ 12670KB

  • Bản cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Gaelic - Windows RT 8.1: ~ 10249KB

  • Tiếng Khmer Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT nhật 8.1: ~ 10205KB

  • Cherokee Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 2088KB

  • Odia Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 10831KB

  • Bản cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Tiếng Sindhi (Ả Rập) - Windows RT 8.1: ~ 10270KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Luxembourg - Windows RT 8.1: ~ 10499KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Ireland - Windows RT nhật 8.1: ~ 11422KB

  • Bản cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ K'iche' - bản Windows RT 8.1: ~ 10204KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - 8.1 Windows RT nhất: ~ 10753KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 10898KB

  • Bản cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Bangla (Bangladesh) - Windows RT 8.1: ~ 10532KB

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Malayalam - Windows RT 8.1: ~ 10793KB

  • Kinyarwanda Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 10426KB

  • Turkmen Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 13275KB

  • Bản cập nhật Tigrinya (Ethiopia) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT 8.1: ~ 10232KB

  • Bản cập nhật 8.1 của Azerbaijan (Latin Gói Giao diện Ngôn ngữ) - Windows RT bản 8.1: ~ 10640KB

  • Kannada Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 11252KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Iceland - bản Windows RT 8.1: ~ 10668KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 10461KB

  • Wolof Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 10189KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 10393KB

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows RT 8.1 cho Tiếng Maltese: ~ 10343KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Valenian - Windows RT 8.1: ~ 10150KB

  • Tiếng Bosnia (Latin) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows RT 8.1: ~ 10190KB

  Mô tả:
  Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ này, bạn có thể biến nó thành ngôn ngữ hiển thị. Vuốt từ mép phải màn hình (nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình và di chuyển con trỏ chuột xuống dưới) rồi gõ nhẹ hoặc bấm "Tìm kiếm". Nhập "ngôn ngữ", nhấn hoặc bấm vào "ngôn ngữ", rồi nhấn hoặc bấm vào "Thêm ngôn ngữ vào thiết bị này". Chọn gói ngôn ngữ đã cài đặt, rồi nhấn hoặc bấm vào "Di chuyển lên" cho đến khi gói đó ở đầu danh sách. Đăng xuất, rồi đăng nhập lại để hoàn tất.

  http://support.microsoft.com/kb/2839636

 • Cập nhật cho Bản địa Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2882780) : Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo

  mật: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 1330KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 617KB

  • Windows RT nhật: ~ 525KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2882780

 • Bản cập nhật cho Windows Small Business Server 2011 Essentials (KB2885313) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại Bản cập nhật Đề xuất/Tự động: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan

  đến Bảo  mật: Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows Bản cập nhật Small Business Server 2011 Essentials: ~ 165KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2885313

 • Bản cập nhật cho Windows Home Server 2011 (KB2885314) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại Cập nhật Đề xuất/Tự động: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên

  quan đến
  Bảo


  mật: Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows Bản cập nhật Home Server 2011: ~ 562KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2885314

 • Bản cập nhật cho Bản cập nhật cho Windows Storage Server 2008 R2 Essentials (KB2885315) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động và Phân loại WSUS: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo

  mật: Windows Server 2008 R2 Kích

  cỡ tệp tương đối:

  • Windows Bản Windows 2008 R2 x64 Essentials update: ~ 562KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2885315

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2887595) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo mật:

  KB2901549 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 Nền tảng

  Đích: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 8 cập nhật 0,1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 176769KB

  • Windows 8.1: ~ 91817KB

  • Windows RT 8.1: ~ 86315KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2887595

 • Bản cập nhật cho Bản địa Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2889784) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Tùy chọn/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Không liên quan đến Bảo

  mật: KB2808380 trên Windows RT Nền tảng

  Đích: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 7015KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 10704KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 5000KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2889784

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2890141) : Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động và Phân loại WSUS: Cập nhật, Nội dụng không liên quan đến Bảo

  mật: KB2882342 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

  Target: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2

  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Windows 8.1: ~ 186KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 24KB

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 217KB

  Mô tả:
  SetupUpdate:

  http://support.microsoft.com/kb/2890141

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2890142) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Đề xuất/Tự động và Phân loại WSUS: Cập nhật, Không liên quan đến Bảo

  mật: KB2882351 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

  Target: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 111KB

  • Windows 8.1: ~ 1853KB

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 2049KB

  Mô tả:
  ComponentUpdate:

  http://support.microsoft.com/kb/2890142

 • Bản cập nhật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2893519) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Siêu siêu bảo

  mật: KB2812822 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 Các nền tảng

  đích: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 8433KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 4427KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 3409KB

  • Windows nhật 7: ~ 959KB

  • Windows cập nhật 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1405KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1057KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2893519

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2897942) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Tự động/Tự động và Phân loại WSUS: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo

  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8.1: ~ 127KB

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 153KB

  • Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 145KB

  Mô tả:
  SetupUpdate:

  http://support.microsoft.com/kb/2897942

 • Bản cập nhật Động cho Windows Server 2012 R2 (KB2902816) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động và Phân loại WSUS: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không bảo

  mật: Windows Server 2012 R2 Kích

  cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 97KB

  • Windows 8.1: ~ 79KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2902816

 • Bản cập nhật cho Windows RT 8.1 (KB2903601) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại Cập nhật Quan trọng/Tự động: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không  bảo

  mật: Windows RT* 8,1

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 40KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2903601

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1 (KB2904594) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại Cập nhật Quan trọng/Tự động: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không  bảo

  mật: Windows 8.1

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 8.1: ~ 4675KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2904594

 • Bản cập nhật cho Windows RT 8.1 (KB2905029)Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại Cập nhật Quan trọng/Tự động: Mức ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không  bảo

  mật: Windows RT* 8,1

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows RT 8.1: ~ 7313KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2905029

 • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng 11 năm 2013 (KB890830)/Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Mười Một 2013 (KB890830) - Bản địa Phiên bản Internet Explorer: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo mật, Cập nhật Tổng số Được hỗ

  trợ: KB890830 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XPT đúng kích cỡ

  tệp:

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại x64 - Bản cập nhật Tháng Mười Một 2013: ~ 27894KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Bản cập nhật tháng 11 năm 2013: ~ 26119KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng 11 năm 2013 - Bản cập nhật Phiên bản IE: ~ 21320KB

  Mô tả: Sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra máy tính của bạn để kiểm tra việc lây nhiễm theo phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm
  Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ bất kỳ lây nhiễm nào được tìm thấy. Nếu phát hiện lây nhiễm, công cụ sẽ hiển thị báo cáo tình trạng vào lần tiếp theo bạn khởi động máy tính. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp hàng tháng. Nếu bạn muốn chạy công cụ theo cách thủ công trên máy tính, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không thay thế cho sản phẩm chống vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của mình, bạn nên sử dụng sản phẩm chống vi rút.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

 • Cập nhật cho Chứng chỉ Gốc cho Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP (KB931125) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Bản cập nhật Tùy chọn/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Thay thế Không liên quan đến Bảo

  mật: KB931125 trên Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP

  Target: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista

  và Windows XP Approximate kích cỡ tệp:

  • Chứng chỉ Gốc cho Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP x64 [Tháng 11 năm 2013]: ~ 447KB

  Mô tả: Mục này cập nhật danh sách chứng chỉ gốc trên máy tính của bạn thành danh sách được Microsoft chấp nhận như là một phần của Chương trình
  Chứng chỉ Gốc của Microsoft. Việc thêm chứng chỉ gốc bổ sung cho máy tính của bạn cho phép bạn sử dụng chứng chỉ Xác thực Mở rộng (EV) trong Internet Explorer, một phạm vi lớn hơn của chức năng duyệt Web nâng cao tính bảo mật, email được mã hóa và chuyển phát mã bảo mật nâng cao. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính. Không thể loại bỏ sau khi bạn đã cài đặt mục này.

  http://support.microsoft.com/kb/931125

 • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống cho Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB947821) [Tháng Mười Một 2013] Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không thay thế Bảo

  mật: KB947821 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  Target: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows VistaT

  đúng kích cỡ tệp:

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống cho Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 [Tháng Mười Một 2013]: ~ 446807KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống cho Windows 7 [Tháng Mười Một 2013]: ~ 179139KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 R2 IA-64 [Tháng Mười Một 2013]: ~ 76553KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 IA-64 [Tháng Mười Một 2013]: ~ 54119KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống cho Windows Server 2008/Windows Vista dành cho hệ thống dựa trên x64 [Tháng Mười Một 2013]: ~ 144101KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008/Windows Vista [Tháng Mười Một 2013]: ~ 202131KB

  Mô tả: Công cụ này đang được cung cấp vì có sự không nhất quán trong cửa hàng dịch vụ Windows, điều này có thể ngăn cài đặt thành công các bản cập nhật trong tương lai, các gói dịch vụ và phần
  mềm. Công cụ này kiểm tra xem máy tính của bạn có những trường hợp không nhất thiết như vậy và tìm cách giải quyết vấn đề nếu tìm thấy.

  http://support.microsoft.com/kb/947821

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:


 • Cập nhật cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2515325)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2515325

 • Cập nhật cho Windows 7 Windows Server 2008 R2 (KB2647753)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2647753

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2883201)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2883201

Thông tin Bổ sung

Thứ Hai, 11/11/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Hai, ngày 11 tháng 11 năm 2013.

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:

 • Internet Explorer 11 dành Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2841134

Thứ Năm, 07/11/2013

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Năm, 07/11/2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản địa của Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2841134) : Tất cả Triển khai: Phân loại Cập nhật Quan trọng/Tự động: Ưu tiên Cao, Không bảo mật, Nền tảng Đích Tổng hợp


  Cập
  nhật: Windows 7 và Windows
  2008 R2 Kích cỡ tệp ước
  tính:

  • Internet Explorer 11 dành Windows cập nhật 7 x64: ~ 268980KB

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows cập nhật 7: ~ 184976KB

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 268980KB

  Mô tả:
  Tải xuống trình duyệt nhanh và trơn tru được đề Windows 7. Internet Explorer 11. Nhanh chóng và trơn tru Windows 7.

  • Nhanh. Nhanh chóng tải site và hoạt động trơn tru khi bạn dẫn hướng qua các site đó.

  • Rất đơn giản. Liền mạch với Windows, ứng dụng này hoạt động theo cách bạn muốn.

  • An toàn hơn. Bảo vệ tốt hơn khỏi các mối đe dọa và tăng quyền riêng tư trực tuyến.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=329031

 • Bản địa của Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2841134) : Tất cả Triển khai: Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo


  mật: Windows 7 và Windows
  Server
  2008 R2 Kích
  cỡ tệp tương đối:

  • Internet Explorer 11 dành Windows cập nhật 7 x64: ~ 268980KB

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows cập nhật 7: ~ 184976KB

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 268980KB

  Mô tả:
  Tải xuống trình duyệt nhanh và trơn tru được đề Windows 7. Internet Explorer 11. Nhanh chóng và trơn tru Windows 7.

  • Nhanh. Nhanh chóng tải site và hoạt động trơn tru khi bạn dẫn hướng qua các site đó.

  • Rất đơn giản. Liền mạch với Windows, ứng dụng này hoạt động theo cách bạn muốn.

  • An toàn hơn. Bảo vệ tốt hơn khỏi các mối đe dọa và tăng quyền riêng tư trực tuyến.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=329031

 • Gói Ngôn ngữ của Internet Explorer 11 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2841134) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Tùy chọn/Tự động và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không bảo


  mật: Windows 7 và Windows
  Server
  2008 R2 Kích
  cỡ tệp ước tính:

  • Internet Explorer 11 Gói Ngôn ngữ cho bản Windows 7: ~ 83128KB

  • Internet Explorer 11 Language Pack for Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 123711KB

  Mô tả: Gói Ngôn ngữ của Internet Explorer 11 cài đặt các tệp tài nguyên cụ thể theo ngôn ngữ, cho phép người dùng xem giao diện người dùng của Internet Explorer 11 bằng một
  ngôn ngữ được hỗ trợ khác. Bản cập nhật này sẽ cài đặt gói ngôn ngữ Internet Explorer 11 cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ đã được cài đặt trên máy Windows của bạn. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính. Bản cập nhật này được cung cấp cho bạn và được cấp phép theo Điều khoản Cấp phép Windows 7.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=329031

Thứ Hai, 28/10/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2902892) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 update: ~ 603KB

  • Windows 8.1: ~ 314KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 331KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2902892

Thứ Sáu, 25/10/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Sáu, 25 tháng 10 năm 2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật cho Windows RT (KB2885699) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại Bản cập nhật Được đề

  xuất/Tự động: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan

  đến Bảo mật: Windows RT *
  Kích
  cỡ tệp tương đối:

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 27KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2885699

Thứ Năm, 24/10/2013

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Năm, 24 tháng 10 năm 2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2901549) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Nền tảng Đích Ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8 cập nhật 0,1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 23845KB

  • Windows 8.1: ~ 11437KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 11668KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2901549

Thứ ba, 22/10/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật Động cho Windows RT 8.1 (KB2901630)Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại Cập nhật Động: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không bảo mật: Windows RT * Kích cỡ tệp tương

  đối:

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 62KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động
  Windows 8.1 được Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 sử dụng để nhận được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2901630

 • Các gói ngôn ngữ dành cho ngôn Windows RT (KB2607607) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại Trình cài đặt Động: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không

  liên quan đến
  Bảo mật: Windows RT *

  Kích
  cỡ tệp tương đối:

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT: ~ 2588KB

  • Trung tâm tiếng Kurdish Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 2643KB

  • Tiếng Sindhi (Ả-rập) Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 2654KB

  • Tiếng Punjab (Ả-rập) Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 2644KB

  Mô tả:
  Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ này, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị thành ngôn ngữ bạn vừa cài đặt. Vuốt từ mép phải màn hình (nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình và di chuyển con trỏ chuột xuống dưới) rồi gõ nhẹ hoặc bấm "Tìm kiếm". Nhập "ngôn ngữ", chọn "Ngôn ngữ Cài đặt", rồi nhấn hoặc bấm vào "Ngôn ngữ". Chọn gói ngôn ngữ đã cài đặt, rồi nhấn hoặc bấm vào "Di chuyển lên" cho đến khi gói đó ở đầu danh sách. Đăng xuất, rồi đăng nhập lại để hoàn tất.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607

 • Bản cập nhật cho Windows 8 (KB2885699) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các Bản cập nhật Tự động/Tự động và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan

  đến Bảo
  mật: Windows 8 *

  Kích
  cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8 cập nhật x64: ~ 31KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 31KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2885699

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Bản địa Windows XP (KB2890882) và XP: Tất cả Triển khai: Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Thay thế Không liên quan đến Bảo
  mật: KB2863058 trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista Windows Nền tảng Đích Server 2003 và Windows
  XP: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ
  tệp:

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 760KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 483KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 444KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 667KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 152KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 590KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 180KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 485KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 704KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1047KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 512KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 519KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2890882

Thứ hai, 21/10/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Hai, ngày 21 tháng 10 năm 2013

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS13-081: Cập nhật Bảo mật cho Windows Nhúng Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2862330)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2862330

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:

 • Microsoft .NET Framework 3.5 Gói Dịch vụ 1 và .NET Framework 3.5 Family Update (KB951847) x86

  • Phân loại AU đã thay đổi từ Quan trọng thành Tùy chọn.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/951847

Thứ Năm, 17/10/2013

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Năm, 17 tháng 10 năm 2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT 8.1 (KB2882342) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Động và Phân loại WSUS: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT* 8.1
  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 24KB

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 215KB

  • Windows 8.1: ~ 184KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động
  Windows 8.1 được Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 sử dụng để nhận được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2882342

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT 8.1 (KB2882351) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT* 8,1
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 2044KB

  • Windows 8.1: ~ 1844KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 110KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động
  Windows 8.1 được Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 sử dụng để nhận được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2882351

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2883200) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8.1: ~ 133857KB

  • Windows 8 cập nhật 0,1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 235598KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 130742KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2883200

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2884846) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Nền tảng Ưu tiên Cao, Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8.1: ~ 6381KB

  • Windows 8 cập nhật 0,1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 9853KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 5030KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2884846

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT 8.1 (KB2890139) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Động và Phân loại WSUS: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT* 8.1
  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 198KB

  • Windows 8.1: ~ 176KB

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 207KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động
  Windows 8.1 được Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 sử dụng để nhận được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2890139

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2890660) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Động và Phân loại WSUS: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không bảo
  mật: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Kích cỡ tệp ước
  tính:

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 372KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động
  Windows 8.1 được Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 sử dụng để nhận được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2890660

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT 8.1 (KB2891213) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Động và Phân loại WSUS: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT* 8,1
  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 17KB

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 17KB

  • Windows 8.1: ~ 17KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động
  Windows 8.1 được Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 sử dụng để nhận được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2891213

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT 8.1 (KB2891214) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT* 8,1
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8.1: ~ 29KB

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 28KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 29KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động
  Windows 8.1 được Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 sử dụng để nhận được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2891214

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT 8.1 (KB2892082) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Động và Phân loại WSUS: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT* 8.1
  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 16KB

  • Windows 8.1: ~ 16KB

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 16KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động
  Windows 8.1 được Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 sử dụng để nhận được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2892082

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2895219) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Nền tảng Đích Ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8 cập nhật 0,1/Windows Server 2012 R2 x64: ~ 1678KB

  • Windows 8,1:~ 957KB

  • Windows RT 8.1: ~ 1090KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2895219

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT 8.1 (KB2895233) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Động và Phân loại WSUS: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 và Windows RT* 8.1
  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 32KB

  • Windows 8.1: ~ 32KB

  • Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 32KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động
  Windows 8.1 được Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 sử dụng để nhận được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2895233

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1 (KB2895586) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không bảo
  mật: Windows 8.1 Kích cỡ tệp tương
  đối:

  • Windows 8.1: ~ 1816KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2895586

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1 (KB2895592) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không bảo
  mật: Windows 8.1 Kích cỡ tệp tương
  đối:

  • Windows 8.1: ~ 103KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2895592

 • Bản cập nhật cho Windows 8.1 (KB2895614) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không bảo
  mật: Windows 8.1 Kích cỡ tệp tương
  đối:

  • Windows 8.1: ~ 842KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2895614

 • Bản cập nhật Động dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2898464) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Động và Phân loại WSUS: Nền tảng Đích Không bảo mật, Ưu tiên
  Cao: Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Kích cỡ tệp ước
  tính:

  • Windows 8.1: ~ 16KB

  • Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 16KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động
  Windows 8.1 được Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 sử dụng để nhận được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2898464

Thứ Tư, 16/10/2013

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Tư, ngày 16 tháng 10 năm 2013.

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:

 • Microsoft .NET Framework 3.5 Gói Dịch vụ 1 và .NET Framework 3.5 Dành cho Gia đình (KB951847)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/951847

Thứ Tư, 09/10/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi sẽ được phát hành vào thứ Tư, ngày 9 tháng 10 năm 2013

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS13-081: Bản cập nhật Bảo mật Windows Server 2008 (KB2847311)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2847311

Thứ ba, 08/10/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 8 tháng 10 năm 2013.

Nội dung bảo mật mới:

 • MS13-080: Bản cập nhật Bảo mật cho Internet Explorer (KB2884101) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2
  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows 8.1: ~ 18587KB

  • Internet Explorer 11 for Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 update: ~ 36580KB

  • Internet Explorer 11 dành cho Windows RT cập nhật 8.1: ~ 19241KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2884101

 • MS13-080: Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer (KB2879017) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật

  Quan

  trọng/Tự động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật:

  • Quan trọng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP

  • Vừa phải: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003

  Bội số: MS13-069 (KB2870699) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, và Windows XP

  Target platforms: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows EmbeddEd Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XPT đúng kích cỡ

  tệp:

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows 8 nhật mới nhất: ~ 16843KB

  • Internet Explorer 10 cập Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 36216KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13964KB

  • Internet Explorer 9 cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 được nhúng: ~ 13948KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 được nhúng: ~ 8592KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 for Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 16676KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Nhúng Chuẩn 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 41044KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 for Windows Embedded Standard 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 28789KB

  • Internet Explorer 10 cập Windows Nhúng Chuẩn 7/Windows 7 Gói Dịch vụ 1: ~ 19479KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 dành Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22104KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 dành Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7062KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9945KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 dành Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 13449KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 28796KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista x64: ~ 19488KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13948KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2008: ~ 17264KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 6 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 10792KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 8456KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 8 Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 22398KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 dành Windows Server 2003/Windows XP x64: ~ 19950KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 7 Windows cập nhật IA-64 cho Server 2003: ~ 25300KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 4428KB

  • Internet Explorer 8 Dynamic Installer for Windows Server 2003 update: ~ 9421KB

  • Bản cập nhật IA-6 Windows Internet Explorer 2003: ~ 14014KB

  • Internet Explorer 7 dành Windows XP mới nhất: ~ 8466KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows XP: ~ 4132KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 8 Windows XP: ~ 9430KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2879017

 • MS13-081: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows (KB2847311) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Siêu dữ liệu quan

  trọng: MS12-078 (KB2753842) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  Target: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ

  tệp:

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 479KB

  • Windows 8 nhật: ~ 250KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 219KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 252KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 498KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 704KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 259KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 498KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 716KB

  • Windows Bản cập nhật Máy chủ 2003 IA-64: ~ 1333KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 854KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 636KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 644KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2847311

 • MS13-081: Bản cập nhật Bảo mật Windows Tiêu chuẩn Nhúng 7, Bản địa Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2855844) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Thay thế Quan

  trọng: MS13-054 (KB2835361) trên Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  Target: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Vista Windows cỡ

  tệp gần đúng:

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 528KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 nhúng: ~ 1088KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1589KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 3833KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 1785KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2855844

 • MS13-081: Cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Bản địa Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2862330) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Thay thế Quan

  trọng: KB2529073 trên nền tảng Đích Windows 7 và Windows Server 2008

  R2: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ

  tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 428KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 717KB

  • Windows RT nhật: ~ 377KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật hệ thống Khởi động USB 7 Chuẩn: ~ 335KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 313KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 379KB

  • Windows Nhúng Standard 7 cho bản cập nhật hệ thống USB Boot dựa trên x64: ~ 407KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 771KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 381KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 807KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 314KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1280KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 601KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 807KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 590KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2862330

 • MS13-081: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2862335) Locale: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan

  trọng: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows Windows Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  và Windows XP Xấp xỉ về kích thước tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 205KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 236KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 149KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64 nhúng: ~ 189KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 164KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 158KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 313KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 197KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 176KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1041KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 512KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 690KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 519KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2862335

 • MS13-081: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2863725) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan
  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan trọng: Windows 8 và


  Windows

  Server 2012 Kích

  cỡ tệp ước tính:

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 376KB

  • Windows 8 nhật: ~ 322KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2863725

 • MS13-081: Cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Bản địa Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2864202) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật

  Bảo  mật: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Máy chủ Windows

  xấp xỉ của Vista:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 265KB

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 346KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 268KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 343KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 262KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 528KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 270KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 535KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 348KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2864202

 • MS13-081: Bản cập nhật Bảo mật dành cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2868038) Locale: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan

  trọng: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista,
  Windows Server 2003 và Windows XP

  Xấp xỉ:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 221KB

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 259KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 85KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 201KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 236KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 148KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 228KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 221KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 191KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1094KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 579KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 791KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 606KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2868038

 • MS13-081: Bản cập nhật Bảo mật Windows Tiêu chuẩn Nhúng 7, Bản địa Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2876284) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Thay thế Quan

  trọng: MS13-046 (KB2830290) trên Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  Target: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Vista Windows cỡ

  tệp gần đúng:

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 610KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 477KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1202KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 342KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 794KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 429KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2876284

 • MS13-081: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows (KB2883150) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật: Các nội dung quan trọng:

  MS13-076 (KB2876315) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ

  tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 1883KB

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 2279KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 1579KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 1125KB

  • Windows Bản cập nhật Nhúng 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1489KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 2951KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 2691KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 1342KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 1025KB

  • Windows Bản cập nhật Máy chủ 2003 IA-64: ~ 3279KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 2478KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 1416KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 1414KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2883150

 • MS13-081: Bản cập nhật Bảo mật dành cho Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2884256) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Windows, Microsoft Update, Quan trọng/Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Các nền tảng đích quan

  trọng: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Windows 8 nhật: ~ 75KB

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 79KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 74KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 71KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 83KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 73KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 88KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 77KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 680KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1024KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 505KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 512KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2884256

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2858302) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Thay thế Quan

  trọng: MS13-040 (KB2804576) trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows Nền tảng Đích

  XP: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XPT đúng kích cỡ

  tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 6379KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP cho bản cập nhật x64: ~ 10029KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 cho bản cập nhật IA64: ~ 10480KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2858302

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Server 2008 x86 (KB2861188) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS, và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bản cập nhật Bảo mật: Thay thế quan

  trọng: MS13-052 (KB2832407) trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Nền tảng Đích Windows

  XP: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp Tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 11326KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP cho bản cập nhật x64: ~ 16766KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2861188

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2861189) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 951KB

  • Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 1077KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2861189

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2861190) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows Server 2008

  và Windows Vista Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86: ~ 92KB

  • Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho bản cập nhật x64: ~ 151KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2861190

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Nhúng Standard 7, Bản địa Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2861191) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan trọng: Windows Tiêu chuẩn

  Nhúng  7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp ước lượng gần đúng:

  • Bản cập nhật Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows nhúng Chuẩn 7/Windows 7 SP1 x86: ~ 86KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 144KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2861191

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2861193) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Thay thế Quan

  trọng: MS13-052 (KB2835622) trên Windows Server 2008 và Windows Vista

  Nền tảng Đích: Windows Server 2008 và Windows Vista

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows Server 2008/Windows Vista for x64 update: ~ 3103KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows Server 2008/Windows Vista x86: ~ 1991KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2861193

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2861194) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan


  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Nền tảng Đích quan trọng: Windows 8 và


  Windows Server  2012

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên bản cập Windows 8: ~ 90KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 150KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2861194

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật dành cho Microsoft .NET Framework 4.5 Windows 7, Bản địa Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2861208) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Thay thế Quan

  trọng: MS13-040 (KB2804582) trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  Target: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Kích

  cỡ tệp tương đối của Vista:

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86: ~ 9708KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista cho bản cập nhật x64: ~ 13367KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2861208

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2861697) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS, và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bản cập nhật Bảo mật: Thay thế Quan

  trọng: MS11-100 (KB2657424) trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và nền tảng Đích Windows

  XP: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  và Windows XPTiêu kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 1870KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP cho bản cập nhật x64: ~ 2352KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 cho bản cập nhật IA64: ~ 2505KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2861697

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Chuẩn Nhúng 7, Bản địa Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2861698) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan trọng: Windows Nhúng Tiêu chuẩn

  7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 533KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 SP1 x86: ~ 520KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 520KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2861698

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2861702) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Siêu dữ liệu quan

  trọng: MS13-040 (KB2804583) trên Windows 8, Windows RT và nền tảng Đích của Windows Server 2012:

  Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012 Kích

  cỡ tệp ước tính:

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên bản cập Windows 8 x86: ~ 11065KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 12541KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên bản cập Windows RT: ~ 8522KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2861702

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2861704) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan


  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan trọng: Windows 8 và


  Windows Server  2012

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 507KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên bản cập Windows 8: ~ 499KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2861704

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2863239) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Các nội dung quan

  trọng: MS13-040 (KB2804577) trên Windows Server 2003 và nền tảng Đích Windows

  XP: Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 1077KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 1146KB

  • Bản cập nhật Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 IA-64: ~ 1303KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2863239

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2863240) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Siêu dữ liệu quan

  trọng: MS13-040 (KB2804579) trên Windows Nhúng Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Nền tảng

  đích: Windows Nhúng Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 320KB

  • Bản cập .NET Framework 3.5.1 của Microsoft Windows Nhúng Chuẩn 7/Windows 7 SP1 x86: ~ 311KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 159KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2863240

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2863243) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Các Nội dung quan

  trọng: MS13-040 (KB2804584) trên Windows 8 và Windows Server 2012

  Nền tảng đích: Windows 8 và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 348KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên bản cập Windows 8: ~ 340KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2863243

 • MS13-082: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2863253) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Thay thế Quan

  trọng: MS13-040 (KB2804580) trên Windows Server 2008 và Windows Vista

  Nền tảng Đích: Windows Server 2008

  và Windows Vista Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86: ~ 374KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 cho bản cập nhật x64: ~ 379KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 180KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2863253

 • MS13-083: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Bản địa Windows Server 2003 và Windows XP (KB2864058) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Siêu dữ liệu quan

  trọng: MS10-081 (KB2296011) trên Windows Server 2003

  và nền tảng Đích Windows XP: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Windows 8/Windows cập nhật Server 2012 x64: ~ 668KB

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 332KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 309KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 311KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 628KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 953KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista x64: ~ 624KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 959KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 318KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 1036KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003/Windows XP x64: ~ 2523KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 3908KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2864058

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật cho Bản địa Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2802618): Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không bảo  mật: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 56KB

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 55KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 50KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2802618

 • Cập nhật cho Bản địa của Windows Chuẩn Nhúng 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2834140) : Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows Nhúng Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 417KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 811KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2834140

 • Cập nhật cho Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Bản địa và Windows XP (KB2836939) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Microsoft/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không Liên quan đến Bảo  mật: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 5630KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP cho bản cập nhật x64: ~ 9301KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 cho bản cập nhật IA64: ~ 9721KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299084

 • Bản cập nhật cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2846960) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các Bản cập nhật Được đề xuất/Cập nhật Tự động và Phân loại WSUS: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Kích cỡ

  tệp ước tính:

  • Windows nhật 7: ~ 225KB

  • Windows cập nhật 07/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 475KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2846960

 • Bản cập nhật cho Windows 7 (KB2852386) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề  xuất/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập

  nhật,  nền tảng Đích Không bảo mật: Windows 7 Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows nhật 7: ~ 366KB

  • Windows cập nhật 7 x64: ~ 378KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2852386

 • Tổng số Cập nhật cho Windows Server 2012 Essentials (KB2862551) Bản địa: Tất cả Triển khai: Bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không Bảo mật, Tổng số Cập nhật Siêu dữ  liệu: KB2824160 trên nền tảng Đích Windows Server 2012:

  Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Tổng số Cập nhật Windows cập nhật cho Server 2012 x64 Essentials: ~ 137333KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật tích lũy này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2862551

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows RT, Bản địa Windows Server 2012 (KB2869628) và Windows Server 2012 (KB2869628) : Bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Không bảo mật:  KB2820330 trên Windows 8, Windows RT và Windows Nền tảng

  Đích: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 1850KB

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 1904KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 98KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết một tập hợp các vấn đề về tương thích ứng dụng đã biết Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2869628

 • Bản cập nhật cho Windows Chuẩn Nhúng 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2882822) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Siêu siêu bảo  mật: KB2679255 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Nền tảng

  đích: Windows Nhúng Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 8092KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 2958KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2882822

 • Bản cập nhật cho bản địa Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2883201) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Tùy chọn/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Không liên quan đến Bảo  mật: KB2808380 trên nền tảng

  Windows RT: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows 8 nhật: ~ 10545KB

  • Windows 8/Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 16962KB

  • Windows RT nhật: ~ 7963KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2883201

 • Bản cập nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8 cho Hệ thống dựa trên x64 (KB2886439) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo  mật: KB2889543 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 Các nền tảng

  Đích: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Cập nhật Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 18269KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows 8 nhật: ~ 9556KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows RT nhật: ~ 6181KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2886439

 • Bản cập nhật cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2888049) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Siêu siêu bảo  mật: KB2735855 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Nền tảng

  đích: Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Kích

  cỡ tệp ước tính:

  • Windows nhật 7: ~ 1140KB

  • Windows cập nhật 07/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1824KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 2933KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2888049

 • Bản cập nhật Động cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2891300) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows RT 8.1: ~ 1916KB

  • Windows 8.1: ~ 1619KB

  • Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 2046KB

  Mô tả: Các bản cập nhật bên dưới Danh mục Cập nhật Động Windows 8.1 được sử dụng bởi
  Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 để có được các cải thiện về trình điều khiển, cấu phần và thiết lập quan trọng trong quá trình thiết lập ban
  đầu.

  http://support.microsoft.com/kb/2891300

 • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Mười 2013 (KB890830)/Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Mười 2013 (KB890830) - Bản địa phiên bản Internet Explorer: Tất cả triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không bảo mật, Tổng số Cập nhật Thay  thế: KB890830 trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ

  tệp:

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại x64 - Bản cập nhật Tháng Mười 2013: ~ 26878KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Bản cập nhật tháng 10 năm 2013: ~ 25258KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Mười 2013 - Bản cập nhật Phiên bản IE: ~ 20909KB

  Mô tả: Sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra máy tính của bạn để kiểm tra việc lây nhiễm theo phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm

  Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ bất kỳ lây nhiễm nào được tìm thấy. Nếu phát hiện lây nhiễm, công cụ sẽ hiển thị báo cáo tình trạng vào lần tiếp theo bạn khởi động máy tính. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp hàng tháng. Nếu bạn muốn chạy công cụ theo cách thủ công trên máy tính, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không thay thế cho sản phẩm chống vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của mình, bạn nên sử dụng sản phẩm chống vi rút.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS13-034: Cập nhật Bảo mật cho người Windows 8 và Windows RT tính (KB2781197)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2781197

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:

 • Internet Explorer 10 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2718695)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2718695

 • Cập nhật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2808679)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2808679

 • Cập nhật cho Windows 8 và Windows RT tính (KB2856373)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2856373

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2876415)

  • Siêu dữ liệu đã sửa đổi để cập nhật phân loại từ các bản cập nhật tới quan trọng.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2876415

Thứ ba, 01/10/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 01 tháng 10 năm 2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật Màn hình Lựa chọn Trình duyệt Microsoft cho Người dùng EEA thuộc Windows 8.1 (KB976002) Bản địa: Tất cả Triển khai: Bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không bảo mật, Cập nhật nền tảng Đích Tổng
  hợp: Windows 8.1 Kích cỡ tệp ước
  tính:

  • Cập nhật Màn hình Lựa chọn Trình duyệt Microsoft cho Người dùng EEA Windows 8.1 đối với Bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 405KB

  • Bản cập nhật Màn hình Lựa chọn Trình duyệt Microsoft cho Người dùng EEA Windows 8.1: ~ 403KB

  Mô tả: Cài đặt bản cập nhật này để truy nhập vào Màn hình Lựa chọn, cho phép bạn chọn xem có cài đặt (các) trình duyệt Web nào
  ngoài Internet Explorer hay không. Không thể loại bỏ nó sau khi đã cài đặt bản cập nhật phần mềm này.

  http://support.microsoft.com/kb/976002

Thứ ba, 24/09/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 24 tháng 9 năm 2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Gói ngôn ngữ cho ngôn Windows RT (KB2607607) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại trình cài đặt động: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không  liên quan đến  bảo mật: Windows RT* Kích
  cỡ tệp tương đối:

  • Punjabi Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13466KB

  • Telugu Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13841KB

  • Tigrinya Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT: ~ 12864KB

  Mô tả:

  Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ này, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị thành ngôn ngữ bạn vừa cài đặt. Vuốt từ mép phải màn hình (nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình và di chuyển con trỏ chuột xuống dưới) rồi gõ nhẹ hoặc bấm "Tìm kiếm". Nhập "ngôn ngữ", chọn "Ngôn ngữ Cài đặt", rồi nhấn hoặc bấm vào "Ngôn ngữ". Chọn gói ngôn ngữ đã cài đặt, rồi nhấn hoặc bấm vào "Di chuyển lên" cho đến khi gói đó ở đầu danh sách. Đăng xuất, rồi đăng nhập lại để hoàn tất.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607

 • Gói ngôn ngữ cho ngôn ngữ Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB2839636) Bản địa: Tất cả Triển khai: Trình cài đặt động, Phân loại WSUS: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1 và Windows Server 2012 R2

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Anh (Hoa Kỳ) - Windows RT nhật 8.1: ~ 81454KB

  • Gói Ngôn ngữ Bulgaria - Windows 8.1 mới nhất: ~ 14764KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Phần Lan - bản Windows RT bản 8.1: ~ 23863KB

  • Gói Ngôn ngữ Truyền thống (Hồng Kông) - bản cập Windows 8.1: ~ 111026KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Thái - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 21250KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Indonesia - Windows 8,1: ~ 2687KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Anh (Hoa Kỳ) - Windows cập nhật lên Server 2012 R2: ~ 41726KB

  • Gói Ngôn ngữ Hy Lạp - Windows 8.1 mới nhất: ~ 29433KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Anh (Vương quốc Anh) - Windows RT nhật 8.1: ~ 86006KB

  • Gói Ngôn ngữ Slovak - Windows 8.1 mới nhất: ~ 14281KB

  • Gói Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ - Windows RT nhật 8.1: ~ 12368KB

  • Gói Ngôn ngữ Estonia - Windows 8.1 mới nhất: ~ 14002KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Tiếng Việt - Windows RT nhật 8.1: ~ 2578KB

  • Gói Ngôn ngữ Estonia - Windows RT cập nhật 8.1: ~ 10490KB

  • Gói Ngôn ngữ Giản thể - bản Windows 8.1 của tiếng Trung: ~ 102140KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Nhật - Windows RT nhật 8.1: ~ 71104KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Nga - Windows cập nhật lên Server 2012 R2: ~ 55337KB

  • Catalan Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 16159KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Hungary - Windows RT nhật 8.1: ~ 12736KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Nga - Windows 8.1 mới nhất: ~ 36882KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Na Uy (Bokmal) - bản cập Windows RT 8.1: ~ 19359KB

  • Gói Ngôn ngữ Slovak - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 20894KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - 1 Windows 8,1: ~ 2740KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Ba Lan - Windows 8.1 mới nhất: ~ 36373KB

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Mã Lai - Windows 8.1: ~ 2766KB

  • Gói Ngôn ngữ Thụy Điển - Windows 8,1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 45103KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Đức - Windows cập nhật phiên bản Server 2012 R2: ~ 56385KB

  • Tiếng Hindi Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows 8.1: ~ 2757KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) - Windows cập nhật Server 2012 R2: ~ 62361KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Thụy Điển - Bản cập Windows 8.1: ~ 33745KB

  • Gói ngôn ngữ Croatia - Windows 8.1 mới nhất: ~ 18744KB

  • Gói Ngôn ngữ Lattv - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 20672KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) - bản Windows RT 8.1: ~ 36261KB

  • Gói Ngôn ngữ Slovak - Windows RT nhật 8.1: ~ 10709KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Na Uy (Bokmal) - Bản cập Windows 8,1: ~ 28500KB

  • Gói Ngôn ngữ Slovenia - Windows cập nhật lên Server 2012 R2: ~ 28452KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Hungary - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 32859KB

  • Gói Ngôn ngữ Ả Rập - Windows RT bản 8.1: ~ 16941KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Hungary - Windows cập nhật lên Server 2012 R2: ~ 42932KB

  • Gói Ngôn ngữ Romania - Windows RT cập nhật 8.1: ~ 13536KB

  • Gói Ngôn ngữ Ý - Windows cập nhật Server 2012 R2: ~ 58622KB

  • Gói Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 31866KB

  • Gói Ngôn ngữ Ukraina - Windows 8.1 cho Cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 21502KB

  • Gói Ngôn ngữ Pháp - Windows 8.1 mới nhất: ~ 77105KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Đan Mạch - bản cập Windows 8.1: ~ 32984KB

  • Gói Ngôn ngữ Ý - Windows RT nhật 8.1: ~ 32493KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Anh (Vương quốc Anh) - bản cập Windows 8.1: ~ 89547KB

  • Gói Ngôn ngữ Giản thể cho tiếng Trung - Windows cập nhật lên Server 2012 R2: ~ 56054KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ Kazakh - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4209KB

  • Gói Ngôn ngữ Do Thái - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 32694KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Đức - Windows RT nhật 8.1: ~ 87200KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Pháp - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 88743KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4150KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Thái - Windows cập nhật lên Server 2012 R2: ~ 29062KB

  • Gói Ngôn ngữ Do Thái - Windows 8.1 mới: ~ 20738KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) - bản cập Windows 8.1: ~ 37106KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Phần Lan - bản Windows 8.1: ~ 33313KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) - bản cập Windows RT 8.1: ~ 27470KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Tây Ban Nha - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 101643KB

  • Gói ngôn ngữ Croatia - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 25320KB

  • Gói Ngôn ngữ Séc - Windows 8.1 mới nhất: ~ 27726KB

  • Gói Ngôn ngữ Ả Rập - Windows 8.1 mới nhất: ~ 26652KB

  • Gói Ngôn ngữ Lattv - Windows 8.1 mới nhất: ~ 14082KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Indonesia - Windows 8,1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4101KB

  • Gói Ngôn ngữ Ý - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 52629KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 14474KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Hàn - Windows cập nhật phiên bản Server 2012 R2: ~ 55023KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Hà Lan - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 44351KB

  • Gói Ngôn ngữ Romania - Windows Cập nhật Server 2012 R2: ~ 28442KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Anh (Hoa Kỳ) - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 91239KB

  • Cập nhật hệ Gói Giao diện Ngôn ngữ Catalan - Windows 8.1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4216KB

  • Gói Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ - Windows 8,1 mới nhất: ~ 20373KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Serbia (La-tinh) - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 20776KB

  • Gói Ngôn ngữ Lithuian - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 20781KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 mới nhất: ~ 2711KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Serbia (La-tinh) - bản cập Windows 8.1: ~ 14285KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Nhật - Windows cập nhật lên Server 2012 R2: ~ 54132KB

  • Gói Ngôn ngữ Ý - Windows 8.1 mới nhất: ~ 41112KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) - bản cập Windows Server 2012 R2: ~ 53037KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Serbia (La-tinh) - bản Windows Server 2012 R2: ~ 28491KB

  • Gói Ngôn ngữ Ukraina - Windows 8,1 mới nhất: ~ 14753KB

  • Gói Ngôn ngữ Estonia - bản Windows Server 2012 R2: ~ 28352KB

  • Gói Ngôn ngữ Bulgaria - Windows RT cập nhật 8.1: ~ 11141KB

  • Gói Ngôn ngữ Truyền thống (Hồng Kông) - bản cập Windows Server 2012 R2: ~ 65014KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Ba Windows RT Bản cập nhật 8.1: ~ 25280KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Anh (Vương quốc Anh) - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 95903KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Nga - Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 25366KB

  • Gói Ngôn ngữ Hy Lạp - Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 20611KB

  • Gói Ngôn ngữ Hy Lạp - Windows 8.1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 42219KB

  • Gói Ngôn ngữ Slovenia - Windows RT nhật 8.1: ~ 10624KB

  • Phiên bản tiếng Kazakh Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8.1 mới nhất: ~ 2761KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Hà Lan - Windows 8.1 mới nhất: ~ 32909KB

  • Gói Ngôn ngữ Do Thái - Windows cập nhật phiên bản Server 2012 R2: ~ 41692KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Na Uy (Bokmal) - Bản cập Windows Server 2012 R2: ~ 40928KB

  • Gói Ngôn ngữ Ả Rập - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 41569KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Hà Lan - Windows cập nhật phiên bản Server 2012 R2: ~ 48802KB

  • Gói Ngôn ngữ Séc - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 39386KB

  • Gói Ngôn ngữ Croatia - bản Windows Server 2012 R2: ~ 28441KB

  • Tiếng Hindi Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1: ~ 2618KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 57644KB

  • Gói Ngôn ngữ Séc - Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 17827KB

  • Gói Ngôn ngữ Do Thái - Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 12721KB

  • Gói Ngôn ngữ Lithuian - bản Windows Server 2012 R2: ~ 28505KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Indonesia - Windows RT 8.1: ~ 2554KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Anh (Hoa Kỳ) - bản cập Windows 8.1: ~ 84896KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT 8.1 mới nhất: ~ 14182KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Tây Ban Windows - Bản cập nhật Windows Server 2012 R2: ~ 64565KB

  • Phiên bản tiếng Kazakh Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản Windows RT 8.1: ~ 2620KB

  • Tiếng Hindi Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 4186KB

  • Gói Ngôn ngữ Séc - Windows cập nhật phiên bản Server 2012 R2: ~ 42401KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Đức - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 109043KB

  • Gói Ngôn ngữ Giản thể cho Tiếng Trung - Windows RT bản 8.1: ~ 93728KB

  • Gói Ngôn ngữ Truyền thống (Hồng Kông) - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 184199KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản cập Windows 8,1 mới nhất: ~ 2715KB

  • Gói Ngôn ngữ Thụy Điển - Windows cập nhật phiên bản Server 2012 R2: ~ 48126KB

  • Gói Ngôn ngữ Lattv - Windows RT nhật 8.1: ~ 10570KB

  • Gói Ngôn ngữ Estonia - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 20539KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Phần Lan - Windows cập nhật Server 2012 R2: ~ 48241KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Hàn - Windows 8.1 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 68407KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Tây Ban Windows 8 -1 mới nhất: ~ 90128KB

  • Gói Ngôn ngữ Romania - Windows 8.1 cho cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 24635KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Serbia (La-tinh) - Windows RT 8.1: ~ 10633KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Hàn - Windows 8.1 mới nhất: ~ 44873KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Nhật - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 102799KB

  • Gói Ngôn ngữ Croatia - Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 13951KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Tây Ban Windows RT - Bản cập nhật 8.1: ~ 80320KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Nga - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 49885KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Hy Lạp - Windows cập nhật cho Server 2012 R2: ~ 51523KB

  • Gói Ngôn ngữ Ukraina - Windows RT cập nhật 8.1: ~ 11049KB

  • Gói Ngôn ngữ Ukraina - Windows cập nhật phiên bản Server 2012 R2: ~ 29383KB

  • Gói Ngôn ngữ Bulgaria - Windows cập nhật Server 2012 R2: ~ 29300KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Phần Lan - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 44804KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Anh (Hoa Kỳ) - Windows RT nhật 8.1: ~ 81454KB

  • Gói Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ - Windows cập nhật Server 2012 R2: ~ 41380KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Ba Lan - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 48116KB

  • Gói Ngôn ngữ Slovak - Windows cập nhật Server 2012 R2: ~ 28575KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Mã Lai - Windows 8,1 cho Hệ thống dựa trên x64: ~ 4194KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4205KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Anh (Vương quốc Anh) - Windows cập nhật Server 2012 R2: ~ 44365KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Đức - Windows 8.1 mới nhất: ~ 97271KB

  • Gói Ngôn ngữ Truyền thống (Hồng Kông) - bản cập Windows RT 8.1: ~ 102516KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Ba Lan - Windows cập nhật server 2012 R2: ~ 51711KB

  • Gói Ngôn ngữ Giản thể của Trung Quốc - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 140242KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Anh (Vương quốc Anh) - Windows RT nhật 8.1: ~ 86006KB

  • Gói Ngôn ngữ Slovenia - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 20791KB

  • Gói Ngôn ngữ Đan Mạch - Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 23738KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Nhật - Windows 8.1 mới nhất: ~ 79780KB

  • Gói Ngôn ngữ Lithuian - bản cập Windows 8.1: ~ 14143KB

  • Gói Ngôn ngữ Slovenia - Windows 8,1: ~ 14271KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) - bản cập Windows 8.1: ~ 46008KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Đan Mạch - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 44413KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Thái - Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 11066KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Pháp - Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 67938KB

  • Gói Ngôn ngữ Bulgaria - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 21542KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Na Uy (Bokmal) - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 39807KB

  • Gói Ngôn ngữ Thụy Điển - Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 24407KB

  • Gói Ngôn ngữ Latlat - Windows cập nhật Server 2012 R2: ~ 28442KB

  • Gói Ngôn ngữ Lithuian - Windows RT nhật 8.1: ~ 10610KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Pháp - Windows cập nhật lên Server 2012 R2: ~ 54316KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Hungary - Windows 8.1 mới nhất: ~ 21171KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows 8,1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4161KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Đan Mạch - Windows cập nhật lên Server 2012 R2: ~ 47935KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ tiếng Catalan - Windows 8,1: ~ 2744KB

  • Gói Ngôn ngữ Romania - Windows 8.1 mới nhất: ~ 18075KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Thái - Windows 8.1 mới nhất: ~ 14600KB

  • Gói Ngôn ngữ Tiếng Hà Lan - Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 23542KB

  • Gói ngôn ngữ Tiếng Hàn - Windows RT cập nhật phiên bản 8.1: ~ 36490KB

  • Mã lai Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT cập nhật 8.1: ~ 2629KB

  • Gói Ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) - Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 48597KB

  • Gói Ngôn ngữ Ả Rập - Windows cập nhật lên Server 2012 R2: ~ 56193KB

  Mô tả:

  Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ này, bạn có thể biến nó thành ngôn ngữ hiển thị. Vuốt từ mép phải màn hình (nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình và di chuyển con trỏ chuột xuống dưới) rồi gõ nhẹ hoặc bấm "Tìm kiếm". Nhập "ngôn ngữ", nhấn hoặc bấm vào "ngôn ngữ", rồi nhấn hoặc bấm vào "Thêm ngôn ngữ vào thiết bị này". Chọn gói ngôn ngữ đã cài đặt, rồi nhấn hoặc bấm vào "Di chuyển lên" cho đến khi gói đó ở đầu danh sách. Đăng xuất, rồi đăng nhập lại để hoàn tất.

  http://support.microsoft.com/KB/2839636

 • Bản cập nhật cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2846960) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo


  mật: Windows 7 và Windows
  Server
  2008 R2 Kích cỡ
  tệp ước tính:

  • Windows nhật 7: ~ 225KB

  • Windows cập nhật 07/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 475KB

  Mô tả:
  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2846960

 • Cập nhật cho Gói Bộ số hóa Camera của Microsoft dành cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1 (KB2859675) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại Đề xuất/Cập nhật Tự động: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 8.1 và Windows RT* 8.1

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows 8.1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 6697KB

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows 8.1: ~ 5889KB

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows RT cập nhật 8.1: ~ 6013KB

  Mô tả: Cài đặt Gói Codec Camera của Microsoft cho phép xem nhiều định dạng tệp dành riêng cho thiết bị, đồng thời sẽ cho phép xem được tệp camera RAW được hỗ trợ trong các ứng dụng

  ở Windows. Để biết danh sách đầy đủ các camera được hỗ trợ, hãy xem Bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2859675

 • Cập nhật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Bản địa Windows Server 2012 (KB2889543) và Windows: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không bảo  mật: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Internet Explorer Flash Player for Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x64 update: ~ 9930KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản cập Windows 8.1: ~ 5153KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows RT 8.1: ~ 6271KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows 8 nhật: ~ 10001KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012 x64: ~ 18209KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows RT nhật: ~ 6203KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2889543

Thứ Tư, 11/09/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2013.

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS13-079: Cập nhật Bảo mật cho Windows 8 cho Hệ thống dựa trên x64 (KB2853587)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi để khắc phục sự cố bản địa hóa văn bản.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2853587

 • MS13-076: Cập nhật Bảo mật Windows 8 cho Hệ thống dựa trên x64 (KB2876315)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi để khắc phục sự cố bản địa hóa văn bản.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2876315

Thứ ba, 10/09/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2013.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản cập nhật Bảo mật cho Flash Player của Internet Explorer cho Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2880289) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan  trọng/Tự động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Bản cập nhật Bảo mật được nâng cấp:

  • KB2857645 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • KB2871676 trên Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

  Nền tảng đích: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012 Kích cỡ tệp tương

  đối:

  • Internet Explorer Flash Player cho bản cập Windows 8.1: ~ 5154KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player dành Windows 8.1/Windows Server 2012 R2: ~ 9951KB

  • Internet Explorer Flash Player cho Windows RT cập nhật 8.1: ~ 6270KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player Windows 8/Windows Server 2012: ~ 10691KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows 8 nhật: ~ 9980KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows RT nhật: ~ 6178KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2880289

 • MS13-067: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003 (KB2760420) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS, và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bản cập nhật Bảo mật: Các nội dung quan

  trọng: MS12-066 (KB2687442) trên Windows Server 2008 R2, Windows Server 20 Nền tảng đích Windows Server 2003 và

  Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003

  Xấp xỉ:

  • Windows SharePoint Services 3.0 x64 cập nhật: ~ 18818KB

  • Windows SharePoint Services nhật 3.0: ~ 15666KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2760420

 • MS13-067: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows SharePoint Services 2.0 (KB2810061) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Các nội dung quan

  trọng: MS11-074 (KB2494007)  trên nền tảng Đích Windows Server 2003: kích cỡ tệp ước tính Windows Server 2003:

  • Windows SharePoint Services cập nhật phiên bản 2.0: ~ 3487KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2810061

 • MS13-069: Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer (KB2870699) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật

  Quan

  trọng/Tự động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật:

  • Quan trọng: Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP

  • Vừa phải: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003

  Bội số:

  • MS13-038 (KB2847204) trên Windows Server 2003 và WINDOWS XP

  • MS13-059 (KB2862772) trên Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Nền tảng đích: Windows 8.1, Windows RT* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ

  tệp:

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows 8 nhật mới nhất: ~ 16778KB

  • Internet Explorer 10 cập Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 36279KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13965KB

  • Internet Explorer 9 dành cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7: ~ 13804KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows Nhúng Chuẩn 7/Windows 7 Gói Dịch vụ 1: ~ 19472KB

  • Bản cập nhật 7/Windows Internet Explorer 8 for Windows 7: ~ 8587KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 41032KB

  • Internet Explorer 9 for Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 28508KB

  • Internet Explorer 8 for Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 16662KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22099KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7064KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9947KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13803KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2008: ~ 17253KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 dành Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13447KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 dành Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 19498KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 28511KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 4428KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 8463KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 9419KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2003: ~ 25305KB

  • Bản cập nhật IA-6 Windows Internet Explorer 2003: ~ 14005KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19953KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 6 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 10790KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 dành Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22403KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows XP: ~ 4134KB

  • Internet Explorer 7 dành Windows XP mới nhất: ~ 8465KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2870699

 • MS13-070: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Server 2003 và Windows XP (KB2876217) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows Server 2003 và Windows

  XPT đúng kích cỡ tệp:

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 1046KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 2872KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2131KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 1044KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2876217

 • MS13-071: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Server 2008, Windows Vista, Bản địa Windows Server 2003 và Windows XP (KB2864063) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan

  trọng: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp Xấp xỉ:

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 265KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 493KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 397KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 624KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1364KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 944KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 631KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2864063

 • MS13-076: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Bản địa Windows Server 2003 và Windows XP (KB2876315): Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Các nội dung Quan trọng:

  MS13-053 (KB2850851) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  và Windows XP Approximate kích cỡ:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 1887KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 2278KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 1578KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 1125KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1491KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 2953KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 1024KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 2689KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1341KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 1416KB

  • Windows Bản cập nhật Máy chủ 2003 IA-64: ~ 3278KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2474KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 1413KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2876315

 • MS13-077: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2872339) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan  trọng/Tự động, WSUS và

  Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bản cập nhật Bảo mật: Nâng cấp quan trọng:

  • MS13-019 (KB2790113) trên Windows Chuẩn Nhúng 7 và Windows 7

  • MS13-063 (KB2859537) trên Windows Nhúng Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Nền tảng đích: Windows Chuẩn Nhúng 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Kích cỡ tệp

  tương đối:

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 742KB

  • Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 7058KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 11323KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2872339

 • MS13-079: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Và Windows Vista (KB2853587) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan

  trọng: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  và Windows Vista Xấp xỉ tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 55KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 58KB

  • Windows nhật 7: ~ 52KB

  • Windows cập nhật 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 57KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 66KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 69KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://support.microsoft.com/kb/2853587

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2574819) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Tùy chọn/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Windows nhật 7: ~ 1547KB

  • Windows cập nhật 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2117KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2574819

 • Bản cập nhật cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2836941) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 6799KB

  • Bản cập nhật Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 IA-64: ~ 13281KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 13040KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299088

 • Bản cập nhật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2836943) Bản địa: Tất cả Triển khai: Bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows cập nhật 7 SP1 x86: ~ 3572KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 3966KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 2840KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299092

 • Bản cập nhật cho Bản địa của Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 (KB2836945) : Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo mật: kích cỡ tệp ước tính  Windows

  Server

  2008:


  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Cập nhật Windows Server 2008 SP2 x86: ~ 5828KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 4367KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 6217KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299094

 • Bản cập nhật cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2836946) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề


  xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo mật: Windows 8 và


  Windows Server

  2012

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên bản cập Windows 8: ~ 3806KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4189KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299096

 • Bản cập nhật cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2853952) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Windows nhật 7: ~ 156KB

  • Windows cập nhật 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1456KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 299KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2853952

 • Bản cập nhật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 (KB2868116) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo  mật: KB2607576 trên Windows 7 và Windows Server 2008

  R2 Target: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008

  Kích cỡ tệp xấp xỉ:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 9181KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 13709KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 8372KB

  • Windows nhật 7: ~ 4733KB

  • Windows cập nhật 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 7194KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 17610KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008: ~ 4742KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 8358KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64: ~ 7292KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2868116

 • Cập nhật cho Bản địa Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2871389): Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo  mật: KB2808380 trên Windows RT Nền tảng

  Đích: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 10051KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 13286KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 8132KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2871389

 • Bản cập nhật cho Bản địa Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2871777) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan  trọng/Tự động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo mật:

  • KB2771431 trên Windows Server 2012

  • KB2821895 trên thiết Windows 8 và Windows RT

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows RT * vàWindowsServer 2012 Kích

  cỡ tệp tương đối:

  • Windows 8 nhật: ~ 4473KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 9953KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 9133KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2871777

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows RT, Bản địa Windows Server 2012 (KB2876415) và Windows: Bản cập nhật Tùy chọn/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Không bảo mật:  KB2812822 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: kích cỡ tệp gần

  đúng: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012:


  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 16789KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 28665KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 14668KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2876415

 • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Chín 2013 (KB890830)/Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Chín 2013 (KB890830) - Bản địa phiên bản Internet Explorer: Tất cả triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không bảo mật, Tổng số Cập nhật Thay  thế: KB890830 trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ

  tệp:

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Bản cập nhật tháng 9 năm 2013: ~ 25189KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại x64 - Bản cập nhật tháng 9 năm 2013: ~ 26832KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng 9 năm 2013 - Bản cập nhật Phiên bản IE: ~ 20405KB

  Mô tả: Sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra máy tính của bạn để kiểm tra việc lây nhiễm theo phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm

  Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ bất kỳ lây nhiễm nào được tìm thấy. Nếu phát hiện lây nhiễm, công cụ sẽ hiển thị báo cáo tình trạng vào lần tiếp theo bạn khởi động máy tính. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp hàng tháng. Nếu bạn muốn chạy công cụ theo cách thủ công trên máy tính, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không thay thế cho sản phẩm chống vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của mình, bạn nên sử dụng sản phẩm chống vi rút.

  http://support.microsoft.com/kb/890830

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:

 • Cập nhật cho Windows 7 Windows Server 2008 R2 (KB2592687)

  • Siêu dữ liệu đã sửa đổi để bao gồm gói cập nhật để đồng cài đặt KB2574819.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2592687

Thứ ba, 27 tháng 8, 2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 27 tháng 8 năm 2013.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Bản địa Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2862973) : Tất cả Triển khai: Phân loại Danh mục: Phân loại Danh mục: Các nền tảng Đích Cập nhật Bảo
  mật: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista Xấp xỉ kích cỡ
  tệp:

  • Windows 8 nhật: ~ 32KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 32KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 35KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 36KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 29KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 43KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 37KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 43KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=314259

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống cho Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB947821) [Tháng Tám 2013] Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các thay thế Ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo
  mật: KB947821 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista
  Target: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
  và Windows Vista Xấp xỉ tệp:

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows cập nhật 7 [Tháng Tám 2013]: ~ 163372KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows 7 x64 [Tháng Tám 2013] Bản cập nhật: ~ 262000KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 R2 IA-64 [Tháng Tám 2013]: ~ 70514KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 R2 x64 [Tháng Tám 2013]: ~ 285190KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 [Tháng Tám 2013]: ~ 97395K

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 IA-64 [Tháng Tám 2013]: ~ 51290KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 x64 [Tháng Tám 2013]: ~ 136056KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Vista [Tháng Tám 2013]: ~ 118083KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Vista x64 [Tháng Tám 2013]: ~ 166008KB

  Mô tả: Công cụ này đang được cung cấp vì có sự không nhất quán trong cửa hàng dịch vụ Windows, điều này có thể ngăn cài đặt thành công các bản cập nhật trong tương lai, các gói dịch vụ và phần
  mềm. Công cụ này kiểm tra xem máy tính của bạn có những trường hợp không nhất thiết như vậy và tìm cách giải quyết vấn đề nếu tìm thấy.
  http://support.microsoft.com/kb/947821

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS13-057: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2803821)

 • MS13-057: Bản cập nhật Bảo mật dành cho Windows Media Format Runtime dành cho Windows Server 2003 và Windows XP (KB2834902)

 • MS13-057: Bản cập nhật Bảo mật dành Windows Media Format Runtime 9.5 cho Windows XP (KB2834903)

 • MS13-057: Bản cập nhật Bảo mật dành cho Windows Media Format Runtime cho Windows Server 2003 và Windows XP (KB2834904)

 • MS13-057: Bản cập nhật Bảo mật dành Windows Media Format Runtime 9.5 cho Windows XP (KB2834905)

  • Các gói hàng đã được sửa đổi.

  • Nhị phân đã thay đổi.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301528

Thứ hai, 19 tháng 8, 2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Hai, ngày 19 tháng 8 năm 2013.

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS13-066: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 (KB2843639)

  • Các gói đã được sửa Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008. Gói này đã được tái phát hành cho Windows Server 2012.

  • Nhị phân đã thay đổi Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008. Không có thay đổi nhị phân nào Windows Server 2012.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008. Không cần cài đặt lại bản cập nhật này trong Windows Server 2012.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2843639

Thứ ba, 13 tháng 8, 2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 13 tháng 8 năm 2013.

Nội dung bảo mật mới

 • Cập nhật Bảo mật cho Windows Nhúng Standard 7, Windows 7 Windows Server 2008 R2, Bản địa Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2861855) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Nền tảng Đích Cập nhật Bảo mật: Windows Nhúng Tiêu chuẩn  7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  và Windows Vista Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 454KB

  • Windows Nhúng Chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 552KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 85KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 66KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 88KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 70KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=317346

 • Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2862966) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan  trọng/Tự động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Bản cập nhật Bảo mật Siêu được phân loại:

  • KB2661254 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  • KB2749655 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista Xấp xỉ

  tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 1659KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 2958KB

  • Windows RT nhật: ~ 1226KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 1240KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 2143KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1983KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 1161KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 1835KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1892KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=302334

 • MS13-059: Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer (KB2862772) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật

  Quan

  trọng/Tự động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật:

  • Quan trọng: Windows 8, Windows RT, Windows Nhúng Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP

  • Vừa phải: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003

  Bội số:

  • MS13-055 (KB2846071) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ

  tệp:

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows 8 nhật mới nhất: ~ 16776KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 36035KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13962KB

  • Internet Explorer 9 dành cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7: ~ 13973KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 được nhúng: ~ 9302KB

  • Internet Explorer 10 để biết Windows cập nhật Gói Dịch vụ 7/Windows 7 được Nhúng: ~ 19466KB

  • Internet Explorer 9 for Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 28716KB

  • Internet Explorer 8 for Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 18277KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Gói Dịch vụ Tiêu chuẩn 7 Nhúng 1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 41016KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 24099KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 dành Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7052KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13973KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9934KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2008: ~ 17233KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 dành Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13422KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 dành Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 28721KB

  • Internet Explorer 8 Dynamic Installer for Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64 update: ~ 19478KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 8454KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 4428KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 9415KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows cập nhật IA-64 Server 2003: ~ 14011KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2003: ~ 25300KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 6 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 10786KB

  • Internet Explorer 8 Dynamic Installer for Windows Server 2003 x64/Windows XP x64 update: ~ 22394KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19950KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows XP: ~ 4135KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows XP: ~ 9422KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 cho bản cập nhật Windows XP: ~ 8463KB Mô tả: Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống   của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

   http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=313330

 • MS13-060: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Server 2003 và Windows XP (KB2850869) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Các bản nâng cấp quan

  trọng: MS10-063 (KB981322) trên Windows Server 2003 và nền tảng Đích Windows

  XP: Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 657KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1421KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 973KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 664KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=314044

 • MS13-062: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 Windows Nhúng Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2849470) Locale: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan  trọng/Tự động, WSUS và

  Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật: Siêu dữ liệu Quan trọng:

  • MS09-026 (KB970238) trên Windows Server 2008 Windows Vista

  • MS10-084 (KB2360937) trên Windows Server 2003 và WINDOWS XP

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ

  tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 550KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1185KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 440KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 444KB

  • Windows Nhúng Chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1079KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1549KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 450KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 1465KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 968KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 817KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 2167KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1567KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 789KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309337

 • MS13-063: Bản cập nhật Bảo mật Windows 8, Windows Nhúng Chuẩn 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2859537) Locale: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan  trọng/Tự động, WSUS và

  Phân loại Danh mục: Đánh giá mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật: Siêu dữ liệu Quan trọng:

  • MS11-097 (KB2620712) trên Windows Vista

  • MS12-001 (KB2644615) trên Windows Vista

  • MS13-031 (KB2813170) trên Windows Nhúng Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008

  • MS13-048 (KB2839229) trên Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Xấp xỉ:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 2877KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 2942KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 7853KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 12160KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 2644KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 7220KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 3658KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 2453KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 2217KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309338

 • MS13-065: Cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, và Windows Vista (KB2868623) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bản cập nhật Bảo mật: Thay thế Quan

  trọng: MS13-049 (KB2845690) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Nền tảng Đích của Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows

  Vista: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista Xấp xỉ

  tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 1087KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1317KB

  • Windows RT nhật: ~ 900KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 781KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1206KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1991KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 501KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 1332KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 805KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=314047

 • MS13-066: Bản cập nhật Bảo mật Windows Server 2012, Bản địa Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 (KB2843639): Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan

  trọng: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows Bản cập nhật Server 2012 x64: ~ 1027KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 x64: ~ 1211KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008: ~ 1215KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64: ~ 1215KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309325

 • MS13-066: Bản cập nhật Bảo mật Windows Server 2008 R2, Bản địa Windows Server 2008 và Windows Server 2003 (KB2868846) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Nền tảng Cập nhật Bảo mật  Đích: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003

  Kích cỡ tệp xấp xỉ:

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 x64: ~ 206KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008: ~ 208KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64: ~ 208KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 742KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 x64: ~ 934KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309325

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật cho Bản địa Windows 8 và Windows RT (KB2856373) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan  trọng/Tự động, WSUS và  Phân loại
  Danh mục: Ưu tiên Cao, Không Bảo mật, Nền tảng Đích Tổng hợp Cập nhật: Windows 8 và Windows RT * Kích cỡ tệp ước tính:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 4161KB

  • Windows 8 cập nhật x64: ~ 5559KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 4344KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để cải thiện chức năng bảo vệ Bộ bảo vệ Windows. Xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2856373

 • Cập nhật cho Bản địa Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2862768): Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Windows 8 nhật: ~ 7504KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 12846KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 6616KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2862768

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Nhúng Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2863058) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan  trọng/Tự động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không bảo mật, Tổng số Cập nhật Siêu dữ liệu:

  • KB2779562 trên Windows RT, Windows Nhúng Standard 7 và Windows Vista

  • KB2794119 trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 và Windows XP

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ

  tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 484KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 761KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 309KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 444KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 667KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 152KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 487KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 180KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 590KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 512KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1047KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 704KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 519KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2863058

 • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Tám 2013 (KB890830)/Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Tám 2013 (KB890830) - Bản địa phiên bản Internet Explorer: Tất cả triển khai: bản cập nhật Windows, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không bảo mật, Tổng số Cập nhật Thay  thế: KB890830 trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ

  tệp:

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Cập nhật tháng 8 năm 2013: ~ 29206KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại x64 - Bản cập nhật tháng 8/2013: ~ 25860KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng 8 năm 2013 - Bản cập nhật Phiên bản IE: ~ 20115KB

  Mô tả: Sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra máy tính của bạn để kiểm tra việc lây nhiễm theo phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm

  Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ bất kỳ lây nhiễm nào được tìm thấy. Nếu phát hiện lây nhiễm, công cụ sẽ hiển thị báo cáo tình trạng vào lần tiếp theo bạn khởi động máy tính. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp hàng tháng. Nếu bạn muốn chạy công cụ theo cách thủ công trên máy tính, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không thay thế cho sản phẩm chống vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của mình, bạn nên sử dụng sản phẩm chống vi rút.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39987

 • Cập nhật cho Chứng chỉ Gốc cho Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP (KB931125) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Bản cập nhật Tùy chọn/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Thay thế Không liên quan đến Bảo  mật: KB931125 trên Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP: nền tảng Đích

  Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XPT

  đúng:

  • Chứng chỉ Gốc cho Windows 8/Windows 8 x64/Windows 7/Windows 7 x64/Windows Vista/Windows Vista x64/Windows XP/Windows XP x64 [August 2013]] cập nhật: ~ 436KB

  Mô tả: Mục này cập nhật danh sách chứng chỉ gốc trên máy tính của bạn thành danh sách được Microsoft chấp nhận như là một phần của Chương trình

  Chứng chỉ Gốc của Microsoft. Việc thêm chứng chỉ gốc bổ sung cho máy tính của bạn cho phép bạn sử dụng chứng chỉ Xác thực Mở rộng (EV) trong Internet Explorer, một phạm vi lớn hơn của chức năng duyệt Web nâng cao tính bảo mật, email được mã hóa và chuyển phát mã bảo mật nâng cao. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính. Không thể loại bỏ sau khi bạn đã cài đặt mục này.

  http://support.microsoft.com/kb/931125

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2840628)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân đã thay đổi.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304149

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2840632)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân đã thay đổi.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304155

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2840642)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân đã thay đổi.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304159

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2844285)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân đã thay đổi.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304161

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2844286)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân đã thay đổi.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304163

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2844287)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân đã thay đổi.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304165

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2844289)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân đã thay đổi.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304167

 • MS13-057: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Nhúng Chuẩn 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2803821)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân đã thay đổi.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

Thứ ba, 23/07/2013

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Gói ngôn ngữ cho ngôn Windows RT (KB2607607) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại trình cài đặt động: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không  liên quan đến  bảo mật: Windows RT* Kích
  cỡ tệp tương đối:

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ Tiếng Gaelic - Windows RT: ~ 2665KB

  • Tiếng Bangla (Bangladesh) Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản cập Windows RT: ~ 2583KB

  • Cherokee (Cherokee) Gói Giao diện Ngôn ngữ - cập Windows RT: ~ 1606KB

  • Cập nhật tính năng Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT nhất: ~ 2686KB

  • Phiên bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT Nhật Mới: ~ 2452KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT Belarus: ~ 2735KB

  • Kinyarwanda Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 2473KB

  • Cập nhật tiếng Serbia (Cyrillic, Bosnia và Herzegovina) Gói Giao diện Ngôn ngữ: ~ 2603KB

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ Valenian - Windows RT nhật: ~ 2492KB

  • Bản cập nhật Tiếng Tajik (Cyrillic) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT: ~ 2690KB

  Mô tả:

  Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ này, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị thành ngôn ngữ bạn vừa cài đặt. Vuốt từ mép phải màn hình (nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình và di chuyển con trỏ chuột xuống dưới) rồi gõ nhẹ hoặc bấm "Tìm kiếm". Nhập "ngôn ngữ", chọn "Ngôn ngữ Cài đặt", rồi nhấn hoặc bấm vào "Ngôn ngữ". Chọn gói ngôn ngữ đã cài đặt, rồi nhấn hoặc bấm vào "Di chuyển lên" cho đến khi gói đó ở đầu danh sách. Đăng xuất, rồi đăng nhập lại để hoàn tất.

  http://support.microsoft.com/KB/2607607

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:

 • Gói Ngôn ngữ cho Windows RT và Windows 8 tính (KB2607607)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2607607

Thứ ba, 09/07/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào Thứ Ba, ngày 09 tháng 7 năm 2013.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản cập nhật Bảo mật cho Internet Explorer Flash Player cho Windows Server 2012 (KB2857645) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows cập nhật, Microsoft Update, Các bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật Bảo mật được nâng  cấp: KB2847928 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 Các nền tảng

  đích: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012 Kích

  cỡ tệp ước tính:

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows 8: ~ 9945KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 18008KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows RT nhật: ~ 6161KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=264959

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (KB2832407) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS, và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bản cập nhật Bảo mật: Thay thế quan

  trọng: MS12-034 (KB2656405) trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Nền tảng Đích

  Windows XP: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Server 2008 x86 cập nhật: ~ 11299KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Server 2008 cho bản cập nhật x64: ~ 16752KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299308

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2832411) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Tự  động, WSUS
  và Phân
  loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật:

  • MS12-034 (KB2656407) trên Windows Server 2003 và WINDOWS XP

  • MS12-035 (KB2604110) trên Windows Server 2003 và WINDOWS XP

  Nền tảng đích: Windows Server 2003 và Máy chủ Windows

  xấp xỉ về kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 18929KB

  • Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 34617KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299310

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2832412) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan  trọng/Tự động, WSUS và

  Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật: Thay thế Quan trọng:

  • MS12-034 (KB2656409) trên Windows Server 2008 Windows Vista

  • MS12-035 (KB2604105) trên Windows Server 2008 Windows Vista

  Nền tảng đích: Windows Server 2008 và Windows Vista

  Xấp xỉ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86: ~ 5981KB

  • Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 trên Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2 cho bản cập nhật x64: ~ 8158KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299312

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Nhúng Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2832414) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Siêu dữ liệu quan

  trọng: MS12-034 (KB2656411) trên Windows Nhúng Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Nền tảng đích: Windows Nhúng Tiêu chuẩn

  7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 SP1 x86: ~ 5407KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 7544KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299314

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2832418) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan


  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Nền tảng Đích quan trọng: Windows 8 và


  Windows Server  2012

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 x86 mới nhất: ~ 4212KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 5890KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299316

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2833940) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Siêu dữ liệu quan

  trọng: MS11-078 (KB2572073) trên Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows Server 2003 và Windows XP

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 11731KB

  • Bản cập nhật Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 IA-64: ~ 31336KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 25269KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296792

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2833941) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS, và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bản cập nhật Bảo mật: Thay thế Quan

  trọng: MS13-004 (KB2742597) trên Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và nền tảng Đích Windows

  XP: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 trên Windows Server 2008/Windows Vista/Windows XP x86: ~ 15663KB

  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 và Windows Server 2008 cho IA64: ~ 15861KB

  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 trên Windows XP, Server 2003, Vista và Server 2008 cho bản cập nhật x64: ~ 15705KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296794

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Bản địa của Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Nhúng Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2833946) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Siêu dữ liệu quan

  trọng: MS11-078 (KB2572077) trên Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Nền tảng đích: Windows Nhúng Tiêu chuẩn

  7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Bản cập nhật Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows nhúng Chuẩn 7/Windows 7 SP1 x86: ~ 6157KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 11459KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 12119KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296796

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2833947) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Thay thế quan

  trọng: MS11-078 (KB2572075) trên Windows Server 2008 và Windows Vista

  Target: Windows Server 2008 và Windows Vista

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86: ~ 6349KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 12458KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2 cho bản cập nhật x64: ~ 12046KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296798

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 và Windows Server 2003 R2 x86 (KB2833949) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Các nội dung quan trọng:

  MS12-074 (KB2698032) trên nền tảng Đích Windows Server 2003:

  Windows Server 2003

  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 trên Windows cập nhật Server 2003 R2 x86: ~ 2991KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296800

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 1.0 SP3 trên Máy tính bảng Windows XP và Trung tâm Phương tiện (KB2833951) Bản địa: Tiếng Trung (Truyền thống), Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Triển khai Tiếng Tây Ban Nha: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bản cập nhật Bảo mật: Siêu dữ liệu quan
  trọng: MS12-074 (KB2698035)  trên nền tảng Đích Windows XP: Windows XP Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Bản cập .NET Framework 1.0 SP3 của Microsoft Windows XP Tablet và Media Center: ~ 4072KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296802

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật dành cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Bản địa Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2833957) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật

  Bảo  mật: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  và Windows Vista Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86: ~ 11427KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7, Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 cho bản cập nhật x64: ~ 24581KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296804

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2833958) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên bản cập Windows 8: ~ 7085KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 13454KB

  • Microsoft .NET Framework phiên bản 4.5 trên Windows RT nhật: ~ 6782KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296806

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2833959) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan


  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Nền tảng Đích quan trọng: Windows 8 và


  Windows Server  2012

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên bản cập Windows 8: ~ 6279KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 11513KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296808

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2835393) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Thay thế quan

  trọng: MS11-078 (KB2572078) trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows Nền tảng Đích

  XP: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XPT đúng kích cỡ

  tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP, Cập nhật Server 2008 x86: ~ 11197KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Server 2008, Server 2008 R2 cho bản cập nhật x64: ~ 23552KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 cho bản cập nhật IA64: ~ 30033KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296810

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2835622) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows Server 2008

  và Windows Vista Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows Server 2008/Windows Vista x86: ~ 1989KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Vista và Server 2008 cho bản cập nhật x64: ~ 3105KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299318

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2840628) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Cập nhật Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Thay thế Quan

  trọng: MS12-034 (KB2656405) trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server Các nền tảng Đích Windows 2003 và Windows

  XP: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Kích cỡ tệp Tương

  đối:

  • Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP, Cập nhật Server 2008 x86: ~ 13105KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Server 2008, Server 2008 R2 cho bản cập nhật x64: ~ 17873KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 cho bản cập nhật IA64: ~ 13250KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304149

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows Server 2008, Bản địa Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2840629): Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan

  trọng: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp Tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 x86: ~ 1311KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows Server 2003 và Server 2008 cho bản cập nhật IA64: ~ 1969KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows XP, Server 2003, Vista và Server 2008 cho bản cập nhật x64: ~ 1812KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304151

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Nhúng Standard 7, Bản địa Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2840631) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan trọng: Windows Nhúng Tiêu chuẩn

  7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Bản cập nhật Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows nhúng Chuẩn 7/Windows 7 SP1 x86: ~ 248KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 256KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 248KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304153

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 8, Bản địa Windows RT và Windows Server 2012 (KB2840632) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan

  trọng: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên bản cập Windows 8: ~ 9264KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 10174KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên bản cập Windows RT: ~ 2417KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304155

 • MS13-052:Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2840633) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật

  Quan

  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan trọng: Windows 8 và

  Windows  Server 2012

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên bản cập Windows 8: ~ 252KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 254KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=304157

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật dành cho Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Bản địa Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2840642) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật

  Bảo

  mật:

  Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  và Windows Vista Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x86: ~ 10840KB

  • Microsoft .NET Framework 4.5 trên Windows 7, Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 cho bản cập nhật x64: ~ 12893KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304159

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2844285) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bản cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan

  trọng: Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 2793KB

  • Bản cập nhật Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 IA-64: ~ 5170KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 5009KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304161

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 Windows Nhúng Standard 7, Bản địa Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2844286) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan trọng: Windows Nhúng Tiêu chuẩn  7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Bản cập nhật Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows nhúng Chuẩn 7/Windows 7 SP1 x86: ~ 1987KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 1997KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 1244KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304163

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2844287) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan

  trọng: Windows Server 2008

  và Windows Vista Kích cỡ tệp Gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x86: ~ 2264KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 1475KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2 cho bản cập nhật x64: ~ 2271KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304165

 • MS13-052: Bản cập nhật Bảo mật cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2844289) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan


  trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan trọng: Windows 8 và


  Windows Server  2012

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên bản cập Windows 8: ~ 2144KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8/Windows Server 2012 dành cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 2149KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304167

 • MS13-053: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows (KB2850851) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật

  Quan

  trọng/Tự động, WSUS

  và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Các nội dung quan trọng:

  • MS13-036 (KB2808735) trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • MS13-046 (KB2829361) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ

  tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 1888KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 2280KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 1577KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 1125KB

  • Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1488KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 2950KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 1024KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 2692KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1339KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 1415KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 3276KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2476KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 1412KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301423

 • MS13-054: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Nhúng Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2834886) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Cập nhật Bảo mật: Thay thế quan

  trọng: MS12-034 (KB2659262) trên Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
  và Windows Vista
  Target nền tảng: Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ

  tệp:

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 1014KB

  • Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 2150KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 3312KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 1168KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 3539KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 2352KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 1283KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 3616KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 2315KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 1290KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301531

 • MS13-054: Bản cập nhật Bảo mật cho người Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2835361) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS, và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bản cập nhật Bảo mật: Các nội dung quan

  trọng: MS12-034 (KB2658846) trên Windows Nhúng Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Nền tảng Windows 8 Vista

  Target: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  và Windows Vista Xấp xỉ tệp:

  • Windows 8 nhật: ~ 726KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1546KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 588KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 881KB

  • Windows Nhúng Chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1861KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1445KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 1784KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 3831KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301531

 • MS13-054: Cập nhật Bảo mật cho người Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP (KB2835364) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS, và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bản cập nhật Bảo mật: Các nội dung quan trọng:

  MS12-034 (KB2660649) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Nền tảng Vista

  Target: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista

  và Windows XPT đúng kích cỡ tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 2997KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 4778KB

  • Windows RT nhật: ~ 1151KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 2867KB

  • Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 4803KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 2759KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 4727KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 1120KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống. h

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301531

 • MS13-055: Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer (KB2846071) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật

  Quan

  trọng/Tự động, WSUS  và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật:

  • Quan trọng: Windows 8, Windows RT, Windows Nhúng Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP

  • Vừa phải: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003

  Bội số:

  • KB2859903 trên Windows Server 2008 R2

  • MS13-047 (KB2838727) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ

  tệp:

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows 8 nhật mới nhất: ~ 16826KB

  • Internet Explorer 10 cập Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 36352KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13963KB

  • Internet Explorer 9 dành cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 được nhúng: ~ 13934KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 được nhúng: ~ 8586KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows Nhúng Chuẩn 7/Windows 7 Gói Dịch vụ 1: ~ 19153KB

  • Internet Explorer 8 for Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 16670KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Gói Dịch vụ Tiêu chuẩn 7 Nhúng 1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 40410KB

  • Internet Explorer 9 for Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 28680KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22092KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9932KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13935KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 7051KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2008: ~ 17238KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 dành Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13416KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 28686KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 19473KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 8457KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 4427KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 9417KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2003: ~ 25301KB

  • Bản cập nhật IA-6 Windows Internet Explorer 2003: ~ 14004KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22394KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 10797KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19950KB

  • Internet Explorer 8 dành Windows XP mới nhất: ~ 9425KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows XP: ~ 4132KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows XP: ~ 8463KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9932KB

  • Internet Explorer 8 Dynamic Installer for Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64 update: ~ 19473KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 Windows cập nhật Server 2003: ~ 8457KB

  • Internet Explorer 8 Dynamic Installer for Windows Server 2003 update: ~ 9417KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 7 Windows cập nhật IA-64 cho Server 2003: ~ 25301KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19950KB

  • Internet Explorer 8 Dynamic Installer for Windows Server 2003 x64/Windows XP x64 update: ~ 22394KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 Windows XP: ~ 8463KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 8 Windows XP: ~ 9425KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309324

 • MS13-056: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Bản địa Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2845187) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ

  tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 249KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 458KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 236KB

  • Windows Nhúng Chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 448KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 242KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 452KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 688KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1639KB

  • Windows Cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1109KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 721KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309326

 • MS13-057: Security Update for Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP (KB2803821)

  Locale: All

  Deployment: Windows Update, Microsoft Update, Important/Automatic Updates, WSUS, and Catalog

  Classification: Security Updates

  Security severity rating: Critical

  Target platforms: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, and Windows XP

  Approximate file sizes:

  • Windows 8 nhật: ~ 891KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1803KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 727KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 629KB

  • Windows Nhúng Chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1221KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 565KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1112KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 767KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 944KB

  • Windows Media Format Runtime 9 cho Windows XP update: ~ 761KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-057: Bản cập nhật Bảo mật cho Định dạng Đa phương tiện Windows Runtime 9.5 dành cho Windows Server 2003 và Windows XP (KB2834902) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Automatic Updates, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows Media Format Runtime 9.5 for Windows XP and Windows Server 2003 x64/Windows XP x64 update: ~ 1068KB

  • Windows Media Format Runtime 9.5 cho bản cập Windows XP: ~ 783KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-057: Bản cập nhật Bảo mật cho Định dạng Đa phương tiện Windows 9.5 cho Windows XP (KB2834903) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Tự  động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan trọng: Windows XP Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows Media Format Runtime 9.5 cho bản cập Windows XP: ~ 789KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-057: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Media Format Runtime 11 dành cho Windows Server 2003 và Windows XP (KB2834904) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows Media Format Runtime 11 for Windows XP and Windows Server 2003 x64/Windows XP x64 update: ~ 1090KB

  • Windows Media Format Runtime 11 cho Windows XP update: ~ 965KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-057: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Media Format Runtime 9.5 cho Windows XP (KB2834905) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Tự  động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan trọng: Windows XP Kích cỡ tệp Xấp xỉ:

  • Windows Media Format Runtime 9.5 cho Windows XP update: ~ 766KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-057: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Vista, Bản địa Windows Server 2003 và Windows XP (KB2845142) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích quan

  trọng: Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XPT

  đúng kích cỡ tệp:

  • Windows Bản cập nhật Vista: ~ 1018KB

  • Windows Bản cập nhật Vista x64 Edition: ~ 1142KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 1019KB

  • Windows Cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1142KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 1018KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301528

 • MS13-058: Bản cập nhật Bảo mật dành Windows Tiêu chuẩn Nhúng 7, Bản địa Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2847927) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan trọng: Windows Nhúng Tiêu chuẩn

  7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp xấp xỉ:

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 1016KB

  • Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1460KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=308992

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Gói ngôn ngữ cho ngôn Windows RT (KB2607607) Bản địa: Tất cả Triển khai: Phân loại trình cài đặt động: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không  liên quan đến  bảo mật: Windows RT* Kích
  cỡ tệp tương đối:

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT Nhật Mới: ~ 15779KB

  • Bản cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT: ~ 12413KB

  • Kannada Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13286KB

  • Bản cập nhật tiếng Na Uy (Nynorsk) Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT: ~ 14687KB

  • Tiếng Konkani Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13193KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT: ~ 13776KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ - Windows RT: ~ 12747KB

  • Cập Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT: ~ 13526KB

  • Bản Gói Giao diện Ngôn ngữ - Bản Windows RT: ~ 13083KB

  • Cập nhật Gói Giao diện Ngôn ngữ - Cập Windows RT: ~ 12753KB

  • Tiếng Bangla (Ấn Độ) Gói Giao diện Ngôn ngữ - bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 12903KB

  Mô tả:

  Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ này, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị thành ngôn ngữ bạn vừa cài đặt. Vuốt từ mép phải màn hình (nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên bên phải của màn hình và di chuyển con trỏ chuột xuống dưới) rồi gõ nhẹ hoặc bấm "Tìm kiếm". Nhập "ngôn ngữ", chọn "Ngôn ngữ Cài đặt", rồi nhấn hoặc bấm vào "Ngôn ngữ". Chọn gói ngôn ngữ đã cài đặt, rồi nhấn hoặc bấm vào "Di chuyển lên" cho đến khi gói đó ở đầu danh sách. Đăng xuất, rồi đăng nhập lại để hoàn tất.

  http://support.microsoft.com/kb/2607607

 • Bản cập nhật cho bản địa của Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2829104) : Tất cả Triển khai: Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Không bảo mật:  KB2786400 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Nền tảng

  đích: Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Windows nhật 7: ~ 594KB

  • Windows cập nhật 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1281KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1796KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2829104

 • Bản cập nhật cho Bản địa của Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 (KB2836945) : Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo mật: kích cỡ tệp ước tính  Windows

  Server

  2008:


  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 x86 bản cập nhật: ~ 5808KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 4346KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2008 SP2 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 6195KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299094

 • Cập nhật cho Bản địa Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2855336): Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp xấp xỉ:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 14357KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 27069KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 11911KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2855336

 • Cập nhật cho Gói Codec Camera của Microsoft dành cho Windows 8 và Windows RT (KB2859541) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các Bản cập nhật Được đề xuất/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Không liên quan đến Bảo  mật: KB2836187 trên nền tảng Windows 8 và Windows RT

  Target: Windows 8
  và Windows RT * Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows 8 nhật: ~ 6083KB

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows 8 cập nhật x64: ~ 6907KB

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows RT nhật: ~ 6032KB

  Mô tả: Cài đặt Gói Codec Camera của Microsoft cho phép xem nhiều định dạng tệp dành riêng cho thiết bị, đồng thời sẽ cho phép xem được tệp camera RAW được hỗ trợ trong các ứng dụng

  ở Windows. Để biết danh sách đầy đủ các camera được hỗ trợ, hãy xem Bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2859541

 • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng 7 năm 2013 (KB890830)/Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Bảy 2013 (KB890830) - Bản địa Phiên bản Internet Explorer: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo mật, Tổng số Cập  nhật: KB890830 trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003

  và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Bản cập nhật tháng 7 năm 2013: ~ 24734KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại x64 - Bản cập nhật tháng 7 năm 2013: ~ 26330KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng 7 năm 2013 - Bản cập nhật Phiên bản IE: ~ 20328KB

  Mô tả: Sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra máy tính của bạn để kiểm tra việc lây nhiễm theo phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm

  Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ bất kỳ lây nhiễm nào được tìm thấy. Nếu phát hiện lây nhiễm, công cụ sẽ hiển thị báo cáo tình trạng vào lần tiếp theo bạn khởi động máy tính. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp hàng tháng. Nếu bạn muốn chạy công cụ theo cách thủ công trên máy tính, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không thay thế cho sản phẩm chống vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của mình, bạn nên sử dụng sản phẩm chống vi rút.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39987

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS11-007: Bản cập nhật Bảo mật dành cho Windows XP x64 Edition (KB2485376)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2485376

 • MS11-043: Bản cập nhật Bảo mật Windows Vista (KB2536276)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2536276

 • MS11-076: Bản cập nhật Bảo mật Windows Vista (KB2579686)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2579686

 • MS12-006: Bản cập nhật Bảo mật Windows Vista (KB2585542)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2585542

 • MS12-049: Bản cập nhật Bảo mật Windows Vista (KB2655992)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2655992

 • MS12-036: Bản cập nhật Bảo mật Windows Vista (KB2685939)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2685939

 • MS12-048: Bản cập nhật Bảo mật Windows Vista (KB2691442)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2691442

 • MS12-054: Bản cập nhật Bảo mật Windows Vista (KB2705219)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2705219

 • MS12-056: Cập nhật Bảo mật cho Windows Vista cho Hệ thống dựa trên x64 (KB2706045)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2706045

 • MS12-082: Bản cập nhật Bảo mật Windows Vista (KB2770660)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2770660

 • MS13-006: Bản cập nhật Bảo mật Windows Vista (KB2785220)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2785220

 • MS13-027: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Vista (KB2807986)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2807986

Thay đổi nội dung không bảo mật hiện có:

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2822241)

  • Gói hàng đã thay đổi.

  • Nhị phân đã thay đổi.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2822241

Thứ ba, 25/06/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Sáu 2013 (KB890830) - Bản địa Phiên bản IE: Tất cả Triển khai: Cập nhật Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không bảo mật, Tổng số Cập nhật được nâng  cấp: KB890830 Kích

  cỡ tệp tương đối:

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng 6 năm 2013 - Bản cập nhật Phiên bản IE: ~ 19500KB

  Mô tả: Sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra máy tính của bạn để kiểm tra việc lây nhiễm theo phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm

  Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ bất kỳ lây nhiễm nào được tìm thấy. Nếu phát hiện lây nhiễm, công cụ sẽ hiển thị báo cáo tình trạng vào lần tiếp theo bạn khởi động máy tính. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp hàng tháng. Nếu bạn muốn chạy công cụ theo cách thủ công trên máy tính, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không thay thế cho sản phẩm chống vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của mình, bạn nên sử dụng sản phẩm chống vi rút.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39987

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS13-029: Bản cập nhật Bảo mật dành Windows XP (KB2813347)

  • Gói hàng đã thay đổi.

  • Nhị phân đã thay đổi.

  • Cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=286679

Thứ ba, 18/06/2013

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2013.

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS13-048: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2839229)

  • Siêu dữ liệu đã thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301748

Thứ ba, 12/06/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 12 tháng 6 năm 2013.

Những thay đổi đối với nội dung bảo mật hiện có:

 • MS13-047: Cập nhật Bảo mật Tích lũy Internet Explorer 10 cho Windows 7 (KB2838727)

  • Văn bản đã được thay đổi.

  • Nhị phân không thay đổi.

  • Không cần cài đặt lại bản cập nhật này.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/2838727

Thứ ba, 11/06/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2013.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2813430) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Các bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật Bảo mật thay  thế: KB2661254 trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  Target: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows VistaT đúng kích cỡ

  tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 1939KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 3518KB

  • Windows RT nhật: ~ 1534KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 2221KB

  • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 3772KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 3296KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 2010KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 2996KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 3336KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=302334

 • Bản cập nhật Bảo mật cho Flash Player của Internet Explorer cho Windows 8 (KB2847928) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Cập nhật Bảo mật được nâng  cấp: KB2837385 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 Nền tảng

  Đích: Windows 8, Windows RT*, và Windows Server 2012

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows 8 nhật: ~ 9445KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer Flash Player Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 18062KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows RT: ~ 6012KB

  Mô tả: Bản cập nhật này giải quyết các lỗ hổng được thảo luận trong Tư vấn

  Bảo mật Microsoft (KB2847928). Đã xác định các sự cố bảo mật có thể cho phép kẻ tấn công tấn công máy tính đang chạy Internet Explorer Flash Player Windows 8 và có được quyền kiểm soát đối với máy tính đó. Bạn có thể giúp bảo vệ máy tính của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=264959

 • MS13-047: Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer (KB2838727) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật

  Quan

  trọng/Tự động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật:

  • Quan trọng: Windows 8, Windows RT, Windows Nhúng Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP

  • Vừa phải: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003

  Bội số:

  • MS13-037 (KB2829530) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  • MS13-038 (KB2847204) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ

  tệp:

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows 8 nhật mới nhất: ~ 18018KB

  • Internet Explorer 10 cập Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 38878KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13965KB

  • Bản cập nhật 7/Windows Internet Explorer 9 for Embedded Standard 7/Windows 7: ~ 13839KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Nhúng Chuẩn 7/Windows 7 Gói Dịch vụ 1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 19129KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 được nhúng: ~ 8523KB

  • Bản cập nhật 7 x64/Windows Internet Explorer 9 for Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 28532KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Gói Dịch vụ Tiêu chuẩn 7 Nhúng 1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 40311KB

  • Internet Explorer 8 for Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 16524KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 21910KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6929KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9929KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13842KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2008: ~ 17048KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 dành Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 19453KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 dành Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 28540KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13237KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 9418KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 4427KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 8462KB

  • Internet Explorer 7 dành Windows cập nhật IA-64 cho Server 2003: ~ 25299KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows cập nhật IA-64 Server 2003: ~ 14011KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22389KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19951KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 6 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 10790KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows XP: ~ 4132KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows XP: ~ 8461KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows XP: ~ 9424KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9929KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 8 Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 19453KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 dành Windows cập nhật Server 2003: ~ 8462KB

  • Internet Explorer 8 Dynamic Installer for Windows Server 2003 update: ~ 9418KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 7 Windows cập nhật IA-64 cho Server 2003: ~ 25299KB

  • Internet Explorer 7 Dynamic Installer for Windows Server 2003 x64/Windows XP x64 update: ~ 19951KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 8 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22389KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 8 Windows XP: ~ 9424KB

  • Trình cài đặt Động của Internet Explorer 7 Windows XP: ~ 8461KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299498

 • MS13-048: Cập nhật Bảo mật cho người Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2839229) Locale: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật

  Quan

  trọng/Tự động, WSUS

  và Phân loại Danh mục: Xếp hạng mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật: Thay thế Quan trọng:

  • MS13-031 (KB2813170) trên Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  • MS13-046 (KB2829361) trên Windows 8

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XPT đúng kích cỡ

  tệp:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 2871KB

  • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 2067KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 1817KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 2453KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 2217KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301748

 • MS13-064: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows Server 2012 (KB2849568) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Nền tảng Đích Quan

  trọng: Windows Server 2012
  Kích cỡ tệp tương đối:

  • Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 80KB

  Mô tả:
  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=314043

 • MS13-049: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2845690) Bản địa: Tất cả Triển khai: Bản cập nhật Quan  trọng/Tự động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật:

  • Quan trọng: Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  • Vừa phải: Windows Nhúng Chuẩn 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows

   Vista:

   • MS13-018 (KB2790655) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

   Nền tảng đích: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista Xấp xỉ

   tệp:

   • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 1083KB

   • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1318KB

   • Windows RT nhật: ~ 900KB

   • Windows Bản cập nhật 7/Windows 7 được nhúng: ~ 777KB

   • Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 1198KB

   • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1989KB

   • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 500KB

   • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 1333KB

   • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 809KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301749

 • MS13-050: Bản cập nhật Bảo mật cho Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB2839894) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Important/Automatic Updates, WSUS và Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật: Siêu dữ liệu quan

  trọng: MS13-001 (KB2769369) trên nền tảng Windows Embedded Standard 7, Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Target: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

  và Windows Vista Gần đúng kích cỡ tệp:

  • Windows 8 nhật: ~ 245KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 312KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 250KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 232KB

  • Windows Nhúng Tiêu chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 504KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 682KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 232KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 632KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 486KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=299243

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Bản cập nhật cho Windows (KB2808679) Bản địa: Tất cả Triển khai: Bản cập nhật Windows, Microsoft Update, Cập nhật Microsoft được Đề xuất/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, Không liên quan đến Bảo  mật: KB2661254 trên Windows Nhúng Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Xấp xỉ:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 1007KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 1862KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 748KB

  • Windows Nhúng Bản cập nhật 7/Windows 7: ~ 1171KB

  • Windows Nhúng Chuẩn 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1994KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 R2 IA-64: ~ 1777KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008/Windows Vista: ~ 1097KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 IA-64: ~ 1630KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 1744KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003: ~ 777KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 IA-64: ~ 1896KB

  • Windows Bản cập nhật Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 1475KB

  • Windows Bản cập nhật XP: ~ 784KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2808679

 • Bản cập nhật cho Bản địa Windows Server 2012 (KB2818604) : Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows Server 2012 Kích

  cỡ tệp tương đối:

  • Windows Cập nhật Server 2012 x64: ~ 59KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2818604

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows RT, Bản địa Windows Server 2012 (KB2821895) và Windows Server 2012 (KB2821895) và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không bảo  mật: KB2771431 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: kích cỡ tệp gần

  đúng: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012:

  • Windows 8 nhật mới nhất: ~ 4406KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 9779KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 9065KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2821895

 • Tổng số Cập nhật cho Windows Server 2012 Essentials (KB2824160) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không Bảo mật, Tổng số Cập nhật Siêu dữ  liệu: KB2781267 trên nền tảng Đích Windows Server 2012:

  Windows Server 2012

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Tổng số Cập nhật Windows cập nhật cho Server 2012 x64 Essentials: ~ 104975KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật tích lũy này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2824160

 • Bản cập nhật cho bản Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2834140) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Windows nhật 7: ~ 415KB

  • Windows cập nhật 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 812KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2834140

 • Cập nhật cho Gói Bộ số hóa Camera của Microsoft dành cho Windows 8 và Windows RT (KB2836187) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề  xuất/Tự động Cập nhật, WSUS  và Phân
  loại Danh mục: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo mật: Windows 8 và Windows RT * Kích cỡ tệp ước tính:

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows 8 nhật: ~ 5491KB

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows 8 cập nhật x64: ~ 6166KB

  • Gói Codec Camera của Microsoft dành Windows RT nhật: ~ 5642KB

  Mô tả: Cài đặt Gói Codec Camera của Microsoft cho phép xem nhiều định dạng tệp dành riêng cho thiết bị, đồng thời sẽ cho phép xem được tệp camera RAW được hỗ trợ trong các ứng dụng

  ở Windows. Để biết danh sách đầy đủ các camera được hỗ trợ, hãy xem Bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2836187

 • Bản cập nhật cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2836502) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không bảo  mật: Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Kích

  cỡ tệp ước tính:

  • Windows nhật 7: ~ 515KB

  • Windows cập nhật 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64: ~ 1037KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2836502

 • Cập nhật cho Microsoft .NET Framework 4 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2836939) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP, Cập nhật Server 2008 x86: ~ 5614KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Server 2008, Server 2008 R2 cho bản cập nhật x64: ~ 9279KB

  • Microsoft .NET Framework 4 trên Windows Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 cho bản cập nhật IA64: ~ 9711KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299084

 • Cập nhật cho Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows Server 2008, Bản địa Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP (KB2836940) : Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Bản cập nhật Được đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XPTuộc
  tệp tương
  đối:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows XP, Server 2003, Vista và Server 2008 x86: ~ 1505KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows Server 2003 và Server 2008 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 2062KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trên Windows XP, Server 2003, Vista và Server 2008 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 1908KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299086

 • Bản cập nhật cho Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP (KB2836941) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows Server 2003

  và Windows XP Kích cỡ tệp tương đối:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003/Windows XP x86: ~ 6797KB

  • Bản cập nhật Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 IA-64: ~ 13284KB

  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 trên Windows Server 2003 và Windows XP cho Bản cập nhật hệ thống dựa trên x64: ~ 13027KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299088

 • Cập nhật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2836942) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không bảo  mật: Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows cập nhật 7 SP1 x86: ~ 346KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 353KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 346KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299090

 • Bản cập nhật cho Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2836943) Bản địa: Tất cả Triển khai: Bản cập nhật Đề xuất/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp gần đúng:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows cập nhật 7 SP1 x86: ~ 3560KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 3951KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 SP1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên Itanium: ~ 2819KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299092

 • Bản cập nhật cho Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2836946) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo  mật: Windows 8 và Windows Server 2012 Kích

  cỡ tệp ước tính:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên bản cập Windows 8: ~ 3788KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 4169KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299096

 • Bản cập nhật cho Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012 (KB2836947) Bản địa: Tất cả Triển khai: Các bản cập nhật Được đề xuất/Tự động Cập nhật, WSUS và Phân loại Danh mục: Bản cập nhật, nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo mật: Windows 8 và  Windows  Server 2012

  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Bản cập .NET Framework 3.5 của Microsoft Windows 8 x86: ~ 332KB

  • Microsoft .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 333KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=299098

 • Cập nhật cho Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 (KB2845533) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo  mật: KB2812822 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012 Các nền tảng

  Đích: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012
  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Windows 8 nhật: ~ 23369KB

  • Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 37408KB

  • Windows RT nhật mới nhất: ~ 19782KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://support.microsoft.com/kb/2845533

 • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Sáu 2013 (KB890830)/Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Tháng Sáu 2013 (KB890830) - Bản địa phiên bản Internet Explorer: Tất cả Triển khai: Windows Cập nhật, Microsoft Update, Các bản cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không liên quan đến Bảo mật, Cập nhật Tổng  hợp: KB890830 trên Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Target: Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại - Bản cập nhật tháng 6 năm 2013: ~ 23370KB

  • Windows Công cụ Loại bỏ Phần mềm Độc hại x64 - Bản cập nhật tháng 6 năm 2013: ~ 24887KB

  Mô tả: Sau khi tải xuống, công cụ này sẽ chạy một lần để kiểm tra máy tính của bạn để kiểm tra việc lây nhiễm theo phần mềm độc hại cụ thể, phổ biến (bao gồm

  Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp loại bỏ bất kỳ lây nhiễm nào được tìm thấy. Nếu phát hiện lây nhiễm, công cụ sẽ hiển thị báo cáo tình trạng vào lần tiếp theo bạn khởi động máy tính. Một phiên bản mới của công cụ sẽ được cung cấp hàng tháng. Nếu bạn muốn chạy công cụ theo cách thủ công trên máy tính, bạn có thể tải xuống một bản sao từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft hoặc bạn có thể chạy phiên bản trực tuyến từ microsoft.com. Công cụ này không thay thế cho sản phẩm chống vi-rút. Để giúp bảo vệ máy tính của mình, bạn nên sử dụng sản phẩm chống vi rút.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39987

 • Bản Internet Explorer 10 cập nhật cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB2859903) Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Nền tảng Đích Không liên quan đến Bảo
  mật: Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Kích cỡ tệp ước tính:

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows 7 Service Pack 1: ~ 15163KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 31485KB

  Mô tả:

  Cài đặt bản cập nhật này để giải quyết sự cố Windows. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft liên kết để biết thêm thông tin. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309017

Thứ ba, 28/05/2013

Đây là bản tóm tắt nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 28 tháng 5 năm 2013.

Nội dung không liên quan đến bảo mật mới:

 • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống cho Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista (KB947821) [Tháng Năm 2013] Bản địa: Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Ưu tiên Cao, Không thay thế Bảo  mật: KB947821 trên Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  Target: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Vista

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống cho Windows 7 [Tháng Năm 2013]: ~ 154678KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows 7 x64 [Tháng Năm 2013]: ~ 247734KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 R2 IA-64 [Tháng Năm 2013]: ~ 66716KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 R2 x64 [Tháng Năm 2013]: ~ 270923KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 [Tháng Năm 2013]: ~ 93526KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 IA-64 [Tháng Năm 2013]: ~ 49636KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows Server 2008 x64 [Tháng Năm 2013]: ~ 129373KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows cập nhật [Tháng Năm 2013]: ~ 114213KB

  • Công cụ Sẵn sàng Cập nhật Hệ thống Windows cập nhật Vista x64 [Tháng Năm 2013]: ~ 159325KB

  Mô tả: Công cụ này đang được cung cấp vì có sự không nhất quán trong cửa hàng dịch vụ Windows, điều này có thể ngăn cài đặt thành công các bản cập nhật trong tương lai, các gói dịch vụ và phần

  mềm. Công cụ này kiểm tra xem máy tính của bạn có những trường hợp không nhất thiết như vậy và tìm cách giải quyết vấn đề nếu tìm thấy.

  http://support.microsoft.com/kb/947821

Thứ ba, 14/05/2013

Đây là bản tóm tắt về nội dung mới và đã thay đổi được phát hành vào thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2013.

Nội dung bảo mật mới:

 • Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy ActiveX Killbits cho Windows (KB2820197) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows cập nhật, Microsoft Update, Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các nền tảng Đích Cập nhật Bảo


  mật: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Xấp xỉ:

  • ActiveX Killbits để Windows 8 nhật: ~ 40KB

  • ActiveX Killbits cho Windows 8 cập nhật x64/Windows Server 2012 x64: ~ 43KB

  • ActiveX Killbits để Windows RT nhật: ~ 33KB

  • ActiveX Killbits cho Windows cập nhật Tiêu chuẩn 7/Windows 7 được nhúng: ~ 47KB

  • ActiveX Killbits for Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 49KB

  • ActiveX Killbits dành Windows cập nhật cho Server 2008 R2 IA-64: ~ 45KB

  • ActiveX Killbits dành Windows cập nhật cho Server 2008/Windows Vista: ~ 49KB

  • ActiveX Killbits cho Windows cập nhật IA-64 của Server 2008: ~ 44KB

  • ActiveX Killbits cho Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 51KB

  • ActiveX Killbits cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 497KB

  • ActiveX Killbits dành Windows cập nhật IA-64 cho Server 2003: ~ 1000KB

  • ActiveX Killbits cho Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 670KB

  • ActiveX Killbits cho bản Windows XP của bạn: ~ 500KB

  Mô tả:

  Một sự cố bảo mật đã được xác định trong một sản phẩm phần mềm Microsoft có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. Bạn có thể giúp bảo vệ hệ thống của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ các vấn đề có trong bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở tri thức Microsoft liên kết. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể phải khởi động lại hệ thống.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=286676

 • Bản cập nhật Bảo mật cho Flash Player của Internet Explorer dành Windows 8 cho Bản địa Hệ thống dựa trên X64 (KB2837385) : Tất cả Triển khai: Cập nhật Quan trọng/Tự động, WSUS và Phân loại Danh mục: Các bản cập nhật Bảo mật được  supersedes: KB2833510 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012

  Target: Windows 8, Windows RT*và Windows Server 2012

  Xấp xỉ kích cỡ tệp:

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows 8 nhật: ~ 9237KB

  • Internet Explorer Flash Player dành Windows 8 cập nhật Hệ thống dựa trên X64: ~ 17884KB

  • Internet Explorer Flash Player cho bản Windows RT nhật: ~ 5975KB

  Mô tả: Bản cập nhật này giải quyết các lỗ hổng được thảo luận trong Tư vấn

  Bảo mật Microsoft (KB2837385). Đã xác định các sự cố bảo mật có thể cho phép kẻ tấn công tấn công máy tính đang chạy Internet Explorer Flash Player Windows 8 và có được quyền kiểm soát đối với máy tính đó. Bạn có thể giúp bảo vệ máy tính của mình bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Sau khi cài đặt mục này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=264959

 • MS13-037: Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer (KB2829530) Bản địa: Tất cả Triển khai: Windows Update, Microsoft Update, Cập nhật

  Quan

  trọng/Tự động, WSUS và  Phân loại Danh mục: Xếp loại mức độ nghiêm trọng của Bảo mật Cập nhật Bảo mật:

  • Quan trọng: Windows 8, Windows RT, Windows Nhúng Standard 7, Windows 7, Windows Vista và Windows XP

  • Vừa phải: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 và Windows Server 2003

  Bội số:

  • MS13-028 (KB2817183) trên Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP

  Nền tảng đích: Windows 8, Windows RT*, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows XP Xấp xỉ kích cỡ

  tệp:

  • Internet Explorer 10 để Windows 8 nhật: ~ 16695KB

  • Internet Explorer 10 cập Windows 8 x64/Windows Server 2012 x64: ~ 36060KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows RT nhật mới nhất: ~ 13922KB

  • Internet Explorer 10 cho Windows Nhúng Chuẩn 7/Windows 7 Gói Dịch vụ 1 cho bản cập nhật Hệ thống dựa trên x64: ~ 19073KB

  • Bản cập nhật Hỗ trợ Windows 7 của Internet Explorer 9: ~ 13852KB

  • Bản cập nhật 7/Windows Internet Explorer 8 for Windows 7: ~ 8544KB

  • Internet Explorer 8 for Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 16551KB

  • Internet Explorer 10 cho bản Windows 7 Service Pack 1: ~ 40188KB

  • Internet Explorer 9 for Windows Embedded Standard 7 x64/Windows 7 x64/Windows Server 2008 R2 x64 update: ~ 28517KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 21952KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9932KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 6929KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 dành Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 13852KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2008: ~ 17048KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 dành Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 19467KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 dành Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 13234KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 9 Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 28525KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 4426KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 8456KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows cập nhật Server 2003: ~ 9415KB

  • Bản cập nhật IA-64 của Internet Explorer 7 dành cho Windows Server 2003: ~ 25293KB

  • Internet Explorer 6 cho Windows cập nhật IA-64 Server 2003: ~ 14002KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 6 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 10788KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 7 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 19944KB

  • Bản cập nhật Internet Explorer 8 Windows Server 2003 x64/Windows XP x64: ~ 22384KB

  • Internet Explorer 8 dành Windows XP mới nhất: ~ 9425KB

  • Internet Explorer 6 dành cho Windows XP: ~ 4133KB

  • Internet Explorer 7 dành cho Windows XP: ~ 8463KB

  • Internet Explorer 8 dành cho Windows Nhúng Standard 7 cho bản cập nhật Hỗ trợ Tùy chỉnh dựa trên hệ thống x64: ~ 22646KB

  • Bản cập nhật Hỗ trợ Windows Internet Explorer 8 dành cho Doanh nghiệp Tiêu chuẩn 7 được Nhúng: ~ 10037KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 8 Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9932KB

  • Trình cài đặt động của Internet Explorer 8 Windows Server 2008 x64/Windows Vista x64: ~ 19467KB

  • Internet Explorer 7 Dynamic Installer for Windows Server 2003 update: ~ 8456KB

  • Internet Explorer 8 Dynamic Installer for Windows Server 2003 update: ~ 9415KB

  • Internet Explorer 7