MS16-104: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 13 tháng 9 năm 2016

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một số báo cáo lỗ hổng trong Internet Explorer. Lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một trang web đặc biệt crafted trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-104.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bảo mật Cập nhật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Trung tâm bảo mật an toàn & bài viết này.

Lưu ý Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Microsoft Update.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Xem Microsoft Security Bulletin MS16-104 tìm thấy liên kết tải xuống bản cập nhật này.

Thông tin

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này:

 • 3185319 MS16-104: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: 13 tháng 9 năm 2016
  Các vấn đề với bảo mật Cập Nhật 3185319

  • Khi bạn mở một. URL các lối tắt trong Windows Explorer (như từ thư mục ưa thích), bạn nhận được thông báo "Tệp tải xuống – cảnh báo bảo mật". Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 3199375.

  • Microsoft đã biết giới hạn sự cố khi cài đặt ActiveX có thể không thành công khi sử dụng dịch vụ cài đặt ActiveX (AXIS) với Internet Explorer 10 hoặc Internet Explorer 11. Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 3192665.

 • 3188724 MS16-116: Cập Nhật bảo mật trong OLE tự động cho VBScript kịch bản chương trình: 13 tháng 9 năm 2016

 • 3184122 MS16-116: mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho OLE tự động cho kịch bản VBScript: 13 tháng 9 năm 2016

Ngoài ra, hãy xem bài viết sau để biết thông tin về bản Cập Nhật tích luỹ, Windows 10, Windows 10 phiên bản 1511 và Windows 10 phiên bản 1607:

 • Cập Nhật tích luỹ 3185611 Windows 10: 13 tháng 9 năm 2016

 • 3185614 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản Windows 10 1511: 13 tháng 9 năm 2016

 • Cập Nhật tích luỹ 3189866 Windows 10 phiên bản 1607: 13 tháng 9 năm 2016

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảngBảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Internet Explorer 9 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3185319-x86.msu

Internet Explorer 9 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista:
IE9-Windows6.0-KB3185319-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe hỗ trợ việc loại bỏ bản Cập Nhật. Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật đã được cài đặt bởi WUSA, mở, và bấm bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3185319

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảngBảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Internet Explorer 9 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3185319-x86.msu

Internet Explorer 9 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB3185319-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống được yêu cầu sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe hỗ trợ việc loại bỏ bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, nhấp vào Bảng điều khiển và sau đó nhấp vào Bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3185319

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảngBảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 32-bit hệ thống dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3185319-x86.msu

Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 cho hệ thống dựa trên x64 dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3185319-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống được yêu cầu sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3185319

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảngBảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên x64 dịch vụ gói 1:
IE11-Windows6.1-KB3185319-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống được yêu cầu sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3185319

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảngBảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3185319-x86.msu

Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:
Windows8.1-KB3185319-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống được yêu cầu sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3185319

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảngBảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3185319-x86.msu

Đối với Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3185319-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3185319

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảngBảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Triển khai

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update.

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin gỡ bỏ

Nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Không áp dụng

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảngBảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 10:
Windows10.0-KB3185611-x86.msu


Đối với tất cả hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10:
Windows10.0-KB3185611-x64.msu


Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-Kb3185614-x86.msu


Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1511:
Windows10.0-Kb3185614-x64.msu


Cho tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB3189866-x86.msu


Cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10 phiên bản 1607:
Windows10.0-KB3189866-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng thiết lập /Uninstall chuyển hoặc nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó theo xem cũng, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3185611
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3185614
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3189866

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×