Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bản cập nhật này KB2956174 giải quyết một danh sách các vấn đề. Số phiên bản của bản cập nhật này là 15.0.4701.1000. Kiểm tra các vấn đề đã biết có thể xảy ra sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này và các điều kiện tiên quyết trước khi cài đặt bản Cập Nhật.

Các vấn đề về Cập nhật các bản sửa lỗi

Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề sau đây:

Ngoài ra, bản cập nhật này giải quyết các vấn đề của Lync 2013 được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau đây:

Các vấn đề đã biết

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể gặp các vấn đề được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau đây:

Thông tin Bổ sung

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong các bảng sau đây. Bản cập nhật này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải cập nhật đầy đủ sản phẩm vào bản dựng mới nhất. Bản cập nhật này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

x86

Thông tin tệp Lync-x-none. MSP

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Autohelper.dll

15.0.4701.1000

66.712

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.244

2.719.504

09-Feb-2015

20:06

x86

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

20.128

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

23.200

10-Feb-2015

6:16

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4701.1000

32.928

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4701.1000

39.072

10-Feb-2015

6:16

Not Applicable

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4653.1000

108.184

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.244

294.160

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.244

2.997.512

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

900.800

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.lync.exe

15.0.4701.1000

19.105.944

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4699.1000

457.880

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4699.1000

512.672

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4699.1000

318.112

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4699.1000

496.280

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4699.1000

490.648

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4699.1000

537.248

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4699.1000

541.856

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4699.1000

301.728

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4699.1000

492.192

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4699.1000

548.504

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4699.1000

426.656

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4699.1000

511.640

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4699.1000

522.912

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4699.1000

364.704

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4699.1000

360.600

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4699.1000

515.232

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4699.1000

477.344

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4699.1000

521.888

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4699.1000

508.576

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4699.1000

513.184

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4699.1000

507.040

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4699.1000

498.336

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4699.1000

500.376

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4699.1000

482.976

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4699.1000

465.568

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4699.1000

483.488

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4699.1000

490.136

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4699.1000

510.112

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4699.1000

496.792

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4699.1000

476.312

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4699.1000

506.528

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4699.1000

497.816

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4699.1000

518.816

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4699.1000

493.720

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4699.1000

500.384

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4699.1000

500.888

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4699.1000

316.568

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4699.1000

517.272

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4699.1000

497.304

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4699.1000

520.864

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4701.1000

10.174.104

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4701.1000

6.486.176

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

22.696

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4695.1000

1.826.968

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4701.1000

172.696

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.man

Not Applicable

2.195

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4545.1000

59.040

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4545.1000

34.072

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4637.1000

102.040

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4637.1000

118.944

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4659.1000

62.104

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4637.1000

114.328

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4637.1000

115.360

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4637.1000

129.688

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4637.1000

131.736

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4635.1000

56.480

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4637.1000

116.384

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4637.1000

130.208

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4637.1000

92.312

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4637.1000

120.480

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4637.1000

124.056

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4637.1000

76.440

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4637.1000

77.472

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4637.1000

123.552

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4637.1000

111.768

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4637.1000

130.208

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4637.1000

118.944

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4637.1000

121.496

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4637.1000

120.480

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4637.1000

113.824

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4699.1000

116.888

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4637.1000

114.328

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4637.1000

104.600

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4637.1000

109.728

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4637.1000

114.336

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4637.1000

122.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4637.1000

116.888

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4637.1000

110.232

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4637.1000

117.400

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4637.1000

114.336

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4637.1000

120.984

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4637.1000

115.360

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4637.1000

117.408

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4659.1000

117.408

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4637.1000

62.104

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4637.1000

120.480

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4637.1000

117.920

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4637.1000

123.040

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelper.dll

15.0.4701.1000

153.248

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ochelper.dll.x64

15.0.4701.1000

218.776

10-Feb-2015

6:16

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4659.1000

15.512

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4420.1017

13.928

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4659.1000

15.000

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4553.1000

14.496

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocimport.dll

15.0.4701.1000

626.368

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.224

82.936

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.224

832.496

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ocoffice.dll

15.0.4701.1000

137.880

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.224

1.737.192

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.224

1.872.888

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.224

351.224

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4701.1000

1.295.048

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4659.1000

1.253.536

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4659.1000

1.259.160

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4659.1000

1.242.776

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4659.1000

1.257.624

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4659.1000

1.257.624

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4659.1000

1.263.768

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4659.1000

1.262.744

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4457.1000

1.254.464

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4553.1000

1.258.144

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4659.1000

1.262.744

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4659.1000

1.251.488

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4659.1000

1.259.160

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4659.1000

1.261.208

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4553.1000

1.247.904

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4553.1000

1.246.368

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4659.1000

1.259.680

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4659.1000

1.257.624

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4659.1000

1.260.184

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4553.1000

1.259.168

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4659.1000

1.261.216

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4659.1000

1.258.144

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4659.1000

1.258.136

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4659.1000

1.258.136

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4659.1000

1.258.656

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4659.1000

1.256.096

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4659.1000

1.256.600

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4659.1000

1.257.624

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4553.1000

1.258.656

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4659.1000

1.258.136

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4659.1000

1.257.112

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4659.1000

1.258.656

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4659.1000

1.258.136

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4659.1000

1.260.192

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4659.1000

1.259.672

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4659.1000

1.258.144

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4659.1000

1.258.144

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4659.1000

1.242.272

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4659.1000

1.260.184

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4659.1000

1.258.656

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4659.1000

1.261.216

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ocrec.dll

15.0.4701.1000

590.488

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.224

296.432

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4557.1000

325.312

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.psom.dll

15.0.4701.1000

934.552

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.244

42.768

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.102

3.872.928

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.102

756.400

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.102

61.584

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.102

36.496

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.102

60.560

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.102

490.120

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.102

6.810.776

09-Feb-2015

20:06

x86

Lync.scdec.dll

15.0.4617.1000

80.544

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.sct.dll

Not Applicable

1.754.296

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.uc.dll

15.0.4701.1000

25.558.232

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ucaddin.dll

15.0.4701.1000

1.081.496

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4701.1000

171.680

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4701.1000

176.792

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4701.1000

161.432

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4701.1000

174.752

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4701.1000

173.208

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4701.1000

178.848

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4701.1000

177.816

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4701.1000

171.680

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4701.1000

174.240

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4701.1000

178.328

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4701.1000

169.112

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4701.1000

176.800

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4701.1000

176.792

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4701.1000

164.000

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4701.1000

164.000

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4701.1000

176.800

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4701.1000

173.208

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4701.1000

177.824

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4701.1000

175.768

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4701.1000

176.280

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4701.1000

176.280

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4701.1000

177.304

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4701.1000

174.744

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4701.1000

173.728

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4701.1000

172.696

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4701.1000

174.744

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4701.1000

173.728

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4701.1000

175.776

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4701.1000

175.256

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4701.1000

173.208

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4701.1000

175.264

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4701.1000

175.256

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4701.1000

177.304

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4701.1000

174.744

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4701.1000

175.264

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4701.1000

175.768

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4701.1000

160.920

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4701.1000

176.280

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4701.1000

175.264

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4701.1000

176.792

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapi.dll

15.0.4701.1000

6.038.200

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

1.283.232

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

1.276.064

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

1.285.280

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

1.287.840

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

1.288.864

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

1.284.712

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

1.285.280

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

1.288.352

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

1.281.696

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

1.287.328

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

1.287.840

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

1.278.624

11-Feb-2015

5:18

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

1.278.112

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4553.1000

1.286.304

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4553.1000

1.284.768

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

1.287.328

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

1.286.304

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

1.286.816

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

1.286.304

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

1.286.304

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4553.1000

1.285.280

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

1.284.256

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4699.1000

1.285.280

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

1.286.304

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

1.284.768

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

1.283.744

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4699.1000

1.285.784

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4553.1000

1.287.328

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

1.284.768

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

1.275.552

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

1.287.328

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

1.286.816

11-Feb-2015

5:20

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

1.286.816

11-Feb-2015

5:19

Not Applicable

Lync.ucmapi.exe

15.0.4701.1000

664.728

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.ucvdi.dll

15.0.4701.1000

22.977.768

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.102

1.122.976

10-Feb-2015

6:13

x86

Lync.veman.xml

Not Applicable

336

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4701.1000

64.696

10-Feb-2015

6:13

x86

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

47.104

10-Feb-2015

6:13

x86

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

38.888

10-Feb-2015

6:13

x86

Lyncwh.videocall.wav

Not Applicable

924.788

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Ocpubmgr.veman.xml

Not Applicable

344

10-Feb-2015

6:13

Not Applicable

x64

Thông tin tệp Lync-x-none. MSP

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Autohelper.dll

15.0.4701.1000

91.296

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.244

3.196.176

09-Feb-2015

20:07

x64

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

20.128

10-Feb-2015

6:16

Not Applicable

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

23.200

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4701.1000

32.928

10-Feb-2015

6:16

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4701.1000

39.072

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4701.1000

151.704

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.244

358.160

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.244

3.412.240

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

1.289.408

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.lync.exe

15.0.4701.1000

22.769.304

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4699.1000

457.880

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4699.1000

512.664

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4699.1000

318.112

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4699.1000

496.280

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4699.1000

490.656

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4699.1000

537.248

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4699.1000

541.848

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4699.1000

301.728

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4699.1000

492.192

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4699.1000

548.504

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4699.1000

426.656

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4699.1000

511.640

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4699.1000

522.912

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4699.1000

364.696

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4699.1000

360.600

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4699.1000

515.224

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4699.1000

477.336

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4699.1000

521.888

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4699.1000

508.568

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4699.1000

513.176

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4699.1000

507.032

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4699.1000

498.328

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4699.1000

500.376

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4699.1000

482.968

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4699.1000

465.560

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4699.1000

483.480

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4699.1000

490.136

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4699.1000

510.104

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4699.1000

496.800

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4699.1000

476.312

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4699.1000

506.520

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4699.1000

497.816

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4699.1000

518.808

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4699.1000

493.728

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4699.1000

500.384

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4699.1000

500.888

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4699.1000

316.576

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4699.1000

517.272

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4699.1000

497.304

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4699.1000

520.856

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4701.1000

13.588.128

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4701.1000

8.468.640

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

27.304

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4695.1000

1.722.008

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4701.1000

220.312

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.man

Not Applicable

2.195

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4617.1000

74.912

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4545.1000

34.072

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4637.1000

102.040

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4637.1000

118.944

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4659.1000

62.112

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4637.1000

114.328

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4637.1000

115.360

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4637.1000

129.688

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4637.1000

131.736

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4637.1000

56.472

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4637.1000

116.384

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4637.1000

130.200

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4637.1000

92.312

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4637.1000

120.472

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4637.1000

124.056

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4637.1000

76.440

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4637.1000

77.472

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4637.1000

123.544

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4637.1000

111.768

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4637.1000

130.200

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4637.1000

118.944

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4637.1000

121.496

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4637.1000

120.472

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4637.1000

113.816

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4699.1000

116.888

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4637.1000

114.328

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4637.1000

104.608

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4637.1000

109.720

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4637.1000

114.328

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4637.1000

122.008

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4637.1000

116.888

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4637.1000

110.232

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4637.1000

117.400

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4637.1000

114.336

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4637.1000

120.984

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4637.1000

115.360

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4637.1000

117.408

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4659.1000

117.400

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4637.1000

62.104

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4637.1000

120.472

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4637.1000

117.912

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4637.1000

123.032

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelper.dll

15.0.4701.1000

218.776

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.4701.1000

153.248

10-Feb-2015

6:16

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4659.1000

15.520

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4420.1017

13.928

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4659.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4553.1000

14.496

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4553.1000

15.008

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4553.1000

15.520

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocimport.dll

15.0.4701.1000

1.058.488

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.224

94.720

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.224

1.105.400

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ocoffice.dll

15.0.4701.1000

196.248

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.224

2.084.336

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.224

2.409.984

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.224

351.232

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4701.1000

1.847.496

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4659.1000

1.253.016

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4659.1000

1.258.648

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4659.1000

1.242.264

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4659.1000

1.257.112

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4659.1000

1.257.120

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4659.1000

1.263.256

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4659.1000

1.262.240

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4457.1000

1.256.000

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4553.1000

1.257.632

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4659.1000

1.262.232

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4659.1000

1.250.976

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4659.1000

1.258.648

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4659.1000

1.260.704

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4553.1000

1.247.392

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4553.1000

1.245.856

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4659.1000

1.259.160

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4659.1000

1.257.120

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4659.1000

1.259.672

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4553.1000

1.258.656

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4659.1000

1.260.696

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4659.1000

1.257.624

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4659.1000

1.257.632

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4659.1000

1.257.632

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4659.1000

1.258.136

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4659.1000

1.255.584

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4659.1000

1.256.088

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4659.1000

1.257.112

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4553.1000

1.258.144

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4659.1000

1.257.632

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4659.1000

1.256.608

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4659.1000

1.258.136

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4659.1000

1.257.632

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4659.1000

1.259.672

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4659.1000

1.259.168

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4659.1000

1.257.632

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4659.1000

1.257.624

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4659.1000

1.241.752

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4659.1000

1.259.680

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4659.1000

1.258.144

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4659.1000

1.260.696

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ocrec.dll

15.0.4701.1000

885.408

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.224

304.632

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4557.1000

463.040

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.psom.dll

15.0.4701.1000

1.334.432

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.244

44.304

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.102

4.118.168

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.102

918.192

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.102

71.824

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.102

40.080

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.102

70.288

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.102

607.368

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.102

7.821.456

09-Feb-2015

20:07

x64

Lync.scdec.dll

15.0.4617.1000

113.312

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.sct.dll

Not Applicable

2.210.480

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.uc.dll

15.0.4701.1000

36.376.280

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ucaddin.dll

15.0.4701.1000

1.532.576

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4701.1000

171.680

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4701.1000

176.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4701.1000

161.432

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4701.1000

174.744

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4701.1000

173.216

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4701.1000

178.840

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4701.1000

177.824

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4701.1000

171.672

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4701.1000

174.232

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4701.1000

178.328

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4701.1000

169.120

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4701.1000

176.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4701.1000

176.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4701.1000

163.992

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4701.1000

163.992

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4701.1000

176.800

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4701.1000

173.208

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4701.1000

177.816

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4701.1000

175.768

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4701.1000

176.280

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4701.1000

176.288

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4701.1000

177.312

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4701.1000

174.752

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4701.1000

173.728

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4701.1000

172.704

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4701.1000

174.744

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4701.1000

173.728

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4701.1000

175.776

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4701.1000

175.264

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4701.1000

173.216

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4701.1000

175.264

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4701.1000

175.256

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4701.1000

177.304

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4701.1000

174.752

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4701.1000

175.256

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4701.1000

175.776

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4701.1000

160.928

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4701.1000

176.280

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4701.1000

175.256

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4701.1000

176.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapi.dll

15.0.4701.1000

9.225.400

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

1.283.232

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

1.276.064

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

1.285.280

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

1.287.840

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

1.288.864

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

1.284.712

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

1.285.280

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

1.288.352

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

1.281.696

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

1.287.328

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

1.287.840

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

1.278.624

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

1.278.112

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4553.1000

1.286.304

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4553.1000

1.284.768

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

1.287.328

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

1.286.304

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

1.286.816

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

1.286.304

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

1.286.304

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4553.1000

1.285.280

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

1.284.256

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4699.1000

1.285.272

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

1.286.304

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

1.284.768

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

1.283.744

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4699.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4553.1000

1.287.328

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

1.285.792

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

1.284.768

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

1.275.552

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

1.287.328

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

1.286.816

11-Feb-2015

5:27

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

1.286.816

11-Feb-2015

5:26

Not Applicable

Lync.ucmapi.exe

15.0.4701.1000

860.320

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.ucvdi.dll

15.0.4701.1000

32.535.272

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.102

1.173.152

10-Feb-2015

6:12

x64

Lync.veman.xml

Not Applicable

336

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4701.1000

83.136

10-Feb-2015

6:12

x64

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

54.768

10-Feb-2015

6:12

x64

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

44.008

10-Feb-2015

6:12

x64

Lyncwh.videocall.wav

Not Applicable

924.788

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

Ocpubmgr.veman.xml

Not Applicable

344

10-Feb-2015

6:12

Not Applicable

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Bấm TechCenter hệ thống Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×