Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2881025 cho Microsoft Visio 2010 đã được phát hành vào ngày 14 tháng 4 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Trước khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, Visio 2010 và Visio 2010 Viewer sử dụng Lituani (LTL) làm đơn vị tiền tệ Litva. Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, Euro sẽ thay thế Lituani trong Visio 2010 và Visio 2010 Viewer.

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Cập nhật Microsoft

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Nếu bạn không chắc chắn về nền tảng nào (32-bit hoặc 64 bit) bạn đang chạy, hãy xem tôi đang chạy 32-bit 64 hoặc Office 64-bit? Ngoài ra, hãy xem thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft.

Microsoft đã quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

KiệnĐể áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 được cài đặt.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.32-bitThông tin tệp Visio-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aec.dll

14.0.7147.5000

906.432

18-Mar-2015

13:02

Brtview.dll

14.0.7147.5000

140.000

18-Mar-2015

13:02

Bstorm.dll

14.0.7147.5000

585.416

18-Mar-2015

13:02

Codeedit.dll

14.0.7147.5000

42.696

18-Mar-2015

13:02

Dbengr.dll

14.0.7147.5000

662.720

18-Mar-2015

13:02

Dbshare.dll

14.0.7147.5000

84.744

18-Mar-2015

13:02

Drilldwn.dll

14.0.7147.5000

927.928

22-Mar-2015

14:19

Dwgcnv.dll

14.0.7147.5000

146.080

18-Mar-2015

12:20

Dwgdp.dll

14.0.7147.5000

5.884.584

18-Mar-2015

12:29

Editors.dll

14.0.7147.5000

39.112

18-Mar-2015

13:02

Elements.dll

14.0.7147.5000

202.448

18-Mar-2015

13:02

Elemutil.dll

14.0.7147.5000

113.384

18-Mar-2015

13:02

Extract.dll

14.0.7147.5000

235.248

18-Mar-2015

13:02

Facility.dll

14.0.7147.5000

1.014.960

18-Mar-2015

13:02

Gantt.dll

14.0.7147.5000

954.032

18-Mar-2015

13:02

Hvac.dll

14.0.7147.5000

349.360

18-Mar-2015

13:02

Imcommon.dll

14.0.7147.5000

507.096

18-Mar-2015

13:02

Imutil.dll

14.0.7147.5000

147.656

18-Mar-2015

13:02

Imwdd.dll

14.0.7147.5000

172.240

18-Mar-2015

13:02

Logelems.dll

14.0.7147.5000

736.488

18-Mar-2015

13:02

Logview.dll

14.0.7147.5000

357.616

18-Mar-2015

13:02

Modeleng.dll

14.0.7147.5000

469.680

18-Mar-2015

13:02

Orgchart.dll

14.0.7147.5000

1.192.656

18-Mar-2015

13:02

Orgchwiz.dll

14.0.7147.5000

459.976

18-Mar-2015

13:02

Ormelems.dll

14.0.7147.5000

330.976

18-Mar-2015

13:02

Pdsbase.dll

14.0.7147.5000

347.368

18-Mar-2015

13:02

Pe.dll

14.0.7147.5000

550.064

18-Mar-2015

13:02

Propmgr.dll

14.0.7147.5000

61.144

18-Mar-2015

13:02

Report.dll

14.0.7147.5000

172.752

18-Mar-2015

13:02

Savasweb.dll

14.0.7147.5000

425.648

18-Mar-2015

13:02

Sg.dll

14.0.7147.5000

1.581.224

18-Mar-2015

13:02

Sqlshare.dll

14.0.7147.5000

196.848

18-Mar-2015

13:02

Stylemgr.dll

14.0.7147.5000

102.096

18-Mar-2015

13:02

Suminfo.dll

14.0.7147.5000

51.936

18-Mar-2015

13:02

Timesoln.dll

14.0.7147.5000

955.584

18-Mar-2015

13:02

Verbwind.dll

14.0.7147.5000

122.056

18-Mar-2015

13:02

Visbrgr.dll

14.0.7147.5000

10.042.048

22-Mar-2015

14:20

Viscolor.dll

14.0.7147.5000

224.424

22-Mar-2015

14:19

Visdlgu.dll

14.0.7147.5000

135.336

22-Mar-2015

14:20

Visgrf.dll

14.0.7147.5000

553.632

22-Mar-2015

14:21

Visicon.exe

14.0.7120.5000

1.498.280

04-Mar-2014

15:06

Visio.exe

14.0.7147.5000

1.483.416

22-Mar-2015

14:21

Vislib.dll

14.0.7147.5000

13.463.712

22-Mar-2015

14:21

Visocx.dll

14.0.7006.1000

405.104

20-Nov-2012

16:08

Visshe.dll

14.0.7011.1000

901.304

08-Mar-2013

16:06

Vissupp.dll

14.0.7147.5000

540.320

18-Mar-2015

13:02

Visutils.dll

14.0.7147.5000

450.216

18-Mar-2015

13:02

Visweb.dll

14.0.7147.5000

699.584

18-Mar-2015

13:02

Xfunc.dll

14.0.7147.5000

454.336

18-Mar-2015

13:02

Thông tin tệp Visiointl-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Meres.dll

14.0.7147.5000

1.051.888

18-Mar-2015

13:02

Visintl.dll

14.0.7147.5000

763.064

18-Mar-2015

12:52

64-bitThông tin tệp Visio-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aec.dll

14.0.7147.5000

1.572.536

18-Mar-2015

13:00

Brtview.dll

14.0.7147.5000

187.616

18-Mar-2015

13:00

Bstorm.dll

14.0.7147.5000

947.912

18-Mar-2015

13:00

Codeedit.dll

14.0.7147.5000

53.960

18-Mar-2015

13:00

Dbengr.dll

14.0.7147.5000

1.198.264

18-Mar-2015

13:00

Dbshare.dll

14.0.7147.5000

100.096

18-Mar-2015

13:00

Drilldwn.dll

14.0.7147.5000

1.757.880

22-Mar-2015

14:19

Dwgcnv.dll

14.0.7147.5000

222.368

18-Mar-2015

12:19

Dwgdp.dll

14.0.7147.5000

9.390.248

18-Mar-2015

12:27

Editors.dll

14.0.7147.5000

45.256

18-Mar-2015

13:00

Elements.dll

14.0.7147.5000

261.320

18-Mar-2015

13:00

Elemutil.dll

14.0.7147.5000

147.680

18-Mar-2015

13:00

Extract.dll

14.0.7147.5000

341.736

18-Mar-2015

13:00

Facility.dll

14.0.7147.5000

1.622.704

18-Mar-2015

13:00

Gantt.dll

14.0.7147.5000

1.562.280

18-Mar-2015

13:00

Hvac.dll

14.0.7147.5000

597.672

18-Mar-2015

13:00

Imcommon.dll

14.0.7147.5000

681.168

18-Mar-2015

13:00

Imutil.dll

14.0.7147.5000

193.736

18-Mar-2015

13:00

Imwdd.dll

14.0.7147.5000

231.112

18-Mar-2015

13:00

Logelems.dll

14.0.7147.5000

1.035.496

18-Mar-2015

13:00

Logview.dll

14.0.7147.5000

492.272

18-Mar-2015

13:00

Modeleng.dll

14.0.7147.5000

652.976

18-Mar-2015

13:00

Orgchart.dll

14.0.7147.5000

1.817.808

18-Mar-2015

13:00

Orgchwiz.dll

14.0.7147.5000

716.480

18-Mar-2015

13:00

Ormelems.dll

14.0.7147.5000

441.056

18-Mar-2015

13:00

Pdsbase.dll

14.0.7147.5000

481.512

18-Mar-2015

13:00

Pe.dll

14.0.7147.5000

970.928

18-Mar-2015

13:00

Propmgr.dll

14.0.7147.5000

76.504

18-Mar-2015

13:00

Report.dll

14.0.7147.5000

231.624

18-Mar-2015

13:00

Savasweb.dll

14.0.7147.5000

588.456

18-Mar-2015

13:00

Sg.dll

14.0.7147.5000

2.241.704

18-Mar-2015

13:00

Sqlshare.dll

14.0.7147.5000

252.648

18-Mar-2015

13:00

Stylemgr.dll

14.0.7147.5000

133.320

18-Mar-2015

13:00

Suminfo.dll

14.0.7147.5000

62.176

18-Mar-2015

13:00

Timesoln.dll

14.0.7147.5000

1.661.632

18-Mar-2015

13:00

Verbwind.dll

14.0.7147.5000

149.192

18-Mar-2015

13:00

Visbrgr.dll

14.0.7147.5000

15.708.864

22-Mar-2015

14:20

Viscolor.dll

14.0.7147.5000

308.904

22-Mar-2015

14:19

Visdlgu.dll

14.0.7147.5000

215.712

22-Mar-2015

14:20

Visgrf.dll

14.0.7147.5000

856.736

22-Mar-2015

14:20

Visicon.exe

14.0.7120.5000

1.498.280

04-Mar-2014

15:06

Visio.exe

14.0.7147.5000

1.484.440

22-Mar-2015

14:20

Vislib.dll

14.0.7147.5000

19.325.096

22-Mar-2015

14:20

Visocx.dll

14.0.7006.1000

441.968

20-Nov-2012

15:42

Visshe.dll

14.0.7011.1000

977.064

06-Mar-2013

01:32

Vissupp.dll

14.0.7147.5000

737.432

18-Mar-2015

13:00

Visutils.dll

14.0.7147.5000

773.800

18-Mar-2015

13:00

Visweb.dll

14.0.7147.5000

1.238.208

18-Mar-2015

13:00

Xfunc.dll

14.0.7147.5000

827.064

18-Mar-2015

13:00

Thông tin tệp Visiointl-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Meres.dll

14.0.7147.5000

1.053.424

18-Mar-2015

13:00

Visintl.dll

14.0.7147.5000

763.064

18-Mar-2015

12:52

Windows 7, Windows Vista và Windows XP

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

 2. Nhập Appwiz. cpl, rồi bấm OK.

 3. Sử dụng một trong các thủ tục sau đây, tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang chạy.

  • Windows 7 và Windows Vista

   1. Bấm vào Xem các bản cập nhật đã cài đặt.

   2. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị, rồi bấm vào Cập Nhật KB2881025, rồi bấm vào gỡ cài đặt.

  • Windows XP

   1. Bấm để chọn hộp kiểm hiện Cập Nhật .

   2. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị, rồi bấm vào Cập Nhật KB2881025, rồi bấm loại bỏ.

Windows 8 và Windows 8.1

 1. Vuốt từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, rồi bấm Tìm kiếm.

 2. Nhập Windows Update, gõ nhẹ hoặc bấm thiết đặt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong kết quả tìm kiếm.

 3. Trong danh sách Cập Nhật, định vị và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào Cập Nhật KB2881025, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào gỡ cài đặt.

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×