Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng kiểu dữ liệu Số Lớn

Kiểu dữ liệu Số Lớn lưu trữ giá trị số phi tiền tệ và tương thích với kiểu dữ liệu SQL_BIGINT trong ODBC. Sử dụng kiểu dữ liệu này để tính toán các số lớn một cách hiệu quả.

Phạm vi kiểu dữ liệu Số Lớn

Bạn có thể thêm Số Lớn dưới dạng một trường vào bảng Access. Bạn cũng có thể liên kết đến hoặc nhập từ cơ sở dữ liệu có kiểu dữ liệu tương ứng, chẳng hạn như kiểu dữ liệu bigint SQL Server. Để thêm kiểu dữ liệu Số Lớn, bạn cần có Access 2016 (16.0.7812 trở lên).

Trong bài viết này

Thêm một trường Số Lớn vào bảng

Liên kết đến hoặc nhập từ cơ sở dữ liệu bên ngoài có hỗ trợ kiểu dữ liệu SQL_BIGINT

Tìm hiểu về ảnh hưởng của hỗ trợ kiểu dữ liệu Số Lớn

Những điều cần cân nhắc về Tính tương thích Ngược

Thêm một trường Số Lớn vào bảng

Kiểu dữ liệu Số lớn (tám byte) cung cấp cho bạn phạm vi tính toán lớn hơn rất nhiều so với kiểu dữ liệu Số (bốn byte). Ví dụ: kiểu dữ liệu Số có phạm vi từ -2^31 đến 2^31-1 nhưng kiểu dữ liệu Số Lớn có phạm vi từ -2^63 đến 2^63-1. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Giới thiệu về các kiểu dữ liệu và thuộc tính trường.

Khi bạn thêm một trường Số Lớn vào bảng, rồi lưu thiết kế bảng đó, bạn đã bật kiểu dữ liệu Số Lớn một cách hiệu quả, đồng thời cơ sở dữ liệu không còn tương thích với phiên bản Access trước đó. Trước khi lưu thiết kế bảng, bạn sẽ được thông báo bằng một thông báo cảnh báo trong trường hợp bạn cần duy trì tính tương thích của cơ sở dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Những điều cần cân nhắc về Tính tương thích Ngược.

Đầu Trang

Hiểu rõ về ảnh hưởng của hỗ trợ kiểu dữ liệu Số Lớn

Trước khi bắt đầu sử dụng kiểu dữ liệu Số Lớn, một điều rất quan trọng là bạn phải hiểu rõ tác động có thể có của kiểu dữ liệu Số Lớn lên các cơ sở dữ liệu Access của bạn.

Đóng dấu định dạng tệp Access 2007-2016 (.accdb) thành Access 2016

Để tóm tắt, bạn có thể bật hỗ trợ cho kiểu dữ liệu Số Lớn bằng hai cách: khi bạn thêm trường vào bảng cục bộ với kiểu dữ liệu Số Lớn và khi bạn thiết lập tùy chọn Hỗ trợ Kiểu Dữ liệu Bigint cho Bảng được Liên kết/Nhập của Access. Dù bạn bật hỗ trợ kiểu dữ liệu Số Lớn theo cách nào thì đó vẫn là một sự thay đổi vĩnh viễn đối với cơ sở dữ liệu và không thể đảo ngược được. Trong từng trường hợp, Access sẽ hiển thị thông báo cảnh báo trước khi bạn tiến hành thay đổi.

Việc bật kiểu dữ liệu Số Lớn sẽ âm thầm đóng dấu định dạng tệp Access 2007-2016 (.accdb) thành Access 2016. Việc đóng dấu định dạng tệp cơ sở dữ liệu có nghĩa là bạn đã thực hiện một sự thay đổi cụ thể đối với định dạng tệp, phiên bản cơ sở dữ liệu đã tăng lên nhưng mặt khác, định dạng tệp vẫn giữ nguyên. Khi bạn tìm cách mở cơ sở dữ liệu trong Access 2013 hoặc Access 2016, Access sẽ đọc dấu đó theo cách sau đây:

 • Nếu phiên bản cơ sở dữ liệu thấp hơn 16.7 thì kiểu dữ liệu Số Lớn sẽ không được bật, đồng thời bạn có thể mở cơ sở dữ liệu.

 • Nếu phiên bản cơ sở dữ liệu là 16.7 trở lên thì kiểu dữ liệu Số Lớn sẽ được bật, bạn chỉ có thể mở cơ sở dữ liệu trong Access 2016.

Tóm tắt hỗ trợ kiểu dữ liệu Số Lớn cho các phiên bản sản phẩm

Bảng sau đây tóm tắt các trường hợp có thể gặp phải khi sử dụng kiểu dữ liệu Số Lớn cho các phiên bản sản phẩm khác nhau. Lưu ý rằng việc bật sẽ xảy ra khi bạn thêm kiểu dữ liệu Số Lớn vào bảng và lưu thiết kế hoặc đặt tùy chọn bật liên kết và nhập.

Mẹo: Để biết thêm thông tin về cách xem số phiên bản sản phẩm, hãy xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?

Trạng thái Kiểu Dữ liệu Số Lớn

Phiên bản sản phẩm: Access 2013 và Access 2016 có số phiên bản thấp hơn 16.0.7812

Phiên bản sản phẩm: Access 2016 có số phiên bản 16.0.7812 trở lên

Đã bật

Bạn không thể mở cơ sở dữ liệu, đồng thời, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi cùng với liên kết trợ giúp.

Để tránh tình huống này, hãy xem mục "Loại bỏ hỗ trợ kiểu dữ liệu Số Lớn khỏi một cơ sở dữ liệu trong định dạng tệp Access 2007-2016"

Bạn có thể mở cơ sở dữ liệu.

Trường bảng cục bộ đã xác định với kiểu dữ liệu Số Lớn được xử lý như số lớn.

Bạn có thể làm mới các bảng được liên kết. Nếu trước đó, các cột đã được xử lý dưới dạng kiểu dữ liệu Văn bản Ngắn thì các cột đó sẽ tự động chuyển đổi thành kiểu dữ liệu Số Lớn.

Không bật

Bạn có thể mở cơ sở dữ liệu.

Bạn có thể làm mới các bảng được liên kết. Nếu các cột trong bảng liên kết được dựa trên kiểu dữ liệu BigInt và đã được chuyển đổi thành kiểu dữ liệu Văn bản Ngắn thì các cột đó vẫn giữ nguyên như vậy.

Phiên bản tệp cơ sở dữ liệu vẫn giữ nguyên.

Bạn có thể mở cơ sở dữ liệu.

Bạn có thể làm mới các bảng được liên kết. Nếu các cột trong bảng liên kết được dựa trên kiểu dữ liệu BigInt và đã được chuyển đổi thành kiểu dữ liệu Văn bản Ngắn thì các cột đó vẫn giữ nguyên như vậy.

Phiên bản tệp cơ sở dữ liệu vẫn giữ nguyên.

Lưu ý: Kiểu dữ liệu Số Lớn không được hỗ trợ trong bất cứ trường hợp nào với định dạng tệp Access (.mdb) trước định dạng tệp Access 2007-2016.

Xác định xem cơ sở dữ liệu Access đã được bật kiểu dữ liệu Số Lớn hay chưa

Bạn có thể kế thừa cơ sở dữ liệu Access và muốn xác định xem liệu kiểu dữ liệu Số lớn được bật hay không. Bạn có thể thực hiện thao tác sau đây:

Kiểm tra thanh tiêu đề   Nếu cơ sở dữ liệu đã được đóng dấu, thanh tiêu đề sẽ hiển thị<tên cơ sở dữ> (Access 2016). Nếu không, thanh tiêu đề sẽ cho<tên cơ> cơ sở dữ liệu (Access 2007-2016).

Kiểm tra theo chương trình Xem số phiên bản cơ sở dữ liệu hiện tại. Nhấn CTRL+G để hiển thị Cửa sổ Tức thời Visual Basic, ?CurrentDb().Version rồi nhấn Enter. Nếu giá trị trả về nhỏ hơn 16.7, hỗ trợ sẽ không được bật. Nếu giá trị trả về từ 16,7 trở lên thì hỗ trợ được bật.

Đầu Trang

Những điều cần cân nhắc về Tính tương thích Ngược

Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ môi trường cơ sở dữ liệu của mình nếu bạn muốn duy trì tính tương thích ngược với các định dạng tệp khác nhau. Để biết thêm thông tin về tất cả các định dạng tệp Access, hãy xem Tôi nên sử dụng định dạng tệp Access nào?

Dưới đây là ba lựa chọn thay thế để xem xét.

Duy trì môi trường định dạng tệp cơ sở dữ liệu chung hiện tại của bạn

Để duy trì môi trường định dạng tệp cơ sở dữ liệu chung với các cơ sở dữ liệu ở định dạng tệp Access 2007-2016 (.accdb) và các định dạng tệp trước đó (.mdb), hãy làm như sau:

Thêm hỗ trợ kiểu dữ liệu Số Lớn vào cơ sở dữ liệu ở định dạng tệp Access 2007-2016

Để thêm hỗ trợ kiểu dữ liệu Số Lớn vào cơ sở dữ liệu ở định dạng tệp Access 2007-2016 (.accdb), hãy làm như sau:

 1. Mở cơ sở dữ liệu Access 2016 (16.0.7812 trở lên).

 2. Bật kiểu dữ liệu Số Lớn cho các thao tác liên kết và nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chọn cài đặt về cách hiển thị và lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn.

 3. Làm mới các bảng được liên kết bằng cách sử dụng Trình quản lý Bảng được Nối kết (Chọn Dữ liệu Ngoài> Trình quản lý Bảng được Nối kết, chọn các bảng liên quan, rồi chọn OK).

  HOẶC

  Thêm trường có kiểu dữ liệu Số Lớn vào bảng và lưu thiết kế bảng.

Do đó, các trường có kiểu dữ liệu Văn bản Ngắn sẽ được chuyển đổi thành kiểu dữ liệu Số Lớn.

Loại bỏ hỗ trợ kiểu dữ liệu Số Lớn khỏi cơ sở dữ liệu Access 2016 dạng tệp

Bạn không thể mở cơ sở dữ liệu Access 2016 dạng tệp từ các phiên bản Access trước khi mở Access 2016. Để khắc phục sự cố này, hãy làm như sau:

 1. Create một cơ sở dữ liệu mới ở định dạng tệp 2007-2016 và đảm bảo không bật hỗ trợ kiểu dữ liệu Số Lớn cho các thao tác liên kết và nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Đặt tùy chọn người dùng cho cơ sở dữ liệu hiện tại.

 2. Trong cơ sở dữ liệu mới, nhập các đối tượng bạn muốn từ cơ sở dữ liệu ban đầu.

 3. Trong cơ sở dữ liệu mới, liên kết đến các bảng từ cơ sở dữ liệu gốc.

Do đó, các trường có kiểu dữ liệu Số Lớn sẽ được chuyển đổi thành kiểu dữ liệu Văn bản Ngắn và cơ sở dữ liệu mới tương thích ngược với mọi định dạng tệp Của Access 2007-2016 (.accdb).

Đầu Trang

Chọn giữa phiên bản Office 64 bit hoặc 32 bit

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×