You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Vui lòng xem điều khoản cấp phép áp dụng cho phiên bản phần mềm của bạn dưới đây.

Đối với Internet Explorer 11 cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2, các điều khoản cấp phép phần mềm bổ sung áp dụng:

Microsoft Corporation (hoặc một trong những chi nhánh của Microsoft dựa trên nơi bạn sinh sống) cấp phép phần bổ sung này cho bạn. Nếu bạn được phép sử dụng phần mềm Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 (mà phần bổ sung này được áp dụng) ("phần mềm"), bạn có thể sử dụng phần bổ sung này. Bạn có thể sử dụng một bản sao của phần bổ sung này với mỗi bản sao phần mềm đã cấp phép hợp lệ. Bạn không thể sử dụng phần bổ sung nếu bạn không có giấy phép dành cho phần mềm. Các điều khoản cấp phép phần mềm áp dụng cho việc sử dụng phần bổ sung này. Microsoft cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về việc bổ sung như được mô tả support.microsoft.com/common/international.aspx.

Đối với Internet Explorer 11 cho Windows 7, Windows RT 1 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, các điều khoản cấp phép phần mềm bổ sung sau áp dụng:

Microsoft Corporation (hoặc một trong những chi nhánh của Microsoft dựa trên nơi bạn sinh sống) cấp phép phần bổ sung này cho bạn. Nếu bạn được phép sử dụng phần mềm Windows 7 Service Pack 1 hoặc Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (mà phần bổ sung này được áp dụng) ("phần mềm"), bạn có thể sử dụng phần bổ sung này. Bạn không thể sử dụng phần bổ sung nếu bạn không có giấy phép dành cho phần mềm. Bạn có thể sử dụng phần bổ sung này với mỗi bản sao phần mềm đã cấp phép hợp lệ. Microsoft cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm này như được mô tả support.microsoft.com/common/international.aspx.
Các điều khoản cấp phép sau mô tả các điều khoản sử dụng bổ sung cho phần bổ sung này. Các điều khoản và điều khoản cấp phép phần mềm áp dụng cho việc sử dụng phần bổ sung này. Nếu có xung đột, các điều khoản cấp phép bổ sung này áp dụng.

Bằng cách sử dụng phần bổ trợ này, bạn chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, xin đừng sử dụng phần bổ trợ này.

DỊCH VỤ TRÊN INTERNET.
Microsoft cung cấp các dịch vụ dựa trên Internet với phần mềm này. Microsoft có thể thay đổi hoặc hủy chúng bất kỳ lúc nào.

Đồng ý Sử dụng Internet-Based vụ. Các tính năng phần mềm được mô tả bên dưới và trong điều khoản về quyền riêng tư của Internet Explorer 11 kết nối với Internet Explorer 11 hoặc hệ thống máy tính của nhà cung cấp dịch vụ qua Internet. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Bạn có thể tắt các tính năng này hoặc không dùng chúng.  Bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn đồng ý truyền thông tin này. Microsoft không sử dụng thông tin để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.

  • Tìm kiếm Cập nhật của Nhà cung cấp. Sau khi cài đặt, phần mềm sẽ tải xuống bản cập nhật dữ liệu trên máy tính của bạn về nhà cung cấp tìm kiếm. Bản cập nhật này nâng cấp các nhà cung cấp của bạn với các tính năng mới nhất, chẳng hạn như biểu tượng mới hoặc đề xuất tìm kiếm. Đây là bản cập nhật một thời điểm, nhưng phần mềm sẽ cố gắng thực hiện cập nhật nhiều lần nếu không tải xuống thành công bản cập nhật.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×