Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đăng Nhập
Hãy đăng nhập để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.
Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Trợ giúp và tìm hiểu Yammer

Connect and engage across your organization

Yammer connects people across teams and across the organization, enabling you to build communities, share knowledge, and engage employees.

Get started with Yammer

Learn about new Yammer

Yammer use everyday

Use Yammer every day

Learn how easy it is to get up to speed with Yammer.

Find out how

Yammer home page with communities

Engage with communities

Set up or join a community and start connecting with colleagues.

Find out how

Yammer mobile app screens

Set up your mobile app

Stay on top of work conversations and post updates from anywhere.

Learn more

Yammer conversations

Create conversations in Yammer

Connect with your organization, ask questions, praise a coworker, and more.

Learn how

Connect employees anywhere with Live events

Host live or on demand video events with everyone across the organization, anywhere in the world, and on any device, to effectively communicate news and updates and drive employee engagement.

Unlock the power of live events

Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả