Τι νέο υπάρχει: Αλλαγές που έχουν γίνει στις συναρτήσεις του Excel

Για να εξασφαλιστεί βελτιωμένη ακρίβεια των συναρτήσεων, λειτουργικότητα με συνέπεια που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και ονόματα συναρτήσεων που περιγράφουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λειτουργία τους, αρκετές συναρτήσεις του Excel έχουν ενημερωθεί, μετονομαστεί ή προστεθεί στη βιβλιοθήκη συναρτήσεων στο Excel 2010.

Για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις, οι συναρτήσεις που έχουν μετονομαστεί παραμένουν διαθέσιμες και με το προηγούμενο όνομά τους.

Σε αυτό το άρθρο

Συναρτήσεις με βελτιώσεις ακρίβειας

Στις ακόλουθες συναρτήσεις, έχουν γίνει αλλαγές στους αλγόριθμους για να βελτιωθεί η ακρίβεια και η απόδοση των συναρτήσεων. Για παράδειγμα, επειδή η συνάρτηση BETADIST δεν ήταν ακριβής, έχει εφαρμοστεί ένας νέος αλγόριθμος με σκοπό τη βελτίωση της ακρίβειας αυτής της συνάρτησης. Στη συνάρτηση MOD χρησιμοποιούνται νέοι αλγόριθμοι για να επιτευχθεί τόσο ακρίβεια όσο και ταχύτητα, ενώ στη συνάρτηση RAND χρησιμοποιείται πλέον ένας νέος αλγόριθμος τυχαίων αριθμών.

Βελτιωμένη συνάρτηση

Κατηγορία συνάρτησης

Συνάρτηση ASINH

Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση BETA.DIST, Συνάρτηση BETADIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς) , Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση BETA.INV, Συνάρτηση BETAINV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς) , Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση BINOM.DIST, Συνάρτηση BINOMDIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση BINOM.INV, Συνάρτηση CRITBINOM

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση CHISQ.INV.RT, Συνάρτηση CHIINV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση CHISQ.TEST, Συνάρτηση CHITEST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση CONVERT

Συναρτήσεις μηχανικής (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση CUMIPMT

Οικονομικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση CUMPRINC

Οικονομικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση ERF

Συναρτήσεις μηχανικής (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση ERFC

Συναρτήσεις μηχανικής (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση F.DIST.RT, Συνάρτηση FDIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση F.INV.RT, Συνάρτηση FINV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση FACTDOUBLE

Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση GAMMA.DIST, Συνάρτηση GAMMADIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση GAMMA.INV, Συνάρτηση GAMMAINV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συναρτήσεις συμβατότητας

Συνάρτηση GAMMALN

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση GEOMEAN

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση HYPGEOM.DIST, Συνάρτηση HYPGEOMDIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση IMLOG2

Συναρτήσεις μηχανικής (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση IMPOWER

Συναρτήσεις μηχανικής (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση IPMT

Οικονομικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση IRR

Οικονομικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση LINEST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση LOGNORM.DIST, Συνάρτηση LOGNORMDIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση LOGNORM.INV, Συνάρτηση LOGINV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση MOD

Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση NEGBINOM.DIST, Συνάρτηση NEGBINOMDIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση NORM.DIST, Συνάρτηση NORMDIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας

Συνάρτηση NORM.INV, Συνάρτηση NORMINV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας

Συνάρτηση NORM.S.DIST, Συνάρτηση NORMSDIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση NORM.S.INV, Συνάρτηση NORMSINV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση PMT

Οικονομικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση PPMT

Οικονομικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση POISSON.DIST, Συνάρτηση POISSON

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση RAND

Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση STDEV.S, Συνάρτηση STDEV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση T.DIST.RT, Συνάρτηση TDIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση T.DIST.2T

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση T.INV.2T, Συνάρτηση TINV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση VAR.S, Συνάρτηση VAR

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς), Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς)

Συνάρτηση XIRR

Οικονομικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις που έχουν μετονομαστεί

Οι παρακάτω Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς) έχουν μετονομαστεί, ώστε να είναι περισσότερο συνεπείς με τους ορισμούς των συναρτήσεων από την επιστημονική κοινότητα και με άλλα ονόματα συναρτήσεων στο Excel. Τα νέα ονόματα των συναρτήσεων περιγράφουν, επίσης, με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λειτουργία τους. Για παράδειγμα, επειδή η CRITBINOM επιστρέφει το αντίστροφο της διωνυμικής κατανομής, το BINOM.INV είναι καταλληλότερο όνομα.

Ορισμένες από τις συναρτήσεις που έχουν μετονομαστεί, όπως η BETA.DIST, έχουν μια πρόσθετη παράμετρο, ώστε να μπορείτε να προσδιορίσετε τον τύπο της κατανομής (αριστερή αθροιστική πυκνότητα ή πυκνότητα πιθανότητας).

Για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel, οι συναρτήσεις εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες με τα προηγούμενα ονόματά τους στην κατηγορία Συναρτήσεις συμβατότητας (υλικό αναφοράς). Ωστόσο, εάν δεν απαιτείται συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις, καλό είναι να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις συναρτήσεις που έχουν μετονομαστεί.

Στατιστικές συναρτήσεις που έχουν μετονομαστεί

Συνάρτηση που έχει μετονομαστεί

Συνάρτηση συμβατότητας

Συνάρτηση BETA.DIST

Συνάρτηση BETADIST

Συνάρτηση BETA.INV

Συνάρτηση BETAINV

Συνάρτηση BINOM.DIST

Συνάρτηση BINOMDIST

Συνάρτηση BINOM.INV

Συνάρτηση CRITBINOM

Συνάρτηση CHISQ.DIST.RT

Συνάρτηση CHIDIST

Συνάρτηση CHISQ.INV.RT

Συνάρτηση CHIINV

Συνάρτηση CHISQ.TEST

Συνάρτηση CHITEST

Συνάρτηση CONFIDENCE.NORM

Συνάρτηση CONFIDENCE

Συνάρτηση COVARIANCE.P

Συνάρτηση COVAR

Συνάρτηση EXPON.DIST

Συνάρτηση EXPONDIST

Συνάρτηση F.DIST.RT

Συνάρτηση FDIST

Συνάρτηση F.INV.RT

Συνάρτηση FINV

Συνάρτηση F.TEST

Συνάρτηση FTEST

Συνάρτηση GAMMA.DIST

Συνάρτηση GAMMADIST

Συνάρτηση GAMMA.INV

Συνάρτηση GAMMAINV

Συνάρτηση HYPGEOM.DIST

Συνάρτηση HYPGEOMDIST

Συνάρτηση LOGNORM.DIST

Συνάρτηση LOGNORMDIST

Συνάρτηση LOGNORM.INV

Συνάρτηση LOGINV

Συνάρτηση MODE.SNGL

Συνάρτηση MODE

Συνάρτηση NEGBINOM.DIST

Συνάρτηση NEGBINOMDIST

Συνάρτηση NORM.DIST

Συνάρτηση NORMDIST

Συνάρτηση NORM.INV

Συνάρτηση NORMINV

Συνάρτηση NORM.S.DIST

Συνάρτηση NORMSDIST

Συνάρτηση NORM.S.INV

Συνάρτηση NORMSINV

Συνάρτηση PERCENTILE.INC

Συνάρτηση PERCENTILE

Συνάρτηση PERCENTRANK.INC

Συνάρτηση PERCENTRANK

Συνάρτηση POISSON.DIST

Συνάρτηση POISSON

Συνάρτηση QUARTILE.INC

Συνάρτηση QUARTILE

Συνάρτηση RANK.EQ

Συνάρτηση RANK

Συνάρτηση STDEV.P

Συνάρτηση STDEVP

Συνάρτηση STDEV.S

Συνάρτηση STDEV

Συνάρτηση T.DIST.2T

Συνάρτηση TDIST

Συνάρτηση T.DIST.RT

Συνάρτηση TDIST

Συνάρτηση T.INV.2T

Συνάρτηση TINV

Συνάρτηση T.TEST

Συνάρτηση TTEST

Συνάρτηση VAR.P

Συνάρτηση VARP

Συνάρτηση VAR.S

Συνάρτηση VAR

Συνάρτηση WEIBULL.DIST

Συνάρτηση WEIBULL

Συνάρτηση Z.TEST

Συνάρτηση ZTEST

Αρχή της σελίδας

Νέες συναρτήσεις

Οι παρακάτω συναρτήσεις έχουν προστεθεί στη βιβλιοθήκη συναρτήσεων του Excel. Αυτές οι συναρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τρέχουσα έκδοση του Excel, αλλά δεν είναι συμβατές με παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Εάν απαιτείται συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, μπορείτε να εκτελέσετε τον Έλεγχο συμβατότητας προκειμένου να πραγματοποιήσετε τις αναγκαίες αλλαγές στο φύλλο εργασίας για να αποφύγετε σφάλματα.

Νέα συνάρτηση

Κατηγορία συνάρτησης

Σκοπός

Συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων ημερών εργασίας μεταξύ δύο ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα

Συνάρτηση WORKDAY.INTL

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει τον αριθμό σειράς της ημερομηνίας πριν ή μετά από ένα καθορισμένο αριθμό ημερών εργασίας χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα

Συνάρτηση AGGREGATE

Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει το άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων

Συνάρτηση CEILING.PRECISE

Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας (υλικό αναφοράς)

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

Συνάρτηση ISO.CEILING

Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας (υλικό αναφοράς)

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση CHISQ.DIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

Συνάρτηση CHISQ.INV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

Συνάρτηση CONFIDENCE.T

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας μια κατανομή t του Student

Συνάρτηση COVARIANCE.S

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση δείγματος, τον μέσο όρο των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων

Συνάρτηση ERF.PRECISE

Συναρτήσεις μηχανικής (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERFC.PRECISE

Συναρτήσεις μηχανικής (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει το ολοκλήρωμα της συμπληρωματικής συνάρτησης ERF από το x έως το άπειρο

Συνάρτηση F.DIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει την κατανομή πιθανότητας F

Συνάρτηση F.INV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανότητας F

Συνάρτηση FLOOR.PRECISE

Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας (υλικό αναφοράς)

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

Συνάρτηση GAMMALN.PRECISE

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Αποδίδει τον φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμα, Γ(x)

Συνάρτηση MODE.MULT

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει έναν κατακόρυφο πίνακα με τις συνηθέστερες ή συχνότερα επαναλαμβανόμενες τιμές σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων

Συνάρτηση PERCENTILE.EXC

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει το k-ο εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0..1, αποκλειστικά

Συνάρτηση PERCENTRANK.EXC

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (0..1, αποκλειστικά) του συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση QUARTILE.EXC

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, βάσει τιμών εκατοστημορίου από το 0..1, αποκλειστικά

Συνάρτηση RANK.AVG

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση T.DIST

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.INV

Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Επιστρέφει την τιμή t της κατανομής t του Student ως μια συνάρτηση της πιθανότητας και των βαθμών ελευθερίας

Αρχή της σελίδας

Συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις

Εάν πρέπει να κάνετε κοινή χρήση του φύλλου εργασίας σας με άλλα άτομα που δεν έχουν εγκατεστημένο το Excel 2010, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις συμβατότητας αντί των συναρτήσεων που έχουν μετονομαστεί. Οι προηγούμενες εκδόσεις του Excel αναγνωρίζουν τα προηγούμενα ονόματα και παρέχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Εύρεση συναρτήσεων συμβατότητας

Για να εντοπίσετε όλες τις συναρτήσεις συμβατότητας, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Βιβλιοθήκη συναρτήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή συνάρτησης.

  2. Στο πλαίσιο Ή επιλέξτε κατηγορία, κάντε κλικ στην κατηγορία Συμβατότητα.

    Παράθυρο διαλόγου 'Εισαγωγή συνάρτησης'

Επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης στο φύλλο εργασίας

Όταν ξεκινάτε την εισαγωγή μιας συνάρτησης στο φύλλο εργασίας, η "Αυτόματη Καταχώρηση τύπου" εμφανίζει τόσο τις συναρτήσεις που έχουν μετονομαστεί όσο και τις συναρτήσεις συμβατότητας. Ο διαχωρισμός των εικονιδίων σάς διευκολύνει να κάνετε κλικ σε αυτό που θέλετε που χρησιμοποιήσετε.

Παράδειγμα αυτόματης καταχώρησης τύπου

Έλεγχος για προβλήματα συμβατότητας

Όπως προαναφέρθηκε σε αυτό το άρθρο, οι νέες συναρτήσεις δεν είναι συμβατές με τις προηγούμενες εκδόσεις του Excel. Οι προηγούμενες εκδόσεις του Excel δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τις νέες συναρτήσεις και θα εμφανίζονται σφάλματα #ΟΝΟΜΑ? αντί για τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πριν να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης του Excel, μπορείτε να εκτελέσετε τον "Έλεγχο συμβατότητας" για να προσδιορίσετε εάν έχουν χρησιμοποιηθεί νέες συναρτήσεις. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές για την αποφυγή σφαλμάτων.

Για να εκτελέσετε τον "Έλεγχο συμβατότητας", κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.

  2. Στην περιοχή Προετοιμασία για διανομή, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για θέματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος συμβατότητας.

    Παράθυρο διαλόγου Έλεγχος συμβατότητας

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×