Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια συνάρτηση, κάντε κλικ στο όνομά της στην πρώτη στήλη.

Σημείωση: Οι δείκτες έκδοσης υποδεικνύουν την έκδοση του Excel στην οποία παρουσιάστηκε μια συνάρτηση για πρώτη φορά. Οι συναρτήσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις. Για παράδειγμα, ο δείκτης έκδοσης 2013 υποδεικνύει ότι αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη στο Excel 2013 και σε όλες τις νεότερες εκδόσεις.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση ABS

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOS

Επιστρέφει το τόξο του συνημίτονου ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOSH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOT
Excel 2013

Επιστρέφει το τόξο της συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOTH
Excel 2013

Επιστρέφει το τόξο υπερβολικής συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση AGGREGATE

Επιστρέφει το άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων

Συνάρτηση ARABIC
Excel 2013

Μετατρέπει ένα λατινικό αριθμό σε αραβικά ψηφία, με μορφή αριθμού

Συνάρτηση ASIN

Επιστρέφει το τόξο του ημίτονου ενός αριθμού

Συνάρτηση ASINH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση ATAN

Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ATAN2

Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης από τις συντεταγμένες x και y

Συνάρτηση ATANH

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση BASE
Excel 2013

Μετατρέπει έναν αριθμό σε μια αναπαράσταση κειμένου με τη δοθείσα βάση

Συνάρτηση CEILING

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση CEILING.MATH
Excel 2013

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση CEILING.PRECISE

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

Συνάρτηση COMBIN

Επιστρέφει τον αριθμό συνδυασμών για δεδομένο πλήθος αντικειμένων

Συνάρτηση COMBINA
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών με επαναλήψεις ενός δεδομένου αριθμού αντικειμένων

Συνάρτηση COS

Επιστρέφει το συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COSH

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COT
Excel 2013

Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη μιας γωνίας

Συνάρτηση COTH
Excel 2013

Επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση CSC
Excel 2013

Επιστρέφει την συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση CSCH
Excel 2013

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση DECIMAL
Excel 2013

Μετατρέπει σε δεκαδικό αριθμό έναν αριθμό δεδομένης βάσης που αναπαριστάται με κείμενο

Συνάρτηση DEGREES

Μετατρέπει ακτίνια σε μοίρες

Συνάρτηση EVEN

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο

Συνάρτηση EXP

Επιστρέφει το e υψωμένο στη δύναμη του καθορισμένου αριθμού

Συνάρτηση FACT

Επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού

Συνάρτηση FACTDOUBLE

Επιστρέφει το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού

Συνάρτηση FLOOR

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

Συνάρτηση FLOOR.MATH
Excel 2013

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση FLOOR.PRECISE

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.

Συνάρτηση GCD

Επιστρέφει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη

Συνάρτηση INT

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο ακέραιο

Συνάρτηση ISO.CEILING
Excel 2013

Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο ακέραιο προς τα επάνω ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση LCM

Επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση LN

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού

Συνάρτηση LOG

Επιστρέφει τον λογάριθμο ενός αριθμού σε μια καθορισμένη βάση

Συνάρτηση LOG10

Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού

Συνάρτηση MDETERM

Επιστρέφει την ορίζουσα μιας μήτρας

Συνάρτηση MINVERSE

Επιστρέφει το αντίστροφο μιας μήτρας

Συνάρτηση MMULT

Επιστρέφει το γινόμενο δύο μητρών

Συνάρτηση MOD

Επιστρέφει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης

Συνάρτηση MROUND

Επιστρέφει έναν αριθμό στρογγυλοποιημένο στο επιθυμητό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση MULTINOMIAL

Επιστρέφει το πολυώνυμο ενός συνόλου αριθμών

Συνάρτηση MUNIT
Excel 2013

Επιστρέφει τον μοναδιαίο πίνακα για την καθορισμένη διάσταση

Συνάρτηση ODD

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο

Συνάρτηση PI

Επιστρέφει την τιμή π

Συνάρτηση POWER

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένου σε δύναμη

Συνάρτηση PRODUCT

Επιστρέφει το γινόμενο των ορισμάτων της

Συνάρτηση QUOTIENT

Επιστρέφει το ακέραιο τμήμα μιας διαίρεσης

Συνάρτηση RADIANS

Μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια

Συνάρτηση RAND

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1

Συνάρτηση RANDARRAY

Κουμπί του Office 365

Επιστρέφει έναν πίνακα τυχαίων αριθμών μεταξύ 0 και 1. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θα συμπληρωθούν, τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές, καθώς και αν θα επιστρέφονται ακέραιοι αριθμοί ή δεκαδικές τιμές.

Συνάρτηση RANDBETWEEN

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ των αριθμών που καθορίζετε

Συνάρτηση ROMAN

Μετατρέπει έναν αραβικό αριθμό σε λατινικό, με μορφή κειμένου

Συνάρτηση ROUND

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε καθορισμένο αριθμό ψηφίων

Συνάρτηση ROUNDDOWN

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

Συνάρτηση ROUNDUP

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, μακριά από το μηδέν

Συνάρτηση SEC
Excel 2013

Επιστρέφει την τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SECH
Excel 2013

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SERIESSUM

Επιστρέφει το άθροισμα μιας σειράς δυνάμεων με βάση τον τύπο

Συνάρτηση SIGN

Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού

Συνάρτηση SIN

Επιστρέφει το ημίτονο της καθορισμένης γωνίας

Συνάρτηση SINH

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση SQRT

Επιστρέφει μια θετική τετραγωνική ρίζα

Συνάρτηση SQRTPI

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του (αριθμός * π)

Συνάρτηση SUBTOTAL

Επιστρέφει το μερικό άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων

Συνάρτηση SUM

Προσθέτει τα ορίσματά της

Συνάρτηση SUMIF

Προσθέτει τα κελιά που καθορίζονται από δεδομένα κριτήρια

Συνάρτηση SUMIFS

Προσθέτει τα κελιά σε μια περιοχή, τα οποία ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση SUMPRODUCT

Επιστρέφει το άθροισμα των γινομένων των αντίστοιχων στοιχείων του πίνακα

Συνάρτηση SUMSQ

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των ορισμάτων

Συνάρτηση SUMX2MY2

Επιστρέφει το άθροισμα της διαφοράς των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SUMX2PY2

Επιστρέφει το άθροισμα του αθροίσματος των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SUMXMY2

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση TAN

Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση TANH

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση TRUNC

Περικόπτει έναν αριθμό σε ακέραιο

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×