שימוש בקורא מסך לבדיקת איות ודקדוק ב- Outlook

שימוש בקורא מסך לבדיקת איות ודקדוק ב- Outlook

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים לקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות של Office. לקבלת עזרה כללית יותר, ראה דף הבית של תמיכת Microsoft או תיקונים ופתרונות עדיפים עבור בעיות אחרונות ב-Office.

השתמש ב- Outlook בעזרת קורא המסך והמקלדת שלך, כדי לחפש באופן אוטומטי שגיאות דקדוק ואיות פוטנציאליות בעת ההקלדה, וכדי לעבור על שגיאות ולתקן אותן. בדקנו אותו עם ‘קורא טקסטים‘ ועם JAWS, אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים.

סמל דקורטיבי זקוק להנחיות בנוגע לאופן בדיקת האיות והדקדוק ב- Outlook, אך אינך משתמש בקורא מסך? קרה בדיקת איות ודקדוק ב- Office.

הערות: 

בנושא זה

בדיקת איות ודקדוק בדואר אלקטרוני

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני שבה ברצונך לבדוק אם קיימות שגיאות איות או דקדוק, הקש F7. כדי להשתמש בפקודה ברצועת הכלים, הקש על Alt+ל, 7. החלון איות ודקדוק ייפתח.

  הערה: אם בודק האיות אינו מוצא בעיות, תשמע: "Spelling and grammar check is complete." הקש על מקש הרווח כדי לחזור להודעת הדואר האלקטרוני.

  בודק האיות עובר אל המילה הראשונה שאינה מאויתת כהלכה ואל האיותים המוצעים, או אל שגיאת הדקדוק האפשרית הראשונה ואל התיקונים המוצעים. אם ישנה שגיאה דקדוקית, תשמע את הסיבה לתיוג של המקטע כשגוי, לדוגמה, "Consider using concise language" או "Remove extra space between words".

  עצה: כדי לבדוק את האיות והדקדוק רק במשפט או בפיסקה של הודעת דואר אלקטרוני, בחר את הטקסט שברצונך לבדוק ולאחר מכן הקש F7.

 2. כדי לעבור לפריט הראשון ברשימה הצעות, הקש על מקש Tab.

 3. כדי להאזין להצעות, ברשימה הצעות, הקש על מקש חץ למעלה או על מקש חץ למטה עד שתשמע את האיות או את הניסוח החלופי הרצוי.

 4. כדי להגיב לשגיאה שזוהתה, הקש על מקש Tab עד שתשמע את האפשרות הרצויה, למשל, "Change" ולאחר מכן הקש על Enter.

  לקבלת מידע על קיצורי המקשים שבהם יש להשתמש, ראה קיצורי מקשים עבור החלון 'בדיקת איות ודקדוק'.

 5. לאחר שתתקן שגיאה או תתעלם ממנה, המוקד יעבור לשגיאה הבאה. חזור על תהליך זה עבור כל שגיאה.

 6. כאשר Outlook יסיים לסקור את הודעת הדואר האלקטרוני, תשמע: "Spelling and grammar check is complete." כדי לחזור אל הודעת הדוא"ל, הקש על מקש הרווח.

  אם בדקת רק חלק נבחר מהטקסט וברצונך לחזור אל הודעת הדואר האלקטרוני, הקש על מקש Tab עד שתשמע "No button" ואז הקש על מקש הרווח. כדי לבדוק את יתר הודעת הדואר האלקטרוני, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Yes button" ולאחר מכן הקש Enter.

קיצורי מקשים בחלון 'בדיקת איות ודקדוק'

הטבלה הבאה מסכמת את קיצורי המקשים בחלון בדיקת איות ודקדוק.

לביצוע פעולה זו

הקש על

התעלמות מהמילה שזוהתה פעם אחת, אך בדיקתה שוב.

Alt+ה

התעלמות מהמילה שזוהתה לאורך הודעת הדואר האלקטרוני כולה.

Alt+כ

הוספת המילה שזוהתה למילון של התוכנית.

Alt+ס

שינוי המילה שזוהתה למילה המוצעת ברשימה הצעות.

Alt+צ

שינוי כל המופעים של המילה שזוהו למילה המוצעת.

Alt+ל

פתח את תיבת הדו-שיח אפשרויות כדי לבחור את האופן שבו התוכנית מתקנת איות ודקדוק עבור כל הודעות הדואר האלקטרוני.

Alt+ר

הפעלת תיקון שגיאות אוטומטי.

Alt+ת

בחירה או ביטול בחירה בתיבת הסימון בדוק דקדוק.

Alt+ק

בדיקה חוזרת של איות ודקדוק בדואר אלקטרוני

כדי לבדוק מחדש מילים ודקדוק שבחרת להתעלם מהם בעבר, תצטרך לאפס את בודק האיות והדקדוק.

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני שברצונך לבדוק, הקש Alt+כ, ו. המוקד יעבור לכרטיסיה דואר בחלון אפשרויות Outlook.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Spelling and autocorrect button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. תשמע: "Editor options window, Proofing".

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Recheck E-mail button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 4. תיבת דו-שיח לאישור נפתחת, והמוקד נמצא בלחצן כן. כדי לאפס את בודק האיות והדקדוק, הקש Enter.

 5. כדי לצאת מהחלון אפשרויות עורך, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש Enter. המוקד חוזר לחלון אפשרויות Outlook.

 6. כדי לצאת מהחלון אפשרויות Outlook, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש Enter. המוקד חוזר אל הודעת הדואר האלקטרוני.

 7. כדי לבדוק איות ודקדוק שוב, בצע את ההוראות המופיעות בסעיף בדיקת האיות והדקדוק בהודעת דואר אלקטרוני.

קיצורי מקשים עבור הגדרות איות ותיקון אוטומטי

השתמש בקיצורי המקשים המפורטים בטבלה הבאה כדי לגשת אל חלק מההגדרות של בודק האיות והדקדוק ולשנות אותן.

לביצוע פעולה זו

הקש על

מתוך הודעת דואר אלקטרוני, פתיחת הכרטיסיה דואר בחלון אפשרויות Outlook.

ALT+כ, ו ולאחר מכן מקש Tab

בכרטיסיה דואר, מעבר ללחצן איות ותיקון אוטומטי.

Alt+א

בחירה בלחצן איות ותיקון אוטומטי ופתיחת הכרטיסיה הגהה בחלון אפשרויות עורך.

מקש רווח ולאחר מכן מקש Tab

בכרטיסיה הגהה:

מעבר אל תיבת הסימון בדוק איות בעת ההקלדה ובחירה או ניקוי שלה.

Alt+ב

מעבר אל תיבת הסימון סמן שגיאות דקדוק בעת ההקלדה ובחירה או ניקוי שלה.

Alt+ן פעמיים ולאחר מכן מקש הרווח

מעבר ללחצן בדיקה חוזרת של דואר אלקטרוני.

Alt+ק

מעבר ללחצן אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי ופתיחת החלון תיקון שגיאות אוטומטי בדואר אלקטרוני.

Alt+פ

הפעלה או ביטול של בדיקת איות ודקדוק אוטומטית

באפשרותך לבטל את בדיקת האיות והדקדוק האוטומטית ולבדוק את הודעת הדואר האלקטרוני לאחר שתשלים אותה. בדיקת כל האיות והדקדוק בהודעת דואר אלקטרוני בו-זמנית היא שימושית כשברצונך להגיה את הטקסט במהירות.

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני, הקש Alt+כ, ו. המוקד יעבור לכרטיסיה דואר בחלון אפשרויות Outlook.

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Spelling and autocorrect, button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. תשמע: "Editor options window, Proofing".

 3. הקש על Alt+ב כדי לעבור אל תיבת הסימון בדוק איות בעת ההקלדה וכדי לבחור או לנקות אפשרות זו.

 4. הקש פעמיים על Alt+ן. תשמע: "Mark grammar errors as you type check box". הקש על מקש הרווח כדי לבחור או לנקות אפשרות זו.

 5. כדי לצאת מהחלון אפשרויות עורך, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש Enter. המוקד חוזר לחלון אפשרויות Outlook.

 6. כדי לצאת מהחלון אפשרויות Outlook, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK button" ולאחר מכן הקש Enter. המוקד חוזר אל הודעת הדואר האלקטרוני.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך להוספת תמונה ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

מה חדש ב- Microsoft 365

Outlook עבור Mac מחפש באופן אוטומטי שגיאות דקדוק ואיות פוטנציאליות בעת ההקלדה. תוכל להשתמש במקלדת וב- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- macOS, כדי לעיין בשגיאות ולתקן אותן.

סמל דקורטיבי זקוק להנחיות בנוגע לאופן בדיקת האיות והדקדוק ב- Outlook, אך אינך משתמש בקורא מסך? קרה בדיקת איות ודקדוק ב- Office.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה עם VoiceOver.

בנושא זה

בדיקת איות ודקדוק בדוא"ל

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני, הקש על Option+Command+L.

  תיבת הדו-שיח בדיקת איות ודקדוק נפתחת. תשמע: "Spelling and grammar", שפת ההגהה והביטוי הכולל את המילה בעלת האיות השגוי או את שגיאת הדקדוק. המוקד נמצא בשדה הטקסט שבו באפשרותך לערוך את המילה שאויתה באופן שגוי או את שגיאת הדקדוק.

  עצה: כדי לבדוק את האיות והדקדוק רק במשפט או בפיסקה, בחר את הטקסט שברצונך לבדוק ולאחר מכן הקש Option+Command+L.

 2. כדי לעבור אל הצעת התיקון הראשונה ולשמוע אותה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Suggestions, column, table, <current row in the table and number of suggestions>‎".

 3. אם יש מספר הצעות, בטבלה הצעות, הקש על מקש חץ למעלה או על מקש חץ למטה עד שתשמע את האיות או את הניסוח החלופי הרצוי.

 4. כדי להחיל את השינויים, כשהמוקד נמצא על ההצעה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Change" או "Change all" (כדי להחיל את השינוי על כל מופע של הטקסט) ואז הקש על Control+Option+מקש הרווח.

  כדי לבחור תגובה אחרת לשגיאה שזוהתה, הקש על מקש Tab עד שתשמע את האפשרות הרצויה, למשל, "Ignore" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 5. לאחר שתתקן שגיאה או תדלג עליה, המוקד יעבור לשגיאה הבאה. חזור על תהליך הסקירה עבור כל שגיאה.

 6. כשבדיקת האיות תסתיים, תשמע: "The spelling and grammar check is complete". אם בדקת רק קטע טקסט נבחר, תשמע: "Word finished checking the selection".

 7. כדי לחזור אל הודעת הדוא"ל, הקש על מקש הרווח.

  הערה: כאשר VoiceOver מקריא את הטקסט, אם Outlook מזהה שגיאת איות פוטנציאלית, תשמע גם "misspelled" לפני המילה.

בדיקה חוזרת של איות ודקדוק בדוא"ל

כדי לבדוק מחדש מילים ודקדוק שבחרת להתעלם מהם בעבר, תצטרך לאפס את בודק האיות והדקדוק.

הערה: בעת איפוס הרשימה של מילים ודקדוק שהמערכת התעלמה מהם, הרשימה מנוקה רק עבור הודעת הדוא"ל הפתוחה כעת. בעיות איות או דקדוק שדילגת עליהן בהודעות דוא"ל אחרות ב- Outlook לא יושפעו מכך.

 1. כדי לעבור אל שורת התפריטים, בהודעת הדוא"ל שברצונך לבדוק מחדש, הקש על Control+Option+M. תשמע: "Menu bar Apple".

 2. הקש על מקש חץ שמאלה עד שתשמע: "Edit" ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Spelling and grammar, submenu". כדי להרחיב את תפריט המשנה בדיקת איות ודקדוק, הקש על מקש חץ שמאלה.

 3. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע: "Reset Ignored Words and Grammar". לאחר מכן, הקש על מקש הרווח.

 4. נפתח חלון הודעה. כדי לאשר את פעולת האיפוס, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Yes, default button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 5. כדי לבדוק מחדש את האיות והדקדוק, הקש Option+Command+L.

קיצורי מקלדת הקשורים לבדיקת דקדוק ואיות

הטבלה הבאה מספקת סיכום של קיצורי מקלדת שיכולים לעזור לך לבדוק דקדוק ואיות בהודעות הדוא"ל שלך ב- Outlook.

לביצוע פעולה זו

הקש על

פתיחת ההעדפות ב- Outlook

Command+פסיק (,)

פתיחת תיבת הדו-שיח בדיקת איות ודקדוק.

Option+Command+L

בהודעת הדוא"ל, חיפוש הטקסט שנבחר באינטרנט.

Command+Shift+L

הפעלה או ביטול של בדיקת איות ודקדוק אוטומטית

באפשרותך לבטל את בדיקת האיות והדקדוק האוטומטית בהודעות הדוא"ל שלך ולהפעיל אותה שוב מאוחר יותר.

 1. כדי לפתוח את העדפות, הקש Command+פסיק (,). תשמע: "Outlook preferences".

 2. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Spelling and grammar, button" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור. תיבת הדו-שיח בדיקת איות ודקדוק נפתחת.

 3. כדי להפעיל או לבטל את בדיקת האיות האוטומטית, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Check spelling as you type, checkbox". תשמע אם תיבת הסימון מסומנת ("checked") או לא מסומנת ("unchecked"). כדי לסמן או לנקות את תיבת הסימון בדוק איות בעת ההקלדה, הקש על מקש הרווח.

 4. כדי להפעיל או לבטל את בדיקת הדקדוק האוטומטית, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Check grammar as you type, checkbox". תשמע אם תיבת הסימון מסומנת ("checked") או לא מסומנת ("unchecked"). כדי לסמן או לנקות את תיבת הסימון בדוק דקדוק בעת ההקלדה, הקש על מקש הרווח.

 5. כדי לחזור להודעת הדוא"ל, הקש על Command+W.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך להוספת תמונה ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

מה חדש ב- Microsoft 365

Outlook עבור iOS מחפש באופן אוטומטי שגיאות איות פוטנציאליות בעת ההקלדה. תוכל להשתמש ב- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי לעיין בשגיאות ולתקן אותן.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בדיקת איות

בדוק אם קיימות שגיאות איות בדוא"ל שלך ולאחר מכן החלט אם אתה מסכים עם בודק האיות.

 1. בהודעת הדואר האלקטרוני שברצונך לבדוק אם קיימות בה טעויות איות, החלק כלפי מטה עד שתשמע: "<המילה שאויתה בצורה שגויה>, misspelled".

  עצה: VoiceOver מכריז על שגיאות איות גם בעת ההקלדה. תשמע: "<המילה שאויתה בצורה שגויה>, misspelled".

 2. כדי לתקן את המילה שאויתה בצורה שגויה, השתמש בלוח המקשים שעל המסך כדי למחוק אותה ולהקליד את התיקון.

  כדי להתעלם מההכרזה של VoiceOver אודות שגיאת האיות, המשך להקליד ללא כל פעולה מתקנת.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך כדי להוסיף תמונה ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

מה חדש ב- Microsoft 365

השתמש ב- Outlook באינטרנט בעזרת קורא המסך והמקלדת שלך, כדי לחפש באופן אוטומטי שגיאות איות פוטנציאליות בעת ההקלדה, וכדי לעבור על שגיאות ולתקן אותן. בדקנו אותו עם ‘קורא טקסטים‘ ועם JAWS, אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • נושא זה נכתב מתוך הנחה כי חלונית הקריאה אינה פעילה.

 • בעת שימוש ב-Outlook באינטרנט , מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Outlook באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl + F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי דרך מוכרים, כמו F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה) פועלים בדפדפן האינטרנט – לא ב- Outlook באינטרנט‏.

 • אנחנו מעדכנים כעת את Outlook.office.com ‏(Outlook באינטרנט). חלק מהאנשים כבר משתמשים ב- Outlook החדש. עבור אנשים אחרים, הגירסה הקלאסית תהיה חוויית ברירת המחדל עד שנשלים את העדכון. לקבלת מידע נוסף, עבור אל קבלת עזרה עבור Outlook החדש באינטרנט. מכיוון שההוראות בנושא זה חלות על החוויה החדשה, מומלץ לעבור מהחוויה הקלאסית ל- Outlook החדש. כדי לעבור ל- Outlook החדש, הקש Ctrl+F6 עד שתשמע "Command, Try the new Outlook" ולאחר מכן הקש Enter. אם אתה שומע "Command toolbar" במקום "Command, Try the new Outlook", אתה כבר משתמש ב- Outlook החדש.

בדיקת איות

 1. בזמן כתיבת הודעת הדואר האלקטרוני שברצונך לבדוק לאיתור שגיאות איות, הקש על Ctrl+מקש חץ ימינה או מקש חץ שמאלה כדי לקרוא את הטקסט, מילה אחר מילה.

 2. כאשר קורא המסך מכריז על מילה שלא אויתה כראוי, הקש על Shift+F10. ייפתח תפריט הקשר עם איות מוצע. המוקד הוא על ההצעה והיא תושמע באוזניך.

 3. אם מוצעת יותר מצורת איות אחת, הקש על מקש חץ למטה עד לשמיעת צורת האיות שבה ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 4. אם אינך מעוניין לשנות את האיות, הקש Esc.

 5. כדי לעבור לשגיאת האיות הבאה, הקש על Ctrl+מקש חץ ימינה או מקש חץ שמאלה עד שתשמע את המילה הבאה בעלת איות שגוי.

 6. חזור על תהליך הסקירה עבור כל שגיאה עד לסקירת הודעת הדואר האלקטרוני כולה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לעצב טקסט בדואר האלקטרוני ב- Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט בדואר של Outlook

מה חדש ב- Microsoft 365

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

×