אם העכבר או המקלדת של Microsoft או Surface אינם פועלים, אינם מופיעים ברשימת התקני ה- Bluetooth בעת התאמת העכבר, או שאתה רואה הודעת שגיאה במהלך ההתאמה, להלן כמה שלבים שימושיים לפתרון בעיות.

נתאר שלושה סוגי חיבור למקלדות ולעכברים. פעל בהתאם לתיאור שרלוונטי לסוג החיבור של העכבר או המקלדת שלך.

 • מקלדות ועכברי Bluetooth משתמשים בחיבור Bluetooth המובנה במחשב שלך. סוג חיבור זה אינו דורש לרוב אביזר או פלאג נוספים.

 • מקלדות ועכברים חוטיים מתחברים ישירות למחשב האישי באמצעות כבל USB.

 • מקלדות ועכברים אלחוטיים מתחברים למחשב האישי באמצעות פלאג USB אלחוטי.

שימוש בכל חיבור

בחר אחת מהכותרות הבאות והיא תיפתח כדי להציג מידע נוסף:

כדי לוודא שהמחשב שלך פועל במיטבו וששיפורי המקלדת והעכבר האחרונים מותקנים, בדוק אם קיימים עדכונים מתוך התחלה   > הגדרות  > עדכון ואבטחה  > Windows Update. אם אין ברשותך מכשיר Surface, ייתכן שיהיה עליך להתייעץ עם היצרן כדי לוודא שהמחשב שלך מעודכן.

השתמש בלחצן ההפעלה כדי לכבות את העכבר או המקלדת ולהפעיל אותם שוב. אם זה לא עובד, ייתכן שהסוללות חלשות ויש להחליף או לטעון אותן.

 • סגור את כל האפליקציות הפתוחות. אם הביצועים משתפרים, ייתכן שמספר האפליקציות הפתוחות הפריע לחיבור המחשב לעכבר או למקלדת.

 • בדוק את רמות הסוללה המדווחות. עבור חיבורי Bluetooth, בחר התחלה > הגדרות > התקנים > Bluetooth והתקנים אחרים. עבור חיבורים אלחוטיים, החלף את הסוללות.

 • הפעל מחדש את המחשב. פעולה זו תרענן את מנהלי ההתקנים אם בוצעו לאחרונה עדכונים.

 • שנה את הגדרות סמן העכבר. בחר התחלה  > הגדרות  > התקנים  > עכבר  > אפשרויות עכבר נוספות > אפשרויות מצביע והתאם את מהירות המצביע.

באפשרותך לשנות את ההגדרות של לחיצה באמצעות לחצן העכבר השמאלי, האמצעי והימני, ההגדרות והתצורות של המקשים ורזולוציית הגלילה. בחר התחלה  > הגדרות  > התקנים  > עכבר  כדי לבצע שינויים בסיסיים.

שימוש במרכז העכבר ולוח המקשים כדי לבצע התאמות אישיות נוספות

בחר התחלה הגדרות  > זמן ושפה > אזור ושפה. ודא שהשפה שבה אתה משתמש במקלדת (שפת הקלט) תואמת לשפה שבה אתה משתמש במחשב (שפת התצוגה). בדוק את רשימת השפות
הוסף שפת קלט או שנה את שפת התצוגה כדי שתתאים לשפת הקלט

ייתכן שפירוש הדבר הוא שבמחשב שלך לא הותקנו העדכונים האחרונים. כדי לוודא שהמחשב שלך פועל במיטבו וששיפורי המקלדת והעכבר האחרונים מותקנים, בדוק אם קיימים עדכונים מתוך התחלה   > הגדרות  > עדכון ואבטחה  > Windows Update. אם אין ברשותך מכשיר Surface, ייתכן שיהיה עליך להתייעץ עם היצרן כדי לוודא שהמחשב שלך מעודכן.

אם בקרות העוצמה במקלדת שלך מפסיקה לפעול, בדוק את שירות הגישה להתקני ממשק אנוש במחשב שלך כדי לוודא שהוא מוגדר למצב אוטומטי.

 1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד שירותים, ולאחר מכן בחר אפשרות זו מתוך רשימת התוצאות. 

 2. בתיבה שירותים אתר את Human Interface Device Service. וודא שהמצב מוגדר בתור Running (פועל). אם הוא אינו פועל, בחר הפעל את השירות.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני (או לחץ והחזק) על Human Interface Device Service, ובחר מאפיינים.

 4. בכרטיסייה כללי באזור סוגהפעלה, בחר אוטומטית, ולאחר מכן בחר אישור.

כאשר אני מסובב את הגלגל, החלון שלי נעלם לעתים

באפשרותך להשתמש בגלגל העכבר כדי לגלול ובאפשרותך להשתמש בו כלחצן. לחיצה על הגלגל תעביר אותך לתוכניות פתוחות אחרות בשולחן העבודה שלך. לעתים בעת הגלילה, ייתכן שאתה מקיש בטעות על הגלגל ועובר בטעות לתוכנית פתוחה אחרת. זו הסיבה לכך שנראה שהחלון הפעיל נעלם, אבל הוא עדיין פתוח בשולחן העבודה שלך. אם אתה מעוניין לחזור לחלון הקודם, לחץ על הגלגל עד שחלון זה יופיע שוב, או השתמש בשורת המשימות של Windows כדי לעבור לחלון הרצוי.

כדי לפתור את הבעיה, הימנע מהקשה על הגלגל בעת הגלילה.

באפשרותך גם להשבית את לחצן הגלגל, אם אתה מעדיף להשתמש בגלגל רק לצורך גלילה. לשם כך, כדי לבצע את השלבים הנוספים לפתרון בעיות המפורטים להלן, תיחלה בקר ב Microsoft Mouse and Keyboard Centerבחר בגירסת ההורדה שבה ברצונך להשתמש ובצע את ההוראות כדי ל התקן אותו.

כדי להפוך את לחצן הגלגל ללא זמין

 1. הפעל את Microsoft Mouse and Keyboard Center ובחר באפשרות גלגל.

 2. בחר באפשרות הפוך לחצן זה ללא זמין.

כאשר אני מסובב את גלגל העכבר, לא קורה דבר

אם הגלגל אינו פועל בתוכנית כלשהי בעלת מסמך נגלל פתוח (כגון Microsoft Edge), ודא שהתמיכה בגלגל מופעלת.

 1. הפעל את Microsoft Mouse and Keyboard Center ובחר באפשרות גלגל.

 2. ודא שתיבת הסימון גלילה אנכית נבחרה.

הערה: אם גלילה פועלת בתוכניות מסוימות (כגון Microsoft Word או Microsoft Edge), אבל לא באחרות, למרות שהן כוללות פסי גלילה, ייתכן שתוכניות אלה לא תומכות בגלגל הגלילה. 

אני מתקשה לגלול רק בחלק מהאפליקציות

 1. תחת Microsoft Mouse and Keyboard Center, בחר את המכשיר שלך ואז בחר הגדרות בסיסיות.

 2. בהתאם לדגם העכבר שבו אתה משתמש, בחר גלגל או רצועת מגע.

 3. בחר זהה תוכניות שלא גוללות כראוי, ולאחר מכן בחר את התוכניות המוצגות ברשימה. באפשרותך לבחור תוכניות מרובות.

 4. אם התוכנית הרצויה אינה ברשימה, גלול לחלק התחתון של הרשימה ובחר הוסף תוכנית באופן ידני.

 5. בתיבה הוספת תוכנית, אתר את התוכנית הרצויה ובחר פתח. בדוק כדי לוודא שהתוכנית התווספה לרשימה והתווספה לרשימת הסיוע בגלילה.

 6. בחר הקודם כדי לחזור למסך הקודם.

שימוש בחיבור Bluetooth

בחר אחת מהכותרות הבאות והיא תיפתח כדי להציג מידע נוסף:

 1. לחץ והחזק את לחצן השיוך בעכבר או במקלדת למשך 7-5 שניות ולאחר מכן הרפה מהלחיצה. הנורית תהבהב כדי לציין שהעכבר ניתן לגילוי. כפתור השיוך נמצא בדרך כלל בחלק התחתון של העכבר.

 2. ‏‫במחשב שלך‬, בחר התחלה  > הגדרות  > מכשירים > Bluetooth והתקנים אחרים.

 3. ודא שה- Bluetooth מופעל ולאחר מכן בחר הוסף Bluetooth או התקן אחר > Bluetooth.  בחר את העכבר או את המקלדת שלך מרשימת ההתקנים. בצע את ההוראות האחרות אם הן מופיעות ולאחר מכן בחר סיום.

עדיין לא פועל? אלה הפעולות שעליך לבצע.

 • הפעל את פותר הבעיות של Bluetooth: בחר התחלה > הגדרות > עדכון ואבטחה > פתרון בעיות > פותרי בעיות נוספים. תחת אתר ופתור בעיות אחרות, בחר Bluetooth >הפעל את פותר הבעיות ובצע את ההוראות.

 • ודא שהמחשב שלך תואם ל- Bluetooth 4.0 (LE): מרבית העכברים ומקלדות ה- Bluetooth של Microsoft או Surface מחייבים שימוש במחשב עם Bluetooth 4.0 ומעלה והם תוכננו לתאימות מלאה ל- Windows 10. למידע נוסף, ראה איזו גירסה של Bluetooth מותקנת במחשב שלי?

 • בדוק אם סוללות העכבר או המקלדת פועלות: לחץ על לחצן השיוך בעכבר או במקלדת למשך 7-5 שניות ולאחר מכן הרפה מהלחיצה. אם הנורית מהבהבת, סוללת העכבר פועלת. אם הנורית אינה מאירה, בדוק או החלף את הסוללות.

 • הפעל וכבה מצב טיסה:השאר אותו פועל למשך 15-10 שניות ואז כבה אותו שוב. ראה כיצד להפעיל או לכבות את מצב הטיסה 

 • כבה התקני Bluetooth אחרים המחוברים למחשב:בדוק אם העכבר או המקלדת שלך פועלים - כאשר יותר מדי התקני Bluetooth מחוברים בו זמנית, הדבר יכול להפריע לחיבור המחשב שלך לעכבר או למקלדת.

 • הסר את העכבר או המקלדת מהמחשב שלך ושייך אותם שוב. יהיה עליך לחפש את שם העכבר ברשימת התקני ה- Bluetooth כדי להסיר ולשייך אותו שוב.

 • בדוק או החלף את הסוללות:פתח את תא הסוללות בעכבר או במקלדת וודא שהסוללות ממוקמות בתוכו כהלכה ובדוק את פעולת העכבר או המקלדת. אם לא, נסה להחליף את הסוללות בסוללות חדשות.

  הערה: התקנים מסוימים כוללים סוללות נטענות. השתמש בכבל ה- USB שסופק עם העכבר או המקלדת כדי לטעון אותן.

 • בדוק אם העכבר או המקלדת פועלים עם מחשב אחר: אם כן, ייתכן שיש בעיה במחשב שלך.

פתרון בעיות Bluetooth ב- Windows 10

משמעות הדבר היא שהעכבר או המקלדת כבר משויכים למחשב אחר שנמצא בטווח.

כדי לתקן זאת, עבור למחשב שאליו ההתקן משויך והסר אותו מאותו מחשב. יהיה עליך לחפש את שם העכבר ברשימת התקני ה- Bluetooth כדי להסיר ולשייך אותו שוב.

לאחר מכן חזור למחשב שבו ברצונך להשתמש בעכבר ושייך את העכבר שוב.

כדי להאריך את חיי הסוללה, התקני Bluetooth נכנסים למצב תרדמה לאחר 10-8 דקות של חוסר פעילות. החיבור מחדש של עכבר Bluetooth עשוי להימשך מספר שניות בעת חידוש הפעולה ממצב תרדמה. כתוצאה מכך, ייתכן שתבחין בהשהיה בין הרגע שבו אתה משתמש בעכבר לתגובה שעל המסך.

שימוש בחיבור קווי או בפלאג USB אלחוטי

בחר אחת מהכותרות הבאות והיא תיפתח כדי להציג מידע נוסף:

פתח את תא הסוללות בעכבר או במקלדת וודא שהסוללות ממוקמות בתוכו כהלכה ובדוק את פעולת העכבר או המקלדת. אם לא, נסה להחליף את הסוללות בסוללות חדשות. 

הערה: עבור מכשירים עם סוללות נטענות, השתמש בכבל ה- USB שסופק עם העכבר או המקלדת כדי לטעון אותם.

נתק וחבר אותו שוב. אם יש לך מספר יציאות USB, חבר אותו ליציאת USB שונה באותו מחשב. אם תקע ה- USB או פלאג ה- USB האלחוטי מחובר לרכזת USB:

 1. חבר את הרכזת ליציאת USB אחרת באותו מחשב.

 2. הקפד להשתמש ברכזת פועלת המתאימה להתקני USB חזקים.

 3. נסה לחבר אותו ישירות ליציאת USB במחשב במקום לרכזת.

בדוק אם העכבר או המקלדת פועלים עם מחשב אחר. אם כן, ייתכן שיש בעיה במחשב שלך.

בדוק את מיקום פלאג ה- USB האלחוטי. יש לחבר את פלאג ה- USB האלחוטי ליציאת USB המאפשרת את הקליטה הטובה ביותר והמצמצת את המרחק בין פלאג ה- USB האלחוטי למקלדת או לעכבר. בדוק גם חפצים סמוכים. חפצים אלחוטיים ולא אלחוטיים מסוימים עלולים לגרום להפרעה בהתקן האלחוטי שלך.

כדי למנוע הפרעות למקלט-משדר, הימנע משימוש בהתקן בקרבת אובייקטים כגון:

 • התקני עבודה ברשת אלחוטיים

 • טלפונים אלחוטיים וסלולאריים

 • צעצועים עם שליטה מרחוק

 • תנורי מיקרוגל

 • כבלים שעוברים באופן מקביל לכבלי המקלט-משדר האלחוטי

 • משטחים מתכתיים שבאים במגע עם ההתקן

 • התקני הצבעה ומקלטים-משדרים אלחוטיים אחרים

בעיות ספציפיות למוצר

בחר אחת מהכותרות הבאות והיא תיפתח כדי להציג מידע נוסף:

כדי לפתור בעיה זו, תחילה קבע איזו גירסת קושחה מותקנת בלוח המקשים. כדי לעשות זאת, התקן והפעל את מרכז העכבר והמקלדת. מהתפריט 'תמיכה' של 'מרכז העכבר והמקלדת', בחר פרטי ההתקן. חפש את הרישום עבור Microsoft Ergonomic Keyboard וחפש את גירסת הקושחה המופיעה ברשימה. לאחר מכן, בצע את ההוראות עבור הגירסה שלהלן.

גירסת קושחה 0106

שמור על ‘מרכז העכבר והמקלדת‘ מותקן. באמצעות ‘מרכז העכבר והמקלדת‘, גירסה 13 ואילך, הקושחה תתקן באופן אוטומטי את הבעיה ותייעל את ביצועי המקלדת.

גירסת קושחה 0100

בעת שימוש במקלדת הנומרית על Microsoft Ergonomic Keyboard, ייתכן שיהיה צורך לעבור לשיטת קלט באנגלית כדי שהתווים פתח סוגריים “(“, סגור סוגריים “)“ וסימן שוויון “=“ יופיעו על המסך כפי שהוקלדו. כדי לעשות זאת:

 1. בחר התחלה > הגדרות > זמן ושפה > שפה .

 2. בחר הוסף שפה.

 3. הזן אנגלית, בחר אנגלית (ארצות הברית), בחר הבא, ולאחר מכן בחר התקן.

 4. הקש על מקש Windows + רווח כדי לעבור לאנגלית (ארצות הברית).

 5. השתמש במקשים בלוח המספרים לפהצורך.

 6. הקש על מקש Windows + רווח כדי לעבור חזרה לשפה המקומית.

נושאים קשורים

הגדרת Microsoft Modern Keyboard עם מזהה טביעות אצבע

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון

שאל את הקהילה >

קבלת תמיכה

צור איתנו קשר >

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×