Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van de update waarmee Uitgebreide beveiliging voor verificatie in Internet Information Services (IIS) wordt geïmplementeerd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
In dit artikel wordt een niet aan beveiliging gerelateerde update beschreven waarmee Uitgebreide beveiliging voor verificatie in Internet Information Services (IIS) wordt geïmplementeerd.

Wanneer Uitgebreide beveiliging voor verificatie is ingeschakeld, worden verificatieverzoeken gebonden aan de SPN's (Service Principal Names) van de server waarmee de client verbinding probeert te maken en aan het TLS-kanaal (Transport Layer Security) waarover de Geïntegreerde Windows-verificatie plaatsvindt.

Opmerking Deze update is op 9 maart 2010 uitgebracht om af te rekenen met een installatieprobleem en een functionaliteitprobleem:
 • Deze update detecteert voortaan op de juiste wijze wanneer een computer met Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) een installatie bevat waarbij IIS 6 een aantal binaire bestanden voor Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) bevat. In een dergelijk geval wordt de installatie afgesloten met een foutcode. De versies van 973917 die voor deze datum zijn uitgebracht, kunnen worden geïnstalleerd, maar IIS kan vervolgens niet opnieuw worden gestart nadat de installatie is voltooid.
 • Op een computer met Windows Server 2003 rekent deze versie van de update af met een probleem dat kan leiden tot het toewijzen van buitensporig grote hoeveelheden geheugen wanneer Uitgebreide beveiliging voor verificatie wordt ingeschakeld.
 • Op een computer waarop Windows Server 2008 wordt uitgevoerd, rekent deze versie van de update af met een probleem dat ertoe kan leiden dat Uitgebreide beveiliging niet correct werkt wanneer IIS is geconfigureerd voor het gebruik van Windows-verificatie in de kernel-modus.
Meer informatie

Configuratie

Met Uitgebreide beveiliging wordt de bestaande Windows-verificatiefunctionaliteit uitgebreid om het risico op verificatierelay- of 'man-in-the-middle'-aanvallen te verminderen. Dit wordt bereikt met behulp van beveiligingsinformatie die via twee beveiligingsmechanismen wordt geïmplementeerd:
 • Kanaalbindingsinformatie die wordt opgegeven via een CBT (Channel Binding Token). Deze wordt hoofdzakelijk gebruikt voor SSL-verbindingen.
 • Servicebindingsinformatie die wordt opgegeven via een SPN (Service Principal Name). Deze wordt hoofdzakelijk gebruikt voor verbindingen die geen gebruikmaken van SSL of wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in een scenario waarin SSL wordt geoffload door een ander apparaat, zoals een proxyserver of een taakverdelingsvoorziening.
In IIS 7.0 wordt Uitgebreide beveiliging geconfigureerd via het element <extendedProtection>. Gedetailleerde configuratie-informatie is te vinden onder het kopje Configuratie onder IIS 7.0 en IIS 7.5. Voor IIS 6.0 worden dezelfde configuratieparameters gebruikt, maar de parameters worden met behulp van registersleutels geïmplementeerd. (Zie de sectie Configuratie onder IIS 6.0.)

Het element <extendedProtection> kan een verzameling <spn>-elementen bevatten, waarvan elk een unieke SPN voor de servicebindingsinformatie bevat. Elke SPN staat voor een uniek eindpunt in het verbindingspad. Dit kan een FQDN (Fully Qualified Domain Name) of NetBIOS-naam zijn van de doelserver of een proxyserver. Als een client bijvoorbeeld via een proxyserver verbinding maakt met een doelserver, moet de SPN-verzameling op de doelserver de SPN voor de proxyserver bevatten. Elke SPN in de verzameling moet het voorvoegsel 'HTTP' hebben. Daarom zou de SPN voor 'www.contoso.com' bijvoorbeeld 'HTTP/www.contoso.com' zijn.

Scenario's voor Uitgebreide beveiliging

Neem de volgende voorbeeldscenario's.
Scenario Vlaggen Beschrijving
Client maakt rechtstreeks verbinding met doelserver die HTTP gebruikt. Proxy, ProxyCohosting SPN-controle wordt gebruikt en controle van kanaalbindingstoken wordt niet gebruikt.
Client maakt rechtstreeks verbinding met doelserver die SSL gebruikt. Geen Controle van kanaalbindingstoken wordt gebruikt en SPN-controle wordt niet gebruikt.
Client maakt verbinding met doelserver via een proxyserver die HTTP voor het pad gebruikt. Proxy, ProxyCohosting SPN-controle wordt gebruikt en controle van kanaalbindingstoken wordt niet gebruikt.
Client maakt verbinding met doelserver via een proxyserver die SSL voor het pad gebruikt. Proxy SPN-controle wordt gebruikt en controle van kanaalbindingstoken wordt niet gebruikt.
Client maakt verbinding met proxyserver die SSL gebruikt en proxyserver maakt verbinding met de doelserver die HTTP gebruikt (SSL-offloading). Proxy SPN-controle wordt gebruikt en controle van kanaalbindingstoken wordt niet gebruikt.
 • In deze scenario's kunt u ook de vlag AllowDotlessSpn opgeven als uw netwerkomgeving op NetBIOS gebaseerde SPN's ondersteunt. Op NetBIOS gebaseerde SPN's zijn echter niet beveiligd.
 • Voor de scenario's waarin SPN-controle wordt gebruikt en controle van channelbindingstoken niet wordt gebruikt, moet u de vlag NoServiceNameCheck niet opgeven.
 • Met de standaardinstallatie van IIS 6.0, IIS 7.0 of IIS 7.5 wordt Windows-verificatie niet ingeschakeld of geïnstalleerd. Uitgebreide beveiliging is alleen van toepassing wanneer Windows-verificatie is ingeschakeld voor uw website of toepassing.

Configuratie onder IIS 7.0 en 7.5

In de standaardinstallatie van IIS 7.0 is niet de service voor rollen van Windows-verificatie opgenomen. Als u Windows-verificatie wilt gebruiken onder IIS, moet u de service voor rollen installeren, anonieme verificatie voor uw website of toepassing uitschakelen, en vervolgens Windows-verificatie voor de site of toepassing inschakelen.

Opmerking Nadat u de service voor rollen hebt geïnstalleerd, worden de volgende configuratie-instellingen door IIS 7.0 vastgelegd in het bestand ApplicationHost.config.
<windowsAuthentication enabled="false" />

Uitgebreide beveiliging voor Windows-verificatie inschakelen voor IIS 7.5

 1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Beheer van Internet Information Services (IIS).
 2. Vouw in het deelvenster Verbindingen de servernaam uit, vouw Sites uit en selecteer de site, toepassing of webservice waarvoor u Uitgebreide beveiliging voor Windows-verificatie wilt inschakelen.
 3. Blader naar de sectie Beveiliging in het beginvenster en dubbelklik op Verificatie.
 4. Selecteer in het deelvenster Verificatie op de optie Windows-verificatie.
 5. Klik op Inschakelen in het deelvenster Acties.
 6. Klik op Geavanceerde instellingen in het deelvenster Acties.
 7. Wanneer het dialoogvenster Geavanceerde instellingen wordt weergegeven, selecteert u een van de volgende opties in het menu Uitgebreide beveiliging:
  • Selecteer Accepteren als u uitgebreide beveiliging wilt inschakelen en tegelijkertijd down-level-ondersteuning wilt bieden voor clients die uitgebreide beveiliging niet ondersteunen.
  • Selecteer Vereist als u uitgebreide beveiliging wilt inschakelen zonder down-level-ondersteuning te bieden.
 8. Klik op OK om het dialoogvenster Geavanceerde instellingen te sluiten.

Uitgebreide beveiliging voor Windows-verificatie inschakelen voor IIS 7.0

Beheer van Internet Information Services (IIS) Manager voor IIS 7.0 beschikt niet over de opties om wijzigingen aan te brengen in Uitgebreide beveiliging. Daarom moeten wijzigingen worden aangebracht met behulp van het configuratievoorbeeld of de scripts die verderop in dit artikel worden getoond.

Configuratie

Kenmerk
Het element <extendedProtection> kan in het bestand ApplicationHost.config worden geconfigureerd op siteniveau, toepassingsniveau of virtuele mapniveau.
KenmerkBeschrijving
flagsHet optionele kenmerk flags.

Geeft de aanvullende instellingen voor gedrag voor uitgebreide beveiliging aan.

Het kenmerk flags kan een combinatie van de waarden in de volgende tabel zijn. De standaardwaarde is None.
tokenCheckingHet optionele kenmerk enum.

Geeft het gedrag aan voor de controle van kanaalbindingsinformatie.

Het kenmerk tokenChecking kan een van de waarden in de volgende tabel zijn. De standaardwaarde is None.
Met het kenmerk flags (vlaggen) wordt aanvullend gedrag voor uitgebreide beveiliging geconfigureerd. De mogelijke vlaggen zijn als volgt.
NaamBeschrijving
GeenDeze vlag geeft aan dat er geen aanvullend gedrag is ingeschakeld voor uitgebreide beveiliging. (Er wordt bijvoorbeeld geen proxyserver gebruikt en SPN-controle is ingeschakeld en vereist FQDN's.)

De numerieke waarde is 0.
ProxyDeze vlag geeft aan dat een deel van het communicatiepad via een proxy zal gaan of dat de client rechtstreeks verbinding maakt met de doelserver via HTTP.

De numerieke waarde is 1.
NoServiceNameCheckDeze vlag geeft aan dat SPN-controle is uitgeschakeld. Deze vlag mag niet worden gebruikt in scenario's waarin alleen SPN's worden gecontroleerd.

De numerieke waarde is 2.
AllowDotlessSpnDeze vlag geeft aan dat het voor SPN's niet vereist is om een FQDN te zijn.

Opmerking Het instellen van deze vlag is geen beveiligd scenario, omdat niet op FQDN gebaseerde namen kwetsbaar zijn voor naamomzettingsaanvallen. Deze instelling wordt niet aanbevolen omdat klanten hiermee mogelijk aan risico's worden blootgesteld.

De numerieke waarde is 4.
ProxyCohostingDeze vlag geeft aan dat het communicatiepad van client naar server alleen HTTP gebruikt. Geen onderdeel van het communicatiepad zal SSL gebruiken en SPN-controle wordt gebruikt.

Opmerking Als u deze vlag opgeeft, moet u ook de vlag Proxy opgeven.

De numerieke waarde is 32.
Door het kenmerk tokenChecking wordt het gedrag voor de controle van kanaalbindingstokens geconfigureerd. De mogelijke waarden voor dit kenmerk zijn als volgt.
NaamBeschrijving
GeenDeze waarde geeft aan dat door IIS geen controle van kanaalbindingstokens wordt uitgevoerd. Deze instelling simuleert het gedrag dat vóór de uitgebreide beveiliging bestond.

De numerieke waarde is 0.
Allow(Toestaan) Deze waarde geeft aan dat controle van kanaalbindingstokens is ingeschakeld, maar niet verplicht is. Deze instelling maakt het mogelijk dat communicatie met clients die uitgebreide beveiliging ondersteunen door de functie worden beveiligd, maar ondersteunt ook clients die geen gebruik kunnen maken van uitgebreide beveiliging.

De numerieke waarde is 1.
Require(Vereisen) Deze waarde geeft aan dat controle van kanaalbindingstokens verplicht is. Deze instelling biedt geen ondersteuning voor clients die geen uitgebreide beveiliging ondersteunen.

De numerieke waarde is 2.
Onderliggende elementen
ElementBeschrijving
spnVoegt een SPN toe aan de verzameling.
clearSpnsWist de verzameling van SPN's.
removeSpnVerwijdert een SPN uit verzameling.

Configuratievoorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt een <extendedProtection>-element weergegeven waarin het inschakelen van Windows-verificatie met uitgebreide beveiliging voor de standaardwebsite wordt getoond. In het voorbeeld worden twee SPN-vermeldingen aan de verzameling SPN's toegevoegd.
<location path="Default Web Site">  <system.webServer>   <security>     <authentication>      <windowsAuthentication enabled="true">        <extendedProtection tokenChecking="Allow" flags="None">         <spn name="HTTP/www.contoso.com" />         <spn name="HTTP/contoso.com" />        </extendedProtection>      </windowsAuthentication>     </authentication>   </security>  </system.webServer></location>

Voorbeeldcode

In de volgende voorbeelden wordt getoond hoe Windows-verificatie met uitgebreide beveiliging wordt ingeschakeld voor de standaardwebsite en hoe twee SPN's aan de verzameling worden toegevoegd.
AppCmd.exe

appcmd.exe set config "Default Web Site" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /enabled:"True" /commit:apphostappcmd.exe set config "Default Web Site" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /extendedProtection.tokenChecking:"Allow" /extendedProtection.flags:"None" /commit:apphostappcmd.exe set config "Default Web Site" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /+"extendedProtection.[name='HTTP/www.contoso.com']" /commit:apphostappcmd.exe set config "Default Web Site" -section:system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication /+"extendedProtection.[name='HTTP/contoso.com']" /commit:apphost
Opmerking U moet de parameter commit instellen op APPHOST als u AppCmd.exe gebruikt om deze instellingen te configureren. Met deze instelling worden de configuratie-instellingen vastgelegd op de juiste locatiesectie in het bestand ApplicationHost.config.
C#

using System;using System.Text;using Microsoft.Web.Administration;internal static class Sample{  private static void Main()  {   using (ServerManager serverManager = new ServerManager())   {     Configuration config = serverManager.GetApplicationHostConfiguration();     ConfigurationSection windowsAuthenticationSection = config.GetSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "Default Web Site");     windowsAuthenticationSection["enabled"] = true;     ConfigurationElement extendedProtectionElement = windowsAuthenticationSection.GetChildElement("extendedProtection");     extendedProtectionElement["tokenChecking"] = @"Allow";     extendedProtectionElement["flags"] = @"None";     ConfigurationElementCollection extendedProtectionCollection = extendedProtectionElement.GetCollection();     ConfigurationElement spnElement = extendedProtectionCollection.CreateElement("spn");     spnElement["name"] = @"HTTP/www.contoso.com";     extendedProtectionCollection.Add(spnElement);     ConfigurationElement spnElement1 = extendedProtectionCollection.CreateElement("spn");     spnElement1["name"] = @"HTTP/contoso.com";     extendedProtectionCollection.Add(spnElement1);     serverManager.CommitChanges();   }  }}

Visual Basic .NET

Imports SystemImports System.TextImports Microsoft.Web.AdministrationModule Sample  Sub Main()   Dim serverManager As ServerManager = New ServerManager   Dim config As Configuration = serverManager.GetApplicationHostConfiguration   Dim windowsAuthenticationSection As ConfigurationSection = config.GetSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "Default Web Site")   windowsAuthenticationSection("enabled") = True   Dim extendedProtectionElement As ConfigurationElement = windowsAuthenticationSection.GetChildElement("extendedProtection")   extendedProtectionElement("tokenChecking") = "Allow"   extendedProtectionElement("flags") = "None"   Dim extendedProtectionCollection As ConfigurationElementCollection = extendedProtectionElement.GetCollection   Dim spnElement As ConfigurationElement = extendedProtectionCollection.CreateElement("spn")   spnElement("name") = "HTTP/www.contoso.com"   extendedProtectionCollection.Add(spnElement)   Dim spnElement1 As ConfigurationElement = extendedProtectionCollection.CreateElement("spn")   spnElement1("name") = "HTTP/contoso.com"   extendedProtectionCollection.Add(spnElement1)   serverManager.CommitChanges()  End SubEnd Module

JavaScript

var adminManager = new ActiveXObject('Microsoft.ApplicationHost.WritableAdminManager');adminManager.CommitPath = "MACHINE/WEBROOT/APPHOST";var windowsAuthenticationSection = adminManager.GetAdminSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "MACHINE/WEBROOT/APPHOST/Default Web Site");windowsAuthenticationSection.Properties.Item("enabled").Value = true;var extendedProtectionElement = windowsAuthenticationSection.ChildElements.Item("extendedProtection");extendedProtectionElement.Properties.Item("tokenChecking").Value = "Allow";extendedProtectionElement.Properties.Item("flags").Value = "None";var extendedProtectionCollection = extendedProtectionElement.Collection;var spnElement = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn");spnElement.Properties.Item("name").Value = "HTTP/www.contoso.com";extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement);var spnElement1 = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn");spnElement1.Properties.Item("name").Value = "HTTP/contoso.com";extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement1);adminManager.CommitChanges();

VBScript

Set adminManager = createObject("Microsoft.ApplicationHost.WritableAdminManager")adminManager.CommitPath = "MACHINE/WEBROOT/APPHOST"Set windowsAuthenticationSection = adminManager.GetAdminSection("system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication", "MACHINE/WEBROOT/APPHOST/Default Web Site")windowsAuthenticationSection.Properties.Item("enabled").Value = TrueSet extendedProtectionElement = windowsAuthenticationSection.ChildElements.Item("extendedProtection")extendedProtectionElement.Properties.Item("tokenChecking").Value = "Allow"extendedProtectionElement.Properties.Item("flags").Value = "None"Set extendedProtectionCollection = extendedProtectionElement.CollectionSet spnElement = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn")spnElement.Properties.Item("name").Value = "HTTP/www.contoso.com"extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement)Set spnElement1 = extendedProtectionCollection.CreateNewElement("spn")spnElement1.Properties.Item("name").Value = "HTTP/contoso.com"extendedProtectionCollection.AddElement(spnElement1)adminManager.CommitChanges()

Configuratie onder IIS 6.0

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows XP

In IIS 6.0 kan Uitgebreide beveiliging voor verificatie worden geconfigureerd door de volgende registersleutels in te stellen.
Registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\tokenChecking
Toegestane waarden: 0 (Geen), 1 (Toestaan), 2 (Vereisen)
Gegevenstype:DWORD
Standaardinstelling: 0
NaamBeschrijving
GeenDeze waarde geeft aan dat door IIS geen controle van kanaalbindingstokens wordt uitgevoerd. Deze instelling simuleert het gedrag dat vóór de uitgebreide beveiliging bestond.

De numerieke waarde is 0.
Allow(Toestaan) Deze waarde geeft aan dat controle van kanaalbindingstokens is ingeschakeld, maar niet verplicht is. Deze instelling maakt het mogelijk dat communicatie met clients die uitgebreide beveiliging ondersteunen door de functie worden beveiligd, maar ondersteunt ook clients die geen gebruik kunnen maken van uitgebreide beveiliging.

De numerieke waarde is 1.
Require(Vereisen) Deze waarde geeft aan dat controle van kanaalbindingstokens verplicht is. Deze instelling biedt geen ondersteuning voor clients die geen uitgebreide beveiliging ondersteunen.

De numerieke waarde is 2.
Registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\flags
Toegestane waarden: 0 (none), 1 (proxy), 2 (NoServiceNameCheck), 4 (AllowDotlessSpn), 32 (ProxyCohosting)
Gegevenstype:DWORD
Standaardinstelling: 0
NaamBeschrijving
GeenDeze vlag geeft aan dat er geen aanvullend gedrag is ingeschakeld voor uitgebreide beveiliging. (Er wordt bijvoorbeeld geen proxyserver gebruikt.)

De numerieke waarde is 0.
ProxyDeze vlag geeft aan dat een deel van het communicatiepad via een proxy zal gaan. Als de client rechtstreeks verbinding maakt met de doelserver over HTTP, moeten zowel Proxy als ProxyCoHosting zijn ingeschakeld.

De numerieke waarde is 1.
NoServiceNameCheckDeze vlag geeft aan dat SPN-controle is uitgeschakeld. Deze vlag mag niet worden gebruikt in scenario's waarin alleen SPN's worden gecontroleerd.

De numerieke waarde is 2.
AllowDotlessSpnDeze vlag geeft aan dat het voor SPN's niet vereist is om een FQDN te zijn. Als deze vlag wordt ingesteld, zijn op NetBIOS gebaseerde SPN's toegestaan.

Opmerking Het instellen van deze vlag is geen beveiligd scenario, omdat niet op FQDN gebaseerde namen kwetsbaar zijn voor naamomzettingsaanvallen. Deze instelling wordt niet aanbevolen omdat klanten hiermee mogelijk aan risico's worden blootgesteld.

De numerieke waarde is 4.
ProxyCohostingDeze vlag geeft aan dat het communicatiepad van client naar server alleen HTTP gebruikt. Geen onderdeel van het communicatiepad zal SSL gebruiken en SPN-controle wordt gebruikt. Schakel dit ook in als zowel beveiligd als niet-beveiligd verkeer dat via de proxy wordt verzonden met succes moet worden geverifieerd.

Opmerking Als u deze vlag opgeeft, moet u ook de vlag Proxy opgeven.

De numerieke waarde is 32.
Registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\spns
Toegestane waarden: <strings>
Gegevenstype:MULTI_SZ
Standaardinstelling: leeg
Voer de onderstaande procedure uit om deze registersleutels in te stellen:
 1. Start de Register-editor. Klik hiertoe op Start en op Uitvoeren. Typ regedit en klik op OK.
 2. Zoek de volgende registersubsleutel en klik op deze sleutel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters\extendedProtection\
 3. Controleer of de registerwaarden
  tokenChecking
  ,
  Flags
  en
  spns
  aanwezig zijn.

  Als deze registerwaarden nog niet bestaan, voert u de volgende stappen uit om deze te maken:
  1. Selecteer de registersubsleutel die in stap 2 wordt vermeld, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde.
  2. Typ tokenChecking en druk op Enter.
  3. Selecteer de registersubsleutel die in stap 2 wordt vermeld, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde.
  4. Typ flags en druk op Enter.
  5. Selecteer de registersubsleutel die in stap 2 wordt vermeld, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op MULTI_SZ-waarde.
  6. Typ spns en druk op Enter.
 4. Klik om de registerwaarde tokenChecking te selecteren.
 5. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 6. Typ de gewenste waarde in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 7. Klik om de registerwaarde flags te selecteren.
 8. Typ de gewenste waarde in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 9. Klik om de registerwaarde spns te selecteren.
 10. Voer in het vak Waardegegevens een geschikte spn in en klik op OK.
 11. Sluit de Register-editor af.
Ga voor meer informatie over de functie Uitgebreide beveiliging voor verificatie en over het inschakelen van deze functie nadat deze update is geïnstalleerd naar de volgende Microsoft-website: Ga voor meer informatie over IIS naar de volgende Microsoft-website:Geïntegreerde Windows-verificatie met uitgebreide beveiligingService Principal Names

Informatie over de update

Vereisten voor Windows Server2003

Voor deze update is een correcte installatie van Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) vereist. In sommige gevallen kunnen er binaire bestanden van Service Pack 1 (SP1) zijn geïnstalleerd op een computer waarop voor het overige SP2 wordt uitgevoerd. Als u deze update op zo'n computer installeert, kan een IIS-fout ontstaan waardoor de server voor alle aanvragen het foutbericht '503 Service niet beschikbaar' geeft. U kunt vaststellen of de server de juiste SP2-binaire bestanden voor IIS bevat door te controleren of de versienummers van uw bestanden gelijk zijn aan of later zijn dan de versienummers in de onderstaande tabel.
File nameFile versionFile sizeDatePlatformSP requirement
Adrot.dll6.0.3790.395958,88017-Feb-2007x86SP2
Adsiis.dll6.0.3790.3959291,32817-Feb-2007x86SP2
Asp.dll6.0.3790.3959388,09617-Feb-2007x86SP2
Browscap.dll6.0.3790.395947,10417-Feb-2007x86SP2
Certobj.dll6.0.3790.395982,43217-Feb-2007x86SP2
Coadmin.dll6.0.3790.395964,00017-Feb-2007x86SP2
Controt.dll6.0.3790.395933,79217-Feb-2007x86SP2
Davcdata.exe6.0.3790.395927,13617-Feb-2007x86SP2
Davcprox.dll6.0.3790.39596,65617-Feb-2007x86SP2
Gzip.dll6.0.3790.395925,60017-Feb-2007x86SP2
Httpext.dll6.0.3790.3959241,66417-Feb-2007x86SP2
Httpmib.dll6.0.3790.395918,94417-Feb-2007x86SP2
Httpodbc.dll6.0.3790.395948,64017-Feb-2007x86SP2
Iisadmin.dll6.0.3790.395921,50417-Feb-2007x86SP2
Iiscfg.dll6.0.3790.39591,133,05617-Feb-2007x86SP2
Iisclex4.dll6.0.3790.062,97618-Feb-2007x86SP2
Iisext.dll6.0.3790.395982,94417-Feb-2007x86SP2
Iislog.dll6.0.3790.395976,28817-Feb-2007x86SP2
Iisres.dll6.0.3790.3959122,88017-Feb-2007x86SP2
Iisrstas.exe6.0.3790.395928,16017-Feb-2007x86SP2
Iisui.dll6.0.3790.3959217,08817-Feb-2007x86SP2
Iisuiobj.dll6.0.3790.395968,60817-Feb-2007x86SP2
Iisutil.dll6.0.3790.3959167,93617-Feb-2007x86SP2
Iisw3adm.dll6.0.3790.3959216,57617-Feb-2007x86SP2
Iiswmi.dll6.0.3790.3959194,56017-Feb-2007x86SP2
Inetinfo.exe6.0.3790.395914,33617-Feb-2007x86SP2
Inetmgr.dll6.0.3790.39591,058,30417-Feb-2007x86SP2
Inetmgr.exe6.0.3790.395919,45617-Feb-2007x86SP2
Infocomm.dll6.0.3790.3959235,52017-Feb-2007x86SP2
Isapips.dll6.0.3790.39598,19217-Feb-2007x86SP2
Isatq.dll6.0.3790.395952,73617-Feb-2007x86SP2
Iscomlog.dll6.0.3790.395919,45617-Feb-2007x86SP2
Logscrpt.dll6.0.3790.395925,60017-Feb-2007x86SP2
Lonsint.dll6.0.3790.395913,31217-Feb-2007x86SP2
Metadata.dll6.0.3790.3959234,49617-Feb-2007x86SP2
Nextlink.dll6.0.3790.395961,44017-Feb-2007x86SP2
Nntpadm.dll6.0.3790.3959187,39217-Feb-2007x86SP2
Nntpsnap.dll6.0.3728.02,663,42417-Feb-2007x86SP2
Rpcref.dll6.0.3790.39594,09617-Feb-2007x86SP2
Seo.dll6.0.3790.3959219,13617-Feb-2007x86SP2
Smtpadm.dll6.0.3790.3959179,20017-Feb-2007x86SP2
Smtpsnap.dll6.0.3728.02,086,40017-Feb-2007x86SP2
Ssinc.dll6.0.3790.395924,06417-Feb-2007x86SP2
Svcext.dll6.0.3790.395944,54417-Feb-2007x86SP2
Uihelper.dll6.0.3790.3959114,17617-Feb-2007x86SP2
Urlauth.dll6.0.3790.395915,36017-Feb-2007x86SP2
W3cache.dll6.0.3790.395919,45617-Feb-2007x86SP2
W3comlog.dll6.0.3790.395910,75217-Feb-2007x86SP2
W3core.dll6.0.3790.3959349,69617-Feb-2007x86SP2
W3ctrlps.dll6.0.3790.39596,14417-Feb-2007x86SP2
W3ctrs.dll6.0.3790.395924,06417-Feb-2007x86SP2
W3dt.dll6.0.3790.395939,42417-Feb-2007x86SP2
W3ext.dll6.0.3790.395992,67217-Feb-2007x86SP2
W3isapi.dll6.0.3790.395962,46417-Feb-2007x86SP2
W3tp.dll6.0.3790.395913,31217-Feb-2007x86SP2
W3wp.exe6.0.3790.39597,16817-Feb-2007x86SP2
Wam.dll6.0.3790.395923,04017-Feb-2007x86SP2
Wamps.dll6.0.3790.39596,65617-Feb-2007x86SP2
Wamreg.dll6.0.3790.395955,80817-Feb-2007x86SP2

Bekende problemen

 • Windows Server 2003

  Deze update is uitgebracht op 9 maart 2010 en voorziet in een extra controle waarbij er wordt nagegaan of het IIS 6-systeem op een computer waarop Windows Server 2003 SP2 wordt uitgevoerd binaire bestanden uit de SP1-versie bevat. Als dergelijke binaire bestanden worden gevonden, wordt deze update afgesloten met een foutbericht. U kunt dit probleem verhelpen door de SP2-update opnieuw op uw computers toe te passen en door vervolgens dit pakket te installeren nadat u SP2 opnieuw hebt geïnstalleerd.

  De oorspronkelijke versie van de beveiligingsupdate, die vóór 9 maart 2010 is uitgebracht, kan er de oorzaak van zijn dat ISS-groepen van toepassingen niet worden gestart onder installaties van Windows Server 2003 SP2 waarbij IIS 6 mogelijk binaire bestanden uit SP1 bevat. In het systeemlogboek wordt in een dergelijk geval het volgende foutbericht weergegeven wanneer de IIS-service wordt gestart:
  Gebeurtenis-id 1009, beschrijving: Een proces voor de groep toepassingen DefaultAppPool is onverwacht beëindigd. De proces-id is '1234'.
  Klik voor meer informatie over dit bekende probleem op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  2009746 Internet Information Services 6.0 werkt mogelijk niet correct nadat KB973917 is geïnstalleerd (Het Engels)
  Het is raadzaam om de sectie Vereisten voor Windows Server 2003 door te nemen als uw computer niet van een schone Windows Server 2003 SP2-installatie is voorzien.

  Als de IIS-installatie op uw computer gebruikmaakt van een configuratie waarin zowel binaire bestanden uit SP1 als uit SP2 aanwezig zijn, wordt deze update met ingang van 16 december 2009 niet langer aangeboden wanneer u gebruikmaakt van Automatische updates. Het is raadzaam om het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel door te nemen voor de volgende stappen die moeten worden uitgevoerd, zodat u zeker weet dat de computer is voorbereid voor het toepassen van deze update.
  2009746 Internet Information Services 6.0 werkt mogelijk niet correct nadat KB973917 is geïnstalleerd (Het Engels)
 • Windows Server 2003 en Windows Server 2008

  Deze update is op 9 maart 2010 opnieuw uitgebracht. Deze opnieuw uitgebrachte update vervangt de gehele oorspronkelijke versie. Als u deze nieuw versie installeert, wordt de oorspronkelijke versie verwijderd en door de nieuwe versie vervangen. Het verwijderen van de versie van 9 maart van deze update leidt er toe dat Uitgebreide beveiliging voor de IIS-functionaliteit wordt verwijderd.
Bestandsgegevens
Met de Engelse (VS) versie van dit updatepakket worden de bestanden geïnstalleerd met de kenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in uw lokale tijd, waarbij rekening is gehouden met de zomer- of wintertijd. De datums en tijden kunnen veranderen wanneer u bepaalde acties op de bestanden uitvoert.

Informatie over bestanden in Windows XP en Windows Server 2003

 • De bestanden die van toepassing zijn op een specifieke mijlpaal (RTM, SPn) en servicestructuur (QFE, GDR), worden vermeld in de kolommen SP-vereiste en Servicestructuur.
 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. QFE-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de grootschalig beschikbaar gestelde oplossingen.
 • Naast de bestanden die in deze tabellen worden vermeld, wordt door deze software-update een beveiligingscatalogusbestand (KB-nummer.cat) geïnstalleerd. Dit bestand is ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2003 en voor Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Http.sys5.2.3790.4616562,17618-Feb-201019:57x64SP2SP2GDR
Httpapi.dll5.2.3790.461637,37618-Feb-201019:57x64SP2SP2GDR
Strmfilt.dll6.0.3790.4647134,65618-Feb-201019:57x64SP2SP2GDR
W3core.dll6.0.3790.4667547,32818-Feb-201019:57x64SP2SP2GDR
W3dt.dll6.0.3790.466758,88018-Feb-201019:57x64SP2SP2GDR
W3isapi.dll6.0.3790.466784,99218-Feb-201019:57x64SP2SP2GDR
Whttpapi.dll5.2.3790.461625,08818-Feb-201019:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wstrmfilt.dll6.0.3790.464786,52818-Feb-201019:57x86SP2SP2GDR\WOW
Ww3core.dll6.0.3790.4667350,72018-Feb-201019:57x86SP2SP2GDR\WOW
Ww3dt.dll6.0.3790.466739,42418-Feb-201019:57x86SP2SP2GDR\WOW
Ww3isapi.dll6.0.3790.466762,97618-Feb-201019:57x86SP2SP2GDR\WOW
Http.sys5.2.3790.4616567,80818-Feb-201019:53x64SP2SP2QFE
Httpapi.dll5.2.3790.461637,37618-Feb-201019:53x64SP2SP2QFE
Strmfilt.dll6.0.3790.4647134,65618-Feb-201019:53x64SP2SP2QFE
W3core.dll6.0.3790.4667547,32818-Feb-201019:53x64SP2SP2QFE
W3dt.dll6.0.3790.466758,88018-Feb-201019:53x64SP2SP2QFE
W3isapi.dll6.0.3790.466784,99218-Feb-201019:53x64SP2SP2QFE
Whttpapi.dll5.2.3790.461625,08818-Feb-201019:53x86SP2SP2QFE\WOW
Wstrmfilt.dll6.0.3790.464786,52818-Feb-201019:53x86SP2SP2QFE\WOW
Ww3core.dll6.0.3790.4667351,23218-Feb-201019:53x86SP2SP2QFE\WOW
Ww3dt.dll6.0.3790.466739,42418-Feb-201019:53x86SP2SP2QFE\WOW
Ww3isapi.dll6.0.3790.466762,97618-Feb-201019:53x86SP2SP2QFE\WOW

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Http.sys5.2.3790.4616292,86406-Nov-200912:54x86SP2SP2GDR
Httpapi.dll5.2.3790.461625,08811-Nov-200905:09x86SP2SP2GDR
Strmfilt.dll6.0.3790.464786,52811-Jan-201010:23x86SP2SP2GDR
W3core.dll6.0.3790.4667350,72018-Feb-201005:31x86SP2SP2GDR
W3dt.dll6.0.3790.466739,42418-Feb-201005:31x86SP2SP2GDR
W3isapi.dll6.0.3790.466762,97618-Feb-201005:31x86SP2SP2GDR
Http.sys5.2.3790.4616294,91206-Nov-200911:46x86SP2SP2QFE
Httpapi.dll5.2.3790.461625,08811-Nov-200905:51x86SP2SP2QFE
Strmfilt.dll6.0.3790.464786,52811-Jan-201009:36x86SP2SP2QFE
W3core.dll6.0.3790.4667351,23218-Feb-201005:50x86SP2SP2QFE
W3dt.dll6.0.3790.466739,42418-Feb-201005:50x86SP2SP2QFE
W3isapi.dll6.0.3790.466762,97618-Feb-201005:50x86SP2SP2QFE

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Http.sys5.2.3790.4616806,91218-Feb-201019:57IA-64SP2SP2GDR
Httpapi.dll5.2.3790.461669,63218-Feb-201019:57IA-64SP2SP2GDR
Strmfilt.dll6.0.3790.4647254,97618-Feb-201019:57IA-64SP2SP2GDR
W3core.dll6.0.3790.46671,066,49618-Feb-201019:57IA-64SP2SP2GDR
W3dt.dll6.0.3790.466787,04018-Feb-201019:57IA-64SP2SP2GDR
W3isapi.dll6.0.3790.4667121,85618-Feb-201019:57IA-64SP2SP2GDR
Whttpapi.dll5.2.3790.461625,08818-Feb-201019:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wstrmfilt.dll6.0.3790.464786,52818-Feb-201019:57x86SP2SP2GDR\WOW
Ww3core.dll6.0.3790.4667350,72018-Feb-201019:57x86SP2SP2GDR\WOW
Ww3dt.dll6.0.3790.466739,42418-Feb-201019:57x86SP2SP2GDR\WOW
Ww3isapi.dll6.0.3790.466762,97618-Feb-201019:57x86SP2SP2GDR\WOW
Http.sys5.2.3790.4616815,10418-Feb-201019:51IA-64SP2SP2QFE
Httpapi.dll5.2.3790.461669,63218-Feb-201019:51IA-64SP2SP2QFE
Strmfilt.dll6.0.3790.4647254,97618-Feb-201019:51IA-64SP2SP2QFE
W3core.dll6.0.3790.46671,067,00818-Feb-201019:51IA-64SP2SP2QFE
W3dt.dll6.0.3790.466787,04018-Feb-201019:51IA-64SP2SP2QFE
W3isapi.dll6.0.3790.4667121,85618-Feb-201019:51IA-64SP2SP2QFE
Whttpapi.dll5.2.3790.461625,08818-Feb-201019:51x86SP2SP2QFE\WOW
Wstrmfilt.dll6.0.3790.464786,52818-Feb-201019:51x86SP2SP2QFE\WOW
Ww3core.dll6.0.3790.4667351,23218-Feb-201019:51x86SP2SP2QFE\WOW
Ww3dt.dll6.0.3790.466739,42418-Feb-201019:51x86SP2SP2QFE\WOW
Ww3isapi.dll6.0.3790.466762,97618-Feb-201019:51x86SP2SP2QFE\WOW

Bestandsinformatie voor Windows Vista en Windows Server 2008

 • Of bestanden betrekking hebben op een specifiek product, specifieke mijlpaal (RTM, SPn) of specifieke servicestructuur (LDR, GDR), kunt u controleren aan de hand van het nummer van de bestandsversie in de volgende tabel:
  VersieProductMijlpaalServicestructuur
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 en Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 en Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 is geïntegreerd in de oorspronkelijke release van Windows Server 2008. RTM-mijlpaalbestanden hebben daarom uitsluitend betrekking op Windows Vista. RTM-mijlpaalbestanden zijn te herkennen aan het versienummer 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de wijdverbreid beschikbaar gestelde oplossingen.
 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die voor elke omgeving zijn geïnstalleerd, vindt u in een afzonderlijke lijst. MUM- en MANIFEST-bestanden zijn, met de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.CAT), van cruciaal belang voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdeel. De beveiligingscatalogusbestanden (waarvan de kenmerken niet worden vermeld) hebben een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Vista en Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6000.1702231,23220-Feb-201023:51x86
Httpapi.dll6.0.6000.2122731,23220-Feb-201023:31x86
Httpapi.dll6.0.6001.1842831,23220-Feb-201023:37x86
Httpapi.dll6.0.6001.2263831,23220-Feb-201023:29x86
Httpapi.dll6.0.6002.1821030,72020-Feb-201023:05x86
Httpapi.dll6.0.6002.2234330,72020-Feb-201023:08x86
Http.sys6.0.6000.17022396,80020-Feb-201021:30x86
Http.sys6.0.6000.21227398,84820-Feb-201021:16x86
Http.sys6.0.6001.18428411,13620-Feb-201021:18x86
Http.sys6.0.6001.22638411,13620-Feb-201021:20x86
Http.sys6.0.6002.18210411,64820-Feb-201020:53x86
Http.sys6.0.6002.22343411,64820-Feb-201021:06x86
Authsspi.dll7.0.6000.1702236,35220-Feb-201023:50x86
Authsspi.dll7.0.6000.2122736,35220-Feb-201023:30x86
Authsspi.dll7.0.6001.1842843,52020-Feb-201023:35x86
Authsspi.dll7.0.6001.2263843,52020-Feb-201023:27x86
Authsspi.dll7.0.6002.1821043,52020-Feb-201023:04x86
Authsspi.dll7.0.6002.2234343,52020-Feb-201023:07x86
Hwebcore.dll7.0.6000.1702212,28820-Feb-201023:51x86
Iiscore.dll7.0.6000.17022164,86420-Feb-201023:52x86
Iisstart.htmNot Applicable68901-Apr-200916:01Not Applicable
W3dt.dll7.0.6000.1702223,55220-Feb-201023:55x86
Welcome.pngNot Applicable184,94601-Apr-200916:01Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6000.2122712,28820-Feb-201023:31x86
Iiscore.dll7.0.6000.21227164,86420-Feb-201023:31x86
Iisstart.htmNot Applicable68901-Apr-200916:01Not Applicable
W3dt.dll7.0.6000.2122723,55220-Feb-201023:36x86
Welcome.pngNot Applicable184,94601-Apr-200916:01Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6001.1835912,80009-Nov-200913:20x86
Iiscore.dll7.0.6001.18428189,95220-Feb-201023:37x86
Iisstart.htmNot Applicable68927-Mar-200908:27Not Applicable
W3dt.dll7.0.6001.1842823,55220-Feb-201023:40x86
Welcome.pngNot Applicable184,94627-Mar-200908:27Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6001.2263812,80020-Feb-201023:29x86
Iiscore.dll7.0.6001.22638190,97620-Feb-201023:29x86
Iisstart.htmNot Applicable68901-Apr-200918:56Not Applicable
W3dt.dll7.0.6001.2263823,55220-Feb-201023:31x86
Welcome.pngNot Applicable184,94601-Apr-200918:56Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6002.1813912,80009-Nov-200912:30x86
Iiscore.dll7.0.6002.18210190,97620-Feb-201023:05x86
Iisstart.htmNot Applicable68903-Apr-200920:42Not Applicable
W3dt.dll7.0.6002.1821023,55220-Feb-201023:07x86
Welcome.pngNot Applicable184,94603-Apr-200920:42Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6002.2234312,80020-Feb-201023:08x86
Iiscore.dll7.0.6002.22343190,97620-Feb-201023:08x86
Iisstart.htmNot Applicable68903-Apr-200920:49Not Applicable
W3dt.dll7.0.6002.2234323,55220-Feb-201023:12x86
Welcome.pngNot Applicable184,94603-Apr-200920:49Not Applicable
Isapi.dll7.0.6000.17022107,00820-Feb-201023:52x86
Isapi.dll7.0.6000.21227107,00820-Feb-201023:32x86
Isapi.dll7.0.6001.18428107,00820-Feb-201023:37x86
Isapi.dll7.0.6001.22638107,00820-Feb-201023:29x86
Isapi.dll7.0.6002.18210107,00820-Feb-201023:05x86
Isapi.dll7.0.6002.22343107,00820-Feb-201023:08x86
Admwprox.dll7.0.6000.1702251,20020-Feb-201023:50x86
Appcmd.exe7.0.6000.17022150,52820-Feb-201021:47x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65501-Apr-200915:58Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,68501-Apr-200915:58Not Applicable
Appobj.dll7.0.6000.17022297,47220-Feb-201023:50x86
Aspnetca.exe7.0.6000.17022178,17620-Feb-201021:47x86
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,89001-Apr-200915:58Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable27,01401-Apr-200915:58Not Applicable
Iismig.dll7.0.6000.17022128,51220-Feb-201023:55x86
Iisreg.dll7.0.6000.1702289,08820-Feb-201023:52x86
Iisres.dll7.0.6000.17022183,80820-Feb-201020:30x86
Iisreset.exe7.0.6000.1702214,84820-Feb-201021:46x86
Iisrstap.dll7.0.6000.170228,19220-Feb-201023:52x86
Iisrstas.exe7.0.6000.1702230,72020-Feb-201021:46x86
Iisrtl.dll7.0.6000.17022148,48020-Feb-201023:52x86
Iissetup.exe7.0.6000.17022195,07220-Feb-201021:47x86
Iissyspr.dll7.0.6000.1702231,23220-Feb-201023:52x86
Iisutil.dll7.0.6000.17022189,95220-Feb-201023:52x86
Iis_schema.xmlNot Applicable67,86821-Jul-200909:12Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6000.17022236,03220-Feb-201023:54x86
Rsca.dll7.0.6000.1702226,62420-Feb-201023:55x86
W3ctrlps.dll7.0.6000.170229,21620-Feb-201023:55x86
Wamregps.dll7.0.6000.1702210,75220-Feb-201023:55x86
Admwprox.dll7.0.6000.2122751,20020-Feb-201023:30x86
Appcmd.exe7.0.6000.21227150,52820-Feb-201021:31x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65401-Apr-200915:58Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,68501-Apr-200915:58Not Applicable
Appobj.dll7.0.6000.21227297,47220-Feb-201023:30x86
Aspnetca.exe7.0.6000.21227178,17620-Feb-201021:31x86
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,89001-Apr-200915:58Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable27,01401-Apr-200915:58Not Applicable
Iismig.dll7.0.6000.21227128,51220-Feb-201023:35x86
Iisreg.dll7.0.6000.2122789,08820-Feb-201023:31x86
Iisres.dll7.0.6000.21227183,80820-Feb-201020:21x86
Iisreset.exe7.0.6000.2122714,84820-Feb-201021:31x86
Iisrstap.dll7.0.6000.212278,19220-Feb-201023:31x86
Iisrstas.exe7.0.6000.2122730,72020-Feb-201021:31x86
Iisrtl.dll7.0.6000.21227148,48020-Feb-201023:31x86
Iissetup.exe7.0.6000.21227195,07220-Feb-201021:31x86
Iissyspr.dll7.0.6000.2122731,23220-Feb-201023:31x86
Iisutil.dll7.0.6000.21227189,95220-Feb-201023:31x86
Iis_schema.xmlNot Applicable67,86821-Jul-200909:12Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6000.21227236,03220-Feb-201023:34x86
Rsca.dll7.0.6000.2122726,62420-Feb-201023:35x86
W3ctrlps.dll7.0.6000.212279,21620-Feb-201023:35x86
Wamregps.dll7.0.6000.2122710,75220-Feb-201023:36x86
Admwprox.dll7.0.6001.1835951,71209-Nov-200913:18x86
Ahadmin.dll7.0.6001.1835927,13609-Nov-200913:18x86
Appcmd.exe7.0.6001.18359154,11209-Nov-200911:21x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65427-Mar-200908:24Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,98927-Mar-200908:24Not Applicable
Appobj.dll7.0.6001.18359311,29609-Nov-200913:18x86
Aspnetca.exe7.0.6001.18359182,78409-Nov-200911:22x86
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,78627-Mar-200908:24Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable26,97127-Mar-200908:24Not Applicable
Iismig.dll7.0.6001.18359209,40809-Nov-200913:23x86
Iisreg.dll7.0.6001.1835989,08809-Nov-200913:20x86
Iisres.dll7.0.6001.18359193,02409-Nov-200911:21x86
Iisreset.exe7.0.6001.1835914,84809-Nov-200911:21x86
Iisrstap.dll7.0.6001.183598,19209-Nov-200913:20x86
Iisrstas.exe7.0.6001.1835931,23209-Nov-200911:21x86
Iisrtl.dll7.0.6001.18359153,60009-Nov-200913:20x86
Iissetup.exe7.0.6001.18359228,86409-Nov-200911:22x86
Iissyspr.dll7.0.6001.1835959,39209-Nov-200913:20x86
Iisutil.dll7.0.6001.18359202,75209-Nov-200913:20x86
Iis_schema.xmlNot Applicable76,31811-Jul-200914:24Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6001.18359326,65609-Nov-200913:22x86
Redirection.configNot Applicable49027-Mar-200908:24Not Applicable
Rsca.dll7.0.6001.1835926,62409-Nov-200913:23x86
Rscaext.dll6.0.6001.1835938,91209-Nov-200913:23x86
Rscaext.xmlNot Applicable8,36327-Mar-200908:24Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6001.183599,21609-Nov-200913:23x86
Wamregps.dll7.0.6001.1835910,75209-Nov-200913:23x86
Admwprox.dll7.0.6001.2263851,71220-Feb-201023:26x86
Ahadmin.dll7.0.6001.2263827,13620-Feb-201023:26x86
Appcmd.exe7.0.6001.22638154,11220-Feb-201021:35x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65401-Apr-200918:54Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,98901-Apr-200918:54Not Applicable
Appobj.dll7.0.6001.22638311,80820-Feb-201023:26x86
Aspnetca.exe7.0.6001.22638182,78420-Feb-201021:35x86
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,78601-Apr-200918:55Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable26,94308-May-200908:10Not Applicable
Iismig.dll7.0.6001.22638209,40820-Feb-201023:31x86
Iisreg.dll7.0.6001.2263889,08820-Feb-201023:29x86
Iisres.dll7.0.6001.22638193,02420-Feb-201021:35x86
Iisreset.exe7.0.6001.2263814,84820-Feb-201021:35x86
Iisrstap.dll7.0.6001.226388,19220-Feb-201023:29x86
Iisrstas.exe7.0.6001.2263831,23220-Feb-201021:35x86
Iisrtl.dll7.0.6001.22638153,60020-Feb-201023:29x86
Iissetup.exe7.0.6001.22638228,86420-Feb-201021:35x86
Iissyspr.dll7.0.6001.2263859,39220-Feb-201023:29x86
Iisutil.dll7.0.6001.22638202,75220-Feb-201023:29x86
Iis_schema.xmlNot Applicable79,21320-Feb-201018:09Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6001.22638331,77620-Feb-201023:30x86
Redirection.configNot Applicable49001-Apr-200918:55Not Applicable
Rsca.dll7.0.6001.2263826,62420-Feb-201023:31x86
Rscaext.dll6.0.6001.2263838,91220-Feb-201023:31x86
Rscaext.xmlNot Applicable8,36301-Apr-200918:55Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6001.226389,21620-Feb-201023:31x86
Wamregps.dll7.0.6001.2263810,75220-Feb-201023:31x86
Admwprox.dll7.0.6002.1813951,71209-Nov-200912:28x86
Ahadmin.dll7.0.6002.1813927,13609-Nov-200912:28x86
Appcmd.exe7.0.6002.18139154,11209-Nov-200910:48x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65403-Apr-200920:37Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,99003-Apr-200920:37Not Applicable
Appobj.dll7.0.6002.18139311,80809-Nov-200912:28x86
Aspnetca.exe7.0.6002.18139182,78409-Nov-200910:49x86
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,78603-Apr-200920:38Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable27,14503-Apr-200920:38Not Applicable
Iismig.dll7.0.6002.18139209,40809-Nov-200912:32x86
Iisreg.dll7.0.6002.1813989,08809-Nov-200912:30x86
Iisres.dll7.0.6002.18139193,02409-Nov-200910:48x86
Iisreset.exe7.0.6002.1813914,84809-Nov-200910:48x86
Iisrstap.dll7.0.6002.181398,19209-Nov-200912:30x86
Iisrstas.exe7.0.6002.1813931,23209-Nov-200910:48x86
Iisrtl.dll7.0.6002.18139153,60009-Nov-200912:30x86
Iissetup.exe7.0.6002.18139228,86409-Nov-200910:49x86
Iissyspr.dll7.0.6002.1813959,39209-Nov-200912:30x86
Iisutil.dll7.0.6002.18139202,75209-Nov-200912:30x86
Iis_schema.xmlNot Applicable79,07810-Jul-200907:03Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6002.18139331,26409-Nov-200912:31x86
Redirection.configNot Applicable49003-Apr-200920:38Not Applicable
Rsca.dll7.0.6002.1813926,62409-Nov-200912:32x86
Rscaext.dll6.0.6002.1813938,91209-Nov-200912:32x86
Rscaext.xmlNot Applicable8,36303-Apr-200920:38Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6002.181399,21609-Nov-200912:32x86
Wamregps.dll7.0.6002.1813910,75209-Nov-200912:32x86
Admwprox.dll7.0.6002.2234351,71220-Feb-201023:06x86
Ahadmin.dll7.0.6002.2234327,13620-Feb-201023:07x86
Appcmd.exe7.0.6002.22343154,11220-Feb-201021:22x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65403-Apr-200920:43Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,99003-Apr-200920:43Not Applicable
Appobj.dll7.0.6002.22343311,80820-Feb-201023:07x86
Aspnetca.exe7.0.6002.22343182,78420-Feb-201021:22x86
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,80909-Feb-201009:17Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable27,10509-Feb-201009:17Not Applicable
Iismig.dll7.0.6002.22343209,40820-Feb-201023:11x86
Iisreg.dll7.0.6002.2234389,08820-Feb-201023:08x86
Iisres.dll7.0.6002.22343193,02420-Feb-201021:22x86
Iisreset.exe7.0.6002.2234314,84820-Feb-201021:21x86
Iisrstap.dll7.0.6002.223438,19220-Feb-201023:08x86
Iisrstas.exe7.0.6002.2234331,23220-Feb-201021:21x86
Iisrtl.dll7.0.6002.22343153,60020-Feb-201023:08x86
Iissetup.exe7.0.6002.22343228,86420-Feb-201021:22x86
Iissyspr.dll7.0.6002.2234359,39220-Feb-201023:08x86
Iisutil.dll7.0.6002.22343202,75220-Feb-201023:08x86
Iis_schema.xmlNot Applicable79,61020-Feb-201018:12Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6002.22343333,31220-Feb-201023:10x86
Redirection.configNot Applicable49003-Apr-200920:45Not Applicable
Rsca.dll7.0.6002.2234326,62420-Feb-201023:11x86
Rscaext.dll6.0.6002.2234338,91220-Feb-201023:11x86
Rscaext.xmlNot Applicable8,36303-Apr-200920:45Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6002.223439,21620-Feb-201023:12x86
Wamregps.dll7.0.6002.2234310,75220-Feb-201023:12x86
Nshhttp.dll6.0.6000.1702224,06420-Feb-201023:54x86
Nshhttp.dll6.0.6000.2122724,06420-Feb-201023:35x86
Nshhttp.dll6.0.6001.1842824,06420-Feb-201023:39x86
Nshhttp.dll6.0.6001.2263824,06420-Feb-201023:31x86
Nshhttp.dll6.0.6002.1821024,06420-Feb-201023:06x86
Nshhttp.dll6.0.6002.2234324,06420-Feb-201023:10x86
Iisw3adm.dll7.0.6000.17022322,56020-Feb-201023:52x86
W3tp.dll7.0.6000.1702215,36020-Feb-201023:55x86
W3wphost.dll7.0.6000.1702239,42420-Feb-201023:55x86
Wbhstipm.dll7.0.6000.1702225,08820-Feb-201023:55x86
Wbhst_pm.dll7.0.6000.1702222,01620-Feb-201023:55x86
Iisw3adm.dll7.0.6000.21227322,56020-Feb-201023:31x86
W3tp.dll7.0.6000.2122715,36020-Feb-201023:36x86
W3wphost.dll7.0.6000.2122739,42420-Feb-201023:36x86
Wbhstipm.dll7.0.6000.2122725,08820-Feb-201023:36x86
Wbhst_pm.dll7.0.6000.2122722,01620-Feb-201023:36x86
Iisw3adm.dll7.0.6001.18428371,71220-Feb-201023:37x86
W3tp.dll7.0.6001.1835915,87209-Nov-200913:23x86
W3wphost.dll7.0.6001.1835946,59209-Nov-200913:23x86
Wbhstipm.dll7.0.6001.1835924,06409-Nov-200913:23x86
Wbhst_pm.dll7.0.6001.1835922,52809-Nov-200913:23x86
Iisw3adm.dll7.0.6001.22638371,71220-Feb-201023:29x86
W3tp.dll7.0.6001.2263815,87220-Feb-201023:31x86
W3wphost.dll7.0.6001.2263846,59220-Feb-201023:31x86
Wbhstipm.dll7.0.6001.2263824,06420-Feb-201023:31x86
Wbhst_pm.dll7.0.6001.2263822,52820-Feb-201023:31x86
Iisw3adm.dll7.0.6002.18210373,76020-Feb-201023:05x86
W3tp.dll7.0.6002.1813915,87209-Nov-200912:32x86
W3wphost.dll7.0.6002.1813947,61609-Nov-200912:32x86
Wbhstipm.dll7.0.6002.1813924,06409-Nov-200912:32x86
Wbhst_pm.dll7.0.6002.1813922,52809-Nov-200912:32x86
Iisw3adm.dll7.0.6002.22343374,27220-Feb-201023:08x86
W3tp.dll7.0.6002.2234315,87220-Feb-201023:12x86
W3wphost.dll7.0.6002.2234348,12820-Feb-201023:12x86
Wbhstipm.dll7.0.6002.2234324,06420-Feb-201023:12x86
Wbhst_pm.dll7.0.6002.2234322,52820-Feb-201023:12x86

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Vista en Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6000.1702233,79221-Feb-201000:02x64
Httpapi.dll6.0.6000.2122733,79221-Feb-201005:45x64
Httpapi.dll6.0.6001.1842833,79220-Feb-201023:42x64
Httpapi.dll6.0.6001.2263833,79221-Feb-201000:05x64
Httpapi.dll6.0.6002.1821033,79220-Feb-201023:14x64
Httpapi.dll6.0.6002.2234333,79220-Feb-201023:10x64
Http.sys6.0.6000.17022604,16020-Feb-201021:50x64
Http.sys6.0.6000.21227603,64820-Feb-201021:49x64
Http.sys6.0.6001.18428610,30420-Feb-201021:40x64
Http.sys6.0.6001.22638609,79220-Feb-201021:46x64
Http.sys6.0.6002.18210620,03220-Feb-201021:30x64
Http.sys6.0.6002.22343620,03220-Feb-201021:20x64
Authsspi.dll7.0.6000.1702242,49620-Feb-201023:59x64
Authsspi.dll7.0.6000.2122742,49621-Feb-201005:42x64
Authsspi.dll7.0.6001.1842849,15220-Feb-201023:40x64
Authsspi.dll7.0.6001.2263849,15221-Feb-201000:03x64
Authsspi.dll7.0.6002.1821049,15220-Feb-201023:12x64
Authsspi.dll7.0.6002.2234349,15220-Feb-201023:08x64
Hwebcore.dll7.0.6000.1702214,33621-Feb-201000:02x64
Iiscore.dll7.0.6000.17022269,31221-Feb-201000:02x64
Iisstart.htmNot Applicable68902-Apr-200919:28Not Applicable
W3dt.dll7.0.6000.1702232,25621-Feb-201000:06x64
Welcome.pngNot Applicable184,94602-Apr-200919:28Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6000.2122714,33621-Feb-201005:45x64
Iiscore.dll7.0.6000.21227269,31221-Feb-201005:45x64
Iisstart.htmNot Applicable68901-Apr-200916:02Not Applicable
W3dt.dll7.0.6000.2122732,25621-Feb-201005:50x64
Welcome.pngNot Applicable184,94601-Apr-200916:02Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6001.1835915,36009-Nov-200913:44x64
Iiscore.dll7.0.6001.18428296,44820-Feb-201023:42x64
Iisstart.htmNot Applicable68924-Mar-200909:05Not Applicable
W3dt.dll7.0.6001.1842831,74420-Feb-201023:46x64
Welcome.pngNot Applicable184,94624-Mar-200909:05Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6001.2263815,36021-Feb-201000:05x64
Iiscore.dll7.0.6001.22638290,30421-Feb-201000:05x64
Iisstart.htmNot Applicable68901-Apr-200915:59Not Applicable
W3dt.dll7.0.6001.2263831,74421-Feb-201000:08x64
Welcome.pngNot Applicable184,94601-Apr-200916:00Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6002.1813915,36009-Nov-200912:59x64
Iiscore.dll7.0.6002.18210297,47220-Feb-201023:14x64
Iisstart.htmNot Applicable68903-Apr-200920:47Not Applicable
W3dt.dll7.0.6002.1821031,23220-Feb-201023:17x64
Welcome.pngNot Applicable184,94603-Apr-200920:47Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6002.2234315,36020-Feb-201023:10x64
Iiscore.dll7.0.6002.22343297,47220-Feb-201023:10x64
Iisstart.htmNot Applicable68903-Apr-200920:41Not Applicable
W3dt.dll7.0.6002.2234331,23220-Feb-201023:13x64
Welcome.pngNot Applicable184,94603-Apr-200920:41Not Applicable
Isapi.dll7.0.6000.17022119,80821-Feb-201000:02x64
Isapi.dll7.0.6000.21227119,80821-Feb-201005:46x64
Isapi.dll7.0.6001.18428120,32020-Feb-201023:42x64
Isapi.dll7.0.6001.22638120,32021-Feb-201000:05x64
Isapi.dll7.0.6002.18210120,32020-Feb-201023:14x64
Isapi.dll7.0.6002.22343120,32020-Feb-201023:10x64
Admwprox.dll7.0.6000.2122754,78421-Feb-201005:42x64
Appcmd.exe7.0.6000.21227186,88020-Feb-201022:08x64
Appcmd.xmlNot Applicable3,65401-Apr-200915:59Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,68501-Apr-200915:59Not Applicable
Appobj.dll7.0.6000.21227359,93621-Feb-201005:42x64
Aspnetca.exe7.0.6000.21227214,01620-Feb-201022:08x64
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,89001-Apr-200915:59Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable27,01401-Apr-200916:00Not Applicable
Iismig.dll7.0.6000.21227150,01621-Feb-201005:49x64
Iisreg.dll7.0.6000.21227111,61621-Feb-201005:45x64
Iisres.dll7.0.6000.21227183,80820-Feb-201020:39x64
Iisreset.exe7.0.6000.2122718,43220-Feb-201022:07x64
Iisrstap.dll7.0.6000.2122711,26421-Feb-201005:45x64
Iisrstas.exe7.0.6000.2122734,81620-Feb-201022:07x64
Iisrtl.dll7.0.6000.21227185,85621-Feb-201005:45x64
Iissetup.exe7.0.6000.21227241,15220-Feb-201022:08x64
Iissyspr.dll7.0.6000.2122736,35221-Feb-201005:45x64
Iisutil.dll7.0.6000.21227276,48021-Feb-201005:45x64
Iis_schema.xmlNot Applicable67,86821-Jul-200909:13Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6000.21227310,27221-Feb-201005:48x64
Rsca.dll7.0.6000.2122731,23221-Feb-201005:49x64
W3ctrlps.dll7.0.6000.2122713,82421-Feb-201005:50x64
Wamregps.dll7.0.6000.2122715,87221-Feb-201005:50x64
Admwprox.dll7.0.6001.1835954,78409-Nov-200913:42x64
Ahadmin.dll7.0.6001.1835961,44009-Nov-200913:42x64
Appcmd.exe7.0.6001.18359190,97609-Nov-200911:48x64
Appcmd.xmlNot Applicable3,65424-Mar-200909:02Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,98924-Mar-200909:02Not Applicable
Appobj.dll7.0.6001.18359378,36809-Nov-200913:43x64
Aspnetca.exe7.0.6001.18359218,62409-Nov-200911:48x64
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,78624-Mar-200909:03Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable26,97124-Mar-200909:03Not Applicable
Iismig.dll7.0.6001.18359242,68809-Nov-200913:48x64
Iisreg.dll7.0.6001.18359111,61609-Nov-200913:45x64
Iisres.dll7.0.6001.18359193,02409-Nov-200911:48x64
Iisreset.exe7.0.6001.1835916,89609-Nov-200911:47x64
Iisrstap.dll7.0.6001.1835911,26409-Nov-200913:45x64
Iisrstas.exe7.0.6001.1835934,81609-Nov-200911:47x64
Iisrtl.dll7.0.6001.18359192,51209-Nov-200913:45x64
Iissetup.exe7.0.6001.18359280,06409-Nov-200911:48x64
Iissyspr.dll7.0.6001.1835966,56009-Nov-200913:45x64
Iisutil.dll7.0.6001.18359275,45609-Nov-200913:45x64
Iis_schema.xmlNot Applicable76,31811-Jul-200914:24Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6001.18359416,76809-Nov-200913:46x64
Redirection.configNot Applicable49024-Mar-200909:03Not Applicable
Rsca.dll7.0.6001.1835931,23209-Nov-200913:48x64
Rscaext.dll6.0.6001.1835944,03209-Nov-200913:48x64
Rscaext.xmlNot Applicable8,36324-Mar-200909:03Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6001.1835913,82409-Nov-200913:48x64
Wamregps.dll7.0.6001.1835915,87209-Nov-200913:48x64
Admwprox.dll7.0.6001.2263854,78421-Feb-201000:03x64
Ahadmin.dll7.0.6001.2263861,44021-Feb-201000:03x64
Appcmd.exe7.0.6001.22638191,48820-Feb-201022:03x64
Appcmd.xmlNot Applicable3,65401-Apr-200915:56Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,98901-Apr-200915:56Not Applicable
Appobj.dll7.0.6001.22638379,39221-Feb-201000:03x64
Aspnetca.exe7.0.6001.22638218,62420-Feb-201022:03x64
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,78601-Apr-200915:56Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable26,94308-May-200908:11Not Applicable
Iismig.dll7.0.6001.22638242,68821-Feb-201000:08x64
Iisreg.dll7.0.6001.22638111,61621-Feb-201000:05x64
Iisres.dll7.0.6001.22638193,02420-Feb-201022:02x64
Iisreset.exe7.0.6001.2263816,89620-Feb-201022:02x64
Iisrstap.dll7.0.6001.2263811,26421-Feb-201000:05x64
Iisrstas.exe7.0.6001.2263834,81620-Feb-201022:02x64
Iisrtl.dll7.0.6001.22638192,51221-Feb-201000:05x64
Iissetup.exe7.0.6001.22638280,06420-Feb-201022:03x64
Iissyspr.dll7.0.6001.2263866,56021-Feb-201000:05x64
Iisutil.dll7.0.6001.22638275,45621-Feb-201000:05x64
Iis_schema.xmlNot Applicable79,21320-Feb-201018:10Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6001.22638416,25621-Feb-201000:07x64
Redirection.configNot Applicable49001-Apr-200915:56Not Applicable
Rsca.dll7.0.6001.2263831,23221-Feb-201000:08x64
Rscaext.dll6.0.6001.2263844,03221-Feb-201000:08x64
Rscaext.xmlNot Applicable8,36301-Apr-200915:56Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6001.2263813,82421-Feb-201000:08x64
Wamregps.dll7.0.6001.2263815,87221-Feb-201000:08x64
Admwprox.dll7.0.6002.1813954,78409-Nov-200912:58x64
Ahadmin.dll7.0.6002.1813961,44009-Nov-200912:58x64
Appcmd.exe7.0.6002.18139191,48809-Nov-200911:20x64
Appcmd.xmlNot Applicable3,65403-Apr-200920:41Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,99003-Apr-200920:41Not Applicable
Appobj.dll7.0.6002.18139379,39209-Nov-200912:58x64
Aspnetca.exe7.0.6002.18139218,62409-Nov-200911:20x64
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,78603-Apr-200920:42Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable27,14503-Apr-200920:42Not Applicable
Iismig.dll7.0.6002.18139242,68809-Nov-200913:02x64
Iisreg.dll7.0.6002.18139111,61609-Nov-200912:59x64
Iisres.dll7.0.6002.18139193,02409-Nov-200911:20x64
Iisreset.exe7.0.6002.1813916,89609-Nov-200911:19x64
Iisrstap.dll7.0.6002.1813911,26409-Nov-200912:59x64
Iisrstas.exe7.0.6002.1813934,81609-Nov-200911:20x64
Iisrtl.dll7.0.6002.18139192,51209-Nov-200912:59x64
Iissetup.exe7.0.6002.18139280,06409-Nov-200911:20x64
Iissyspr.dll7.0.6002.1813966,56009-Nov-200912:59x64
Iisutil.dll7.0.6002.18139276,99209-Nov-200912:59x64
Iis_schema.xmlNot Applicable79,07810-Jul-200907:03Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6002.18139415,23209-Nov-200913:01x64
Redirection.configNot Applicable49003-Apr-200920:42Not Applicable
Rsca.dll7.0.6002.1813931,23209-Nov-200913:02x64
Rscaext.dll6.0.6002.1813944,03209-Nov-200913:02x64
Rscaext.xmlNot Applicable8,36303-Apr-200920:42Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6002.1813913,82409-Nov-200913:03x64
Wamregps.dll7.0.6002.1813915,87209-Nov-200913:03x64
Admwprox.dll7.0.6002.2234354,78420-Feb-201023:08x64
Ahadmin.dll7.0.6002.2234361,44020-Feb-201023:08x64
Appcmd.exe7.0.6002.22343191,48820-Feb-201021:36x64
Appcmd.xmlNot Applicable3,65403-Apr-200920:38Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,99003-Apr-200920:38Not Applicable
Appobj.dll7.0.6002.22343379,39220-Feb-201023:08x64
Aspnetca.exe7.0.6002.22343218,62420-Feb-201021:36x64
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,80909-Feb-201009:17Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable27,10509-Feb-201009:17Not Applicable
Iismig.dll7.0.6002.22343242,68820-Feb-201023:12x64
Iisreg.dll7.0.6002.22343111,61620-Feb-201023:10x64
Iisres.dll7.0.6002.22343193,02420-Feb-201021:36x64
Iisreset.exe7.0.6002.2234316,89620-Feb-201021:35x64
Iisrstap.dll7.0.6002.2234311,26420-Feb-201023:10x64
Iisrstas.exe7.0.6002.2234334,81620-Feb-201021:35x64
Iisrtl.dll7.0.6002.22343192,51220-Feb-201023:10x64
Iissetup.exe7.0.6002.22343280,06420-Feb-201021:36x64
Iissyspr.dll7.0.6002.2234366,56020-Feb-201023:10x64
Iisutil.dll7.0.6002.22343276,99220-Feb-201023:10x64
Iis_schema.xmlNot Applicable79,61020-Feb-201018:11Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6002.22343417,28020-Feb-201023:11x64
Redirection.configNot Applicable49003-Apr-200920:39Not Applicable
Rsca.dll7.0.6002.2234331,23220-Feb-201023:12x64
Rscaext.dll6.0.6002.2234344,03220-Feb-201023:12x64
Rscaext.xmlNot Applicable8,36303-Apr-200920:39Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6002.2234313,82420-Feb-201023:13x64
Wamregps.dll7.0.6002.2234315,87220-Feb-201023:13x64
Nshhttp.dll6.0.6000.1702232,76821-Feb-201000:05x64
Nshhttp.dll6.0.6000.2122732,76821-Feb-201005:49x64
Nshhttp.dll6.0.6001.1842832,76820-Feb-201023:44x64
Nshhttp.dll6.0.6001.2263832,76821-Feb-201000:07x64
Nshhttp.dll6.0.6002.1821032,76820-Feb-201023:15x64
Nshhttp.dll6.0.6002.2234332,76820-Feb-201023:12x64
Iisw3adm.dll7.0.6000.17022368,64021-Feb-201000:02x64
W3tp.dll7.0.6000.1702217,92021-Feb-201000:06x64
W3wphost.dll7.0.6000.1702243,52021-Feb-201000:06x64
Wbhstipm.dll7.0.6000.1702229,69621-Feb-201000:07x64
Wbhst_pm.dll7.0.6000.1702224,06421-Feb-201000:07x64
Iisw3adm.dll7.0.6000.21227368,64021-Feb-201005:45x64
W3tp.dll7.0.6000.2122717,92021-Feb-201005:50x64
W3wphost.dll7.0.6000.2122743,52021-Feb-201005:50x64
Wbhstipm.dll7.0.6000.2122729,69621-Feb-201005:50x64
Wbhst_pm.dll7.0.6000.2122724,06421-Feb-201005:50x64
Iisw3adm.dll7.0.6001.18428424,96020-Feb-201023:42x64
W3tp.dll7.0.6001.1835918,43209-Nov-200913:48x64
W3wphost.dll7.0.6001.1835950,17609-Nov-200913:48x64
Wbhstipm.dll7.0.6001.1835928,67209-Nov-200913:48x64
Wbhst_pm.dll7.0.6001.1835924,06409-Nov-200913:48x64
Iisw3adm.dll7.0.6001.22638424,96021-Feb-201000:05x64
W3tp.dll7.0.6001.2263818,43221-Feb-201000:08x64
W3wphost.dll7.0.6001.2263850,68821-Feb-201000:08x64
Wbhstipm.dll7.0.6001.2263828,67221-Feb-201000:08x64
Wbhst_pm.dll7.0.6001.2263824,06421-Feb-201000:08x64
Iisw3adm.dll7.0.6002.18210427,00820-Feb-201023:14x64
W3tp.dll7.0.6002.1813918,43209-Nov-200913:03x64
W3wphost.dll7.0.6002.1813951,71209-Nov-200913:03x64
Wbhstipm.dll7.0.6002.1813928,67209-Nov-200913:03x64
Wbhst_pm.dll7.0.6002.1813924,06409-Nov-200913:03x64
Iisw3adm.dll7.0.6002.22343427,52020-Feb-201023:10x64
W3tp.dll7.0.6002.2234318,43220-Feb-201023:13x64
W3wphost.dll7.0.6002.2234351,71220-Feb-201023:13x64
Wbhstipm.dll7.0.6002.2234328,67220-Feb-201023:13x64
Wbhst_pm.dll7.0.6002.2234324,06420-Feb-201023:13x64
Authsspi.dll7.0.6000.1702236,35220-Feb-201023:50x86
Authsspi.dll7.0.6000.2122736,35220-Feb-201023:30x86
Authsspi.dll7.0.6001.1842843,52020-Feb-201023:35x86
Authsspi.dll7.0.6001.2263843,52020-Feb-201023:27x86
Authsspi.dll7.0.6002.1821043,52020-Feb-201023:04x86
Authsspi.dll7.0.6002.2234343,52020-Feb-201023:07x86
Hwebcore.dll7.0.6000.1702212,28820-Feb-201023:51x86
Iiscore.dll7.0.6000.17022164,86420-Feb-201023:52x86
W3dt.dll7.0.6000.1702223,55220-Feb-201023:55x86
Hwebcore.dll7.0.6000.2122712,28820-Feb-201023:31x86
Iiscore.dll7.0.6000.21227164,86420-Feb-201023:31x86
W3dt.dll7.0.6000.2122723,55220-Feb-201023:36x86
Hwebcore.dll7.0.6001.1835912,80009-Nov-200913:20x86
Iiscore.dll7.0.6001.18428189,95220-Feb-201023:37x86
W3dt.dll7.0.6001.1842823,55220-Feb-201023:40x86
Hwebcore.dll7.0.6001.2263812,80020-Feb-201023:29x86
Iiscore.dll7.0.6001.22638190,97620-Feb-201023:29x86
W3dt.dll7.0.6001.2263823,55220-Feb-201023:31x86
Hwebcore.dll7.0.6002.1813912,80009-Nov-200912:30x86
Iiscore.dll7.0.6002.18210190,97620-Feb-201023:05x86
W3dt.dll7.0.6002.1821023,55220-Feb-201023:07x86
Hwebcore.dll7.0.6002.2234312,80020-Feb-201023:08x86
Iiscore.dll7.0.6002.22343190,97620-Feb-201023:08x86
W3dt.dll7.0.6002.2234323,55220-Feb-201023:12x86
Isapi.dll7.0.6000.17022107,00820-Feb-201023:52x86
Isapi.dll7.0.6000.21227107,00820-Feb-201023:32x86
Isapi.dll7.0.6001.18428107,00820-Feb-201023:37x86
Isapi.dll7.0.6001.22638107,00820-Feb-201023:29x86
Isapi.dll7.0.6002.18210107,00820-Feb-201023:05x86
Isapi.dll7.0.6002.22343107,00820-Feb-201023:08x86
Admwprox.dll7.0.6000.2122751,20020-Feb-201023:30x86
Appcmd.exe7.0.6000.21227150,52820-Feb-201021:31x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65401-Apr-200915:58Not Applicable
Appobj.dll7.0.6000.21227297,47220-Feb-201023:30x86
Aspnetca.exe7.0.6000.21227178,17620-Feb-201021:31x86
Iismig.dll7.0.6000.21227128,51220-Feb-201023:35x86
Iisreg.dll7.0.6000.2122789,08820-Feb-201023:31x86
Iisres.dll7.0.6000.21227183,80820-Feb-201020:21x86
Iisreset.exe7.0.6000.2122714,84820-Feb-201021:31x86
Iisrstap.dll7.0.6000.212278,19220-Feb-201023:31x86
Iisrtl.dll7.0.6000.21227148,48020-Feb-201023:31x86
Iissetup.exe7.0.6000.21227195,07220-Feb-201021:31x86
Iissyspr.dll7.0.6000.2122731,23220-Feb-201023:31x86
Iisutil.dll7.0.6000.21227189,95220-Feb-201023:31x86
Nativerd.dll7.0.6000.21227236,03220-Feb-201023:34x86
Rsca.dll7.0.6000.2122726,62420-Feb-201023:35x86
W3ctrlps.dll7.0.6000.212279,21620-Feb-201023:35x86
Wamregps.dll7.0.6000.2122710,75220-Feb-201023:36x86
Admwprox.dll7.0.6001.1842851,71220-Feb-201023:35x86
Ahadmin.dll7.0.6001.1842827,13620-Feb-201023:35x86
Appcmd.exe7.0.6001.18428154,11220-Feb-201021:33x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65427-Mar-200908:24Not Applicable
Appobj.dll7.0.6001.18428311,29620-Feb-201023:35x86
Aspnetca.exe7.0.6001.18428182,78420-Feb-201021:34x86
Iismig.dll7.0.6001.18428209,40820-Feb-201023:40x86
Iisreg.dll7.0.6001.1842889,08820-Feb-201023:37x86
Iisres.dll7.0.6001.18428193,02420-Feb-201021:33x86
Iisreset.exe7.0.6001.1842814,84820-Feb-201021:33x86
Iisrstap.dll7.0.6001.184288,19220-Feb-201023:37x86
Iisrtl.dll7.0.6001.18428153,60020-Feb-201023:37x86
Iissetup.exe7.0.6001.18428228,86420-Feb-201021:34x86
Iissyspr.dll7.0.6001.1842859,39220-Feb-201023:37x86
Iisutil.dll7.0.6001.18428202,75220-Feb-201023:37x86
Nativerd.dll7.0.6001.18428326,65620-Feb-201023:39x86
Rsca.dll7.0.6001.1842826,62420-Feb-201023:40x86
Rscaext.dll6.0.6001.1842838,91220-Feb-201023:40x86
W3ctrlps.dll7.0.6001.184289,21620-Feb-201023:40x86
Wamregps.dll7.0.6001.1842810,75220-Feb-201023:40x86
Admwprox.dll7.0.6001.2263851,71220-Feb-201023:26x86
Ahadmin.dll7.0.6001.2263827,13620-Feb-201023:26x86
Appcmd.exe7.0.6001.22638154,11220-Feb-201021:35x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65401-Apr-200918:54Not Applicable
Appobj.dll7.0.6001.22638311,80820-Feb-201023:26x86
Aspnetca.exe7.0.6001.22638182,78420-Feb-201021:35x86
Iismig.dll7.0.6001.22638209,40820-Feb-201023:31x86
Iisreg.dll7.0.6001.2263889,08820-Feb-201023:29x86
Iisres.dll7.0.6001.22638193,02420-Feb-201021:35x86
Iisreset.exe7.0.6001.2263814,84820-Feb-201021:35x86
Iisrstap.dll7.0.6001.226388,19220-Feb-201023:29x86
Iisrtl.dll7.0.6001.22638153,60020-Feb-201023:29x86
Iissetup.exe7.0.6001.22638228,86420-Feb-201021:35x86
Iissyspr.dll7.0.6001.2263859,39220-Feb-201023:29x86
Iisutil.dll7.0.6001.22638202,75220-Feb-201023:29x86
Nativerd.dll7.0.6001.22638331,77620-Feb-201023:30x86
Rsca.dll7.0.6001.2263826,62420-Feb-201023:31x86
Rscaext.dll6.0.6001.2263838,91220-Feb-201023:31x86
W3ctrlps.dll7.0.6001.226389,21620-Feb-201023:31x86
Wamregps.dll7.0.6001.2263810,75220-Feb-201023:31x86
Admwprox.dll7.0.6002.1821051,71220-Feb-201023:03x86
Ahadmin.dll7.0.6002.1821027,13620-Feb-201023:03x86
Appcmd.exe7.0.6002.18210154,11220-Feb-201021:05x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65403-Apr-200920:37Not Applicable
Appobj.dll7.0.6002.18210311,80820-Feb-201023:03x86
Aspnetca.exe7.0.6002.18210182,78420-Feb-201021:05x86
Iismig.dll7.0.6002.18210209,40820-Feb-201023:07x86
Iisreg.dll7.0.6002.1821089,08820-Feb-201023:05x86
Iisres.dll7.0.6002.18210193,02420-Feb-201021:05x86
Iisreset.exe7.0.6002.1821014,84820-Feb-201021:05x86
Iisrstap.dll7.0.6002.182108,19220-Feb-201023:05x86
Iisrtl.dll7.0.6002.18210153,60020-Feb-201023:05x86
Iissetup.exe7.0.6002.18210228,86420-Feb-201021:05x86
Iissyspr.dll7.0.6002.1821059,39220-Feb-201023:05x86
Iisutil.dll7.0.6002.18210202,75220-Feb-201023:05x86
Nativerd.dll7.0.6002.18210331,26420-Feb-201023:06x86
Rsca.dll7.0.6002.1821026,62420-Feb-201023:07x86
Rscaext.dll6.0.6002.1821038,91220-Feb-201023:07x86
W3ctrlps.dll7.0.6002.182109,21620-Feb-201023:07x86
Wamregps.dll7.0.6002.1821010,75220-Feb-201023:07x86
Admwprox.dll7.0.6002.2234351,71220-Feb-201023:06x86
Ahadmin.dll7.0.6002.2234327,13620-Feb-201023:07x86
Appcmd.exe7.0.6002.22343154,11220-Feb-201021:22x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65403-Apr-200920:43Not Applicable
Appobj.dll7.0.6002.22343311,80820-Feb-201023:07x86
Aspnetca.exe7.0.6002.22343182,78420-Feb-201021:22x86
Iismig.dll7.0.6002.22343209,40820-Feb-201023:11x86
Iisreg.dll7.0.6002.2234389,08820-Feb-201023:08x86
Iisres.dll7.0.6002.22343193,02420-Feb-201021:22x86
Iisreset.exe7.0.6002.2234314,84820-Feb-201021:21x86
Iisrstap.dll7.0.6002.223438,19220-Feb-201023:08x86
Iisrtl.dll7.0.6002.22343153,60020-Feb-201023:08x86
Iissetup.exe7.0.6002.22343228,86420-Feb-201021:22x86
Iissyspr.dll7.0.6002.2234359,39220-Feb-201023:08x86
Iisutil.dll7.0.6002.22343202,75220-Feb-201023:08x86
Nativerd.dll7.0.6002.22343333,31220-Feb-201023:10x86
Rsca.dll7.0.6002.2234326,62420-Feb-201023:11x86
Rscaext.dll6.0.6002.2234338,91220-Feb-201023:11x86
W3ctrlps.dll7.0.6002.223439,21620-Feb-201023:12x86
Wamregps.dll7.0.6002.2234310,75220-Feb-201023:12x86
Iisw3adm.dll7.0.6000.17022322,56020-Feb-201023:52x86
W3tp.dll7.0.6000.1702215,36020-Feb-201023:55x86
W3wphost.dll7.0.6000.1702239,42420-Feb-201023:55x86
Wbhstipm.dll7.0.6000.1702225,08820-Feb-201023:55x86
Wbhst_pm.dll7.0.6000.1702222,01620-Feb-201023:55x86
Iisw3adm.dll7.0.6000.21227322,56020-Feb-201023:31x86
W3tp.dll7.0.6000.2122715,36020-Feb-201023:36x86
W3wphost.dll7.0.6000.2122739,42420-Feb-201023:36x86
Wbhstipm.dll7.0.6000.2122725,08820-Feb-201023:36x86
Wbhst_pm.dll7.0.6000.2122722,01620-Feb-201023:36x86
Iisw3adm.dll7.0.6001.18428371,71220-Feb-201023:37x86
W3tp.dll7.0.6001.1835915,87209-Nov-200913:23x86
W3wphost.dll7.0.6001.1835946,59209-Nov-200913:23x86
Wbhstipm.dll7.0.6001.1835924,06409-Nov-200913:23x86
Wbhst_pm.dll7.0.6001.1835922,52809-Nov-200913:23x86
Iisw3adm.dll7.0.6001.22638371,71220-Feb-201023:29x86
W3tp.dll7.0.6001.2263815,87220-Feb-201023:31x86
W3wphost.dll7.0.6001.2263846,59220-Feb-201023:31x86
Wbhstipm.dll7.0.6001.2263824,06420-Feb-201023:31x86
Wbhst_pm.dll7.0.6001.2263822,52820-Feb-201023:31x86
Iisw3adm.dll7.0.6002.18210373,76020-Feb-201023:05x86
W3tp.dll7.0.6002.1813915,87209-Nov-200912:32x86
W3wphost.dll7.0.6002.1813947,61609-Nov-200912:32x86
Wbhstipm.dll7.0.6002.1813924,06409-Nov-200912:32x86
Wbhst_pm.dll7.0.6002.1813922,52809-Nov-200912:32x86
Iisw3adm.dll7.0.6002.22343374,27220-Feb-201023:08x86
W3tp.dll7.0.6002.2234315,87220-Feb-201023:12x86
W3wphost.dll7.0.6002.2234348,12820-Feb-201023:12x86
Wbhstipm.dll7.0.6002.2234324,06420-Feb-201023:12x86
Wbhst_pm.dll7.0.6002.2234322,52820-Feb-201023:12x86
Httpapi.dll6.0.6000.1702231,23220-Feb-201023:51x86
Httpapi.dll6.0.6000.2122731,23220-Feb-201023:31x86
Httpapi.dll6.0.6001.1842831,23220-Feb-201023:37x86
Httpapi.dll6.0.6001.2263831,23220-Feb-201023:29x86
Httpapi.dll6.0.6002.1821030,72020-Feb-201023:05x86
Httpapi.dll6.0.6002.2234330,72020-Feb-201023:08x86
Nshhttp.dll6.0.6000.1702224,06420-Feb-201023:54x86
Nshhttp.dll6.0.6000.2122724,06420-Feb-201023:35x86
Nshhttp.dll6.0.6001.1842824,06420-Feb-201023:39x86
Nshhttp.dll6.0.6001.2263824,06420-Feb-201023:31x86
Nshhttp.dll6.0.6002.1821024,06420-Feb-201023:06x86
Nshhttp.dll6.0.6002.2234324,06420-Feb-201023:10x86

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6001.1842870,65620-Feb-201023:41IA-64
Httpapi.dll6.0.6001.2263870,65620-Feb-201023:28IA-64
Httpapi.dll6.0.6002.1821070,65620-Feb-201022:56IA-64
Httpapi.dll6.0.6002.2234370,65620-Feb-201022:56IA-64
Http.sys6.0.6001.184281,176,57620-Feb-201021:42IA-64
Http.sys6.0.6001.226381,176,57620-Feb-201021:33IA-64
Http.sys6.0.6002.182101,176,57620-Feb-201021:17IA-64
Http.sys6.0.6002.223431,176,57620-Feb-201021:16IA-64
Authsspi.dll7.0.6001.18428112,64020-Feb-201023:39IA-64
Authsspi.dll7.0.6001.22638112,64020-Feb-201023:25IA-64
Authsspi.dll7.0.6002.18210112,64020-Feb-201022:54IA-64
Authsspi.dll7.0.6002.22343112,64020-Feb-201022:55IA-64
Hwebcore.dll7.0.6001.1835937,37609-Nov-200913:25IA-64
Iiscore.dll7.0.6001.18428543,74420-Feb-201023:41IA-64
Iisstart.htmNot Applicable68927-Mar-200908:27Not Applicable
W3dt.dll7.0.6001.1842852,22420-Feb-201023:46IA-64
Welcome.pngNot Applicable184,94627-Mar-200908:27Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6001.2263837,37620-Feb-201023:28IA-64
Iiscore.dll7.0.6001.22638545,79220-Feb-201023:28IA-64
Iisstart.htmNot Applicable68901-Apr-200916:00Not Applicable
W3dt.dll7.0.6001.2263852,73620-Feb-201023:32IA-64
Welcome.pngNot Applicable184,94601-Apr-200916:00Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6002.1813937,37609-Nov-200912:35IA-64
Iiscore.dll7.0.6002.18210545,79220-Feb-201022:56IA-64
Iisstart.htmNot Applicable68903-Apr-200920:47Not Applicable
W3dt.dll7.0.6002.1821052,22420-Feb-201022:59IA-64
Welcome.pngNot Applicable184,94603-Apr-200920:47Not Applicable
Hwebcore.dll7.0.6002.2234337,37620-Feb-201022:56IA-64
Iiscore.dll7.0.6002.22343545,79220-Feb-201022:56IA-64
Iisstart.htmNot Applicable68903-Apr-200920:42Not Applicable
W3dt.dll7.0.6002.2234352,73620-Feb-201023:01IA-64
Welcome.pngNot Applicable184,94603-Apr-200920:42Not Applicable
Isapi.dll7.0.6001.18428241,15220-Feb-201023:42IA-64
Isapi.dll7.0.6001.22638241,15220-Feb-201023:28IA-64
Isapi.dll7.0.6002.18210241,15220-Feb-201022:56IA-64
Isapi.dll7.0.6002.22343241,15220-Feb-201022:57IA-64
Admwprox.dll7.0.6001.18359119,80809-Nov-200913:23IA-64
Ahadmin.dll7.0.6001.1835982,43209-Nov-200913:23IA-64
Appcmd.exe7.0.6001.18359404,48009-Nov-200911:43IA-64
Appcmd.xmlNot Applicable3,65427-Mar-200908:23Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,98927-Mar-200908:23Not Applicable
Appobj.dll7.0.6001.18359726,01609-Nov-200913:23IA-64
Aspnetca.exe7.0.6001.18359432,12809-Nov-200911:44IA-64
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,78627-Mar-200908:24Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable26,97127-Mar-200908:24Not Applicable
Iismig.dll7.0.6001.18359452,09609-Nov-200913:28IA-64
Iisreg.dll7.0.6001.18359143,87209-Nov-200913:25IA-64
Iisres.dll7.0.6001.18359193,02409-Nov-200911:43IA-64
Iisreset.exe7.0.6001.1835934,81609-Nov-200911:43IA-64
Iisrstap.dll7.0.6001.1835918,94409-Nov-200913:25IA-64
Iisrstas.exe7.0.6001.1835978,33609-Nov-200911:43IA-64
Iisrtl.dll7.0.6001.18359393,21609-Nov-200913:25IA-64
Iissetup.exe7.0.6001.18359543,23209-Nov-200911:44IA-64
Iissyspr.dll7.0.6001.18359134,65609-Nov-200913:25IA-64
Iisutil.dll7.0.6001.18359513,02409-Nov-200913:25IA-64
Iis_schema.xmlNot Applicable76,31811-Jul-200914:24Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6001.18359887,80809-Nov-200913:27IA-64
Redirection.configNot Applicable49027-Mar-200908:24Not Applicable
Rsca.dll7.0.6001.1835974,24009-Nov-200913:28IA-64
Rscaext.dll6.0.6001.18359111,61609-Nov-200913:28IA-64
Rscaext.xmlNot Applicable8,36327-Mar-200908:24Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6001.1835922,52809-Nov-200913:29IA-64
Wamregps.dll7.0.6001.1835928,16009-Nov-200913:29IA-64
Admwprox.dll7.0.6001.22638119,80820-Feb-201023:25IA-64
Ahadmin.dll7.0.6001.2263882,43220-Feb-201023:25IA-64
Appcmd.exe7.0.6001.22638404,99220-Feb-201021:48IA-64
Appcmd.xmlNot Applicable3,65401-Apr-200915:56Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,98901-Apr-200915:56Not Applicable
Appobj.dll7.0.6001.22638727,55220-Feb-201023:25IA-64
Aspnetca.exe7.0.6001.22638432,12820-Feb-201021:48IA-64
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,78601-Apr-200915:57Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable26,94308-May-200909:25Not Applicable
Iismig.dll7.0.6001.22638452,09620-Feb-201023:31IA-64
Iisreg.dll7.0.6001.22638143,87220-Feb-201023:28IA-64
Iisres.dll7.0.6001.22638193,02420-Feb-201021:48IA-64
Iisreset.exe7.0.6001.2263834,81620-Feb-201021:47IA-64
Iisrstap.dll7.0.6001.2263818,94420-Feb-201023:28IA-64
Iisrstas.exe7.0.6001.2263878,33620-Feb-201021:47IA-64
Iisrtl.dll7.0.6001.22638393,21620-Feb-201023:28IA-64
Iissetup.exe7.0.6001.22638543,23220-Feb-201021:48IA-64
Iissyspr.dll7.0.6001.22638134,65620-Feb-201023:28IA-64
Iisutil.dll7.0.6001.22638513,02420-Feb-201023:28IA-64
Iis_schema.xmlNot Applicable79,21320-Feb-201018:09Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6001.22638902,65620-Feb-201023:30IA-64
Redirection.configNot Applicable49001-Apr-200915:57Not Applicable
Rsca.dll7.0.6001.2263874,24020-Feb-201023:31IA-64
Rscaext.dll6.0.6001.22638111,61620-Feb-201023:31IA-64
Rscaext.xmlNot Applicable8,36301-Apr-200915:57Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6001.2263822,52820-Feb-201023:32IA-64
Wamregps.dll7.0.6001.2263828,16020-Feb-201023:32IA-64
Admwprox.dll7.0.6002.18139119,80809-Nov-200912:33IA-64
Ahadmin.dll7.0.6002.1813982,43209-Nov-200912:34IA-64
Appcmd.exe7.0.6002.18139404,99209-Nov-200911:15IA-64
Appcmd.xmlNot Applicable3,65403-Apr-200920:40Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,99003-Apr-200920:40Not Applicable
Appobj.dll7.0.6002.18139727,55209-Nov-200912:34IA-64
Aspnetca.exe7.0.6002.18139432,12809-Nov-200911:15IA-64
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,78603-Apr-200920:42Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable27,14503-Apr-200920:42Not Applicable
Iismig.dll7.0.6002.18139452,09609-Nov-200912:38IA-64
Iisreg.dll7.0.6002.18139143,87209-Nov-200912:36IA-64
Iisres.dll7.0.6002.18139193,02409-Nov-200911:15IA-64
Iisreset.exe7.0.6002.1813934,81609-Nov-200911:14IA-64
Iisrstap.dll7.0.6002.1813918,94409-Nov-200912:36IA-64
Iisrstas.exe7.0.6002.1813978,33609-Nov-200911:14IA-64
Iisrtl.dll7.0.6002.18139393,21609-Nov-200912:36IA-64
Iissetup.exe7.0.6002.18139543,23209-Nov-200911:15IA-64
Iissyspr.dll7.0.6002.18139134,65609-Nov-200912:36IA-64
Iisutil.dll7.0.6002.18139513,02409-Nov-200912:36IA-64
Iis_schema.xmlNot Applicable79,07810-Jul-200907:02Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6002.18139900,09609-Nov-200912:37IA-64
Redirection.configNot Applicable49003-Apr-200920:42Not Applicable
Rsca.dll7.0.6002.1813974,24009-Nov-200912:38IA-64
Rscaext.dll6.0.6002.18139111,61609-Nov-200912:38IA-64
Rscaext.xmlNot Applicable8,36303-Apr-200920:42Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6002.1813922,52809-Nov-200912:39IA-64
Wamregps.dll7.0.6002.1813928,16009-Nov-200912:39IA-64
Admwprox.dll7.0.6002.22343119,80820-Feb-201022:54IA-64
Ahadmin.dll7.0.6002.2234382,43220-Feb-201022:55IA-64
Appcmd.exe7.0.6002.22343404,99220-Feb-201021:29IA-64
Appcmd.xmlNot Applicable3,65403-Apr-200920:40Not Applicable
Applicationhost.configNot Applicable7,99003-Apr-200920:40Not Applicable
Appobj.dll7.0.6002.22343727,55220-Feb-201022:55IA-64
Aspnetca.exe7.0.6002.22343432,12820-Feb-201021:30IA-64
Aspnet_schema.xmlNot Applicable38,80909-Feb-201009:17Not Applicable
Fx_schema.xmlNot Applicable27,10509-Feb-201009:17Not Applicable
Iismig.dll7.0.6002.22343452,09620-Feb-201023:00IA-64
Iisreg.dll7.0.6002.22343143,87220-Feb-201022:56IA-64
Iisres.dll7.0.6002.22343193,02420-Feb-201021:29IA-64
Iisreset.exe7.0.6002.2234334,81620-Feb-201021:29IA-64
Iisrstap.dll7.0.6002.2234318,94420-Feb-201022:56IA-64
Iisrstas.exe7.0.6002.2234378,33620-Feb-201021:29IA-64
Iisrtl.dll7.0.6002.22343393,21620-Feb-201022:56IA-64
Iissetup.exe7.0.6002.22343543,23220-Feb-201021:30IA-64
Iissyspr.dll7.0.6002.22343134,65620-Feb-201022:56IA-64
Iisutil.dll7.0.6002.22343513,02420-Feb-201022:56IA-64
Iis_schema.xmlNot Applicable79,61020-Feb-201018:11Not Applicable
Nativerd.dll7.0.6002.22343910,33620-Feb-201022:58IA-64
Redirection.configNot Applicable49003-Apr-200920:40Not Applicable
Rsca.dll7.0.6002.2234374,24020-Feb-201023:00IA-64
Rscaext.dll6.0.6002.22343111,61620-Feb-201023:00IA-64
Rscaext.xmlNot Applicable8,36303-Apr-200920:40Not Applicable
W3ctrlps.dll7.0.6002.2234322,52820-Feb-201023:01IA-64
Wamregps.dll7.0.6002.2234328,16020-Feb-201023:01IA-64
Nshhttp.dll6.0.6001.1842860,92820-Feb-201023:44IA-64
Nshhttp.dll6.0.6001.2263860,92820-Feb-201023:30IA-64
Nshhttp.dll6.0.6002.1821060,92820-Feb-201022:58IA-64
Nshhttp.dll6.0.6002.2234360,92820-Feb-201022:59IA-64
Iisw3adm.dll7.0.6001.18428891,90420-Feb-201023:41IA-64
W3tp.dll7.0.6001.1835937,37609-Nov-200913:29IA-64
W3wphost.dll7.0.6001.18359117,76009-Nov-200913:29IA-64
Wbhstipm.dll7.0.6001.1835962,46409-Nov-200913:29IA-64
Wbhst_pm.dll7.0.6001.1835959,39209-Nov-200913:29IA-64
Iisw3adm.dll7.0.6001.22638892,92820-Feb-201023:28IA-64
W3tp.dll7.0.6001.2263837,37620-Feb-201023:32IA-64
W3wphost.dll7.0.6001.22638118,78420-Feb-201023:32IA-64
Wbhstipm.dll7.0.6001.2263862,46420-Feb-201023:32IA-64
Wbhst_pm.dll7.0.6001.2263859,39220-Feb-201023:32IA-64
Iisw3adm.dll7.0.6002.18210898,56020-Feb-201022:56IA-64
W3tp.dll7.0.6002.1813937,37609-Nov-200912:39IA-64
W3wphost.dll7.0.6002.18139120,83209-Nov-200912:39IA-64
Wbhstipm.dll7.0.6002.1813962,46409-Nov-200912:39IA-64
Wbhst_pm.dll7.0.6002.1813959,39209-Nov-200912:39IA-64
Iisw3adm.dll7.0.6002.22343898,56020-Feb-201022:56IA-64
W3tp.dll7.0.6002.2234337,37620-Feb-201023:01IA-64
W3wphost.dll7.0.6002.22343120,83220-Feb-201023:01IA-64
Wbhstipm.dll7.0.6002.2234362,46420-Feb-201023:01IA-64
Wbhst_pm.dll7.0.6002.2234359,39220-Feb-201023:01IA-64
Authsspi.dll7.0.6001.1842843,52020-Feb-201023:35x86
Authsspi.dll7.0.6001.2263843,52020-Feb-201023:27x86
Authsspi.dll7.0.6002.1821043,52020-Feb-201023:04x86
Authsspi.dll7.0.6002.2234343,52020-Feb-201023:07x86
Hwebcore.dll7.0.6001.1835912,80009-Nov-200913:20x86
Iiscore.dll7.0.6001.18428189,95220-Feb-201023:37x86
W3dt.dll7.0.6001.1842823,55220-Feb-201023:40x86
Hwebcore.dll7.0.6001.2263812,80020-Feb-201023:29x86
Iiscore.dll7.0.6001.22638190,97620-Feb-201023:29x86
W3dt.dll7.0.6001.2263823,55220-Feb-201023:31x86
Hwebcore.dll7.0.6002.1813912,80009-Nov-200912:30x86
Iiscore.dll7.0.6002.18210190,97620-Feb-201023:05x86
W3dt.dll7.0.6002.1821023,55220-Feb-201023:07x86
Hwebcore.dll7.0.6002.2234312,80020-Feb-201023:08x86
Iiscore.dll7.0.6002.22343190,97620-Feb-201023:08x86
W3dt.dll7.0.6002.2234323,55220-Feb-201023:12x86
Isapi.dll7.0.6001.18428107,00820-Feb-201023:37x86
Isapi.dll7.0.6001.22638107,00820-Feb-201023:29x86
Isapi.dll7.0.6002.18210107,00820-Feb-201023:05x86
Isapi.dll7.0.6002.22343107,00820-Feb-201023:08x86
Admwprox.dll7.0.6001.1842851,71220-Feb-201023:35x86
Ahadmin.dll7.0.6001.1842827,13620-Feb-201023:35x86
Appcmd.exe7.0.6001.18428154,11220-Feb-201021:33x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65427-Mar-200908:24Not Applicable
Appobj.dll7.0.6001.18428311,29620-Feb-201023:35x86
Aspnetca.exe7.0.6001.18428182,78420-Feb-201021:34x86
Iismig.dll7.0.6001.18428209,40820-Feb-201023:40x86
Iisreg.dll7.0.6001.1842889,08820-Feb-201023:37x86
Iisres.dll7.0.6001.18428193,02420-Feb-201021:33x86
Iisreset.exe7.0.6001.1842814,84820-Feb-201021:33x86
Iisrstap.dll7.0.6001.184288,19220-Feb-201023:37x86
Iisrtl.dll7.0.6001.18428153,60020-Feb-201023:37x86
Iissetup.exe7.0.6001.18428228,86420-Feb-201021:34x86
Iissyspr.dll7.0.6001.1842859,39220-Feb-201023:37x86
Iisutil.dll7.0.6001.18428202,75220-Feb-201023:37x86
Nativerd.dll7.0.6001.18428326,65620-Feb-201023:39x86
Rsca.dll7.0.6001.1842826,62420-Feb-201023:40x86
Rscaext.dll6.0.6001.1842838,91220-Feb-201023:40x86
W3ctrlps.dll7.0.6001.184289,21620-Feb-201023:40x86
Wamregps.dll7.0.6001.1842810,75220-Feb-201023:40x86
Admwprox.dll7.0.6001.2263851,71220-Feb-201023:26x86
Ahadmin.dll7.0.6001.2263827,13620-Feb-201023:26x86
Appcmd.exe7.0.6001.22638154,11220-Feb-201021:35x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65401-Apr-200918:54Not Applicable
Appobj.dll7.0.6001.22638311,80820-Feb-201023:26x86
Aspnetca.exe7.0.6001.22638182,78420-Feb-201021:35x86
Iismig.dll7.0.6001.22638209,40820-Feb-201023:31x86
Iisreg.dll7.0.6001.2263889,08820-Feb-201023:29x86
Iisres.dll7.0.6001.22638193,02420-Feb-201021:35x86
Iisreset.exe7.0.6001.2263814,84820-Feb-201021:35x86
Iisrstap.dll7.0.6001.226388,19220-Feb-201023:29x86
Iisrtl.dll7.0.6001.22638153,60020-Feb-201023:29x86
Iissetup.exe7.0.6001.22638228,86420-Feb-201021:35x86
Iissyspr.dll7.0.6001.2263859,39220-Feb-201023:29x86
Iisutil.dll7.0.6001.22638202,75220-Feb-201023:29x86
Nativerd.dll7.0.6001.22638331,77620-Feb-201023:30x86
Rsca.dll7.0.6001.2263826,62420-Feb-201023:31x86
Rscaext.dll6.0.6001.2263838,91220-Feb-201023:31x86
W3ctrlps.dll7.0.6001.226389,21620-Feb-201023:31x86
Wamregps.dll7.0.6001.2263810,75220-Feb-201023:31x86
Admwprox.dll7.0.6002.1821051,71220-Feb-201023:03x86
Ahadmin.dll7.0.6002.1821027,13620-Feb-201023:03x86
Appcmd.exe7.0.6002.18210154,11220-Feb-201021:05x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65403-Apr-200920:37Not Applicable
Appobj.dll7.0.6002.18210311,80820-Feb-201023:03x86
Aspnetca.exe7.0.6002.18210182,78420-Feb-201021:05x86
Iismig.dll7.0.6002.18210209,40820-Feb-201023:07x86
Iisreg.dll7.0.6002.1821089,08820-Feb-201023:05x86
Iisres.dll7.0.6002.18210193,02420-Feb-201021:05x86
Iisreset.exe7.0.6002.1821014,84820-Feb-201021:05x86
Iisrstap.dll7.0.6002.182108,19220-Feb-201023:05x86
Iisrtl.dll7.0.6002.18210153,60020-Feb-201023:05x86
Iissetup.exe7.0.6002.18210228,86420-Feb-201021:05x86
Iissyspr.dll7.0.6002.1821059,39220-Feb-201023:05x86
Iisutil.dll7.0.6002.18210202,75220-Feb-201023:05x86
Nativerd.dll7.0.6002.18210331,26420-Feb-201023:06x86
Rsca.dll7.0.6002.1821026,62420-Feb-201023:07x86
Rscaext.dll6.0.6002.1821038,91220-Feb-201023:07x86
W3ctrlps.dll7.0.6002.182109,21620-Feb-201023:07x86
Wamregps.dll7.0.6002.1821010,75220-Feb-201023:07x86
Admwprox.dll7.0.6002.2234351,71220-Feb-201023:06x86
Ahadmin.dll7.0.6002.2234327,13620-Feb-201023:07x86
Appcmd.exe7.0.6002.22343154,11220-Feb-201021:22x86
Appcmd.xmlNot Applicable3,65403-Apr-200920:43Not Applicable
Appobj.dll7.0.6002.22343311,80820-Feb-201023:07x86
Aspnetca.exe7.0.6002.22343182,78420-Feb-201021:22x86
Iismig.dll7.0.6002.22343209,40820-Feb-201023:11x86
Iisreg.dll7.0.6002.2234389,08820-Feb-201023:08x86
Iisres.dll7.0.6002.22343193,02420-Feb-201021:22x86
Iisreset.exe7.0.6002.2234314,84820-Feb-201021:21x86
Iisrstap.dll7.0.6002.223438,19220-Feb-201023:08x86
Iisrtl.dll7.0.6002.22343153,60020-Feb-201023:08x86
Iissetup.exe7.0.6002.22343228,86420-Feb-201021:22x86
Iissyspr.dll7.0.6002.2234359,39220-Feb-201023:08x86
Iisutil.dll7.0.6002.22343202,75220-Feb-201023:08x86
Nativerd.dll7.0.6002.22343333,31220-Feb-201023:10x86
Rsca.dll7.0.6002.2234326,62420-Feb-201023:11x86
Rscaext.dll6.0.6002.2234338,91220-Feb-201023:11x86
W3ctrlps.dll7.0.6002.223439,21620-Feb-201023:12x86
Wamregps.dll7.0.6002.2234310,75220-Feb-201023:12x86
Iisw3adm.dll7.0.6001.18428371,71220-Feb-201023:37x86
W3tp.dll7.0.6001.1835915,87209-Nov-200913:23x86
W3wphost.dll7.0.6001.1835946,59209-Nov-200913:23x86
Wbhstipm.dll7.0.6001.1835924,06409-Nov-200913:23x86
Wbhst_pm.dll7.0.6001.1835922,52809-Nov-200913:23x86
Iisw3adm.dll7.0.6001.22638371,71220-Feb-201023:29x86
W3tp.dll7.0.6001.2263815,87220-Feb-201023:31x86
W3wphost.dll7.0.6001.2263846,59220-Feb-201023:31x86
Wbhstipm.dll7.0.6001.2263824,06420-Feb-201023:31x86
Wbhst_pm.dll7.0.6001.2263822,52820-Feb-201023:31x86
Iisw3adm.dll7.0.6002.18210373,76020-Feb-201023:05x86
W3tp.dll7.0.6002.1813915,87209-Nov-200912:32x86
W3wphost.dll7.0.6002.1813947,61609-Nov-200912:32x86
Wbhstipm.dll7.0.6002.1813924,06409-Nov-200912:32x86
Wbhst_pm.dll7.0.6002.1813922,52809-Nov-200912:32x86
Iisw3adm.dll7.0.6002.22343374,27220-Feb-201023:08x86
W3tp.dll7.0.6002.2234315,87220-Feb-201023:12x86
W3wphost.dll7.0.6002.2234348,12820-Feb-201023:12x86
Wbhstipm.dll7.0.6002.2234324,06420-Feb-201023:12x86
Wbhst_pm.dll7.0.6002.2234322,52820-Feb-201023:12x86
Httpapi.dll6.0.6001.1842831,23220-Feb-201023:37x86
Httpapi.dll6.0.6001.2263831,23220-Feb-201023:29x86
Httpapi.dll6.0.6002.1821030,72020-Feb-201023:05x86
Httpapi.dll6.0.6002.2234330,72020-Feb-201023:08x86
Nshhttp.dll6.0.6001.1842824,06420-Feb-201023:39x86
Nshhttp.dll6.0.6001.2263824,06420-Feb-201023:31x86
Nshhttp.dll6.0.6002.1821024,06420-Feb-201023:06x86
Nshhttp.dll6.0.6002.2234324,06420-Feb-201023:10x86

Extra bestandsinformatie voor Windows Vista en Windows Server 2008

Extra bestanden voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Vista en Windows Server 2008

File namePackage_10_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,054
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,371
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,578
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,028
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,371
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,922
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,532
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,778
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,639
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,602
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,116
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,692
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,897
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,455
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,374
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,616
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,213
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,760
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,530
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,481
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,443
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,296
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,971
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,229
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,078
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,035
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,374
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,621
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,213
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,763
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,578
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,196
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,692
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,431
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,573
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,733
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,184
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,160
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,112
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,114
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,687
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,895
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,450
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,577
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,027
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,957
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,525
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,004
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,951
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb973917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,288
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,805
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,876
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,679
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,200
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,287
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,952
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,998
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,870
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,905
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,932
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,011
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,670
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,801
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,868
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,200
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,292
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size5,844
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_02243200e0a585086e647c7a478338cf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_8d686d04b786208f.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_0e31613dbe369261d6ee2a72e27a8c0a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_48c838e4b3767e85.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_16b8451540f2bac23065ee8abfeac47f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_0fde06ba25647760.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_18184f074d19197726cc93b0a2364865_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_1b1305d8d6dc2ef7.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_1891f3274f1f2e8ba25f92e78e5a8493_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_321c8750935b706c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_1d6b70544682ef9299e54108db7688e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_75619f223319c79b.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_22960a5eed790d75ee667c091a4c7581_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_47842f91193c3d3f.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_26bfdc1a86311b42574dd6c57065ea88_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_fd9053e1e1756eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_29455863b1821c9d5a7a5f11a9f7c6c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_759b511ada792192.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_2a4b0d1ce11aa4a74ccd4da3aaa25a5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_c7d26291cc02a52b.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_30c1f0f204792c7feba5464ad9bdc4b8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_6d677ccb84e7608c.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_3546623f376e043c15080ba3ae399bcb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_72b72945254fac67.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_4379e31d12edb6e70627b7ed76cc9de0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_178b9226b1b3a6a1.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_47ebe0294c731c961326c4fc14f220de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_cd4f1c3bccb8fec3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_48fdea84483e574614c97ca281c3ee53_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_14c012cd3521ea6e.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_4975b3be5b8fcf0051ede61724e941a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_4ebe4565fbc2cb9a.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_4a733aa7bf40ad90f3bd0f1d05a293ab_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_20a368c353dca4b1.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_4ba90992b4aeb4238404490e280cf1a5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_539f0d5944068a6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_5527b8ec04bba217931b49a6f786cc1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_897ea49fcc59df8d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_570df66d1b6884d22dc1fe98d567b0af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_93020da496d5b047.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_5aae770d47b1ced03bbc6ac6b7f3359a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_86ab67b7b5c13dbb.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_5c098d186475a265e346a17ad2b87c7f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_d9478d0f7b37546e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_63b9e6a3524e61bd156cdb2884a12d4e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_0518ff409bf1c933.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_6e3b3edd03a56eab3baac5d4b6e68913_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_b09f2abe0e75c4f7.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_6e412646c0db42a5b5d85104abc37d75_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_14571af8ebcb98e1.manifest
File versionNot Applicable
File size692
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_742e92de08d14f579f5364e863edb2a4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_1ee1ac5feff3f077.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_7a562d060ef965ac4ccc6c4e19f06879_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_36fb780a58d4691c.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_7c1ddb80ad48ee8f2d864da25bbdbdeb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_484ad23061d6921c.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_89fb22fd7470f4edeefe9446291a1aa4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_d1ccb2a4099f7bb5.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_a546e847cdf4f901301dca6be48dcafc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_ab8689be42529e10.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_ac29987ff1dedc34e66277cb7fcdc01f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_39eb2b1053feaf18.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_af69b9b96b1b873c7d046b2aaa6c5725_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_53f1c011e9524f9d.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_b2973d859d4c289344df7b57e9155da6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_658ddea1cd7ecfe0.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_b54795121bf65e4c663c745ab2d31d12_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_8171f5bbfc12ae9e.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_b61d286158fdfa168be9ca239e2bc271_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_87e07fe86b520bc8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_b7991a25ac467a47b008a510c2d84212_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_755dbe445a6a3f13.manifest
File versionNot Applicable
File size692
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_bb39537142aba513b52806be81fb22c0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_5b70f63bb83faffe.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_c8f970e15672a13a06b3b85f9608d2a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_90affe959b33bfde.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_cff1db8d75e7c3d0fce691627cadb479_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_c3d60f83d36cc5ae.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_e0818432c4b4645be82d8c1135e0ae34_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_6815f48e62f99ba2.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_e424ecc6ce0440e3c9d0f2b969d072cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_14b30162261da913.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_e550057e4470cd5ffa78fd563e92bcb0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_bc446fdd2bd4e95b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_e8ec3c8505cc5f513fba7f66beb0eb28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_d03b45c32fd552a0.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_e973366f819a0c45483cb042e9adb25a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_00dfc27901878f78.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_eb45cacc43a4419f4b10e0b68ce23713_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_1d17583f67fab5ed.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_fb9361c986c88675bb3a308e782abd2e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_ab8d5295b8ceb510.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_f3b23ce9a033de29.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_f440dd0cb94cf9cd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_f59ea70f9d54d109.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_f61d75d4b67a89eb.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_f787e8799a7a3cab.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_f7f4165eb3ad7c4d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_aac6fc331bc2f16e.manifest
File versionNot Applicable
File size144,295
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_ab559c5634dc0d12.manifest
File versionNot Applicable
File size144,295
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_acb3665918e3e44e.manifest
File versionNot Applicable
File size144,304
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_ad32351e32099d30.manifest
File versionNot Applicable
File size144,304
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_ae9ca7c316094ff0.manifest
File versionNot Applicable
File size144,703
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_af08d5a82f3c8f92.manifest
File versionNot Applicable
File size144,703
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)07:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_1ea369c7fee3251e.manifest
File versionNot Applicable
File size4,978
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_1f3209eb17fc40c2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,978
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_208fd3edfc0417fe.manifest
File versionNot Applicable
File size5,610
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_210ea2b31529d0e0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,610
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_22791557f92983a0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,610
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_22e5433d125cc342.manifest
File versionNot Applicable
File size5,610
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_cdb008112c2cc173.manifest
File versionNot Applicable
File size15,023
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_ce3ea8344545dd17.manifest
File versionNot Applicable
File size15,023
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_cf9c7237294db453.manifest
File versionNot Applicable
File size17,364
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_d01b40fc42736d35.manifest
File versionNot Applicable
File size16,238
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_d185b3a126731ff5.manifest
File versionNot Applicable
File size17,364
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_d1f1e1863fa65f97.manifest
File versionNot Applicable
File size16,238
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_678f770e86bd182c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,285
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_681e17319fd633d0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,285
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_697be13483de0b0c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,296
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_69faaff99d03c3ee.manifest
File versionNot Applicable
File size5,296
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_6b65229e810376ae.manifest
File versionNot Applicable
File size5,296
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_6bd150839a36b650.manifest
File versionNot Applicable
File size5,296
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)07:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_0eef72aeb7ba5ba2.manifest
File versionNot Applicable
File size257,162
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_0f7e12d1d0d37746.manifest
File versionNot Applicable
File size257,162
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_10dbdcd4b4db4e82.manifest
File versionNot Applicable
File size364,346
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_115aab99ce010764.manifest
File versionNot Applicable
File size342,561
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_12c51e3eb200ba24.manifest
File versionNot Applicable
File size364,346
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_13314c23cb33f9c6.manifest
File versionNot Applicable
File size342,561
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_71b326ce7762720f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_7241c6f1907b8db3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_739f90f4748364ef.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_741e5fb98da91dd1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_7588d25e71a8d091.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_75f500438adc1033.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_d8a25cbbadca5f63.manifest
File versionNot Applicable
File size22,579
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_d930fcdec6e37b07.manifest
File versionNot Applicable
File size22,579
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_da8ec6e1aaeb5243.manifest
File versionNot Applicable
File size24,123
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_db0d95a6c4110b25.manifest
File versionNot Applicable
File size22,611
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_dc78084ba810bde5.manifest
File versionNot Applicable
File size24,123
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_dce43630c143fd87.manifest
File versionNot Applicable
File size22,611
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable

Extra bestanden voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Vista en Windows Server 2008

File nameAmd64_0396aa1abdbbe576799a7a40b78c785d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_a966731f4e806fd2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_057bd3989c2363ad518ba05b5434aee3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_c93350729aabdaaa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_096e3f5883b51f661a5b3d3b05a45228_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_b6b9cb7d2b4ad7e2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1083aa8b7197d02b3276b2ee8db055d6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_a6b8864255b07317.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1272d879f0db74466da50d82011d56be_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_ac1e09b9814fe59e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_12c69b7d340eaec8952a646257d20ca9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_259bc72bd1350b48.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1393fbf846929dacb71c2dc096fef6fd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_6f27647de1f98ff9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1e490f85bef76e145bfba6102bb3074c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_d684fc12fa222bab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_27dbcbcbe1ba1f955972057655fdb999_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_ed4807514523c7a6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2e28a505dfa294929ccec3ded4b35986_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_b51c68bab24784d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,092
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_31f6927e29b1a5d26b9dd8e22cdbed93_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_6981b66bab29ed90.manifest
File versionNot Applicable
File size1,092
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_40bfc6461f3ddddb16f9d51409cac739_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_3036a122db1dc5c3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5be331b2c05ac6bdd5f9a0e077ab3b48_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_b743354204fd0c8a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5da01ae93dbbb976f9c751d02154c97c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_d1566aa5bb9ba58f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,092
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_64a3134b9d6109e0419aa25d3918229a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_f051f2e59d90154f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_69441914fe1aff3c4886b125ec274910_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_b135204b8edaee45.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6baa1fd38f3673e95415a2a911b8717f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_4637950ba6806c77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6dc5c282b081f39c9f583172b33b0e0f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_b894260b5ee6a8f6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_791f1b1b3c80a076d5b268efc758b21e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_689f0329f8646a21.manifest
File versionNot Applicable
File size1,092
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7afa4b76dd2ab49588a42db469ce621b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_bf1c589134624237.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_817942a7f72866294a45cb55e17538c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_86768c10ab713ea0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_85cf5ef553b5fea8cf22642b7a2a3a2f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_d996c8f2be5d0e97.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_86c257a6a5850c003a8cab18b968dc57_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_2e7880fb1fe31e9e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8a1fd5dbef9f4d97ab73e7f456de9f96_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_c7f5ae5a70286af5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8cb3fd542376e7a515dadd6ebc60ed3c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_4fb857a8eb600f7a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8e105a550e30dc81c302ac1e3434ef68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_60b2320c8fa96354.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9c36ab24befd65432dc34e9e4e8bb8ee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_1e69dcae3a3adf80.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a15609869652a1b4cc7467c081d1f305_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_c6d9ff48d93ce792.manifest
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a86bb8c50556739b66b39c563ffe1d0c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_4f512be61c0b0c63.manifest
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aae82a18b174955f2fa696347e8e219b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_b4021b463ce5c319.manifest
File versionNot Applicable
File size1,092
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be9f53095540b3e3f87d3b91dcb0c5dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_67773f9b6f00f0d0.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c3dd983a1e107ac78a6c06e03f3e2dd7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_599f4a465593665c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c6ce5d8a6fa0f2fa22c23fdf3d8af4c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_776a8378fb80519e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d34640a5edbd74cad8da1700c5e2026f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_dd4ddeb62c552160.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d96ad5ad29c37760b5f783a1ec12ae3a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_a2c0699f107b24bc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e9de41f465053c6b4b6ef1c2d2a4c066_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_8b1ae827abc247ea.manifest
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eade1565d70b6e23fa5d1627f7840bfc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_02440274b726071e.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ec3247bba4d7e703bd7b424d934fccd1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_166c01881f2ec1a8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ee17ae045807e33ba9d7c7a8d1345d20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_b680acb6a946c6a7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,092
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f22bfafd1be63d4d51a4fb961525becf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_cca1afe2ed7ceccc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f359141b9e59548bdc5509b347f96dc7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_d858c81f4c736c9e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f476519d5763213fd50706e368e26823_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_09cf3d202356fcc0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,798
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f5586f60ea6a85078037405364357a41_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_41a3987c66c26d31.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f950716d6de78b968b377fddf2bb782b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_b78c5be8334a52d8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ffd3fe027f843fe9c1b3b731047e1014_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_a544a9f5c0482c2b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_4fd0d86d58914f5f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,722
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_505f789071aa6b03.manifest
File versionNot Applicable
File size4,722
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_51bd429355b2423f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,722
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_523c11586ed7fb21.manifest
File versionNot Applicable
File size4,722
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_53a683fd52d7ade1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,722
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_5412b1e26c0aed83.manifest
File versionNot Applicable
File size4,722
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_06e597b6d42062a4.manifest
File versionNot Applicable
File size144,559
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_077437d9ed397e48.manifest
File versionNot Applicable
File size144,559
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_08d201dcd1415584.manifest
File versionNot Applicable
File size144,568
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_0950d0a1ea670e66.manifest
File versionNot Applicable
File size144,568
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_0abb4346ce66c126.manifest
File versionNot Applicable
File size144,967
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_0b27712be79a00c8.manifest
File versionNot Applicable
File size144,967
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_7ac2054bb7409654.manifest
File versionNot Applicable
File size4,992
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_7b50a56ed059b1f8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,992
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_7cae6f71b4618934.manifest
File versionNot Applicable
File size5,628
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_7d2d3e36cd874216.manifest
File versionNot Applicable
File size5,628
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_7e97b0dbb186f4d6.manifest
File versionNot Applicable
File size5,628
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_7f03dec0caba3478.manifest
File versionNot Applicable
File size5,628
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_29cea394e48a32a9.manifest
File versionNot Applicable
File size15,051
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_2a5d43b7fda34e4d.manifest
File versionNot Applicable
File size15,051
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_2bbb0dbae1ab2589.manifest
File versionNot Applicable
File size17,396
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_2c39dc7ffad0de6b.manifest
File versionNot Applicable
File size16,270
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_2da44f24ded0912b.manifest
File versionNot Applicable
File size17,396
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_2e107d09f803d0cd.manifest
File versionNot Applicable
File size16,270
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_c3ae12923f1a8962.manifest
File versionNot Applicable
File size5,611
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_c43cb2b55833a506.manifest
File versionNot Applicable
File size5,611
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_c59a7cb83c3b7c42.manifest
File versionNot Applicable
File size5,622
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_c6194b7d55613524.manifest
File versionNot Applicable
File size5,622
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_c783be223960e7e4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,622
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_c7efec0752942786.manifest
File versionNot Applicable
File size5,622
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_6b9cae558930e87c.manifest
File versionNot Applicable
File size257,196
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_6cfa78586d38bfb8.manifest
File versionNot Applicable
File size364,384
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_6d79471d865e789a.manifest
File versionNot Applicable
File size342,599
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_6ee3b9c26a5e2b5a.manifest
File versionNot Applicable
File size364,384
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_6f4fe7a783916afc.manifest
File versionNot Applicable
File size342,599
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_cdd1c2522fbfe345.manifest
File versionNot Applicable
File size6,238
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_ce60627548d8fee9.manifest
File versionNot Applicable
File size6,238
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_cfbe2c782ce0d625.manifest
File versionNot Applicable
File size6,238
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_d03cfb3d46068f07.manifest
File versionNot Applicable
File size6,238
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_d1a76de22a0641c7.manifest
File versionNot Applicable
File size6,238
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_d2139bc743398169.manifest
File versionNot Applicable
File size6,238
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_34c0f83f6627d099.manifest
File versionNot Applicable
File size22,611
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_354f98627f40ec3d.manifest
File versionNot Applicable
File size22,611
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_36ad62656348c379.manifest
File versionNot Applicable
File size24,155
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_372c312a7c6e7c5b.manifest
File versionNot Applicable
File size22,643
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_3896a3cf606e2f1b.manifest
File versionNot Applicable
File size24,155
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_3902d1b479a16ebd.manifest
File versionNot Applicable
File size22,643
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)10:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,193
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size11,628
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,009
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,827
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,863
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,963
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,575
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,330
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size9,923
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,365
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,111
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,130
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,844
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,803
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,411
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,229
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,699
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,205
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,947
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,170
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size9,762
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,683
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,439
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,104
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,763
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size9,350
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,803
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,416
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,229
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,702
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,009
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,076
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,205
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,190
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,116
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,061
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,923
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,166
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,985
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,845
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size9,427
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,363
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,106
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,128
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,839
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,008
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,826
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,204
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,942
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,687
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size9,264
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb973917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,675
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,825
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,896
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,631
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,226
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,313
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,010
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,882
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,917
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,956
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,035
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,680
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,713
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,821
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,888
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,226
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,318
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,725
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size5,898
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_8516af9deba1584f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,671
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_85a54fc104ba73f3.manifest
File versionNot Applicable
File size3,671
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_870319c3e8c24b2f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,671
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_8781e88901e80411.manifest
File versionNot Applicable
File size3,671
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_88ec5b2de5e7b6d1.manifest
File versionNot Applicable
File size3,671
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_89588912ff1af673.manifest
File versionNot Applicable
File size3,671
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_34234de718eaf4a4.manifest
File versionNot Applicable
File size8,818
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_34b1ee0a32041048.manifest
File versionNot Applicable
File size8,818
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_360fb80d160be784.manifest
File versionNot Applicable
File size10,378
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_368e86d22f31a066.manifest
File versionNot Applicable
File size9,710
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_37f8f97713315326.manifest
File versionNot Applicable
File size10,378
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_3865275c2c6492c8.manifest
File versionNot Applicable
File size9,710
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_ce02bce4737b4b5d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,563
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_ce915d078c946701.manifest
File versionNot Applicable
File size3,563
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:07
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_cfef270a709c3e3d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,563
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_d06df5cf89c1f71f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,563
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_d1d868746dc1a9df.manifest
File versionNot Applicable
File size3,563
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_d244965986f4e981.manifest
File versionNot Applicable
File size3,563
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:52
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_75f158a7bd91aa77.manifest
File versionNot Applicable
File size246,881
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:07
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_774f22aaa19981b3.manifest
File versionNot Applicable
File size329,795
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_77cdf16fbabf3a95.manifest
File versionNot Applicable
File size329,795
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_793864149ebeed55.manifest
File versionNot Applicable
File size329,795
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_79a491f9b7f22cf7.manifest
File versionNot Applicable
File size329,795
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_3f15a2919a889294.manifest
File versionNot Applicable
File size18,467
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_3fa442b4b3a1ae38.manifest
File versionNot Applicable
File size18,467
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_41020cb797a98574.manifest
File versionNot Applicable
File size19,731
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_4180db7cb0cf3e56.manifest
File versionNot Applicable
File size18,467
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_42eb4e2194cef116.manifest
File versionNot Applicable
File size19,731
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_43577c06ae0230b8.manifest
File versionNot Applicable
File size18,467
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_f3b23ce9a033de29.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_f440dd0cb94cf9cd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_f59ea70f9d54d109.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_f61d75d4b67a89eb.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_f787e8799a7a3cab.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_f7f4165eb3ad7c4d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17022_none_71b326ce7762720f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21227_none_7241c6f1907b8db3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_739f90f4748364ef.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_741e5fb98da91dd1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_7588d25e71a8d091.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_75f500438adc1033.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable

Extra bestanden voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008

File nameIa64_0963fdf14c4650815ae54f497fc4600a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_ac706ef6fab16933.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0a9f753596c20f8afd6711039b6c69e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_5830d25bfec207d6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_131c188d454f77fcaa0939ce842a7f81_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_772dfb17c5f1adf2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1707e1a7d422e10e3f5a0f455ec17b1a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_bbac25924390826a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_22234b9ac58bb83b48529cecb1fd0eba_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_99a1ee38e379d42d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2356089e9aff47a3323dce4209b91bf7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_d6082568fe96aee0.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3839b52bd88e2b5ef31a93b27c65a7ed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_d6bda86c9fd57c5f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5b3a554bec5ab8e2baa5e1d4593196c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_9d9b32ff66dc7f1f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6bd36a8cae19a34594bffe5c80c426f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_a0b59ed428bf06ff.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_723e40ba0d9f0b30a09ff60e57f47fd2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_aead516a008a617f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7fda66093c38f2e4f343f7d98a2d5100_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_7357753999ade097.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_802aaa013d25eac3bb2a40dfc89e9ef4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_448062fd6cce2ca1.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8addda7c5702356126bbda748e6712c0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_b5f38508a32dbf4e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,771
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8e6838d3ad815a73000b9ef8d12b8157_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_967bce8561924a28.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8eb242dcc18c91b3ca2777f0e226440d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_87c38071ee68a371.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_92464b56ef895174b17a8ebe2a4b03e0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_53f049e78f702da8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a07425f4ea12fc6639248773ea165166_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_6a60194094109b78.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ad766a0d402053a2397d638871aec63e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_7b00107498de96b0.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ae71445b9c722bb38482b222fcb58b28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_f5d56fba5e02df4c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ae8dcf9031f6c5451e8114f718d4da8d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_7ba4d1d2a0bcc6c9.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b76eb400f2db500534ec405d888482e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_1e6639d4b1dcdee8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b86a45a359e9f5cc9fdabe41deaf0502_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_1582e15a7acb532f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c073a4f4e107a348f3e7d66e78bd7bff_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_3d4d7c643ebf59c4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cd1145d7973776afb4694ec9de8bcf0e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_8086db86572b0ef5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,771
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cf51b45f64a0e8bc4375e685dae03e03_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_203805c2ea3da750.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e13cc44be96829b2fd1fdb07a2a603fd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_b24c95f6f07843f8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,090
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e45cf89010cd78f68bf5f238e34bb217_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_e994f25c405c3854.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e6d3b185f677dec7e7da4ea194134808_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_3f0ebf69ba2e6e69.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ea34d1949293a281647c2c4d1f3822fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_67f6e2de761de3f3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc8d8785f4b063a0491ac65bef9eded5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_4900400efe7815e2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_f5a04b059d52da05.manifest
File versionNot Applicable
File size4,715
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_f61f19cab67892e7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,715
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)23:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_f7898c6f9a7845a7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,715
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_f7f5ba54b3ab8549.manifest
File versionNot Applicable
File size4,715
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_acb50a4f18e1ed4a.manifest
File versionNot Applicable
File size144,558
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_ad33d9143207a62c.manifest
File versionNot Applicable
File size144,558
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)23:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_ae9e4bb9160758ec.manifest
File versionNot Applicable
File size144,957
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_af0a799e2f3a988e.manifest
File versionNot Applicable
File size144,957
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_209177e3fc0220fa.manifest
File versionNot Applicable
File size5,619
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_211046a91527d9dc.manifest
File versionNot Applicable
File size5,619
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_227ab94df9278c9c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,619
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_22e6e733125acc3e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,619
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_cf9e162d294bbd4f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,380
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_d01ce4f242717631.manifest
File versionNot Applicable
File size16,254
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)23:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_d1875797267128f1.manifest
File versionNot Applicable
File size17,380
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_d1f3857c3fa46893.manifest
File versionNot Applicable
File size16,254
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_697d852a83dc1408.manifest
File versionNot Applicable
File size5,614
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_69fc53ef9d01ccea.manifest
File versionNot Applicable
File size5,614
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)23:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_6b66c69481017faa.manifest
File versionNot Applicable
File size5,614
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_6bd2f4799a34bf4c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,614
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_10dd80cab4d9577e.manifest
File versionNot Applicable
File size364,365
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_115c4f8fcdff1060.manifest
File versionNot Applicable
File size342,580
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_12c6c234b1fec320.manifest
File versionNot Applicable
File size364,365
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_1332f019cb3202c2.manifest
File versionNot Applicable
File size342,580
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_73a134ea74816deb.manifest
File versionNot Applicable
File size6,229
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_742003af8da726cd.manifest
File versionNot Applicable
File size6,229
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)23:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_758a765471a6d98d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,229
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_75f6a4398ada192f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,229
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_da906ad7aae95b3f.manifest
File versionNot Applicable
File size24,139
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_db0f399cc40f1421.manifest
File versionNot Applicable
File size22,627
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)23:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_dc79ac41a80ec6e1.manifest
File versionNot Applicable
File size24,139
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_dce5da26c1420683.manifest
File versionNot Applicable
File size22,627
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)00:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,837
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size9,406
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,667
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,796
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,011
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,059
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,134
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,998
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,802
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,197
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,927
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,675
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size9,242
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,963
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,662
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,000
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,058
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,795
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,393
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,058
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,516
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb973917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,198
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb973917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,932
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,808
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,810
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,878
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,803
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb973917_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,456
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_870319c3e8c24b2f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,671
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_8781e88901e80411.manifest
File versionNot Applicable
File size3,671
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_88ec5b2de5e7b6d1.manifest
File versionNot Applicable
File size3,671
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..henticationbinaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_89588912ff1af673.manifest
File versionNot Applicable
File size3,671
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_360fb80d160be784.manifest
File versionNot Applicable
File size10,378
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_368e86d22f31a066.manifest
File versionNot Applicable
File size9,710
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_37f8f97713315326.manifest
File versionNot Applicable
File size10,378
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_3865275c2c6492c8.manifest
File versionNot Applicable
File size9,710
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_cfef270a709c3e3d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,563
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_d06df5cf89c1f71f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,563
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_d1d868746dc1a9df.manifest
File versionNot Applicable
File size3,563
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-isapiextensions_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_d244965986f4e981.manifest
File versionNot Applicable
File size3,563
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:52
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_774f22aaa19981b3.manifest
File versionNot Applicable
File size329,795
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_77cdf16fbabf3a95.manifest
File versionNot Applicable
File size329,795
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_793864149ebeed55.manifest
File versionNot Applicable
File size329,795
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-sharedlibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_79a491f9b7f22cf7.manifest
File versionNot Applicable
File size329,795
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_41020cb797a98574.manifest
File versionNot Applicable
File size19,731
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_4180db7cb0cf3e56.manifest
File versionNot Applicable
File size18,467
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_42eb4e2194cef116.manifest
File versionNot Applicable
File size19,731
Date (UTC)22-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-processmodellibraries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_43577c06ae0230b8.manifest
File versionNot Applicable
File size18,467
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_f59ea70f9d54d109.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_f61d75d4b67a89eb.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_f787e8799a7a3cab.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_f7f4165eb3ad7c4d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,708
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18428_none_739f90f4748364ef.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22638_none_741e5fb98da91dd1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)09:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18210_none_7588d25e71a8d091.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)08:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22343_none_75f500438adc1033.manifest
File versionNot Applicable
File size6,220
Date (UTC)21-Feb-2010
Time (UTC)06:57
PlatformNot Applicable
Eigenschappen

Artikel-id: 973917 - Laatst bijgewerkt: 03/12/2010 13:53:26 - Revisie: 4.0

Microsoft Internet Information Services 7.5, Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 6.0, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

 • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB973917
Feedback