Skróty klawiaturowe w systemie Windows

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy.

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Kopiowanie, wklejanie i inne ogólne skróty klawiaturowe

Klawisz Czynność
Ctrl+X Wycięcie zaznaczonego elementu.
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert) Skopiowanie zaznaczonego elementu.
Ctrl+V (lub Shift+Insert) Wklejenie zaznaczonego elementu.
Ctrl+Z Cofnięcie akcji.
Alt+klawisz Tab Przełączenie się między otwartymi aplikacjami.
Alt+F4 Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją.
Klawisz z logo systemu Windows +L Zablokowanie komputera.
Klawisz z logo systemu Windows +D Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu.
F2 Zmienianie nazwy wybranego elementu.
F3 Wyszukiwanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików.
F4 Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików.
F5 Odświeżanie aktywnego okna.
F6 Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie.
F10 Aktywacja paska menu w aktywnej aplikacji.
Alt+F8 Pokazywanie hasła na ekranie logowania.
Alt+Esc Przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte.
Alt+podkreślona litera Wykonywanie polecenia powiązanego z literą.
Alt+Enter Wyświetlanie właściwości wybranego elementu.
Alt+spacja Otwarcie menu skrótów aktywnego okna.
Alt+strzałka w lewo Powrót do poprzedniej strony.
Alt+strzałka w prawo Przejście dalej.
Alt+Page Up Przejście o jeden ekran w górę.
Alt+Page Down Przejście o jeden ekran w dół.
Ctrl+F4 Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach wyświetlanych na pełnym ekranie, które umożliwiają otwarcie w tym samym czasie wielu dokumentów).
Ctrl+A Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie.
Ctrl+D (lub Delete) Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza.
Ctrl+R (lub F5) Odświeżanie aktywnego okna.
Ctrl+Y Ponowne wykonanie akcji.
Ctrl+strzałka w prawo Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu.
Ctrl+strzałka w lewo Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu.
Ctrl+strzałka w dół Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu.
Ctrl+strzałka w górę Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu.
Ctrl+Alt+klawisz Tab Używanie klawiszy strzałek do przełączania się między wszystkimi otwartymi aplikacjami.
Shift+Alt+klawisze strzałek Gdy w menu Start fokus jest ustawiony na grupie lub kafelku, ta kombinacja klawiszy przeniesie go w określonym kierunku.
Ctrl+Shift+klawisze strzałek Gdy jest koncentracja na kafelku w menu Start, przenieś go do innego kafelka, aby utworzyć folder.
Ctrl+klawisze strzałek Zmiana rozmiaru menu Start, gdy jest otwarte.
Ctrl+klawisz strzałki (w celu przejścia do elementu)+spacja Zaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie.
Ctrl+Shift z klawiszem strzałki Zaznaczanie bloku tekstu.
Ctrl+Esc Otwarcie menu Start.
Ctrl+Shift+Esc Otwarcie Menedżera zadań.
Ctrl+Shift Przełączanie układu klawiatury w przypadku dostępności kilku układów klawiatury.
Ctrl+spacja Włączanie i wyłączanie edytora wprowadzania informacji (IME) w języku chińskim.
Shift+F10 Wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu.
Shift z dowolnym klawiszem strzałki Zaznaczanie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczanie tekstu w dokumencie.
Shift+Delete Usuwanie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza.
Strzałka w prawo Otwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu.
Strzałka w lewo Otwarcie następnego menu z lewej strony lub zamykanie podmenu.
Esc Zatrzymanie lub zakończenie bieżącego zadania.
PrtScn

Wykonanie zrzutu całego ekranu i skopiowanie go do schowka. 

Uwaga

  • Możesz zmienić ten skrót, aby również otwierał funkcję wycinania ekranu, za pomocą której można edytować zrzut ekranu. Wybierz kolejno opcje Start  > Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Klawiatura i przesuń przełącznik pod pozycją Skrót klawisza Print Screen.

Skróty klawiaturowe z klawiszem logo systemu Windows

Klawisz Czynność
Klawisz z logo systemu Windows  Otwarcie lub zamknięcie menu Start.
Klawisz z logo systemu Windows +A Otwarcie centrum akcji.
Klawisz z logo systemu Windows +B Ustawianie fokusu w obszarze powiadomień.
Klawisz z logo systemu Windows +C
Otwarcie Cortany w trybie słuchania.

Uwagi
  • Ten skrót jest domyślnie wyłączony. Aby włączyć tę funkcję, wybierz pozycję Start > Ustawienia > Cortana i włącz przełącznik w obszarze Zezwól Cortanie na słuchanie moich poleceń, gdy nacisnę klawisz logo systemu Windows+C.
  • Cortana jest dostępna tylko w niektórych krajach/regionach, a pewne opcje Cortany mogą nie być dostępne wszędzie. Jeśli Cortana jest niedostępna lub wyłączona, możesz nadal korzystać z funkcji wyszukiwania.
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+C Otwarcie menu paneli funkcji.
Klawisz z logo systemu Windows +D Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu.
Klawisz z logo systemu Windows +Alt+D Wyświetlanie i ukrywanie daty i godziny na pulpicie.
Klawisz z logo systemu Windows +E Otwarcie Eksploratora plików.
Klawisz z logo systemu Windows +F Otwarcie Centrum opinii i wykonanie zrzutu ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows +G Otwarcie paska gry po otwarciu gry.
Klawisz z logo systemu Windows +H Rozpoczęcie dyktowania.
Klawisz z logo systemu Windows +I Otwarcie obszaru Ustawienia.

Klawisz z logo systemu Windows +J

Ustawianie fokusu na poradę systemu Windows, jeśli jest dostępna.

Gdy pojawi się porada systemu Windows, przenieś do niej fokus.  Ponowne naciśnięcie skrótów klawiaturowych spowoduje przeniesienie fokusu do elementu na ekranie, do którego jest zakotwiczona porada systemu Windows.
Klawisz z logo systemu Windows +K Otwarcie szybkiej akcji Połącz.
Klawisz z logo systemu Windows +L Zablokowanie komputera lub przełączenie kont.
Klawisz z logo systemu Windows +M Minimalizowanie wszystkich okien.
Klawisz z logo systemu Windows +O Zablokowanie orientacji urządzenia.
Klawisz z logo systemu Windows +P Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+Q Otwarcie Szybkiej pomocy.
Klawisz z logo systemu Windows +R Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie.
Klawisz z logo systemu Windows +S Otwarcie wyszukiwania.
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+S Utworzenie zrzutu części ekranu. 
Klawisz z logo systemu Windows +T Przełączanie między aplikacjami na pasku zadań.
Klawisz z logo systemu Windows +U Otwarcie Centrum ułatwień dostępu.
Klawisz z logo systemu Windows +V

Otwarcie schowka. 

Uwaga

  • Aby włączyć ten skrót, wybierz kolejno opcje Start  > Ustawienia  > System  > Schowek i przesuń przełącznik w obszarze Historia schowka
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+V Przełączanie między powiadomieniami.
Klawisz z logo systemu Windows +X Otwarcie menu Szybki link.
Klawisz z logo systemu Windows +Y Przełączanie wprowadzania między Windows Mixed Reality i pulpitem.
Klawisz z logo systemu Windows +Z Pokazywanie poleceń dostępnych w aplikacji w trybie pełnoekranowym.
Klawisz logo Windows+kropka (.) lub średnik (;) Otwarcie panelu emoji.
Klawisz z logo systemu Windows +przecinek (,) Chwilowy podgląd na pulpit.
Klawisz z logo systemu Windows +Pause Wyświetlanie okna dialogowego Właściwości systemu.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+F Wyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci).
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+M Przywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie.
Klawisz z logo systemu Windows +cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows +Alt+cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie listy szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+Shift+cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator.
Klawisz z logo systemu Windows +klawisz Tab Otwarcie widoku zadań.
Klawisz z logo systemu Windows +strzałka w górę Zmaksymalizowanie okna.
Klawisz z logo systemu Windows +strzałka w dół Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu.
Klawisz z logo systemu Windows +strzałka w lewo Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows +strzałka w prawo Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows +Home Minimalizowanie wszystkich okien z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien).
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+strzałka w górę Rozciągnięcie okna pulpitu do góry i dołu ekranu.
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+strzałka w dół Przywracanie/minimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości.
Klawisz z logo systemu Windows +Shift+strzałka w lewo lub w prawo Przenoszenie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego.
Klawisz z logo systemu Windows +spacja Przełączenie języka i układu klawiatury.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+spacja Zmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+Enter Włączanie Narratora.
Klawisz z logo systemu Windows +plus (+) Otwarcie Lupy.
Klawisz z logo systemu Windows +ukośnik (/) Rozpoczynanie ponownej konwersji w edytorze IME.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+V Otwarcie dotknięcia w ramię.

 

Skróty klawiaturowe dotyczące wiersza polecenia

Klawisz Czynność
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert) Skopiowanie zaznaczonego tekstu.
Ctrl+V (lub Shift+Insert) Wklejenie zaznaczonego tekstu.
Ctrl+M Wchodzenie do trybu oznaczania.
Alt+klawisz wyboru Rozpoczęcie zaznaczania w trybie bloku.
Klawisze strzałek Przesunięcie kursora w określonym kierunku.
Page up Przeniesienie kursora o jedną stronę w górę.
Page down Przeniesienie kursora o jedną stronę w dół.
Ctrl+Home (tryb oznaczania) Przeniesienie kursora na początek buforu.
Ctrl+End (tryb oznaczania) Przeniesienie kursora na koniec buforu.
Ctrl+strzałka w górę Przejście w górę o jeden wiersz w historii danych wyjściowych.
Ctrl+strzałka w dół Przejście w dół o jeden wiersz w historii danych wyjściowych.
Ctrl+Home (nawigowanie w historii) Przeniesienie okienka ekranu na górę buforu (jeśli wiersz polecenia jest pusty). lub usunięcie wszystkich znaków z lewej strony kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty)
Ctrl + End (nawigowanie w historii) Przeniesienie okienka ekranu do wiersza polecenia (jeśli wiersz polecenia jest pusty) lub usunięcie wszystkich znaków z lewej prawej kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty)

 

Skróty klawiaturowe dotyczące okien dialogowych

Klawisz Czynność
F4 Wyświetlanie elementów na aktywnej liście.
Ctrl+klawisz Tab Przechodzenie między kartami do przodu prawej.
Ctrl+Shift+klawisz Tab Przechodzenie między kartami do tyłu.
Ctrl+cyfra (1–9) Przejście do n-tej karty.
klawisz Tab Przechodzenie między opcjami do przodu.
Shift+klawisz Tab Przechodzenie między opcjami do tyłu.
Alt+podkreślona litera Wykonanie polecenia (lub wybranie opcji) powiązanego z tą literą.
Spacja Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru.
Backspace Otwarcie folderu o jeden poziom wyżej, jeżeli wybrano folder w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz.
Klawisze strzałek Wybranie przycisku, jeśli aktywną opcją jest grupa przycisków opcji.

 

Skróty klawiaturowe dotyczące Eksploratora plików

Klawisz Czynność
Alt+D Wybranie paska adresu.
Ctrl+E Wybranie pola wyszukiwania.
Ctrl+F Wybranie pola wyszukiwania.
Ctrl+N Otwarcie nowego okna.
Ctrl+W Zamknięcie aktywnego okna.
Ctrl+kółko przewijania myszy Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów.
Ctrl+Shift+E Wyświetlanie wszystkich folderów powyżej wybranego folderu.
Ctrl+Shift+N Utworzenie nowego folderu.
Num Lock+gwiazdka (*) Wyświetlanie wszystkich podfolderów wybranego folderu.
Num Lock+klawisz plus (+) Wyświetlanie zawartości wybranego folderu.
Num Lock+klawisz minus (-) Zwinięcie wybranego folderu.
Alt+P Wyświetlanie panelu podglądu.
Alt+Enter Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu.
Alt+strzałka w prawo Wyświetlanie następnego folderu.
Alt+strzałka w górę Wyświetlanie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.
Alt+strzałka w lewo Wyświetlanie poprzedniego folderu.
Backspace Wyświetlanie poprzedniego folderu.
Strzałka w prawo Wyświetlanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte) lub wybranie pierwszego podfolderu.
Strzałka w lewo Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.
End Wyświetlanie dołu aktywnego okna.
Home Wyświetlanie góry aktywnego okna.
F11 Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna.

 

Skróty klawiaturowe dotyczące pulpitów wirtualnych

Klawisz Czynność
Klawisz z logo systemu Windows +klawisz Tab Otwarcie widoku zadań.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+D Dodawanie pulpitu wirtualnego.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+strzałka w prawo Przełączanie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi z prawej strony.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+strzałka w lewo Przełączanie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi z lewej strony.
Klawisz z logo systemu Windows +Ctrl+F4 Zamknięcie używanego pulpitu wirtualnego.

 

Skróty klawiaturowe dotyczące paska zadań

Klawisz Czynność
Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań Otwarcie aplikacji lub szybkie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji.
Ctrl+Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań Otwarcie aplikacji jako administrator.
Shift+kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku na pasku zadań Wyświetlenie menu okna aplikacji.
Shift+kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupowego przycisku na pasku zadań Wyświetlenie menu okna grupy.
Ctrl+kliknięcie grupowego przycisku na pasku zadań Przełączanie między oknami należącymi do grupy.

 

Skróty klawiaturowe dotyczące ustawień

Klawisz Czynność
Klawisz z logo systemu Windows +I Otwarcie sekcji Ustawienia.
Backspace Powrót do strony głównej ustawień.
Pisanie na dowolnej stronie zawierającej pole wyszukiwania Ustawienia wyszukiwania.