Skróty klawiaturowe w systemie Windows

Windows 10

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które umożliwiają alternatywne wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy.

Polecenia Kopiuj, Wklej i inne ogólne skróty klawiaturowe

Skrót klawiaturowy
Czynność
Ctrl+XWycięcie zaznaczonego elementu
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)
Skopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl+V (lub Shift+Insert)
Wklejenie zaznaczonego elementu
Ctrl+ZCofnięcie akcji
Alt+TabPrzełączenie się między otwartymi aplikacjami
Alt+F4Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją
Klawisz logo Windows +LBlokowanie komputera
Klawisz logo Windows +DWyświetlenie lub ukrycie pulpitu
F2Zmiana nazwy wybranego elementu
F3Wyszukanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików
F4Wyświetlenie listy paska adresu w Eksploratorze plików
F5Odświeżenie aktywnego okna
F6Cykliczne przechodzenie między elementami okna lub pulpitu
F10Uaktywnienie paska menu w aktywnej aplikacji
Alt+F8Wyświetlanie hasła na ekranie logowania
Alt+EscCykliczne przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte
Alt+podkreślona literaWykonanie polecenia dla danej litery
Alt+EnterWyświetlenie właściwości wybranego elementu
Alt+spacjaOtwarcie menu skrótów aktywnego okna
Alt+strzałka w lewoPrzejście wstecz
Alt+strzałka w prawoPrzejście dalej
Alt+Page UpPrzejście o jeden ekran w górę
Alt+Page DownPrzejście o jeden ekran w dół
Ctrl+F4Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach pełnoekranowych umożliwiających otwieranie wielu dokumentów w tym samym czasie)
Ctrl+AZaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie
Ctrl+D (lub Delete)Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza
Ctrl+R (lub F5)Odświeżenie aktywnego okna
Ctrl+YPonowne wykonanie akcji
Ctrl+strzałka w prawoPrzeniesienie kursora na początek następnego wyrazu
Ctrl+strzałka w lewoPrzeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu
Ctrl+strzałka w dółPrzeniesienie kursora na początek następnego akapitu
Ctrl+strzałka w góręPrzeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu
Ctrl+Alt+TabPrzełączanie między wszystkimi otwartymi aplikacjami przy użyciu klawiszy strzałek
Ctrl+Alt+Shift+klawisze strzałekPrzeniesienie w określonym kierunku grupy lub kafelka w fokusie w menu Start
Ctrl+klawisz strzałki (aby przejść do odpowiedniego elementu)+spacjaZaznaczenie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie
Ctrl+Shift z klawiszem strzałkiZaznaczenie bloku tekstu
Ctrl+EscOtwarcie menu Start
Ctrl+Shift+EscOtwarcie Menedżera zadań
Ctrl+ShiftPrzełączenie układu klawiatury, gdy jest dostępnych wiele układów klawiatury
Ctrl+spacjaWłączenie lub wyłączenie edytora IME (Input Method Editor) dla języka chińskiego
Shift+F10Wyświetlenie menu skrótów wybranego elementu
Shift z dowolnym klawiszem strzałkiZaznaczenie kilku elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczenie tekstu w dokumencie
Shift+DeleteUsunięcie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza
Strzałka w prawoOtwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu
Strzałka w lewoOtwarcie następnego menu z lewej strony lub zamknięcie podmenu
EscZatrzymanie lub opuszczenie bieżącego zadania


Skróty klawiaturowe z klawiszem logo Windows

Skrót klawiaturowyCzynność
Klawisz logo Windows Otwarcie lub zamknięcie menu Start
Klawisz logo Windows  +AOtwarcie Centrum akcji
Klawisz logo Windows+B
Ustawienie fokusu w obszarze powiadomień
Klawisz logo Windows +Shift+COtwarcie Cortany w trybie słuchania

Uwaga: Cortana jest dostępna tylko w niektórych krajach/regionach, a pewne opcje Cortany mogą nie być dostępne wszędzie. Nawet jeśli Cortana jest niedostępna lub wyłączona, można korzystać z funkcji wyszukiwania.
Klawisz logo Windows +DWyświetlenie lub ukrycie pulpitu
Klawisz logo Windows +Alt+DWyświetlenie lub ukrycie daty i godziny na pulpicie
Klawisz logo Windows +EOtwarcie Eksploratora plików
Klawisz logo Windows +FOtwarcie Centrum opinii
Klawisz logo Windows +GOtwarcie paska gry po otwarciu gry
Klawisz logo Windows +HOtwarcie panelu Udostępnianie
Klawisz logo Windows +IOtwarcie panelu Ustawienia
Klawisz logo Windows +J Ustawienie fokusu na poradę dotyczącą systemu Windows, jeśli jest dostępna.

Przeniesienie fokusu na poradę, gdy pojawi się porada dotycząca systemu Windows.  Ponowne naciśnięcie skrótów klawiaturowych powoduje przeniesienie fokusu do elementu na ekranie, do którego jest zakotwiczona porada dotycząca systemu Windows.
Klawisz logo Windows +KOtwarcie szybkiej akcji Połącz
Klawisz logo Windows +LBlokowanie komputera lub przełączanie kont
Klawisz logo Windows +MZminimalizowanie wszystkich okien
Klawisz logo Windows +OZablokowanie orientacji urządzenia
Klawisz logo Windows +PWybieranie trybu wyświetlania prezentacji
Klawisz logo Windows +ROtwarcie okna dialogowego Uruchamianie
Klawisz logo Windows +SOtwarcie wyszukiwania
Klawisz logo Windows +TCykliczne przechodzenie między aplikacjami na pasku zadań
Klawisz logo Windows +UOtwarcie Centrum ułatwień dostępu
Klawisz logo Windows +VCykliczne przechodzenie między powiadomieniami
Klawisz logo Windows +Shift+VCykliczne przechodzenie między powiadomieniami w odwrotnej kolejności
Klawisz logo Windows +XOtwarcie menu Szybkie linki
Klawisz logo Windows +ZPokazanie poleceń dostępnych w aplikacji w trybie pełnoekranowym
Klawisz logo Windows +przecinek (,)Tymczasowe wyświetlenie podglądu pulpitu
Klawisz logo Windows +PauseWyświetlenie okna dialogowego Właściwości systemu
Klawisz logo Windows +Ctrl+FWyszukanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci)
Klawisz logo Windows +Shift+MPrzywrócenie zminimalizowanych okien na pulpit
Klawisz logo Windows +cyfraOtwarcie pulpitu i uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer. Jeśli aplikacja już jest uruchomiona, nastąpi przełączenie do tej aplikacji.
Klawisz logo Windows +Shift+cyfraWyświetlenie pulpitu i uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer
Klawisz logo Windows +Ctrl+cyfraWyświetlenie pulpitu i przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer
Klawisz logo Windows +Alt+cyfraWyświetlenie pulpitu i otwarcie listy szybkiego dostępu aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer
Klawisz logo Windows +Ctrl+Shift+cyfraWyświetlenie pulpitu i otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się na określonym miejscu paska zadań jako administrator
Klawisz logo Windows +TabOtwarcie widoku zadań
Klawisz logo Windows +strzałka w góręZmaksymalizowanie okna
Klawisz logo Windows +strzałka w dółUsunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu
Klawisz logo Windows +strzałka w lewoZmaksymalizowanie aplikacji lub okna pulpitu do lewej strony ekranu
Klawisz logo Windows +strzałka w prawoZmaksymalizowanie aplikacji lub okna pulpitu do prawej strony ekranu
Klawisz logo Windows +HomeZminimalizowanie wszystkich okien oprócz aktywnego okna pulpitu (kolejne naciśnięcie spowoduje przywrócenie wszystkich okien)
Klawisz logo Windows +Shift+strzałka w góręRozciągnięcie okna pulpitu między górną a dolną częścią ekranu
Klawisz logo Windows +Shift+strzałka w dółPrzywrócenie/zminimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości
Klawisz logo Windows +Shift+strzałka w lewo lub strzałka w prawoPrzeniesienie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora na drugi
Klawisz logo Windows +spacjaPrzełączenie języka i układu klawiatury
Klawisz logo Windows +Ctrl+spacjaPrzywrócenie poprzednio wybranej metody wprowadzania danych
Klawisz logo Windows +EnterOtwarcie aplikacji Narrator
Klawisz logo Windows +ukośnik (/)Rozpoczęcie ponownej konwersji w edytorze IME
Klawisz logo Windows +plus (+) lub minus (-)Powiększenie lub pomniejszenie widoku przy użyciu aplikacji Lupa
Klawisz logo Windows +EscZakończenie działania aplikacji Lupa


Skróty klawiaturowe wiersza polecenia

Skrót klawiaturowyDziałanie
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)Skopiowanie zaznaczonego tekstu
Ctrl+V (lub Shift+Insert)Wklejenie zaznaczonego tekstu
Ctrl+MPrzejście do trybu znaczników
Alt+klawisz wyboruRozpoczęcie zaznaczenia w trybie bloków
Klawisze strzałekPrzeniesienie kursora w określonym kierunku
Page UpPrzeniesienie kursora o jedną stronę w górę
Page DownPrzeniesienie kursora o jedną stronę w dół
Ctrl+Home (tryb znaczników)Przeniesienie kursora na początek bufora
Ctrl+End (tryb znaczników)Przeniesienie kursora na koniec bufora
Ctrl+strzałka w góręPrzeniesienie w górę o jeden wiersz w historii danych wyjściowych
Ctrl+strzałka w dółPrzeniesienie w dół o jeden wiersz w historii danych wyjściowych
Ctrl+Home (nawigacja po historii)Jeśli wiersz polecenia jest pusty, powoduje przeniesienie wziernika na górę bufora. W przeciwnym razie zostają usunięte wszystkie znaki po lewej stronie kursora w wierszu polecenia.
Ctrl+End (nawigacja po historii)Jeśli wiersz polecenia jest pusty, naciśnięcie kombinacji powoduje przeniesienie okienka ekranu do wiersza polecenia. W przeciwnym razie zostają usunięte wszystkie znaki po prawej stronie kursora w wierszu polecenia.


Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych

Skrót klawiaturowyDziałanie
F4Wyświetlenie elementów na aktywnej liście
Ctrl+TabPrzejście do następnej karty
Ctrl+Shift+TabPrzejście do poprzedniej karty
Ctrl+cyfra (1–9)Przejście do karty o danym numerze
TabPrzejście do następnej opcji
Shift+TabPrzejście do poprzedniej opcji
Alt+podkreślona literaWykonanie polecenia lub wybranie opcji używanej z tą literą
SpacjaZaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru
BackspaceOtwarcie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej, jeśli w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie jest wybrany folder
Klawisze strzałekZaznaczenie przycisku, jeśli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji


Skróty klawiaturowe Eksploratora plików

Skrót klawiaturowyDziałanie
Alt+DWybranie paska adresu
Ctrl+EWybranie pola wyszukiwania
Ctrl+FWybranie pola wyszukiwania
Ctrl+NOtwarcie nowego okna
Ctrl+WZamknięcie aktywnego okna
Ctrl+kółko przewijania myszyZmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów
Ctrl+Shift+EWyświetlenie wszystkich folderów nadrzędnych danego folderu
Ctrl+Shift+NUtworzenie nowego folderu
Num Lock+gwiazdka(*)Wyświetlenie wszystkich podfolderów w wybranym folderze
Num Lock+plus (+)Wyświetlenie zawartości wybranego folderu
Num Lock+minus (-)Zwinięcie wybranego folderu
Alt+PWyświetlenie panelu podglądu
Alt+EnterOtwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu
Alt+strzałka w prawoWyświetlenie następnego folderu
Alt+strzałka w góręWyświetlenie folderu zawierającego dany folder
Alt+strzałka w lewoWyświetlenie poprzedniego folderu
BackspaceWyświetlenie poprzedniego folderu
Strzałka w prawoWyświetlenie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte), czyli wybranie pierwszego podfolderu
Strzałka w lewoZwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu zawierającego dany folder
EndWyświetlenie dolnej części aktywnego okna
HomeWyświetlenie górnej części aktywnego okna
F11Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna


Skróty klawiaturowe dotyczące pulpitów wirtualnych

Skrót klawiaturowyDziałanie
Klawisz logo Windows +TabOtwarcie widoku zadań
Klawisz logo Windows +Ctrl+DDodanie pulpitu wirtualnego
Klawisz logo Windows +Ctrl+strzałka w prawo Przechodzenie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi po prawej stronie
Klawisz logo Windows +Ctrl+strzałka w lewo Przechodzenie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi po lewej stronie
Klawisz logo Windows +Ctrl+F4Zamknięcie używanego pulpitu wirtualnego


Skróty klawiaturowe dotyczące paska zadań

Skrót klawiaturowyDziałanie
Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadańOtwarcie aplikacji lub szybkie otwarcie kolejnego wystąpienia tej aplikacji
Ctrl+Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadańOtwarcie aplikacji jako administrator
Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań prawym przyciskiem myszyWyświetlenie menu okna dla aplikacji
Shift+kliknięcie grupy przycisków na pasku zadań prawym przyciskiem myszyWyświetlenie menu okna dla grupy
Ctrl+kliknięcie grupy przycisków na pasku zadańCykliczne przełączanie między oknami w grupie


Skróty klawiaturowe aplikacji Ustawienia

Skrót klawiaturowyDziałanie
Klawisz logo Windows +I Otwarcie ustawień
BackspacePowrót na stronę główną ustawień
Pisanie na dowolnej stronie z polem wyszukiwaniaUstawienia wyszukiwania

Dodatkowe skróty klawiaturowe


System Windows 8.1 i Windows RT 8.1

Główne skróty klawiaturowe

Poniższa tabela zawiera często używane skróty klawiaturowe w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1.

Skrót klawiaturowyDziałanie
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)Skopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl+XWycięcie zaznaczonego elementu
Ctrl+V (lub Shift+Insert)Wklejenie zaznaczonego elementu
Ctrl+ZCofnięcie akcji
Alt+TabPrzełączenie się między otwartymi aplikacjami
Alt+F4Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją
Klawisz logo Windows +L Blokowanie komputera lub przełączanie kont
Klawisz logo Windows +D Wyświetlenie lub ukrycie pulpitu


Nowe skróty klawiaturowe

Poniższa tabela zawiera nowe skróty klawiaturowe, których można używać w systemie Windows.

Skrót klawiaturowyDziałanie
Klawisz logo Windows +rozpoczęcie wpisywania Wyszukiwanie w komputerze
Ctrl+plus (+) lub Ctrl+minus (-)Powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego
Ctrl+kółko przewijaniaPowiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego
Klawisz logo Windows +C Otwarcie paneli

W aplikacji otwarcie poleceń dla tej aplikacji
Klawisz logo Windows +F Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania plików
Klawisz logo Windows +HOtwarcie panelu Udostępnianie
Klawisz logo Windows +I Otwieranie panelu Ustawienia
Klawisz logo Windows +KOtwieranie panelu Urządzenia
Klawisz logo Windows +O
Zablokowanie orientacji ekranu (w pionie lub poziomie)
Klawisz logo Windows +Q
Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania wszędzie lub w otwartej aplikacji (jeśli obsługuje ona wyszukiwanie w aplikacji)
Klawisz logo Windows +S
Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania w systemie Windows i sieci Web
Klawisz logo Windows +W
Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania ustawień
Klawisz logo Windows +Z
Wyświetlenie poleceń dostępnych w aplikacji


Klawisz logo Windows +spacja
Przełączenie języka i układu klawiatury
Klawisz logo Windows +Ctrl+spacja
Przywrócenie poprzednio wybranej metody wprowadzania danych
Klawisz logo Windows +Tab
Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych)
Klawisz logo Windows +Ctrl+Tab
Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych)
Klawisz logo Windows +Shift+Tab
Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych) w odwrotnej kolejności
Klawisz logo Windows +Shift+kropka (.)
Przeciągnięcie aplikacji w lewo
Klawisz logo Windows +kropka (.)
Cykliczne przechodzenie między otwartymi aplikacjami
Esc
Zatrzymanie lub zakończenie bieżącego zadania


Ogólne skróty klawiaturowe

Poniższa tabela zawiera ogólne skróty klawiaturowe, których można używać w systemie Windows.

Skrót klawiaturowy
Działanie
F1
Wyświetlenie Pomocy
F2
Zmiana nazwy wybranego elementu
F3
Wyszukanie pliku lub folderu
F4
Wyświetlenie listy paska adresu w Eksploratorze plików
F5
Odświeżenie aktywnego okna
F6
Cykliczne przechodzenie między elementami okna lub pulpitu
F10
Uaktywnienie paska menu w aktywnej aplikacji
Alt+F4
Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją
Alt+Esc
Cykliczne przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte
Alt+podkreślona litera
Wykonanie polecenia dla danej litery
Alt+Enter
Wyświetlenie właściwości wybranego elementu
Alt+spacja
Otwarcie menu skrótów aktywnego okna
Alt+strzałka w lewo
Wstecz
Alt+strzałka w prawo
Dalej
Alt+Page Up
Przejście o jeden ekran w górę
Alt+Page Down
Przejście o jeden ekran w dół
Alt+Tab
Przełączanie między otwartymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych)
Ctrl+F4
Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach pełnoekranowych umożliwiających jednoczesne otwieranie wielu dokumentów)
Ctrl+A
Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)
Skopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl+D (lub Delete)
Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza
Ctrl+R (lub F5)
Odświeżenie aktywnego okna
Ctrl+V (lub Shift+Insert)
Wklejenie zaznaczonego elementu
Ctrl+X
Wycięcie zaznaczonego elementu
Ctrl+Y
Ponowne wykonanie akcji
Ctrl+Z
Cofnięcie akcji
Ctrl+plus (+) lub Ctrl+minus (-)
Powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego
Ctrl+kółko przewijania myszy
Zmiana rozmiaru ikon pulpitu albo powiększenie lub pomniejszenie dużej liczby elementów, na przykład aplikacji przypiętych do ekranu startowego
Ctrl+strzałka w prawo
Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu
Ctrl+strzałka w lewo
Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu
Ctrl+strzałka w dół
Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu
Ctrl+strzałka w górę
Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu
Ctrl+Alt+Tab
Przełączanie między wszystkimi otwartymi aplikacjami przy użyciu klawiszy strzałek
Ctrl+klawisz strzałki (aby przenieść do odpowiedniego elementu)+spacja
Zaznaczenie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie
Ctrl+Shift z klawiszem strzałki
Zaznaczenie bloku tekstu
Ctrl+Esc
Otwarcie menu Start
Ctrl+Shift+Esc
Otwarcie Menedżera zadań
Ctrl+Shift
Przełączenie układu klawiatury, gdy jest dostępnych wiele układów klawiatury
Ctrl+spacja
Włączenie lub wyłączenie edytora IME (Input Method Editor) dla języka chińskiego
Shift+F10
Wyświetlenie menu skrótów wybranego elementu
Shift z dowolnym klawiszem strzałki
Zaznaczenie kilku elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczenie tekstu w dokumencie
Shift+Delete
Usunięcie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza
Strzałka w prawo
Otwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu
Strzałka w lewo
Otwarcie następnego menu z lewej strony lub zamknięcie podmenu
Esc
Zatrzymanie lub opuszczenie bieżącego zadania


Skróty klawiaturowe z klawiszem logo Windows

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, w których jest używany klawisz logo Windows .

Skrót klawiaturowy
Działanie
Klawisz logo Windows +F1
Otwarcie Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows
Klawisz logo Windows
Wyświetlenie lub ukrycie ekranu startowego
Klawisz logo Windows +B
Ustawienie fokusu w obszarze powiadomień
Klawisz logo Windows +C
Otwarcie paneli

Klawisz logo Windows +D
Wyświetlenie lub ukrycie pulpitu
Klawisz logo Windows +E
Otwarcie Eksploratora plików
Klawisz logo Windows +F
Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukania plików
Klawisz logo Windows +H
Otwarcie panelu Udostępnianie
Klawisz logo Windows +I
Otwieranie panelu Ustawienia
Klawisz logo Windows +K
Otwieranie panelu Urządzenia
Klawisz logo Windows +L
Zablokowanie komputera lub przełączenie użytkowników
Klawisz logo Windows +M
Zminimalizowanie wszystkich okien
Klawisz logo Windows +O
Zablokowanie orientacji urządzenia
Klawisz logo Windows +P
Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji
Klawisz logo Windows +Q
Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania wszędzie lub w otwartej aplikacji (jeśli obsługuje ona wyszukiwanie w aplikacji)
Klawisz logo Windows +R
Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie
Klawisz logo Windows +S
Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania w systemie Windows i sieci Web
Klawisz logo Windows +T
Cykliczne przechodzenie między aplikacjami na pasku zadań
Klawisz logo Windows +U
Otwarcie Centrum ułatwień dostępu
Klawisz logo Windows +V
Cykliczne przechodzenie między powiadomieniami
Klawisz logo Windows +Shift+V
Cykliczne przechodzenie między powiadomieniami w odwrotnej kolejności
Klawisz logo Windows +X
Otwarcie menu Szybki link
Klawisz logo Windows +Z
Wyświetlenie poleceń dostępnych w aplikacji

Klawisz logo Windows +,
Tymczasowe wyświetlenie podglądu pulpitu
Klawisz logo Windows +Pause
Wyświetlenie okna dialogowego Właściwości systemu
Klawisz logo Windows +Ctrl+F
Wyszukanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci)
Klawisz logo Windows +Shift+M
Przywrócenie zminimalizowanych okien na pulpit
Klawisz logo Windows +cyfra Otwarcie pulpitu i uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer. Jeśli aplikacja już jest uruchomiona, nastąpi przełączenie do tej aplikacji.
Klawisz logo Windows +Shift+cyfra
Wyświetlenie pulpitu i uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer
Klawisz logo Windows +Ctrl+cyfra
Wyświetlenie pulpitu i przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer
Klawisz logo Windows +Alt+cyfra
Wyświetlenie pulpitu i otwarcie listy szybkiego dostępu aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer
Klawisz logo Windows +Ctrl+Shift+cyfra
Wyświetlenie pulpitu i otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się na określonym miejscu paska zadań jako administrator
Klawisz logo Windows +Tab
Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych)
Klawisz logo Windows +Ctrl+Tab
Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych)
Klawisz logo Windows +Shift+Tab
Cykliczne przechodzenie między ostatnio używanymi aplikacjami (oprócz aplikacji klasycznych) w odwrotnej kolejności
Klawisz logo Windows +Ctrl+B
Przełączenie do aplikacji, która wyświetliła komunikat w obszarze powiadomień
Klawisz logo Windows +strzałka w górę
Zmaksymalizowanie okna
Klawisz logo Windows +strzałka w dół
Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu
Klawisz logo Windows +strzałka w lewo
Zmaksymalizowanie aplikacji lub okna pulpitu do lewej strony ekranu
Klawisz logo Windows +strzałka w prawo
Zmaksymalizowanie aplikacji lub okna pulpitu do prawej strony ekranu
Klawisz logo Windows +Home
Zminimalizowanie wszystkich okien oprócz aktywnego okna pulpitu (kolejne naciśnięcie spowoduje przywrócenie wszystkich okien)
Klawisz logo Windows +Shift+strzałka w górę
Rozciągnięcie okna pulpitu między górną a dolną częścią ekranu
Klawisz logo Windows +Shift+strzałka w dół
Przywrócenie/zminimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości
Klawisz logo Windows +Shift+strzałka w lewo lub strzałka w prawo
Przeniesienie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora na drugi
Klawisz logo Windows +spacja
Przełączenie języka i układu klawiatury
Klawisz logo Windows +Ctrl+spacja
Przywrócenie poprzednio wybranej metody wprowadzania danych
Klawisz logo Windows +Enter
Otwarcie aplikacji Narrator
Klawisz logo Windows +Shift+kropka (.)
Cykliczne przechodzenie między otwartymi aplikacjami
Klawisz logo Windows +kropka (.)
Cykliczne przechodzenie między otwartymi aplikacjami
Klawisz logo Windows +/
Zainicjowanie ponownej konwersji w edytorze IME
Klawisz logo Windows +Alt+Enter
Otwarcie programu Windows Media Center
Klawisz logo Windows +plus (+) lub minus (-)
Powiększenie lub pomniejszenie widoku przy użyciu aplikacji Lupa
 Klawisz logo Windows +Esc Zakończenie działania aplikacji Lupa


Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, których można używać w oknach dialogowych.

Klawisz
Działanie
F1
Wyświetlenie Pomocy
F4
Wyświetlenie elementów na aktywnej liście
Ctrl+Tab
Przejście do następnej karty
Ctrl+Shift+Tab
Przejście do poprzedniej karty
Ctrl+cyfra (1–9)
Przejście do karty o numerze n
Tab
Przejście do następnej opcji
Shift+Tab
Przejście do poprzedniej opcji
Alt+podkreślona litera
Wykonanie polecenia lub wybranie opcji skojarzonej z tą literą
Spacja
Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru
Backspace
Otwarcie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej, jeśli w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie jest zaznaczony folder
Klawisze strzałek
Zaznaczenie przycisku, jeśli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji


Skróty klawiaturowe Eksploratora plików

Skrót klawiaturowy
Działanie
 Alt+DWybranie paska adresu
Ctrl+E
Wybranie pola wyszukiwania
Ctrl+F
Wybranie pola wyszukiwania
Ctrl+N
Otwarcie nowego okna
Ctrl+W
Zamknięcie bieżącego okna
Ctrl+kółko przewijania myszy
Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów
Ctrl+Shift+E
Wyświetlenie wszystkich folderów nadrzędnych danego folderu
Ctrl+Shift+N
Utworzenie nowego folderu
Num Lock+gwiazdka(*)
Wyświetlenie wszystkich podfolderów w wybranym folderze
Num Lock+plus (+)
Wyświetlenie zawartości wybranego folderu
Num Lock+minus (-)
Zwinięcie wybranego folderu
Alt+P
Wyświetlenie okienka podglądu
Alt+Enter
Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu
Alt+strzałka w prawo
Wyświetlenie następnego folderu
Alt+strzałka w górę
Wyświetlenie folderu zawierającego dany folder
Alt+strzałka w lewo
Wyświetlenie poprzedniego folderu
Backspace
Wyświetlenie poprzedniego folderu
Strzałka w prawo
Wyświetlenie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte), czyli wybranie pierwszego podfolderu
Strzałka w lewo
Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu zawierającego dany folder
End
Wyświetlenie dolnej części aktywnego okna
Home
Wyświetlenie górnej części aktywnego okna
F11
Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna


Skróty klawiaturowe dotyczące paska zadań

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z elementami na pasku zadań pulpitu.

Skrót klawiaturowy
Działanie
Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań
Otwarcie aplikacji lub szybkie otwarcie kolejnego wystąpienia tej aplikacji
Ctrl+Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań
Otwarcie aplikacji jako administrator
Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań prawym przyciskiem myszy
Wyświetlenie menu okna dla aplikacji
Shift+kliknięcie grupy przycisków na pasku zadań prawym przyciskiem myszy
Wyświetlenie menu okna dla grupy
Ctrl+kliknięcie grupy przycisków na pasku zadań
Cykliczne przełączanie między oknami w grupie


Skróty klawiaturowe aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego na pulpicie

Skrót klawiaturowy
Działanie
Alt+Page Up
Przechodzenie między aplikacjami od lewej do prawej
Alt+Page Down
Przechodzenie między aplikacjami od prawej do lewej
Alt+Insert
Cykliczne przechodzenie między aplikacjami w kolejności ich uruchomienia
Alt+Home
Wyświetlenie ekranu startowego
Ctrl+Alt+Break
Przełączenie między oknem a pełnym ekranem 
Ctrl+Alt+End
Wyświetlenie okna dialogowego Zabezpieczenia systemu Windows
Ctrl+Alt+Home
W trybie pełnoekranowym uaktywnienie paska połączenia
Alt+Delete Wyświetlenie menu systemowego
Ctrl+Alt+minus (-) na klawiaturze numerycznej
Umieszczenie kopii aktywnego okna na ekranie klienta w Schowku serwera terminali (pełni tę samą funkcję co naciśnięcie klawiszy Alt+Print Screen na komputerze lokalnym)
Ctrl+Alt+plus (+) na klawiaturze numerycznej
Umieszczenie kopii całego obszaru okna klienta w Schowku serwera terminali (pełni tę samą funkcję co naciśnięcie klawisza Print Screen na komputerze lokalnym)
Ctrl+Alt+strzałka w prawo
Przejście od kontrolek Pulpitu zdalnego do kontrolki w aplikacji-hoście (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Ten skrót jest przydatny, gdy kontrolki Pulpitu zdalnego są osadzone w innej aplikacji (aplikacji hosta).
Ctrl+Alt+strzałka w lewo
Przejście od kontrolek Pulpitu zdalnego do kontrolki w aplikacji-hoście (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Ten skrót jest przydatny, gdy kontrolki Pulpitu zdalnego są osadzone w innej aplikacji (aplikacji hosta).


Skróty klawiaturowe Podglądu pomocy systemu Windows

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z Podglądem pomocy.

Skrót klawiaturowy
Polecenie
F3
Przeniesienie kursora do pola wyszukiwania
F10
Wyświetlenie menu Opcje
Home
Przejście do początku tematu
End
Przejście do końca tematu
Alt+strzałka w lewo
Przejście wstecz do poprzedniego (przeglądanego już) tematu
Alt+strzałka w prawo
Przejście do przodu do następnego (przeglądanego już) tematu
Alt+Home
Wyświetlenie strony głównej Pomocy i obsługi technicznej 
Alt+A
Wyświetlenie strony pomocy technicznej
Alt+C
Wyświetlenie spisu treści 
Alt+N
Wyświetlenie menu Ustawienia połączenia
Ctrl+F Przeszukanie bieżącego tematu
Ctrl+P
Wydrukowanie tematu


Skróty do zmieniania rozmieszczenia aplikacji

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do zmieniania rozmieszczenia aplikacji.


Skrót klawiaturowy
Działanie
Klawisz logo Windows +kropka (.)
Przejście do trybu zmieniania rozmieszczenia i wybranie aplikacji lub separatorów na monitorach
Klawisz logo Windows +strzałka w lewo
Przeniesienie separatora aplikacji w lewo
Klawisz logo Windows +strzałka w prawo
Przeniesienie separatora aplikacji w prawo
Klawisz logo Windows +strzałka w górę
Zmaksymalizowanie aplikacji
Klawisz logo Windows +strzałka w dół
Zamknięcie aplikacji
Klawisz logo Windows +Esc
Wyjście z trybu zmieniania rozmieszczenia

Dodatkowe skróty klawiaturowe


Windows 7

Ogólne skróty klawiaturowe

Poniższa tabela zawiera ogólne skróty klawiaturowe.

Skrót klawiaturowy
 Działanie
F1
Wyświetlenie Pomocy
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)
Skopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl+X
Wycięcie zaznaczonego elementu
Ctrl+V (lub Shift+Insert)
Wklejenie zaznaczonego elementu
Ctrl+Z
Cofnięcie akcji
Ctrl+Y
Ponowne wykonanie akcji
Delete (lub Ctrl+D)
Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza
Shift+Delete
Usunięcie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza
F2
Zmiana nazwy wybranego elementu
Ctrl+strzałka w prawo
Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu
Ctrl+strzałka w lewo
Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu
Ctrl+strzałka w dół
Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu
Ctrl+strzałka w górę
Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu
Ctrl+Shift z klawiszem strzałki
Zaznaczenie bloku tekstu
Shift z dowolnym klawiszem strzałki
Zaznaczenie kilku elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczenie tekstu w dokumencie
Ctrl z dowolnym klawiszem strzałki+spacja
Zaznaczenie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie
Ctrl+A
Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie
F3
Wyszukanie pliku lub folderu
Alt+Enter
Wyświetlenie właściwości wybranego elementu
Alt+F4
Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywnym programem
Alt+spacja
Otwarcie menu skrótów aktywnego okna
Ctrl+F4
Zamknięcie aktywnego dokumentu (w programach umożliwiających jednoczesne otwieranie wielu dokumentów)
Alt+Tab
Przełączenie się między otwartymi elementami
Ctrl+Alt+Tab
Przełączenie między otwartymi elementami przy użyciu klawiszy strzałek
Ctrl+kółko przewijania myszy
Zmiana rozmiaru ikon na pulpicie
Klawisz logo Windows 
Obraz klawisza logo systemu Windows
+Tab
Cykliczne przechodzenie między programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W interfejsu Aero
Ctrl+klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+Tab
Cykliczne przechodzenie między programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W interfejsu Aero za pomocą klawiszy strzałek
Alt+Esc
Cykliczne przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte
F6
Cykliczne przechodzenie między elementami okna lub pulpitu
F4
Wyświetlenie listy paska adresu w Eksploratorze Windows
Shift+F10
Wyświetlenie menu skrótów wybranego elementu
Ctrl+Esc
Otwarcie menu Start
Alt+podkreślona litera
Wyświetlenie odpowiedniego menu
Alt+podkreślona litera
Wykonanie polecenia menu (lub innego podkreślonego polecenia)
F10
Uaktywnienie paska menu w aktywnym programie
Strzałka w prawo
Otwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu
Strzałka w lewo
Otwarcie następnego menu z lewej strony lub zamknięcie podmenu
F5 (lub Ctrl+R)
Odświeżenie aktywnego okna
Alt+strzałka w górę
Wyświetlenie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej w Eksploratorze Windows
Esc
Anulowanie bieżącego zadania
Ctrl+Shift+Esc
Otwarcie Menedżera zadań
Shift podczas wkładania dysku CD
Uniemożliwienie automatycznego odtwarzania dysku CD
Lewy Alt+Shift
Przełączenie języka wprowadzania, gdy jest włączonych kilka języków wprowadzania
Ctrl+Shift
Przełączenie układu klawiatury, gdy jest włączonych kilka układów klawiatury
Prawy lub lewy Ctrl+Shift
Zmiana kierunku czytania tekstu w językach, w których czytanie odbywa się od prawej do lewej


Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, których można używać w oknach dialogowych.

Skrót klawiaturowy
Działanie
Ctrl+Tab
Przejście do następnej karty
Ctrl+Shift+Tab
Przejście do poprzedniej karty
Tab
Przejście do następnej opcji
Shift+Tab
Przejście do poprzedniej opcji
Alt+podkreślona litera
Wykonanie polecenia lub wybranie opcji skojarzonej z tą literą
Enter
Zastępuje kliknięcie przyciskiem myszy dla wielu wybranych poleceń
Spacja
Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru
Klawisze strzałek
Wybranie przycisku, jeśli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji
F1
Wyświetlenie Pomocy
F4
Wyświetlenie elementów na aktywnej liście
Backspace
Otwarcie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej, jeśli w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie jest wybrany folder


Skróty klawiaturowe z klawiszem logo Windows

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, w których jest używany klawisz logo Windows

Obraz klawisza logo systemu Windows
.

Skrót klawiaturowy
Działanie
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows

Otwarcie lub zamknięcie menu Start.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+Pause

Wyświetlenie okna dialogowego Właściwości systemu.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+D

Wyświetlenie pulpitu.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+M

Zminimalizowanie wszystkich okien.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+Shift+M

Przywrócenie zminimalizowanych okien na pulpit.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+E

Otwarcie okna Komputer.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+F

Wyszukanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci).
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+L

Zablokowanie komputera lub przełączenie użytkowników.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+R

Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+T

Cykliczne przechodzenie między programami na pasku zadań.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+cyfra

Uruchomienie programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer. Jeśli program już jest uruchomiony, nastąpi przełączenie do tego programu.
Shift+klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+cyfra

Uruchomienie nowego wystąpienia programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer.
Ctrl+klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+cyfra

Przełączenie do ostatnio aktywnego okna programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer.
Alt+klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+cyfra

Otwarcie listy szybkiego dostępu dla programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+Tab

Cykliczne przechodzenie między programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W interfejsu Aero.
Ctrl+klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+Tab

Cykliczne przechodzenie między programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W interfejsu Aero za pomocą klawiszy strzałek.
Ctrl+klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+B

Przełączenie do programu, który wyświetlił komunikat w obszarze powiadomień.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+spacja

Wyświetlenie podglądu pulpitu.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+strzałka w górę

Zmaksymalizowanie okna.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+strzałka w lewo

Zmaksymalizowanie okna do lewej strony ekranu.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+strzałka w prawo

Zmaksymalizowanie okna do prawej strony ekranu.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+strzałka w dół

Zminimalizowanie okna.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+Home

Zminimalizowanie wszystkich okien oprócz aktywnego okna.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+Shift+strzałka w górę

Rozciągnięcie okna między górną a dolną częścią ekranu.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+Shift+strzałka w lewo lub strzałka w prawo

Przeniesienie okna z jednego monitora na drugi.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+P

Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+G

Cykliczne przechodzenie między gadżetami.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+U

Otwarcie Centrum ułatwień dostępu.
Klawisz logo Windows
Obraz klawisza logo systemu Windows
+X

Otwarcie Centrum mobilności w systemie Windows.


Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows

Skrót klawiaturowy
Działanie
Ctrl+N
Otwarcie nowego okna
Ctrl+W
Zamknięcie bieżącego okna
Ctrl+Shift+N
Utworzenie nowego folderu
End
Wyświetlenie dolnej części aktywnego okna
Home
Wyświetlenie górnej części aktywnego okna
F11
Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna
Ctrl+kropka (.)
Obrócenie obrazu w prawo
Ctrl+przecinek (,)
Obrócenie obrazu w lewo
Num Lock+gwiazdka (*) na klawiaturze numerycznej
Wyświetlenie wszystkich podfolderów w wybranym folderze
Num Lock+znak plus (+) na klawiaturze numerycznej
Wyświetlenie zawartości wybranego folderu
Num Lock+znak minus (-) na klawiaturze numerycznej
Zwinięcie wybranego folderu
Strzałka w lewo
Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu nadrzędnego
Alt+Enter
Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu
Alt+P
Wyświetlenie okienka podglądu
Alt+strzałka w lewo
Wyświetlenie poprzedniego folderu
Backspace
Wyświetlenie poprzedniego folderu
Strzałka w prawo
Wyświetlenie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte), czyli wybranie pierwszego podfolderu
Alt+strzałka w prawo
Wyświetlenie następnego folderu
Alt+strzałka w górę
Wyświetlenie folderu nadrzędnego
Ctrl+Shift+E
Wyświetlenie wszystkich folderów nadrzędnych danego folderu
Ctrl+kółko przewijania myszy
Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów
Alt+D
Wybranie paska adresu
 Ctrl+E Wybranie pola wyszukiwania
 Ctrl+F Wybranie pola wyszukiwania


Skróty klawiaturowe dotyczące paska zadań

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z elementami na pasku zadań pulpitu.

Skrót klawiaturowy
Działanie
Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań
Otwarcie programu lub szybkie otwarcie kolejnego wystąpienia tego programu
Ctrl+Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań
Otwarcie programu jako administrator
Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań prawym przyciskiem myszy
Wyświetlenie menu okna dla programu
Shift+kliknięcie grupy przycisków na pasku zadań prawym przyciskiem myszy
Wyświetlenie menu okna dla grupy
Ctrl+kliknięcie grupy przycisków na pasku zadań
Cykliczne przełączanie między oknami w grupie


Skróty klawiaturowe aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego na pulpicie

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Podłączanie pulpitu zdalnego.

Skrót klawiaturowy
Działanie
Alt+Page Up
Przechodzenie między aplikacjami od lewej do prawej
Alt+Page Down
Przechodzenie między aplikacjami od prawej do lewej
Alt+Insert
Cykliczne przechodzenie między programami w kolejności ich uruchomienia
Alt+Home
Wyświetlenie menu Start.
Ctrl+Alt+Break
Przełączenie między oknem a pełnym ekranem 
Ctrl+Alt+End
Wyświetlenie okna dialogowego Zabezpieczenia systemu Windows
Alt+Delete
Wyświetlenie menu systemowego
Ctrl+Alt+znak minus (-) na klawiaturze numerycznej
Umieszczenie kopii aktywnego okna na ekranie klienta w Schowku serwera terminali (pełni tę samą funkcję co naciśnięcie klawiszy Alt+PrtScn na komputerze lokalnym).
Ctrl+Alt+znak plus (+) na klawiaturze numerycznej
Umieszczenie kopii całego obszaru okna klienta w Schowku serwera terminali (pełni tę samą funkcję co naciśnięcie klawisza PrtScn na komputerze lokalnym).
Ctrl+Alt+strzałka w prawo
Przejście od kontrolek Pulpitu zdalnego do kontrolki w programie-hoście (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Ten skrót jest przydatny, gdy kontrolki Pulpitu zdalnego są osadzone w innym programie (programie hosta).
Ctrl+Alt+strzałka w lewo
Przejście od kontrolek Pulpitu zdalnego do kontrolki w programie-hoście (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Ten skrót jest przydatny, gdy kontrolki Pulpitu zdalnego są osadzone w innym programie (programie hosta).Skróty klawiaturowe aplikacji Paint

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Paint.

Skrót klawiaturowy
Działanie
Ctrl+N
Utworzenie nowego obrazu
Ctrl+O
Otwarcie istniejącego obrazu
Ctrl+S
Zapisanie zmian w obrazie
F12
Zapisanie obrazu jako nowego pliku
Ctrl+P
Wydrukowanie obrazu
Alt+F4
Zamknięcie obrazu i jego okna aplikacji Paint
Ctrl+Z
Cofnięcie zmiany
Ctrl+Y
Ponowne wprowadzenie zmiany
Ctrl+A
Zaznaczenie całego obrazu
Ctrl+X
Wycięcie zaznaczenia
Ctrl+C
Skopiowanie zaznaczenia do Schowka
Ctrl+V
Wklejenie zaznaczenia ze Schowka
Strzałka w prawo
Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w prawo
Strzałka w lewo
Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w lewo
Strzałka w dół
Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w dół
Strzałka w górę
Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w górę
Esc
Anulowanie zaznaczenia
Delete
Usunięcie zaznaczenia
Ctrl+B
Pogrubienie zaznaczonego tekstu
Ctrl+znak plus (+)
Zwiększenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel
Ctrl+znak minus (-)
Zmniejszenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel
Ctrl+U
Podkreślenie zaznaczonego tekstu
Ctrl+E
Otwarcie okna dialogowego Właściwości
Ctrl+W
Otwarcie okna dialogowego Zmiana rozmiaru i pochylanie
Ctrl+Page Up
Powiększenie
Ctrl+Page Down
Pomniejszenie
F11
Wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym
Ctrl+R
Pokazanie lub ukrycie linijki
Ctrl+G
Pokazanie lub ukrycie linii siatki
 F10 lub Alt Wyświetlenie porad dotyczących klawiszy
 Shift+F10 Pokazanie bieżącego menu skrótów
 F1 Otwarcie Pomocy aplikacji Paint


Skróty klawiaturowe aplikacji WordPad

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją WordPad.

Skrót klawiaturowy
Działanie
Ctrl+N
Utworzenie nowego dokumentu
Ctrl+O
Otwarcie istniejącego dokumentu
Ctrl+S
Zapisanie zmian w dokumencie
F12
Zapisanie dokumentu jako nowego pliku
Ctrl+P
Wydrukowanie dokumentu
Alt+F4
Zamknięcie aplikacji WordPad
Ctrl+Z
Cofnięcie zmiany
Ctrl+Y
Ponowne wprowadzenie zmiany
Ctrl+A
Zaznaczenie całego dokumentu
Ctrl+X
Wycięcie zaznaczenia
Ctrl+C
Skopiowanie zaznaczenia do Schowka
Ctrl+V
Wklejenie zaznaczenia ze Schowka
Ctrl+B
Pogrubienie zaznaczonego tekstu
Ctrl+I
Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu
Ctrl+U
Podkreślenie zaznaczonego tekstu
Ctrl+znak równości (=)
Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu dolnego
Ctrl+Shift+znak równości (=)
Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu górnego
Ctrl+L
Wyrównanie tekstu do lewej
Ctrl+E
Wyrównanie tekstu do środka
Ctrl+R
Wyrównanie tekstu do prawej
Ctrl+J
Wyjustowanie tekstu
Ctrl+1
Ustawienie pojedynczej interlinii
Ctrl+2
Ustawienie podwójnej interlinii
Ctrl+5
Ustawienie dla interlinii wartości 1,5 wiersza
Ctrl+Shift+>
Zwiększenie rozmiaru czcionki
Ctrl+Shift+<
Zmniejszenie rozmiaru czcionki
Ctrl+Shift+A
Zmiana znaków na wersaliki
Ctrl+Shift+L
Zmiana stylu punktora
Ctrl+D
Wstawienie rysunku aplikacji Microsoft Paint
Ctrl+F
Znalezienie tekstu w dokumencie
F3
Znalezienie następnego wystąpienia tekstu z okna dialogowego Znajdowanie
Ctrl+H
Zamiana tekstu w dokumencie
 Ctrl+strzałka w lewo Przesunięcie kursora o jeden wyraz w lewo
 Ctrl+strzałka w prawo Przesunięcie kursora o jeden wyraz w prawo
 Ctrl+strzałka w górę Przesunięcie kursora o jeden wiersz w górę
 Ctrl+strzałka w dół Przesunięcie kursora o jeden wiersz w dół
 Ctrl+Home Przejście do początku dokumentu
 Ctrl+End Przejście do końca dokumentu
 Ctrl+Page Up Przejście o jedną stronę w górę
 Ctrl+Page Down Przejście o jedną stronę w dół
 Ctrl+Delete Usunięcie następnego wyrazu
 F10 Wyświetlenie porad dotyczących klawiszy
 Shift+F10 Pokazanie bieżącego menu skrótów
 F1 Otwarcie Pomocy aplikacji WordPad


Skróty klawiaturowe aplikacji Kalkulator

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Kalkulator.

Skrót klawiaturowy
Działanie
Alt+1
Przełączenie do trybu Standardowy
Alt+2
Przełączenie do trybu Naukowy
Alt+3
Przełączenie do trybu Programisty
Alt+4
Przełączenie do trybu Statystyka
Ctrl+E
Otwarcie okienka obliczania daty
Ctrl+H
Włączenie lub wyłączenie historii obliczeń
Ctrl+U
Otwarcie okienka konwersji jednostek
Alt+C
Obliczenie lub rozwiązanie obliczeń daty i arkuszy kalkulacyjnych
F1
Otwarcie Pomocy aplikacji Kalkulator
Ctrl+Q
Naciśnięcie przycisku M-
Ctrl+P
Naciśnięcie przycisku M+
Ctrl+M
Naciśnięcie przycisku MS
Ctrl+R
Naciśnięcie przycisku MR
Ctrl+L
Naciśnięcie przycisku MC
%
Naciśnięcie przycisku %
F9
Naciśnięcie przycisku +/–
/
Naciśnięcie przycisku /
*
Naciśnięcie przycisku *
+
Naciśnięcie przycisku +
-
Naciśnięcie przycisku
R
Naciśnięcie przycisku 1/×
@
Naciśnięcie przycisku pierwiastka kwadratowego
0–9
Naciskanie przycisków cyfr (0-9)
=
Naciśnięcie przycisku =
.
Naciśnięcie przycisku . (separator dziesiętny)
Backspace
Naciśnięcie przycisku Backspace
Esc
Naciśnięcie przycisku C
Del
Naciśnięcie przycisku CE
Ctrl+Shift+D
Wyczyszczenie historii obliczeń
F2
Przeprowadzenie edycji historii obliczeń
Klawisz Strzałka w górę
Przejście w górę historii obliczeń
Klawisz Strzałka w dół
Przejście w dół historii obliczeń
Esc
Anulowanie edycji historii obliczeń
Enter
Wykonanie ponownego obliczenia według historii obliczeń po edycji
F3
Wybranie pozycji Stopnie w trybie Naukowy
F4
Wybranie pozycji Radiany w trybie Naukowy
F5
Wybranie pozycji Gradusy w trybie Naukowy
I
Naciśnięcie przycisku Inv w trybie Naukowy
D
Naciśnięcie przycisku Mod w trybie Naukowy
Ctrl+S
Naciśnięcie przycisku sinh w trybie Naukowy
Ctrl+O
Naciśnięcie przycisku cosh w trybie Naukowy
Ctrl+T
Naciśnięcie przycisku tanh w trybie Naukowy
(
Naciśnięcie przycisku ( w trybie Naukowy
)
Naciśnięcie przycisku ) w trybie Naukowy
 N Naciśnięcie przycisku ln w trybie Naukowy
 ; Naciśnięcie przycisku Int w trybie Naukowy
 S Naciśnięcie przycisku sin w trybie Naukowy
 O Naciśnięcie przycisku cos w trybie Naukowy
 T Naciśnięcie przycisku tan w trybie Naukowy
 M Naciśnięcie przycisku dms w trybie Naukowy
 P Naciśnięcie przycisku pi w trybie Naukowy
 V Naciśnięcie przycisku F-E w trybie Naukowy
 X Naciśnięcie przycisku Exp w trybie Naukowy
 Q Naciśnięcie przycisku x^2 w trybie Naukowy
 Y Naciśnięcie przycisku x^y w trybie Naukowy
 # Naciśnięcie przycisku x^3 w trybie Naukowy
 L Naciśnięcie przycisku log w trybie Naukowy
 ! Naciśnięcie przycisku n! w trybie Naukowy
 Ctrl+Y Naciśnięcie przycisku y√x w trybie Naukowy
 Ctrl+B Naciśnięcie przycisku 3√x w trybie Naukowy
 Ctrl+G Naciśnięcie przycisku 10x w trybie Naukowy
 F5 Wybranie opcji Hex w trybie Programisty
 F6 Wybranie opcji Dec w trybie Programisty
 F7 Wybranie opcji Oct w trybie Programisty
 F8 Wybranie opcji Bin w trybie Programisty
 F12 Wybranie opcji Qword w trybie Programisty
 F2Wybranie opcji Dword w trybie Programisty 
 F3 Wybranie opcji Word w trybie Programisty
 F4 Wybranie opcji Byte w trybie Programisty
 K Naciśnięcie przycisku RoR w trybie Programisty
 J Naciśnięcie przycisku RoL w trybie Programisty
 < Naciśnięcie przycisku Lsh w trybie Programisty
 > Naciśnięcie przycisku Rsh w trybie Programisty
 % Naciśnięcie przycisku Mod w trybie Programisty
 (Naciśnięcie przycisku ( w trybie Programisty
 Naciśnięcie przycisku ) w trybie Programisty
 | Naciśnięcie przycisku Or w trybie Programisty
 ^ Naciśnięcie przycisku Xor w trybie Programisty
 ~ Naciśnięcie przycisku Not w trybie Programisty
 & Naciśnięcie przycisku And w trybie Programisty
 A-FNaciskanie przycisków AF w trybie Programisty
 Spacja Przełączenie wartości bitowej w trybie Programisty
 A Naciśnięcie przycisku Średnia w trybie Statystyka
 Ctrl+A Naciśnięcie przycisku Średnia kwadratowa w trybie Statystyka
 S  Naciśnięcie przycisku Suma w trybie Statystyka
Ctrl+S  Naciśnięcie przycisku Suma kwadratów w trybie Statystyka
 T  Naciśnięcie przycisku Odchylenie standardowe w trybie Statystyka
 Ctrl+T  Naciśnięcie przycisku Odwrotność odchylenia standardowego w trybie Statystyka
 D Naciśnięcie przycisku CAD w trybie Statystyka


Skróty klawiaturowe aplikacji Windows Journal

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Windows Journal.

Skrót klawiaturowy
Działanie
Ctrl+N
Rozpoczęcie tworzenia nowej notatki
Ctrl+O
Otwarcie niedawno używanej notatki
Ctrl+S
Zapisanie zmian w notatce
Ctrl+Shift+V
Przeniesienie notatki do określonego folderu
Ctrl+P
Wydrukowanie notatki
Alt+F4
Zamknięcie notatki i okna aplikacji Windows Journal
Ctrl+Z
Cofnięcie zmiany
Ctrl+Y
Ponowne wprowadzenie zmiany
Ctrl+A
Zaznaczenie wszystkich elementów na stronie
Ctrl+X
Wycięcie zaznaczenia
Ctrl+C
Skopiowanie zaznaczenia do Schowka
 Ctrl+V Wklejenie zaznaczenia ze Schowka
 Esc Anulowanie zaznaczenia
 Delete Usunięcie zaznaczenia
 Ctrl+F Uruchomienie funkcji wyszukiwania podstawowego
 Ctrl+G Przejście do strony
 F5 Odświeżenie wyników wyszukiwania
 F5 Odświeżenie listy notatek
 F6 Przełączanie się między listą notatek a notatką
 Ctrl+Shift+C Wyświetlenie menu skrótów dla nagłówków kolumn na liście notatek
F11  Wyświetlenie notatki w trybie pełnoekranowym
 F1 Otwarcie Pomocy aplikacji Windows Journal


Skróty klawiaturowe Podglądu pomocy systemu Windows

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z Podglądem pomocy.

Skrót klawiaturowy
Działanie
Alt+C
Wyświetlenie spisu treści
Alt+N
Wyświetlenie menu Ustawienia połączenia
F10
Wyświetlenie menu Opcje
Alt+strzałka w lewo
Przejście wstecz do poprzedniego (przeglądanego już) tematu
Alt+strzałka w prawo
Przejście do przodu do następnego (przeglądanego już) tematu
Alt+A
Wyświetlenie strony pomocy technicznej
Alt+Home
Wyświetlenie strony głównej Pomocy i obsługi technicznej
Home
Przejście do początku tematu
End
Przejście do końca tematu
Ctrl+F
Przeszukanie bieżącego tematu
Ctrl+P
Wydrukowanie tematu
 F3 Przeniesienie kursora do pola wyszukiwania

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Właściwości

Identyfikator artykułu: 12445 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 7

Opinia