Skróty klawiaturowe w systemie Windows

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy.

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Kopiowanie, wklejanie i inne ogólne skróty klawiaturowe

Naciśnij te klawisze Czynność
Ctrl + X Wycięcie zaznaczonego elementu
Ctrl + C (lub Ctrl + Insert) Skopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl + V (lub Shift + Insert) Wklejenie zaznaczonego elementu
Ctrl + Z Cofnięcie akcji
Alt + Tab Przełączenie się między otwartymi aplikacjami
Alt + F4 Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją
Klawisz z logo systemu Windows  + L Zablokowanie komputera
Klawisz z logo systemu Windows  + D Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu
F2 Zmiana nazwy zaznaczonego elementu
F3 Wyszukiwanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików
F4 Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików
F5 Odświeżanie aktywnego okna
F6 Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie
F10 Aktywacja paska menu w aktywnej aplikacji
Alt + F8 Pokazywanie hasła na ekranie logowania
Alt + Esc Przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte
Alt + podkreślona litera Wykonywanie polecenia powiązanego z literą
Alt + Enter Wyświetlanie właściwości wybranego elementu
Alt + spacja Otwarcie menu skrótów aktywnego okna
Alt + strzałka w lewo Przejście wstecz
Alt + strzałka w prawo Przejście dalej
Alt + Page Up Przejście o jeden ekran w górę
Alt + Page Down Przejście o jeden ekran w dół
Ctrl + F4 Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach wyświetlanych na pełnym ekranie, które umożliwiają otwarcie w tym samym czasie wielu dokumentów)
Ctrl + A Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie
Ctrl + D (lub Delete) Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza
Ctrl + R (lub F5) Odświeżanie aktywnego okna
Ctrl + Y Ponowne wykonanie akcji
Ctrl + strzałka w prawo Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu
Ctrl + strzałka w lewo Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu
Ctrl + strzałka w dół Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu
Ctrl + strzałka w górę Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu
Ctrl + Alt + Tab Używanie klawiszy strzałek do przełączania się między wszystkimi otwartymi aplikacjami
Shift + Alt + klawisze strzałek Gdy w menu Start fokus jest ustawiony na grupie lub kafelku, ta kombinacja klawiszy przeniesie go w określonym kierunku
Ctrl + Shift + klawisze strzałek Gdy jest koncentracja na kafelku w menu Start, przenieś go do innego kafelka, aby utworzyć folder
Ctrl+klawisze strzałek Zmień rozmiar menu Start, gdy jest otwarte
Ctrl + klawisz strzałki (w celu przejścia do elementu) + spacja Zaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie
Ctrl + Shift z klawiszem strzałki Zaznaczanie bloku tekstu
Ctrl + Esc Otwieranie menu Start
Ctrl + Shift + Esc Otwieranie Menedżera zadań
Ctrl + Shift Przełączanie układu klawiatury w przypadku dostępności kilku układów klawiatury
Ctrl + spacja Włączanie i wyłączanie edytora wprowadzania informacji (IME) w języku chińskim
Shift + F10 Wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu
Shift z dowolnym klawiszem strzałki Zaznaczanie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczanie tekstu w dokumencie
Shift + Delete Usuwanie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza
Strzałka w prawo Otwieranie następnego menu z prawej strony lub otwieranie podmenu
Strzałka w lewo Otwieranie następnego menu z lewej strony lub zamykanie podmenu
Esc Zatrzymywanie lub wychodzenie z bieżącego zadania

 

Skróty klawiaturowe z klawiszem logo systemu Windows

Klawisz Czynność
Klawisz z logo systemu Windows  Otwarcie lub zamknięcie menu Start
Klawisz z logo systemu Windows  + A Otwarcie Centrum akcji
Klawisz z logo systemu Windows  + B Ustawianie fokusu w obszarze powiadomień
Klawisz z logo systemu Windows  + C
Otwarcie Cortany w trybie słuchania

Uwagi
  • Ten skrót jest domyślnie wyłączony. Aby włączyć tę funkcję, wybierz pozycję Start > Ustawienia > Cortanai włącz przełącznik w obszarze Zezwól Cortanie na słuchanie moich poleceń, gdy nacisnę klawisz logo systemu Windows + C.
  • Cortana jest dostępna tylko w niektórych krajach/regionach, a pewne opcje Cortany mogą nie być dostępne wszędzie. Jeśli Cortana jest niedostępna lub wyłączona, możesz nadal korzystać z funkcji wyszukiwania.
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + C Otwieranie menu paneli funkcji
Klawisz z logo systemu Windows  + D Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu
Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + D Wyświetlanie i ukrywanie daty i godziny na pulpicie
Klawisz z logo systemu Windows  + E Otwarcie Eksploratora plików
Klawisz z logo systemu Windows  + F Otwórz Centrum opinii i wykonaj zrzut ekranu
Klawisz z logo systemu Windows  + G Otwarcie paska gry po otwarciu gry
Klawisz z logo systemu Windows  + H Rozpocznij dyktowanie
Klawisz z logo systemu Windows  + I Otwieranie okna Ustawienia

Klawisz z logo systemu Windows  + J

 Ustawianie fokusu na poradę systemu Windows, jeśli jest dostępna.

Gdy pojawi się porada systemu Windows, przenieś do niej fokus.  Ponowne naciśnięcie skrótów klawiaturowych spowoduje przeniesienie fokusu do elementu na ekranie, do którego jest zakotwiczona porada systemu Windows.
Klawisz z logo systemu Windows  + K Otwarcie szybkiej akcji Połącz
Klawisz z logo systemu Windows  + L Zablokowanie komputera lub przełączenie kont
Klawisz z logo systemu Windows  + M Minimalizowanie wszystkich okien
Klawisz z logo systemu Windows  + O Zablokowanie orientacji urządzenia
Klawisz z logo systemu Windows  + P Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji
Klawisz z logo systemu Windows  + R Otwieranie okna dialogowego Uruchamianie
Klawisz z logo systemu Windows  + S Otwarcie wyszukiwania
Klawisz z logo systemu Windows  + T Przełączanie między aplikacjami na pasku zadań
Klawisz z logo systemu Windows  + U Otwarcie Centrum ułatwień dostępu
Klawisz z logo systemu Windows  + V Przełączanie między powiadomieniami
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + V Przełączanie między powiadomieniami do tyłu
Klawisz z logo systemu Windows  + X Otwieranie menu Szybki link
Klawisz z logo systemu Windows + Y Przełącznik wprowadzania między Windows Mixed Reality i pulpitem
Klawisz z logo systemu Windows  + Z Pokazywanie poleceń dostępnych w aplikacji w trybie pełnoekranowym
Klawisz logo Windows + kropka (.) lub średnik (;) Aby otworzyć panel emoji.
Klawisz z logo systemu Windows  + przecinek (,) Chwilowy podgląd na pulpit
Klawisz z logo systemu Windows  + Pause Wyświetlanie okna dialogowego Właściwości systemu
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + F Wyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci)
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + M Przywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie
Klawisz z logo systemu Windows  + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę
Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie listy szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Shift + cyfra Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator
Klawisz z logo systemu Windows  + Tab Otwarcie widoku zadań
Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w górę Zmaksymalizowanie okna
Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w dół Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu
Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w lewo Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu
Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w prawo Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu
Klawisz z logo systemu Windows  + Home Minimalizowanie wszystkich okien z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien)
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w górę Rozciągnięcie okna pulpitu do góry i dołu ekranu
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w dół Przywracanie/minimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości
Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w lewo lub w prawo Przenoszenie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego
Klawisz z logo systemu Windows  + spacja Przełączenie języka i układu klawiatury
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + spacja Zmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Enter Otwarcie programu Narrator
Klawisz z logo systemu Windows  + plus (+) Otwieranie Lupy
Klawisz z logo systemu Windows  + ukośnik (/) Rozpoczynanie ponownej konwersji w edytorze IME
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + V Pokaż dotknięcia w ramię

 

Skróty klawiaturowe dotyczące wiersza polecenia

Naciśnij te klawisze Aby to zrobić
Ctrl + C (lub Ctrl + Insert) Skopiowanie zaznaczonego tekstu
Ctrl + V (lub Shift + Insert) Wklejenie zaznaczonego tekstu
Ctrl + M Wchodzenie do trybu oznaczania
Alt + klawisz wyboru Rozpoczęcie zaznaczania w trybie bloku
Klawisze strzałek Przesunięcie kursora w określonym kierunku
Page up Przeniesienie kursora o jedną stronę w górę
Page down Przeniesienie kursora o jedną stronę w dół
Ctrl + Home (tryb oznaczania) Przeniesienie kursora na początek buforu
Ctrl + End (tryb oznaczania) Przeniesienie kursora na koniec buforu
Ctrl + strzałka w górę Przejście w górę o jeden wiersz w historii danych wyjściowych
Ctrl + strzałka w dół Przejście w dół o jeden wiersz w historii danych wyjściowych
Ctrl + Home (nawigowanie w historii) Przeniesienie okienka ekranu na górę buforu (jeśli wiersz polecenia jest pusty) lub usunięcie wszystkich znaków z lewej strony kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty)
Ctrl + End (nawigowanie w historii) Przeniesienie okienka ekranu do wiersza polecenia (jeśli wiersz polecenia jest pusty) lub usunięcie wszystkich znaków z lewej prawej kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty)

 

Skróty klawiaturowe dotyczące okien dialogowych

Klawisz Czynność
F4 Wyświetlanie elementów na aktywnej liście
Ctrl + Tab Przechodzenie między kartami do przodu
Ctrl + Shift + Tab Przechodzenie między kartami do tyłu
Ctrl + cyfra (1–9) Przejście do n-tej karty
Tab Przechodzenie między opcjami do przodu
Shift + Tab Przechodzenie między opcjami do tyłu
Alt + podkreślona litera Wykonanie polecenia (lub wybranie opcji) powiązanego z tą literą
Spacja Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru
Backspace Otwarcie folderu o jeden poziom wyżej, jeżeli wybrano folder w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz
Klawisze strzałek Wybranie przycisku, jeśli aktywną opcją jest grupa przycisków opcji

 

Skróty klawiaturowe dotyczące Eksploratora plików

Klawisz Czynność
Alt + D Wybranie paska adresu
Ctrl + E Wybranie pola wyszukiwania
Ctrl + F Wybranie pola wyszukiwania
Ctrl + N Otwarcie nowego okna
Ctrl + W Zamknięcie aktywnego okna
Ctrl + kółko przewijania myszy Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów
Ctrl + Shift + E Wyświetlanie wszystkich folderów powyżej wybranego folderu
Ctrl + Shift + N Tworzenie nowego folderu
Num Lock + gwiazdka (*) Wyświetlanie wszystkich podfolderów wybranego folderu
Num Lock + klawisz plus (+) Wyświetlanie zawartości wybranego folderu
Num Lock + klawisz minus (-) Zwinięcie wybranego folderu
Alt + P Wyświetlanie panelu podglądu
Alt + Enter Otwieranie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu
Alt + strzałka w prawo Wyświetlanie następnego folderu
Alt + strzałka w górę Wyświetlanie folderu, w którym znajdował się bieżący folder
Alt + strzałka w lewo Wyświetlanie poprzedniego folderu
Backspace Wyświetlanie poprzedniego folderu
Strzałka w prawo Wyświetlanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte) lub wybranie pierwszego podfolderu
Strzałka w lewo Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu, w którym znajdował się bieżący folder
End Wyświetlanie dołu aktywnego okna
Home Wyświetlanie góry aktywnego okna
F11 Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna

 

Skróty klawiaturowe dotyczące pulpitów wirtualnych

Klawisz Czynność
Klawisz z logo systemu Windows  + Tab Otwarcie widoku zadań
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + D Dodawanie pulpitu wirtualnego
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + strzałka w prawo Przełączanie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi z prawej strony
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + strzałka w lewo Przełączanie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi z lewej strony
Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + F4 Zamknięcie używanego pulpitu wirtualnego

 

Skróty klawiaturowe dotyczące paska zadań

Klawisz Czynność
Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań Otwarcie aplikacji lub szybkie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji
Ctrl + Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań Otwarcie aplikacji jako administrator
Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku na pasku zadań Wyświetlenie menu okna aplikacji
Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupowego przycisku na pasku zadań Wyświetlenie menu okna grupy
Ctrl + kliknięcie grupowego przycisku na pasku zadań Przełączanie między oknami należącymi do grupy

 

Skróty klawiaturowe dotyczące ustawień

Klawisz Czynność
Klawisz z logo systemu Windows  + I Otwieranie okna Ustawienia
Backspace Powrót do strony głównej ustawień
Pisanie na dowolnej stronie zawierającej pole wyszukiwania Wyszukiwanie ustawień