Spis treści
×

Domyślnie chronienie arkusza powoduje zablokowanie wszystkich komórek, aby nie można było ich edytować. Aby umożliwić edytowanie niektórych komórek, pozostawiając inne komórki zablokowane, można odblokować wszystkie komórki. Można zablokować tylko określone komórki i zakresy przed włączeniem ochrony arkusza, a opcjonalnie także umożliwić określonym użytkownikom edytowanie tylko w określonych zakresach chronionego arkusza.

Blokowanie tylko określonych komórek i zakresów w chronionym arkuszu

Wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli arkusz jest chroniony, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Nie chroń arkusza (w grupie Zmiany).

   Pozycja Nie chroń arkusza

   Kliknij przycisk Chroń arkusz, aby wyłączyć ochronę arkusza, gdy arkusz jest chroniony.

  2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło, aby wyłączyć ochronę arkusza.

 2. Zaznacz cały arkusz, klikając przycisk Zaznacz wszystko.

  Przycisk Zaznacz wszystko

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk uruchamiania menu podręcznego Formatowanie czcionki komórki. Możesz również nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+F lub CTRL+1.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Formatowanie komórek

 4. W wyskakującym okienku Formatowanie komórek na karcie Ochrona wyczyść pole wyboru Zablokowane, a następnie kliknij przycisk OK.

  Karta Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek

  Spowoduje to odblokowanie wszystkich komórek w arkuszu po włączeniu ochrony arkusza. Teraz możesz wybrać określone komórki, które chcesz zablokować.

 5. W arkuszu zaznacz tylko te komórki, które chcesz zablokować.

 6. Ponownie pojawi się okno podręczne Formatowanie komórek (Ctrl+Shift+F).

 7. Tym razem na karcie Ochrona zaznacz pole wyboru Zablokowane, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Na karcie Recenzja kliknij przycisk Chroń arkusz.

  Pozycja Chroń arkusz

 9. Na liście Zezwalaj wszystkim użytkownikom tego arkusza na wybierz elementy, które użytkownicy będą mogli zmieniać.

  Więcej informacji o elementach skoroszytu

  Wyczyść to pole wyboru

  Aby uniemożliwić użytkownikom

  Zaznaczanie zablokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których zaznaczono pole wyboru Zablokowane na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie zablokowanych komórek jest domyślnie dozwolone.

  Zaznaczanie odblokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których wyczyszczono pole wyboru Zablokowane na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie odblokowanych komórek jest domyślnie dozwolone, a użytkownicy mogą przechodzić między odblokowanymi komórkami chronionego arkusza, naciskając klawisz TAB.

  Formatowanie komórek

  Zmienianie jakichkolwiek opcji w oknach dialogowych Formatowanie komórek i Formatowanie warunkowe. Jeśli przed włączeniem ochrony arkusza zastosowano formatowanie warunkowe, formatowanie komórek będzie nadal ulegać zmianie, gdy użytkownik wprowadzi wartość pasującą do innego zdefiniowanego warunku.

  Formatowanie kolumn

  Używanie jakichkolwiek poleceń formatowania kolumn, w tym zmienianie szerokości i ukrywanie kolumn (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Format).

  Formatowanie wierszy

  Używanie jakichkolwiek poleceń formatowania wierszy, w tym zmienianie wysokości i ukrywanie wierszy (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Format).

  Wstawianie kolumn

  Wstawianie kolumn.

  Wstawianie wierszy

  Wstawianie wierszy.

  Wstawianie hiperlinków

  Wstawianie nowych hiperlinków, również w niezablokowanych komórkach.

  Usuwanie kolumn

  Usuwanie kolumn.

  Jeśli polecenie Usuwanie kolumn jest chronione, a polecenie Wstawianie kolumn nie jest chronione, użytkownik nie może usuwać wstawionych przez siebie kolumn.

  Usuwanie wierszy

  Usuwanie wierszy.

  Jeśli polecenie Usuwanie wierszy jest chronione, a polecenie Wstawianie wierszy nie jest chronione, użytkownik nie może usuwać wstawionych przez siebie wierszy.

  Sortowanie

  Używanie jakichkolwiek poleceń sortowania danych (karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie).

  Bez względu na ustawienie tej opcji użytkownicy nie mogą sortować zakresów zawierających zablokowane komórki w chronionym arkuszu.

  Używanie Autofiltru

  Zmienianie filtru w zakresach za pomocą strzałek rozwijanych przy zastosowanym Autofiltrze.

  Bez względu na to ustawienie użytkownicy nie mogą stosować ani usuwać Autofiltrów w chronionym arkuszu.

  Używanie raportów w formie tabeli przestawnej

  Formatowanie, zmienianie układu, odświeżanie raportów w formie tabeli przestawnej i wprowadzanie do nich jakichkolwiek innych zmian oraz tworzenie nowych raportów.

  Edytowanie obiektów

  Wykonywanie jakiejkolwiek z poniższych czynności:

  • Wprowadzanie zmian w obiektach graficznych takich jak mapy, wykresy osadzone, kształty, pola tekstowe i kontrolki, o ile nie zostały one odblokowane przed włączeniem ochrony arkusza. Jeśli na przykład arkusz zawiera przycisk uruchamiający makro, przycisk można kliknąć, aby uruchomić makro, ale nie można go usunąć.

  • Dokonywanie zmian, takich jak formatowanie, w wykresach osadzonych. Wykres będzie nadal aktualizowany po zmianie danych źródłowych.

  • Dodawanie lub edytowanie komentarzy.

  Edytowanie scenariuszy

  Wyświetlanie scenariuszy ukrytych przez użytkownika, wprowadzanie zmian w scenariuszach, których modyfikowanie jest zabronione, oraz usuwanie takich scenariuszy. Użytkownicy mogą zmieniać wartości w komórkach, które nie są chronione, oraz dodawać nowe scenariusze.

  Elementy arkusza wykresu

  Zaznacz to pole wyboru

  Aby uniemożliwić użytkownikom

  Zawartość

  Wprowadzanie zmian elementów wykresu, takich jak serie danych, osie i legendy. Na wykresach nadal są odzwierciedlane zmiany wprowadzane w danych źródłowych.

  Obiekty

  Wprowadzanie zmian w obiektach graficznych — takich jak kształty, pola tekstowe i kontrolki — o ile nie zostały one odblokowane przed włączeniem ochrony arkusza wykresu.

 10. W polu Hasło do usunięcia ochrony arkusza wpisz hasło dla arkusza, kliknij przycisk OK, a następnie wpisz hasło ponownie, aby je potwierdzić.

  • Hasło jest opcjonalne. Jeśli go nie wpiszesz, każdy użytkownik będzie mógł wyłączyć ochronę arkusza i zmienić chronione elementy.

  • Wybierz hasło, które jest łatwe do zapamiętania, ponieważ w przypadku utraty hasła nie będzie można uzyskać dostępu do chronionych elementów w arkuszu.

Odblokowywanie zakresów w chronionym arkuszu, aby umożliwić użytkownikom edycję

Aby nadać określonym użytkownikom uprawnienia do edycji zakresów w chronionym arkuszu, na komputerze musi być uruchomiony system Microsoft Windows XP lub nowszy i komputer musi być przyłączony do domeny. Zamiast korzystania z uprawnień wymagających domeny można również określić hasło dla zakresu.

 1. Wybierz arkusz, który chcesz chronić.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany kliknij przycisk Zezwalaj użytkownikom na edycję zakresów.

  Przycisk Zezwalaj użytkownikom na edycję zakresów

  To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy arkusz nie jest chroniony.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowy edytowalny zakres, kliknij przycisk Nowy.

  • Aby zmodyfikować istniejący edytowalny zakres, wybierz go w polu Zakresy odblokowywane za pomocą hasła, gdy arkusz jest chroniony, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

  • Aby usunąć edytowalny zakres, wybierz go w polu Zakresy odblokowywane za pomocą hasła, gdy arkusz jest chroniony, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 4. W polu Tytuł wpisz nazwę zakresu, który chcesz odblokować.

 5. W polu Odwołuje się do komórek wpisz znak równości (=), a następnie wpisz odwołanie do zakresu, który chcesz odblokować.

  Można też kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe, zaznaczyć zakres w arkuszu, a następnie ponownie kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe, aby powrócić do okna dialogowego.

 6. Aby umożliwić dostęp przy użyciu hasła, w polu Hasło zakresu wpisz hasło zezwalające na dostęp do zakresu.

  W przypadku używania uprawnień dostępu określanie hasła jest opcjonalne. Korzystanie z hasła umożliwia wyświetlanie poświadczeń użytkownika autoryzowanych osób, które edytują zakres.

 7. Aby ustawić uprawnienia dostępu, kliknij przycisk Uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 8. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania (przykłady) wpisz nazwy użytkowników, którzy mają mieć możliwość edytowania zakresów.

  Aby zobaczyć, jak należy wprowadzić nazwy użytkowników, kliknij łącze Przykłady. Aby sprawdzić, czy nazwy są prawidłowe, kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Aby określić rodzaj uprawnień dla wybranego użytkownika, w polu Uprawnienia zaznacz albo wyczyść pola wyboru Zezwalaj lub Odmów, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 11. Kliknij dwa razy przycisk OK.

  Jeśli pojawi się monit o hasło, wpisz hasło, które zostało określone.

 12. W oknie dialogowym Zezwalanie użytkownikom na edycję zakresów kliknij polecenie Chroń arkusz.

 13. =Na liście Pozwól wszystkim użytkownikom tego skoroszytu na zaznacz te elementy, które użytkownicy będą mogli zmieniać.

  Więcej informacji o elementach skoroszytu

  Wyczyść to pole wyboru

  Aby uniemożliwić użytkownikom

  Zaznaczanie zablokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których zaznaczono pole wyboru Zablokowane na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie zablokowanych komórek jest domyślnie dozwolone.

  Zaznaczanie odblokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których wyczyszczono pole wyboru Zablokowane na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie odblokowanych komórek jest domyślnie dozwolone, a użytkownicy mogą przechodzić między odblokowanymi komórkami chronionego arkusza, naciskając klawisz TAB.

  Formatowanie komórek

  Zmienianie jakichkolwiek opcji w oknach dialogowych Formatowanie komórek i Formatowanie warunkowe. Jeśli przed włączeniem ochrony arkusza zastosowano formatowanie warunkowe, formatowanie komórek będzie nadal ulegać zmianie, gdy użytkownik wprowadzi wartość pasującą do innego zdefiniowanego warunku.

  Formatowanie kolumn

  Używanie jakichkolwiek poleceń formatowania kolumn, w tym zmienianie szerokości i ukrywanie kolumn (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Format).

  Formatowanie wierszy

  Używanie jakichkolwiek poleceń formatowania wierszy, w tym zmienianie wysokości i ukrywanie wierszy (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Format).

  Wstawianie kolumn

  Wstawianie kolumn.

  Wstawianie wierszy

  Wstawianie wierszy.

  Wstawianie hiperlinków

  Wstawianie nowych hiperlinków, również w niezablokowanych komórkach.

  Usuwanie kolumn

  Usuwanie kolumn.

  Jeśli polecenie Usuwanie kolumn jest chronione, a polecenie Wstawianie kolumn nie jest chronione, użytkownik nie może usuwać wstawionych przez siebie kolumn.

  Usuwanie wierszy

  Usuwanie wierszy.

  Jeśli polecenie Usuwanie wierszy jest chronione, a polecenie Wstawianie wierszy nie jest chronione, użytkownik nie może usuwać wstawionych przez siebie wierszy.

  Sortowanie

  Używanie jakichkolwiek poleceń sortowania danych (karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie).

  Bez względu na ustawienie tej opcji użytkownicy nie mogą sortować zakresów zawierających zablokowane komórki w chronionym arkuszu.

  Używanie Autofiltru

  Zmienianie filtru w zakresach za pomocą strzałek rozwijanych przy zastosowanym Autofiltrze.

  Bez względu na to ustawienie użytkownicy nie mogą stosować ani usuwać Autofiltrów w chronionym arkuszu.

  Używanie raportów w formie tabeli przestawnej

  Formatowanie, zmienianie układu, odświeżanie raportów w formie tabeli przestawnej i wprowadzanie do nich jakichkolwiek innych zmian oraz tworzenie nowych raportów.

  Edytowanie obiektów

  Wykonywanie jakiejkolwiek z poniższych czynności:

  • Wprowadzanie zmian w obiektach graficznych takich jak mapy, wykresy osadzone, kształty, pola tekstowe i kontrolki, o ile nie zostały one odblokowane przed włączeniem ochrony arkusza. Jeśli na przykład arkusz zawiera przycisk uruchamiający makro, przycisk można kliknąć, aby uruchomić makro, ale nie można go usunąć.

  • Dokonywanie zmian, takich jak formatowanie, w wykresach osadzonych. Wykres będzie nadal aktualizowany po zmianie danych źródłowych.

  • Dodawanie lub edytowanie komentarzy.

  Edytowanie scenariuszy

  Wyświetlanie scenariuszy ukrytych przez użytkownika, wprowadzanie zmian w scenariuszach, których modyfikowanie jest zabronione, oraz usuwanie takich scenariuszy. Użytkownicy mogą zmieniać wartości w komórkach, które nie są chronione, oraz dodawać nowe scenariusze.

  Elementy arkusza wykresu

  Zaznacz to pole wyboru

  Aby uniemożliwić użytkownikom

  Zawartość

  Wprowadzanie zmian elementów wykresu, takich jak serie danych, osie i legendy. Na wykresach nadal są odzwierciedlane zmiany wprowadzane w danych źródłowych.

  Obiekty

  Wprowadzanie zmian w obiektach graficznych — takich jak kształty, pola tekstowe i kontrolki — o ile nie zostały one odblokowane przed włączeniem ochrony arkusza wykresu.

 14. W polu Hasło do usunięcia ochrony arkusza wpisz hasło, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie wpisz hasło, aby je potwierdzić.

 • Hasło jest opcjonalne. Jeśli hasło nie zostanie wpisane, każdy użytkownik będzie mógł wyłączyć ochronę arkusza i zmienić chronione elementy.

 • Upewnij się, że wybierasz hasło, które możesz zapamiętać. W przypadku utraty hasła nie będzie można uzyskać dostępu do chronionych elementów w arkuszu.

 • Jeśli komórka należy do kilku zakresów, mogą ją edytować użytkownicy mający uprawnienie do edycji dowolnego z tych zakresów.

 • Jeśli użytkownik spróbuje edytować wiele komórek jednocześnie, mając uprawnienia do edycji niektórych, ale nie wszystkich tych komórek, zostanie wyświetlony monit o edytowanie tych komórek jeden po drugiej.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Chroninie skoroszytu

Chroninie arkusza

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×