Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Operatory określają typ obliczeń wykonywanych na elementach w formule, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie. W tym artykule dowiesz się, jaka jest domyślna kolejność, w jakiej operatorzy działają na elementy w obliczeniach. Dowiesz się również, jak zmienić tę kolejność przy użyciu nawiasów.

Typy operatorów

W programie Microsoft Excel są dostępne cztery typy operatorów obliczeń: arytmetyczne, porównania, łączenia tekstów i odwołania.

Do wykonywania podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie lub mnożenie — lub łączenie liczb — i generowanie wyników liczbowych, należy użyć operatorów arytmetycznych w tej tabeli.

Operator arytmetyczny

Znaczenie

Przykład

+ (znak plus)

Dodawanie

=3+3

– (znak minus)

Odejmowania
Negacji

=3–1
=–1

* (gwiazdka)

Mnożenie

=3*3

/ (ukośnik)

Dzielenie

=3/3

% (znak procentu)

Procent

=20%

^ (daszek)

Potęgowanie

=2^3

Operatory w poniższej tabeli umożliwiają porównanie dwóch wartości. Podczas porównywania dwóch wartości za pomocą tych operatorów wynikiem jest wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ.

Operator porównania

Znaczenie

Przykład

= (znak równości)

Równa się

=A1=B1

> (znak większości)

Większe niż

=A1>B1

< (znak mniejszości)

Mniejsze niż

=A1<B1

>= (znak większe lub równe)

Większe lub równe

=A1>=B1

<= (znak mniejsze lub równe)

Mniejsze lub równe

=A1<=B1

<> (znak nierówności)

Różne

=A1<>B1

Użyj ciągu handlowego "i" (&), aby połączyć jeden lub więcej ciągów tekstowych, aby utworzyć jeden fragment tekstu.

Operator tekstowy

Znaczenie

Przykład

& (handlowe „i”)

Łączy dwie wartości w celu uzyskania jednej ciągłej wartości tekstowej.

="Północ"&"wiatr"

Za pomocą tych operatorów można łączyć zakresy komórek na potrzeby obliczeń.

Operator odwołania

Znaczenie

Przykład

: (dwukropek)

Operator zakresu, który tworzy jedno odwołanie do wszystkich komórek między dwoma odwołaniami (włącznie z tymi odwołaniami).

=SUMA(B5:B15)

; (średnik)

Operator union, który łączy wiele odwołań w jedno odwołanie.

=SUMA(B5:B15;D5:D15)

(spacja)

Operator przecięcia, który tworzy odwołanie do komórek wspólnych dla tych dwóch odwołań.

=SUMA(B7:D7 C6:C8)

# (funt)

Symbol # jest używany w kilku kontekstach:

  • Używany jako część nazwy błędu.

  • Służy do wskazywania braku miejsca do renderowania. W większości przypadków można poszerzyć kolumnę, aż zawartość będzie prawidłowo wyświetlana.

  • Operator zakresu rozlanego, który służy do odwoływania się do całego zakresu w dynamicznej formule tablicowej.

  • Błąd #ARG!

  • #####

  • =SUMA(A2#)

@ (at)

Operator odwołania, który służy do wskazywania przecięcia pośredniego w formule. 

=@A1:A10

=SUMA(Tabela1[@[Styczeń]:[Grudzień]])

Kolejność, w jakiej program Excel wykonuje operacje w formułach

W niektórych przypadkach kolejność wykonywania obliczeń może mieć wpływ na wartość zwracana przez formułę, dlatego ważne jest zrozumienie kolejności i sposobu zmiany kolejności w celu uzyskania oczekiwanych wyników.

Formuły obliczają wartości w określonej kolejności. Formuła w programie Excel zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=). Znak równości informuje program Excel, że następujące po nim znaki stanowią formułę. Po tym znaku równości może istnieć seria elementów do obliczenia (argumentów), które są rozdzielone operatorami obliczeń. Program Excel oblicza formułę od lewej do prawej strony, zgodnie z określoną kolejnością operatorów w formule.

Jeśli w jednej formule zostanie użytych wiele operatorów, program Excel wykona operacje w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli. Jeśli formuła zawiera operatory o tym samym pierwszeństwie — na przykład wtedy, gdy formuła zawiera zarówno operator mnożenia, jak i dzielenia — program Excel będzie obliczać operatory od lewej do prawej strony.

Operator

Opis

: (dwukropek)

(pojedyncza spacja)

; (średnik)

Operatory odwołania

Negacja (tak jak w –1)

%

Procent

^

Potęgowanie

* i /

Mnożenie i dzielenie

+ i –

Dodawanie i odejmowanie

&

Łączy dwa ciągi tekstu (złączanie)

=
< >
<=
>=
<>

Porównanie

Aby zmienić kolejność obliczania, część formuły, która ma zostać obliczona w pierwszej kolejności, należy ująć w nawiasy. Na przykład poniższa formuła daje wartość 11, ponieważ program Excel oblicza mnożenie przed dodaniem. Formuła najpierw mnoży liczby 2 przez 3, a następnie dodaje do wyniku liczbę 5.

=5+2*3

Jeśli natomiast zmienisz składnię za pomocą nawiasów, program Excel doda razem wartości 5 i 2, a następnie pomnoży wynik przez 3, aby wygenerować 21.

=(5+2)*3

W poniższym przykładzie nawiasy otaczające pierwszą część formuły wymuszają, aby program Excel najpierw obliczył wartość B4+25, a następnie podzielił wynik przez sumę wartości w komórkach D5, E5 i F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj ten klip wideo na temat kolejności operatorów w programie Excel .

Jak program Excel konwertuje wartości w formułach

Podczas wprowadzania formuły program Excel oczekuje określonych typów wartości dla każdego operatora. Jeśli wprowadzisz inny rodzaj wartości, niż jest to oczekiwane, program Excel może przekonwertować tę wartość.

Formuła

Produkuje

Objaśnienie

= "1"+"2"

3

Jeśli używasz znaku plus (+), program Excel oczekuje liczb w formule. Mimo że cudzysłowy oznaczają, że "1" i "2" są wartościami tekstowymi, program Excel automatycznie konwertuje wartości tekstowe na liczby.

= 1+"$4.00"

5

Gdy formuła oczekuje liczby, program Excel konwertuje tekst, jeśli jest w formacie, który zwykle jest akceptowany dla liczby.

= "2001-06-01"-"2001-05-01"

31

Program Excel interpretuje tekst jako datę w formacie mm/dd/rrrr, konwertuje daty na liczby seryjne, a następnie oblicza różnicę między nimi.

=PIERWIASTEK ("8+1")

Błąd #ARG!

Program Excel nie może przekonwertować tekstu na liczbę, ponieważ nie można przekonwertować tekstu "8+1" na liczbę. Możesz użyć wartości "9" lub "8"+"1" zamiast "8+1", aby przekonwertować tekst na liczbę i zwrócić wynik 3.

= "A"&PRAWDA

ATRUE (ATRUE)

Gdy tekst jest oczekiwany, program Excel konwertuje liczby i wartości logiczne, takie jak PRAWDA i FAŁSZ, na tekst.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×