Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Kliknięcie litery umożliwia przejście do funkcji, których nazwy rozpoczynają się od tej litery. Aby odnaleźć funkcję, możesz też nacisnąć klawisze Ctrl+F i wpisać kilka pierwszych liter lub opisowy wyraz. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, kliknij jej nazwę w pierwszej kolumnie.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Uwaga: Znaczniki wersji wskazują wersję programu Excel, w której wprowadzono funkcję. Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych wersjach.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Nazwa funkcji

Typ i opis

ACOS

Math and trigonometry:    Zwraca arcus cosinus liczby.

ACOSH

Math and trigonometry:    Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.

ACOT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca arcus cotangens liczby.

ACOTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca arcus cotangens hiperboliczny liczby.

ADR.POŚR

Lookup and reference:    Zwraca odwołanie określone przez wartość tekstową.

ADRES

Lookup and reference:    Zwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową.

AGREGUJ

Math and trigonometry:    Zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych.

AMORT.LIN

Financial:    Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego.

AMORT.NIELIN

Financial:    Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji.

ARABSKIE
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konwertuje liczbę rzymską na liczbę arabską.

ARG.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach.

ARKUSZ
Excel 2013

Information:    Zwraca numer arkusza, którego dotyczy odwołanie.

ARKUSZE
Excel 2013

Information:    Zwraca liczbę arkuszy w odwołaniu.

ARRAYTOTEXT
Przycisk usługi Office 365

Text:    Wyświetla tablicę wartości tekstowych z dowolnego określonego zakresu.

ASC

Text:    Zamienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).

ASIN

Math and trigonometry:    Zwraca arcus sinus liczby.

ASINH

Math and trigonometry:    Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.

ATAN

Math and trigonometry:    Zwraca arcus tangens liczby.

ATAN2

Math and trigonometry:    Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y.

ATANH

Math and trigonometry:    Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.

BAT.TEKST

Text:    Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).

BD.ILE.REKORDÓW

Database:    Zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych.

BD.ILE.REKORDÓW.A

Database:    Zlicza niepuste komórki w bazie danych.

BD.ILOCZYN

Database:    Mnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych

BD.MAX

Database:    Zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych.

BD.MIN

Database:    Zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych.

BD.ODCH.STANDARD

Database:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.

BD.ODCH.STANDARD.POPUL

Database:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.

BD.POLE

Database:    Wyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria.

BD.SUMA

Database:    Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria.

BD.ŚREDNIA

Database:    Zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych.

BD.WARIANCJA

Database:    Szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.

BD.WARIANCJA.POPUL

Database:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.

BESSEL.I

Engineering:    Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x).

BESSEL.J

Engineering:    Zwraca wartość funkcji Bessela Jn(x).

BESSEL.K

Engineering:    Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x).

BESSEL.Y

Engineering:    Zwraca wartość funkcji Bessela Yn(x).

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO
Excel 2013

Engineering:    Zwraca liczbę przesuniętą w lewo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO
Excel 2013

Engineering:    Zwraca liczbę przesuniętą w prawo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BITAND
Excel 2013

Engineering:    Zwraca wartość operacji bitowej ORAZ (AND) dla dwóch liczb.

BITOR
Excel 2013

Engineering:    Zwraca wartość operacji bitowej LUB (OR) dla dwóch liczb.

BITXOR
Excel 2013

Engineering:    Zwraca wartość operacji bitowej „Exclusive Or” dla dwóch liczb.

BRAK

Information:    Zwraca wartość błędu #N/D!

BYCOL
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Stosuje funkcję LAMBDA do każdej kolumny i zwraca tablicę wyników

BYROW
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Stosuje funkcję LAMBDA do każdego wiersza i zwraca tablicę wyników

CENA

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

CENA.BS

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego.

CENA.DYSK

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego.

CENA.DZIES

Financial:    Konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej.

CENA.OST.OKR

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.

CENA.PIERW.OKR

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

CENA.UŁAM

Financial:    Konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej.

CENA.WYKUP

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.

CHI.TEST
Excel 2010

Statistical:    Zwraca test niezależności.

CHOOSECOLS
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca określone kolumny z tablicy

CHOOSEROWS
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca określone wiersze z tablicy

COS

Math and trigonometry:    Zwraca cosinus liczby.

COS.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość cosinusa liczby zespolonej.

COSH

Math and trigonometry:    Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

COSH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej.

COT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

COT.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca cotangens liczby zespolonej.

COTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca cotangens hiperboliczny kąta.

CSC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca cosecans kąta.

CSC.LICZBA.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca cosecans liczby zespolonej.

CSCH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca cosecans hiperboliczny kąta.

CSCH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca cosecans hiperboliczny liczby zespolonej.

CZ.CAŁK.DZIELENIA

Math and trigonometry:    Zwraca iloraz (całkowity).

CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej.

CZ.UROJ.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość części urojonej liczby zespolonej.

CZAS

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną określonego czasu.

CZAS.WARTOŚĆ

Date and time:    Konwertuje czas w formie tekstu na liczbę kolejną.

CZĘSTOŚĆ

Statistical:    Zwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową.

CZĘŚĆ.ROKU

Date and time:    Zwraca część roku reprezentującą liczbę pełnych dni między datą początkową a datą końcową.

CZY.ADR

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem.

CZY.BŁ

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu, z wyjątkiem #N/D!

CZY.BŁĄD

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu.

CZY.BRAK

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością błędu #N/D!

CZY.FORMUŁA
Excel 2013

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli istnieje odwołanie do komórki zawierającej formułę.

CZY.LICZBA

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą.

CZY.LOGICZNA

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością logiczną.

CZY.NIE.TEKST

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość nie jest tekstem.

CZY.NIEPARZYSTE

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta

CZY.PARZYSTE

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest parzysta.

CZY.PUSTA

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest pusta.

CZY.RÓWNE

Engineering:    Sprawdza, czy dwie wartości są równe.

CZY.TEKST

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem.

DANE.CZASU.RZECZ

Lookup and reference:    Pobiera dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM.

DATA

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną dla wybranej daty.

DATA.RÓŻNICA

Date and time:    Oblicza liczbę dni, miesięcy lub lat między dwiema datami. Ta funkcja jest przydatna w formułach, w których oblicza się wiek.

DATA.WARTOŚĆ

Date and time:    Konwertuje datę w formie tekstu na liczbę kolejną.

DB

Financial:    Zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej.

DBCS
Excel 2013

Text:    Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).

DDB

Financial:    Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika.

DŁ, DŁ.B

Text:    Zwraca liczbę znaków ciągu tekstowego

DNI
Excel 2013

Date and time:    Zwraca liczbę dni między dwiema datami.

DNI.360

Date and time:    Oblicza liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego.

DNI.ROBOCZE

Date and time:    Zwraca liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami.

DNI.ROBOCZE.NIESTAND
Excel 2010

Date and time:    Zwraca liczbę dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych.

DO.KOLUMNY
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca tablicę w jednej kolumnie

DO.WIERSZA
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca tablicę w jednym wierszu

DWÓJK.NA.DZIES

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

DWÓJK.NA.ÓSM

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej.

DWÓJK.NA.SZESN

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.

DZIEŃ

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na dzień miesiąca.

DZIEŃ.ROBOCZY

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną dla daty przed określoną liczbą dni roboczych lub po niej.

DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND
Excel 2010

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną daty przypadającej przed określoną liczbą dni roboczych lub po tej liczbie zgodnie z parametrami wskazującymi, ile dni stanowią dni weekendowe.

DZIEŃ.TYG

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na dzień tygodnia.

DZIES.NA.DWÓJK

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową.

DZIES.NA.ÓSM

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej.

DZIES.NA.SZESN

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej.

DZIESIĘTNA
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konwertuje postać tekstową liczby o określonej podstawie na liczbę dziesiętną.

DZIŚ

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną dla daty bieżącej.

EFEKTYWNA

Financial:    Zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej.

ELEMENT.KPI.MODUŁU

Cube:    Zwraca nazwę, właściwość i miarę kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetla nazwę i właściwość w komórce. Wskaźnik KPI jest miarą ilościową, taką jak miesięczny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, używaną do monitorowania wydajności organizacji.

ELEMENT.MODUŁU

Cube:    Zwraca element lub krotkę z hierarchii modułu. Służy do sprawdzania, czy element lub krotka istnieje w module.

ENCODEURL
Excel 2013

Web:    Zwraca ciąg zakodowany w adresie URL

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

EUROCONVERT

Add-in and Automation:    Konwertuje liczbę na euro, daną wartość w euro na wartość w walucie kraju członkowskiego euro lub wartość w walucie jednego kraju członkowskiego na wartość w walucie innego kraju członkowskiego za pomocą euro jako waluty pośredniej (triangulacja).

EXP

Math and trigonometry:    Zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę

EXP.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca postać wykładniczą liczby zespolonej.

F.TEST
Excel 2010

Statistical:    Zwraca wynik testu F.

FAŁSZ

Logical:    Zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

FILTERXML
Excel 2013

Web:    Zwraca określone dane z treści XML, korzystając z określonego wyrażenia XPath

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

FILTRUJ

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Filtruje zakres danych na podstawie kryteriów, które zdefiniujesz.

FORMUŁA.TEKST
Excel 2013

Lookup and reference:    Zwraca formułę w danym odwołaniu jako tekst.

FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B

Text:    Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji.

FUNKCJA.BŁ

Engineering:    Zwraca wartość funkcji błędu.

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
Excel 2010

Engineering:    Zwraca wartość funkcji błędu.

FV

Financial:    Zwraca przyszłą wartość inwestycji.

GAMMA
Excel 2013

Statistical:    Zwraca wartość funkcji gamma.

GAUSS
Excel 2013

Statistical:    Zwraca wartości o 0,5 mniejsze niż standardowy skumulowany rozkład normalny.

GODZINA

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na godzinę

HIPERŁĄCZE

Lookup and reference:    Tworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie.

HISTORIA.AKCJI

Financial:    Pobiera dane historyczne dotyczące instrumentu finansowego

HSTACK
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Dołącza tablice w poziomie i w sekwencji, aby zwrócić większą tablicę

ILE.LICZB

Statistical:    Zlicza liczby znajdujące się na liście argumentów.

ILE.NIEPUSTYCH

Statistical:    Zlicza wartości znajdujące się na liście argumentów.

ILE.WIERSZY

Lookup and reference:    Zwraca liczbę wierszy dla danego odwołania.

ILOCZYN

Math and trigonometry:    Mnoży argumenty.

ILOCZYN.LICZB.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość iloczynu liczb zespolonych.

ILORAZ.LICZB.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych.

INDEKS

Lookup and reference:    Używa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy.

INFO

Information:    Zwraca informacje o bieżącym środowisku operacyjnym.

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

IPMT

Financial:    Zwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres.

IRR

Financial:    Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych.

ISO.NUM.TYG
Excel 2013

Date and time:    Zwraca numer tygodnia roku w formacie ISO dla określonej daty.

ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wartości całkowitej lub wielokrotności podanej istotności.

ISOMITTED
Przycisk usługi Office 365

Information:    Sprawdza, czy brakuje wartości w funkcji LAMBDA i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ

ISPMT

Financial:    Oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji.

JEŻELI

Logical:    Określa warunek logiczny do sprawdzenia.

JEŻELI.BŁĄD

Logical:    Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem formuły jest błąd. W przeciwnym razie zwraca wynik formuły.

JEŻELI.ND
Excel 2013

Logical:    Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem wyrażenia jest wartość #N/D! W przeciwnym razie zwraca wynik wyrażenia

JIS

Text:    Zmienia litery o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).

KOD

Text:    Zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym.

KOMBINACJE

Math and trigonometry:    Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów.

KOMBINACJE.A
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Zwraca liczbę kombinacji (wraz z powtórzeniami) dla danej liczby elementów.

KOMÓRKA

Information:    Zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki.

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

KOMP.FUNKCJA.BŁ

Engineering:    Zwraca wartość komplementarnej funkcji błędu.

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
Excel 2010

Engineering:    Zwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności.

KONWERTUJ

Engineering:    Konwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny.

KOWARIANCJA

Compatibility:    Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

KOWARIANCJA.POPUL
Excel 2010

Statistical:    Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.

KOWARIANCJA.PRÓBKI
Excel 2010

Statistical:    Zwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych.

KURTOZA

Statistical:    Zwraca kurtozę zbioru danych

KWARTYL

Compatibility:    Zwraca kwartyl zbioru danych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

KWARTYL.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Statistical:    Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie.

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Statistical:    Zwraca kwartyl zbioru danych.

KWOTA

Text:    Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN).

KWOTA.WYKUP

Financial:    Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie całkowicie zainwestowanego papieru wartościowego

L

Information:    Zwraca wartość przekonwertowaną na postać liczbową.

LAMBDA
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Utwórz niestandardowe funkcje wielokrotnego użytku i nadaj im przyjazną nazwę

LET
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Przypisuje nazwy do wyników obliczeń

LEWY, LEWYB

Text:    Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej.

LICZ.JEŻELI

Statistical:    Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria.

LICZ.PUSTE

Statistical:    Zwraca liczbę pustych komórek w zakresie.

LICZ.WARUNKI

Statistical:    Zlicza komórki wewnątrz zakresu, które spełniają wiele kryteriów.

LICZBA.CAŁK

Math and trigonometry:    Przycina liczbę do wartości całkowitej.

LICZBA.KOLUMN

Lookup and reference:    Zwraca liczbę kolumn w odwołaniu.

LICZBA.ZESP

Engineering:    Konwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną.

LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU

Cube:    Zwraca liczbę elementów zestawu.

LITERY.MAŁE

Text:    Konwertuje wielkie litery tekstu na małe litery

LITERY.WIELKIE

Text:    Konwertuje znaki tekstu na wielkie litery.

LN

Math and trigonometry:    Zwraca logarytm naturalny podanej liczby.

LN.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej.

LOG

Math and trigonometry:    Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie.

LOG10

Math and trigonometry:    Zwraca logarytm dziesiętny liczby.

LOG10.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej.

LOG2.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2.

LOS

Math and trigonometry:    Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

LOS.ZAKR

Math and trigonometry:    Zwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty.

LOSOWA.TABLICA

Przycisk usługi Office 365

Math and trigonometry:    Zwraca tablicę liczb losowych w przedziale od 0 do 1. Możesz jednak określić liczbę wierszy i kolumn do wypełnienia, wartości minimalne i maksymalne oraz czy mają być zwracane liczby całkowite, czy wartości dziesiętne.

LUB

Logical:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA.

MACIERZ.ILOCZYN

Math and trigonometry:    Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic.

MACIERZ.JEDNOSTKOWA
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca macierz jednostkową lub określony wymiar.

MACIERZ.ODW

Math and trigonometry:    Zwraca odwrotność macierzy tablicy.

MAKEARRAY
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Zwraca tablicę obliczeniową o określonym rozmiarze wiersza i kolumny, stosując funkcję LAMBDA

MAKS.WARUNKÓW
2019

Statistical:    Zwraca wartość maksymalną wśród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

MAPUJ
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Zwraca tablicę utworzoną przez mapowanie każdej wartości w tablicach na nową wartość przez zastosowanie funkcji LAMBDA, aby utworzyć nową wartość

MAX

Statistical:    Zwraca maksymalną wartość listy argumentów.

MAX.A

Statistical:    Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

MAX.K

Statistical:    Zwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych.

MEDIANA

Statistical:    Zwraca medianę podanych liczb.

MIESIĄC

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na miesiąc.

MIN

Statistical:    Zwraca minimalną wartość z listy argumentów.

MIN.A

Statistical:    Zwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

MIN.K

Statistical:    Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych.

MIN.WARUNKÓW
2019

Statistical:    Zwraca wartość minimalną wśród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

MINUTA

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na minuty.

MIRR

Financial:    Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy.

MOD

Math and trigonometry:    Zwraca resztę z dzielenia.

MODUŁ.LICZBY

Math and trigonometry:    Zwraca wartość bezwzględną liczby

MODUŁ.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość bezwzględną liczby zespolonej.

NACHYLENIE

Statistical:    Zwraca nachylenie linii regresji liniowej.

NAJMN.WSP.WIEL

Math and trigonometry:    Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność.

NAJW.WSP.DZIEL

Math and trigonometry:    Zwraca największy wspólny dzielnik.

NAL.ODS

Financial:    Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

NAL.ODS.WYKUP

Financial:    Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.

NIE

Logical:    Odwraca wartość logiczną argumentu.

NOMINALNA

Financial:    Zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej.

NORMALIZUJ

Statistical:    Zwraca wartość znormalizowaną.

NPER

Financial:    Zwraca liczbę okresów dla inwestycji.

NPV

Financial:    Zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej.

NR.BŁĘDU

Information:    Zwraca liczbę odpowiadającą typowi błędu.

NR.KOLUMNY

Lookup and reference:    Zwraca numer kolumny z odwołania.

NR.SER.DATY

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną daty przypadającej wskazaną liczbę miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej.

NR.SER.OST.DN.MIES

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej.

NUM.TYG

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku.

O.CZAS.TRWANIA
Excel 2013

Financial:    Zwraca liczbę okresów wymaganych przez inwestycję do osiągnięcia określonej wartości.

OBRAZ

Funkcje wyszukiwania i odwołań: Zwraca obraz z danego źródła

OBSZARY

Lookup and reference:    Zwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu.

OCZYŚĆ

Text:    Usuwa z tekstu wszystkie znaki, które nie mogą być drukowane.

ODCH.KWADRATOWE

Statistical:    Zwraca sumę kwadratów odchyleń.

ODCH.STAND.POPUL
Excel 2010

Statistical:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

ODCH.STANDARD.POPUL

Compatibility:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ODCH.STANDARD.POPUL.A

Statistical:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych.

ODCH.STANDARD.PRÓBKI
Excel 2010

Statistical:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STANDARDOWE

Compatibility:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STANDARDOWE.A

Statistical:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ODCH.ŚREDNIE

Statistical:    Zwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej.

ODCIĘTA

Statistical:    Zwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej.

ORAZ

Logical:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA.

ÓSM.NA.DWÓJK

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej.

ÓSM.NA.DZIES

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

ÓSM.NA.SZESN

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.

PEARSON

Statistical:    Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona.

PERCENTYL

Compatibility:    Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Statistical:    Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie.

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Statistical:    Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

PERMUTACJE

Statistical:    Zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów.

PERMUTACJE.A
Excel 2013

Statistical:    Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów (wraz z powtórzeniami), które można wybrać spośród wszystkich obiektów.

PHI
Excel 2013

Statistical:    Zwraca wartość funkcji gęstości dla standardowego rozkładu normalnego.

PHONETIC

Text:    Wybiera znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.

PI

Math and trigonometry:    Zwraca wartość liczby Pi.

PIERW.PI

Math and trigonometry:    Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi).

PIERWIASTEK

Math and trigonometry:    Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.

PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej.

PMT

Financial:    Zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej.

PODAJ.POZYCJĘ

Lookup and reference:    Wyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy.

PODSTAW

Text:    Podstawia nowy tekst w miejsce poprzedniego tekstu w ciągu tekstowym.

PODSTAWA

Math and trigonometry:    Konwertuje liczbę na reprezentację tekstową o podanej podstawie.

PODZIEL.TEKST
Przycisk usługi Office 365

Text:    Dzieli ciągi tekstowe za pomocą ograniczników kolumn i wierszy

POŁĄCZ.TEKSTY
Przycisk usługi Office 365

Text:    Łączy tekst z wielu zakresów i/lub ciągów

PORÓWNAJ

Text:    Sprawdza identyczność dwóch wartości tekstowych.

POTĘGA

Math and trigonometry:    Zwraca liczbę podniesioną do potęgi.

POTĘGA.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej.

POWT

Text:    Powiela tekst daną liczbę razy.

POZYCJA

Compatibility:    Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

POZYCJA.NAJW
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

POZYCJA.ŚR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

PPMT

Financial:    Zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu.

PRAWDA

Logical:    Zwraca wartość logiczną PRAWDA.

PRAWDPD

Statistical:    Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami.

PRAWY, PRAWY.B

Text:    Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej.

PROC.POZ.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych).

PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

PROCENT.POZYCJA

Compatibility:    Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM

Compatibility:    Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

PRZEŁĄCZ
Przycisk usługi Office 365
2019

Logical:    Oblicza wyrażenie, korzystając z listy wartości, i zwraca wynik odpowiadający pierwszej zgodnej wartości. W przypadku braku dopasowania może zostać zwrócona opcjonalna wartość domyślna.

PRZESUNIĘCIE

Lookup and reference:    Zwraca odwołanie przesunięte od danego odwołania.

PV

Financial:    Zwraca wartość bieżącą inwestycji.

R.KWADRAT

Statistical:    Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona.

RADIANY

Math and trigonometry:    Konwertuje stopnie na radiany.

RATE

Financial:    Zwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej.

REDUKUJ
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Redukuje tablicę do wartości skumulowanej przez zastosowanie funkcji LAMBDA do każdej wartości i zwracanie łącznej wartość w akumulatorze

REGBŁSTD

Statistical:    Zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji.

REGEXPP

Statistical:    Zwraca parametry trendu wykładniczego.

REGEXPW

Statistical:    Zwraca wartości trendu wykładniczego.

REGLINP

Statistical:    Zwraca parametry trendu liniowego.

REGLINW

Statistical:    Zwraca wartości trendu liniowego.

REGLINX

Statistical:    Zwraca wartość trendu liniowego.

W programie Excel 2016 tę funkcję zastąpiono funkcją REGLINX.LINIOWA, należącą do nowych funkcji prognozowania, ale pozostaje ona dostępna w celu zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami.

REGLINX.ETS
Excel 2016

Statistical:    Zwraca przyszłą wartość na podstawie istniejących (historycznych) wartości przy użyciu wersji AAA algorytmu wygładzania wykładniczego (ETS).

REGLINX.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistical:    Zwraca przedział ufności dla wartości prognozy dla określonej daty docelowej.

REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆ
Excel 2016

Statistical:    Zwraca długość powtarzającego się wzorca wykrytego przez program Excel dla określonego szeregu czasowego.

REGLINX.ETS.STATYSTYKA
Excel 2016

Statistical:    Zwraca wartość statystyczną jako wynik prognozowania szeregu czasowego.

REGLINX.LINIOWA
Excel 2016

Statistical:    Zwraca wartość przyszłą na podstawie wartości istniejących.

REJESTR.KOD

Add-in and Automation:    Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.

RENT.BS

Financial:    Zwraca rentowność bonu skarbowego.

RENT.DYSK

Financial:    Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego.

RENT.EKW.BS

Financial:    Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego.

RENT.OST.OKR

Financial:    Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.

RENT.PIERW.OKR

Financial:    Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

RENT.WYKUP

Financial:    Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.

RENTOWNOŚĆ

Financial:    Zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

ROCZ.PRZYCH

Financial:    Zwraca wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania.

ROCZ.PRZYCH.M

Financial:    Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł.

ROK

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na rok.

ROZKŁ.BETA
Excel 2010

Statistical:    Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.BETA.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI
Excel 2010

Statistical:    Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI.ODWR.PS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.

ROZKŁ.CHI.PS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.

ROZKŁ.DWUM
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.

ROZKŁ.DWUM.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.

ROZKŁ.DWUM.PRZEC
Excel 2010

Statistical:    Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

ROZKŁ.DWUM.ZAKRES
Excel 2013

Statistical:    Zwraca prawdopodobieństwo wyniku próby na podstawie rozkładu dwumianowego.

ROZKŁ.EXP
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład wykładniczy.

ROZKŁ.F
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.ODWR.PS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.PS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.GAMMA
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład gamma.

ROZKŁ.GAMMA.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.

ROZKŁ.HIPERGEOM

Statistical:    Zwraca rozkład hipergeometryczny.

ROZKŁ.LOG
Excel 2010

Statistical:    Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.

ROZKŁ.LOG.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.

ROZKŁ.NORMALNY
Excel 2010

Statistical:    Zwraca skumulowany rozkład normalny.

ROZKŁ.NORMALNY.ODWR
Excel 2010

Compatibility:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.NORMALNY.S
Excel 2010

Statistical:    Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.

ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

ROZKŁ.POISSON
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład Poissona.

ROZKŁ.T
Excel 2010

Statistical:    Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.DS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody.

ROZKŁ.T.ODWR.DS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.PS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład t-Studenta.

ROZKŁ.WEIBULL
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład Weibulla.

ROZKŁAD.BETA

Compatibility:    Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.BETA.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.CHI

Compatibility:    Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.CHI.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.DWUM

Compatibility:    Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.DWUM.PRZEC

Compatibility:    Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.EXP

Compatibility:    Zwraca rozkład wykładniczy.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.F

Compatibility:    Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.F.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.FISHER

Statistical:    Zwraca transformację Fishera.

ROZKŁAD.FISHER.ODW

Statistical:    Zwraca odwrotność transformacji Fishera.

ROZKŁAD.GAMMA

Compatibility:    Zwraca rozkład gamma.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.GAMMA.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.HIPERGEOM

Compatibility:    Zwraca rozkład hipergeometryczny.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.LIN.GAMMA

Statistical:    Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).

ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ
Excel 2010

Statistical:    Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).

ROZKŁAD.LOG

Compatibility:    Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.

ROZKŁAD.LOG.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.

ROZKŁAD.NORMALNY

Compatibility:    Zwraca skumulowany rozkład normalny.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.NORMALNY.ODW

Statistical:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

ROZKŁAD.NORMALNY.S

Compatibility:    Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.POISSON

Compatibility:    Zwraca rozkład Poissona.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.T

Compatibility:    Zwraca rozkład t-Studenta.

ROZKŁAD.T.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta

ROZKŁAD.WEIBULL

Compatibility:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZWIŃ
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Rozwija lub uzupełnia tablicę do określonych wymiarów wierszy i kolumn

RÓWNOW.STOPA.PROC
Excel 2013

Financial:    Zwraca równoważną stopę procentową dla określonego wzrostu wartości inwestycji.

RÓŻN.LICZB.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych.

RZYMSKIE

Math and trigonometry:    Konwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst.

SEC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca secans kąta.

SEC.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca secans liczby zespolonej.

SECH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca secans hiperboliczny kąta.

SECH.LICZBA.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca secans hiperboliczny liczby zespolonej.

SEKUNDA

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na sekundę.

SEKWENCJA

Przycisk usługi Office 365

Math and trigonometry:    Generuje listę kolejnych liczb w tablicy, na przykład 1, 2, 3, 4.

SILNIA

Math and trigonometry:    Zwraca silnię liczby.

SILNIA.DWUKR

Math and trigonometry:    Zwraca podwójną silnię liczby.

SIN

Math and trigonometry:    Zwraca sinus danego kąta.

SIN.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość sinusa liczby zespolonej.

SINH

Math and trigonometry:    Zwraca sinus hiperboliczny liczby.

SINH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca sinus hiperboliczny liczby zespolonej.

SKANUJ
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Skanuje tablicę, stosując funkcję LAMBDA do każdej wartości i zwraca tablicę, która ma każdą wartość pośrednią

SKOŚNOŚĆ

Statistical:    Zwraca skośność rozkładu.

SKOŚNOŚĆ.P
Excel 2013

Statistical:    Zwraca skośność rozkładu na podstawie populacji, charakteryzującą stopień asymetrii rozkładu wokół średniej.

SLN

Financial:    Zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową.

SORTUJ

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Sortuje zawartości zakresu lub tablicy

SORTUJ.WEDŁUG

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Sortuje zawartość zakresu lub tablicy na podstawie wartości w odpowiednim zakresie lub tablicy.

SPŁAC.KAPIT

Financial:    Zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami.

SPŁAC.ODS

Financial:    Zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami.

SPRAWDŹ.PRÓG

Engineering:    Sprawdza, czy liczba jest większa niż wartość progowa.

SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej.

STOPA.DYSK

Financial:    Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego.

STOPA.PROC

Financial:    Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.

STOPNIE

Math and trigonometry:    Konwertuje radiany na stopnie.

STOS.PION
Przycisk usługi Office 365

Look and reference:    Dołącza tablice w pionie i w sekwencji, aby zwrócić większą tablicę

SUMA

Math and trigonometry:    Dodaje argumenty.

SUMA.ILOCZYNÓW

Math and trigonometry:    Zwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy.

SUMA.JEŻELI

Math and trigonometry:    Dodaje komórki określone przez podane kryterium.

SUMA.KWADRATÓW

Math and trigonometry:    Zwraca sumę kwadratów argumentów.

SUMA.LICZB.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość sumy liczb zespolonych.

SUMA.SZER.POT

Math and trigonometry:    Zwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru.

SUMA.WARUNKÓW

Math and trigonometry:    Dodaje komórki w zakresie, które spełniają wiele kryteriów.

SUMA.X2.M.Y2

Math and trigonometry:    Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

SUMA.X2.P.Y2

Math and trigonometry:    Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

SUMA.XMY.2

Math and trigonometry:    Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

SUMY.CZĘŚCIOWE

Math and trigonometry:    Zwraca sumę częściową listy lub bazy danych.

SYD

Financial:    Zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji.

SZESN.NA.DWÓJK

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej.

SZESN.NA.DZIES

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

SZESN.NA.ÓSM

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej.

SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B

Text:    Wyszukuje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkości liter).

ŚREDNIA

Statistical:    Zwraca wartość średnią argumentów.

ŚREDNIA.A

Statistical:    Zwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA

Statistical:    Zwraca średnią geometryczną.

ŚREDNIA.HARMONICZNA

Statistical:    Zwraca średnią harmoniczną.

ŚREDNIA.JEŻELI

Statistical:    Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria.

ŚREDNIA.WARUNKÓW

Statistical:    Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają wiele kryteriów.

ŚREDNIA.WEWN

Statistical:    Zwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych.

T

Text:    Konwertuje argumenty na tekst.

T.TEST
Excel 2010

Statistical:    Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

TAN

Math and trigonometry:    Zwraca tangens liczby.

TAN.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca tangens liczby zespolonej.

TANH

Math and trigonometry:    Zwraca tangens hiperboliczny liczby

TEKST

Text:    Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst

TEKST.PO
Przycisk usługi Office 365

Text:    Zwraca tekst występujący po danym znaku lub ciągu

TEKST.PRZED
Przycisk usługi Office 365

Text:    Zwraca tekst, który występuje przed danym znakiem lub ciągiem

TERAZ

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny.

TEST.CHI

Compatibility:    Zwraca test niezależności.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

TEST.F

Compatibility:    Zwraca wynik testu F.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

TEST.T

Compatibility:    Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

TEST.Z

Compatibility:    Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

TRANSPONUJ

Lookup and reference:    Zwraca transponowaną tablicę.

TYP

Information:    Zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości.

UFNOŚĆ

Compatibility:    Zwraca przedział ufności dla średniej populacji.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

UFNOŚĆ.NORM
Excel 2010

Statistical:    Zwraca przedział ufności dla średniej populacji.

UFNOŚĆ.T
Excel 2010

Statistical:    Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta.

UNICODE
Excel 2013

Text:    Zwraca liczbę (punkt kodowy) odpowiadającą pierwszemu znakowi tekstu.

UNIKATOWE

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca listę unikatowych wartości na liście lub w zakresie.

UPUŚĆ
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Wyklucza określoną liczbę wierszy lub kolumn z początku lub końca tablicy

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Text:    Usuwa spacje z tekstu.

USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU

Cube:    Zwraca n-ty (czyli uszeregowany) element zestawu. Służy do zwracania elementu lub elementów zestawu, na przykład najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów.

VDB

Financial:    Oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną.

WARIANCJA

Compatibility:    Szacuje wariancję na podstawie próbki.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

WARIANCJA.A

Statistical:    Szacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

WARIANCJA.POP
Excel 2010

Statistical:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

WARIANCJA.POPUL

Compatibility:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

WARIANCJA.POPUL.A

Statistical:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

WARIANCJA.PRÓBKI
Excel 2010

Statistical:    Szacuje wariancję na podstawie próbki.

WART.PRZYSZŁ.KAP

Financial:    Zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych.

WARTOŚĆ

Text:    Konwertuje argument tekstowy na liczbę

WARTOŚĆ.LICZBOWA
Excel 2013

Text:    Konwertuje tekst na liczbę w sposób niezależny od ustawień regionalnych.

WARTOŚĆ.MODUŁU

Cube:    Zwraca zagregowaną wartość z modułu.

WARTOŚĆ.NA.TEKST
Przycisk usługi Office 365

Text:    Zwraca tekst z dowolnej określonej wartości

WARUNKI
2019

Logical:    Sprawdza, czy są spełnione jeden lub więcej warunków, i zwraca wartość odpowiadającą pierwszemu warunkowi ocenionemu jako PRAWDA.

WEBSERVICE
Excel 2013

Web:    Zwraca dane z usługi internetowej.

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

WEŹ
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca określoną liczbę ciągłych wierszy lub kolumn od początku lub końca tablicy

WEŹDANETABELI

Lookup and reference:    Zwraca dane przechowywane w raporcie w formie tabeli przestawnej.

WIELOMIAN

Math and trigonometry:    Zwraca wielomian dla zbioru liczb.

WIERSZ

Lookup and reference:    Zwraca numer wiersza odwołania.

WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU

Cube:    Zwraca wartość właściwości elementu w module. Służy do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, a także do zwracania określonej właściwości dla tego elementu.

WSP.KORELACJI

Statistical:    Zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych.

WYBIERZ

Lookup and reference:    Wybiera wartość z listy wartości

WYPŁ.DATA.NAST

Financial:    Zwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym.

WYPŁ.DATA.POPRZ

Financial:    Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym.

WYPŁ.DNI

Financial:    Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI.NAST

Financial:    Zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy.

WYPŁ.DNI.OD.POCZ

Financial:    Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego.

WYPŁ.LICZBA

Financial:    Zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ

Compatibility:    Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pionową tablicę zawierającą najczęściej występujące lub powtarzające się wartości w tablicy lub zakresie danych.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART
Excel 2010

Statistical:    Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.

WYSZUKAJ

Lookup and reference:    Wyszukuje wartości w wektorze lub tablicy.

WYSZUKAJ.PIONOWO

Lookup and reference:    Przeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki

WYSZUKAJ.POZIOMO

Lookup and reference:    Przegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki.

WYWOŁAJ

Add-in and Automation:    Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.

WYZNACZNIK.MACIERZY

Math and trigonometry:    Zwraca wyznacznik macierzy tablicy.

X.DOPASUJ

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca względną pozycję elementu w tablicy lub zakresie komórek. 

XIRR

Financial:    Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.

XLOOKUP

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Szuka zakresu lub tablicy i zwraca element zgodny z pierwszym znalezionym dopasowaniem. Jeśli dopasowanie nie istnieje, wtedy funkcja X.WYSZUKAJ może zwrócić najbliższe (przybliżone) dopasowanie. 

XNPV

Financial:    Zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.

XOR
Excel 2013

Logical:    Zwraca wartość logiczną alternatywy wykluczającej (XOR) dla wszystkich argumentów.

Z.TEST
Excel 2010

Statistical:    Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

Z.WIELKIEJ.LITERY

Text:    Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu tekstu wielką literą.

ZAOKR

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr.

ZAOKR.DO.CAŁK

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

ZAOKR.DO.NPARZ

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej.

ZAOKR.DO.PARZ

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej.

ZAOKR.DO.TEKST

Text:    Formatuje liczbę jako tekst przy stałej liczbie miejsc dziesiętnych.

ZAOKR.DO.WIELOKR

Math and trigonometry:    Zwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności.

ZAOKR.DÓŁ

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

ZAOKR.GÓRA

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera.

ZAOKR.W.DÓŁ

Compatibility:    Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

W programach Excel 2007 i Excel 2010 jest to funkcja z kategorii Funkcje matematyczne i trygonometryczne.

ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.

ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższej wielokrotności podanej istotności.

ZAOKR.W.GÓRĘ

Compatibility:    Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności.

ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.

ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności podanej istotności.

ZASTĄP, ZASTĄP.B

Text:    Zastępuje znaki w tekście.

ZAWIŃ.KOLUMNY
Przycisk usługi Office 365

Look and reference:    Zawija podany wiersz lub kolumnę wartości według kolumn po określonej liczbie elementów

ZAWIŃ.WIERSZE
Przycisk usługi Office 365

Look and reference:    Zawija podany wiersz lub kolumnę wartości według wierszy po określonej liczbie elementów

ZESTAW.MODUŁÓW

Cube:    Definiuje obliczeniowy zestaw elementów lub krotek, wysyłając wyrażenie zestawu do modułu na serwerze, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel.

ZŁĄCZ.TEKST
2019

Text:    Łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów, ale nie zapewnia argumentów ignorowania pustych ani ogranicznika.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Text:    Łączy kilka oddzielnych tekstów w jeden tekst.

ZNAJDŹ, ZNAJDŹB

Text:    Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).

ZNAK

Text:    Zwraca znak o podanym numerze kodu.

ZNAK.LICZBY

Math and trigonometry:    Zwraca znak liczby.

ZNAK.UNICODE
Excel 2013

Text:    Zwraca znak Unicode, do którego odwołuje się określona wartość liczbowa.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Tematy pokrewne

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Omówienie formuł w programie Excel
Jak unikać niepoprawnych formuł
Wykrywanie błędów w formułach

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×