Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Kliknięcie litery umożliwia przejście do funkcji, których nazwy rozpoczynają się od tej litery. Aby odnaleźć funkcję, możesz też nacisnąć klawisze Ctrl+F i wpisać kilka pierwszych liter lub opisowy wyraz. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, kliknij jej nazwę w pierwszej kolumnie.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Uwaga: Znaczniki wersji wskazują wersję programu Excel, w której wprowadzono funkcję. Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych wersjach.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Nazwa funkcji

Typ i opis

MODUŁ.LICZBY

Math and trigonometry:    Zwraca wartość bezwzględną liczby

NAL.ODS

Financial:    Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

NAL.ODS.WYKUP

Financial:    Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.

ACOS

Math and trigonometry:    Zwraca arcus cosinus liczby.

ACOSH

Math and trigonometry:    Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.

ACOT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca arcus cotangens liczby.

ACOTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca arcus cotangens hiperboliczny liczby.

AGREGUJ

Math and trigonometry:    Zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych.

ADRES

Lookup and reference:    Zwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową.

AMORT.NIELIN

Financial:    Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji.

AMORT.LIN

Financial:    Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego.

ORAZ

Logical:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA.

ARABSKIE
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konwertuje liczbę rzymską na liczbę arabską.

OBSZARY

Lookup and reference:    Zwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu.

ARRAYTOTEXT
Przycisk usługi Office 365

Text:    Wyświetla tablicę wartości tekstowych z dowolnego określonego zakresu.

ASC

Text:    Zamienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).

ASIN

Math and trigonometry:    Zwraca arcus sinus liczby.

ASINH

Math and trigonometry:    Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.

ATAN

Math and trigonometry:    Zwraca arcus tangens liczby.

ATAN2

Math and trigonometry:    Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y.

ATANH

Math and trigonometry:    Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.

ODCH.ŚREDNIE

Statistical:    Zwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej.

ŚREDNIA

Statistical:    Zwraca wartość średnią argumentów.

ŚREDNIA.A

Statistical:    Zwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ŚREDNIA.JEŻELI

Statistical:    Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria.

ŚREDNIA.WARUNKÓW

Statistical:    Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają wiele kryteriów.

BAT.TEKST

Text:    Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).

PODSTAWA

Math and trigonometry:    Konwertuje liczbę na reprezentację tekstową o podanej podstawie.

BESSEL.I

Engineering:    Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x).

BESSEL.J

Engineering:    Zwraca wartość funkcji Bessela Jn(x).

BESSEL.K

Engineering:    Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x).

BESSEL.Y

Engineering:    Zwraca wartość funkcji Bessela Yn(x).

ROZKŁAD.BETA

Compatibility:    Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.BETA
Excel 2010

Statistical:    Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁAD.BETA.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.BETA.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.

DWÓJK.NA.DZIES

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

DWÓJK.NA.SZESN

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.

DWÓJK.NA.ÓSM

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej.

ROZKŁAD.DWUM

Compatibility:    Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.DWUM
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.

ROZKŁ.DWUM.ZAKRES
Excel 2013

Statistical:    Zwraca prawdopodobieństwo wyniku próby na podstawie rozkładu dwumianowego.

ROZKŁ.DWUM.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.

BITAND
Excel 2013

Engineering:    Zwraca wartość operacji bitowej ORAZ (AND) dla dwóch liczb.

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO
Excel 2013

Engineering:    Zwraca liczbę przesuniętą w lewo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BITOR
Excel 2013

Engineering:    Zwraca wartość operacji bitowej LUB (OR) dla dwóch liczb.

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO
Excel 2013

Engineering:    Zwraca liczbę przesuniętą w prawo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BITXOR
Excel 2013

Engineering:    Zwraca wartość operacji bitowej „Exclusive Or” dla dwóch liczb.

BYCOL
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Stosuje funkcję LAMBDA do każdej kolumny i zwraca tablicę wyników

BYROW
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Stosuje funkcję LAMBDA do każdego wiersza i zwraca tablicę wyników

WYWOŁAJ

Add-in and Automation:    Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.

ZAOKR.W.GÓRĘ

Compatibility:    Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności.

ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności podanej istotności.

ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.

KOMÓRKA

Information:    Zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki.

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

ZNAK

Text:    Zwraca znak o podanym numerze kodu.

ROZKŁAD.CHI

Compatibility:    Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.CHI.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

TEST.CHI

Compatibility:    Zwraca test niezależności.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.CHI
Excel 2010

Statistical:    Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI.PS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.

ROZKŁ.CHI.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI.ODWR.PS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.

CHI.TEST
Excel 2010

Statistical:    Zwraca test niezależności.

WYBIERZ

Lookup and reference:    Wybiera wartość z listy wartości

CHOOSECOLS
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca określone kolumny z tablicy

CHOOSEROWS
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca określone wiersze z tablicy

OCZYŚĆ

Text:    Usuwa z tekstu wszystkie znaki, które nie mogą być drukowane.

KOD

Text:    Zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym.

NR.KOLUMNY

Lookup and reference:    Zwraca numer kolumny z odwołania.

LICZBA.KOLUMN

Lookup and reference:    Zwraca liczbę kolumn w odwołaniu.

KOMBINACJE

Math and trigonometry:    Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów.

KOMBINACJE.A
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Zwraca liczbę kombinacji (wraz z powtórzeniami) dla danej liczby elementów.

LICZBA.ZESP

Engineering:    Konwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną.

ZŁĄCZ.TEKST
2019

Text:    Łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów, ale nie zapewnia argumentów ignorowania pustych ani ogranicznika.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Text:    Łączy kilka oddzielnych tekstów w jeden tekst.

UFNOŚĆ

Compatibility:    Zwraca przedział ufności dla średniej populacji.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

UFNOŚĆ.NORM
Excel 2010

Statistical:    Zwraca przedział ufności dla średniej populacji.

UFNOŚĆ.T
Excel 2010

Statistical:    Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta.

KONWERTUJ

Engineering:    Konwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny.

WSP.KORELACJI

Statistical:    Zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych.

COS

Math and trigonometry:    Zwraca cosinus liczby.

COSH

Math and trigonometry:    Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

COT
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

COTH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca cotangens hiperboliczny kąta.

ILE.LICZB

Statistical:    Zlicza liczby znajdujące się na liście argumentów.

ILE.NIEPUSTYCH

Statistical:    Zlicza wartości znajdujące się na liście argumentów.

LICZ.PUSTE

Statistical:    Zwraca liczbę pustych komórek w zakresie.

LICZ.JEŻELI

Statistical:    Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria.

LICZ.WARUNKI

Statistical:    Zlicza komórki wewnątrz zakresu, które spełniają wiele kryteriów.

WYPŁ.DNI.OD.POCZ

Financial:    Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI

Financial:    Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI.NAST

Financial:    Zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy.

WYPŁ.DATA.NAST

Financial:    Zwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym.

WYPŁ.LICZBA

Financial:    Zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu.

WYPŁ.DATA.POPRZ

Financial:    Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym.

KOWARIANCJA

Compatibility:    Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

KOWARIANCJA.POPUL
Excel 2010

Statistical:    Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.

KOWARIANCJA.PRÓBKI
Excel 2010

Statistical:    Zwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych.

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM

Compatibility:    Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

CSC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca cosecans kąta.

CSCH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca cosecans hiperboliczny kąta.

ELEMENT.KPI.MODUŁU

Cube:    Zwraca nazwę, właściwość i miarę kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetla nazwę i właściwość w komórce. Wskaźnik KPI jest miarą ilościową, taką jak miesięczny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, używaną do monitorowania wydajności organizacji.

ELEMENT.MODUŁU

Cube:    Zwraca element lub krotkę z hierarchii modułu. Służy do sprawdzania, czy element lub krotka istnieje w module.

WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU

Cube:    Zwraca wartość właściwości elementu w module. Służy do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, a także do zwracania określonej właściwości dla tego elementu.

USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU

Cube:    Zwraca n-ty (czyli uszeregowany) element zestawu. Służy do zwracania elementu lub elementów zestawu, na przykład najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów.

ZESTAW.MODUŁÓW

Cube:    Definiuje obliczeniowy zestaw elementów lub krotek, wysyłając wyrażenie zestawu do modułu na serwerze, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel.

LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU

Cube:    Zwraca liczbę elementów zestawu.

WARTOŚĆ.MODUŁU

Cube:    Zwraca zagregowaną wartość z modułu.

SPŁAC.ODS

Financial:    Zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami.

SPŁAC.KAPIT

Financial:    Zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami.

DATA

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną dla wybranej daty.

DATA.RÓŻNICA

Date and time:    Oblicza liczbę dni, miesięcy lub lat między dwiema datami. Ta funkcja jest przydatna w formułach, w których oblicza się wiek.

DATA.WARTOŚĆ

Date and time:    Konwertuje datę w formie tekstu na liczbę kolejną.

BD.ŚREDNIA

Database:    Zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych.

DZIEŃ

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na dzień miesiąca.

DNI
Excel 2013

Date and time:    Zwraca liczbę dni między dwiema datami.

DNI.360

Date and time:    Oblicza liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego.

DB

Financial:    Zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej.

DBCS
Excel 2013

Text:    Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).

BD.ILE.REKORDÓW

Database:    Zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych.

BD.ILE.REKORDÓW.A

Database:    Zlicza niepuste komórki w bazie danych.

DDB

Financial:    Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika.

DZIES.NA.DWÓJK

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową.

DZIES.NA.SZESN

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej.

DZIES.NA.ÓSM

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej.

DZIESIĘTNA
Excel 2013

Math and trigonometry:    Konwertuje postać tekstową liczby o określonej podstawie na liczbę dziesiętną.

STOPNIE

Math and trigonometry:    Konwertuje radiany na stopnie.

CZY.RÓWNE

Engineering:    Sprawdza, czy dwie wartości są równe.

ODCH.KWADRATOWE

Statistical:    Zwraca sumę kwadratów odchyleń.

BD.POLE

Database:    Wyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria.

STOPA.DYSK

Financial:    Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego.

BD.MAX

Database:    Zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych.

BD.MIN

Database:    Zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych.

KWOTA

Text:    Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN).

CENA.DZIES

Financial:    Konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej.

CENA.UŁAM

Financial:    Konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej.

BD.ILOCZYN

Database:    Mnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych

UPUŚĆ
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Wyklucza określoną liczbę wierszy lub kolumn z początku lub końca tablicy

BD.ODCH.STANDARD

Database:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.

BD.ODCH.STANDARD.POPUL

Database:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.

BD.SUMA

Database:    Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria.

ROCZ.PRZYCH

Financial:    Zwraca wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania.

BD.WARIANCJA

Database:    Szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.

BD.WARIANCJA.POPUL

Database:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.

NR.SER.DATY

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną daty przypadającej wskazaną liczbę miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej.

EFEKTYWNA

Financial:    Zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej.

ENCODEURL
Excel 2013

Web:    Zwraca ciąg zakodowany w adresie URL

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

NR.SER.OST.DN.MIES

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej.

FUNKCJA.BŁ

Engineering:    Zwraca wartość funkcji błędu.

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
Excel 2010

Engineering:    Zwraca wartość funkcji błędu.

KOMP.FUNKCJA.BŁ

Engineering:    Zwraca wartość komplementarnej funkcji błędu.

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
Excel 2010

Engineering:    Zwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności.

NR.BŁĘDU

Information:    Zwraca liczbę odpowiadającą typowi błędu.

EUROCONVERT

Add-in and Automation:    Konwertuje liczbę na euro, daną wartość w euro na wartość w walucie kraju członkowskiego euro lub wartość w walucie jednego kraju członkowskiego na wartość w walucie innego kraju członkowskiego za pomocą euro jako waluty pośredniej (triangulacja).

ZAOKR.DO.PARZ

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej.

PORÓWNAJ

Text:    Sprawdza identyczność dwóch wartości tekstowych.

EXP

Math and trigonometry:    Zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę

ROZWIŃ
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Rozwija lub uzupełnia tablicę do określonych wymiarów wierszy i kolumn

ROZKŁ.EXP
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład wykładniczy.

ROZKŁAD.EXP

Compatibility:    Zwraca rozkład wykładniczy.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

SILNIA

Math and trigonometry:    Zwraca silnię liczby.

SILNIA.DWUKR

Math and trigonometry:    Zwraca podwójną silnię liczby.

FAŁSZ

Logical:    Zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

ROZKŁ.F
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

ROZKŁAD.F

Compatibility:    Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.F.PS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

FILTRUJ

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Filtruje zakres danych na podstawie kryteriów, które zdefiniujesz.

FILTERXML
Excel 2013

Web:    Zwraca określone dane z treści XML, korzystając z określonego wyrażenia XPath

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

ZNAJDŹ, ZNAJDŹB

Text:    Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).

ROZKŁ.F.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.ODWR.PS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

ROZKŁAD.F.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.FISHER

Statistical:    Zwraca transformację Fishera.

ROZKŁAD.FISHER.ODW

Statistical:    Zwraca odwrotność transformacji Fishera.

ZAOKR.DO.TEKST

Text:    Formatuje liczbę jako tekst przy stałej liczbie miejsc dziesiętnych.

ZAOKR.W.DÓŁ

Compatibility:    Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

W programach Excel 2007 i Excel 2010 jest to funkcja z kategorii Funkcje matematyczne i trygonometryczne.

ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższej wielokrotności podanej istotności.

ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.

REGLINX

Statistical:    Zwraca wartość trendu liniowego.

W programie Excel 2016 tę funkcję zastąpiono funkcją REGLINX.LINIOWA, należącą do nowych funkcji prognozowania, ale pozostaje ona dostępna w celu zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami.

REGLINX.ETS
Excel 2016

Statistical:    Zwraca przyszłą wartość na podstawie istniejących (historycznych) wartości przy użyciu wersji AAA algorytmu wygładzania wykładniczego (ETS).

REGLINX.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistical:    Zwraca przedział ufności dla wartości prognozy dla określonej daty docelowej.

REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆ
Excel 2016

Statistical:    Zwraca długość powtarzającego się wzorca wykrytego przez program Excel dla określonego szeregu czasowego.

REGLINX.ETS.STATYSTYKA
Excel 2016

Statistical:    Zwraca wartość statystyczną jako wynik prognozowania szeregu czasowego.

REGLINX.LINIOWA
Excel 2016

Statistical:    Zwraca wartość przyszłą na podstawie wartości istniejących.

FORMUŁA.TEKST
Excel 2013

Lookup and reference:    Zwraca formułę w danym odwołaniu jako tekst.

CZĘSTOŚĆ

Statistical:    Zwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową.

F.TEST
Excel 2010

Statistical:    Zwraca wynik testu F.

TEST.F

Compatibility:    Zwraca wynik testu F.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

FV

Financial:    Zwraca przyszłą wartość inwestycji.

WART.PRZYSZŁ.KAP

Financial:    Zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych.

GAMMA
Excel 2013

Statistical:    Zwraca wartość funkcji gamma.

ROZKŁ.GAMMA
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład gamma.

ROZKŁAD.GAMMA

Compatibility:    Zwraca rozkład gamma.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.GAMMA.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.

ROZKŁAD.GAMMA.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.LIN.GAMMA

Statistical:    Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).

ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ
Excel 2010

Statistical:    Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).

GAUSS
Excel 2013

Statistical:    Zwraca wartości o 0,5 mniejsze niż standardowy skumulowany rozkład normalny.

NAJW.WSP.DZIEL

Math and trigonometry:    Zwraca największy wspólny dzielnik.

ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA

Statistical:    Zwraca średnią geometryczną.

SPRAWDŹ.PRÓG

Engineering:    Sprawdza, czy liczba jest większa niż wartość progowa.

WEŹDANETABELI

Lookup and reference:    Zwraca dane przechowywane w raporcie w formie tabeli przestawnej.

REGEXPW

Statistical:    Zwraca wartości trendu wykładniczego.

ŚREDNIA.HARMONICZNA

Statistical:    Zwraca średnią harmoniczną.

SZESN.NA.DWÓJK

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej.

SZESN.NA.DZIES

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

SZESN.NA.ÓSM

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej.

WYSZUKAJ.POZIOMO

Lookup and reference:    Przegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki.

GODZINA

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na godzinę

HSTACK
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Dołącza tablice w poziomie i w sekwencji, aby zwrócić większą tablicę

HIPERŁĄCZE

Lookup and reference:    Tworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie.

ROZKŁ.HIPERGEOM

Statistical:    Zwraca rozkład hipergeometryczny.

ROZKŁAD.HIPERGEOM

Compatibility:    Zwraca rozkład hipergeometryczny.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

JEŻELI

Logical:    Określa warunek logiczny do sprawdzenia.

JEŻELI.BŁĄD

Logical:    Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem formuły jest błąd. W przeciwnym razie zwraca wynik formuły.

JEŻELI.ND
Excel 2013

Logical:    Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem wyrażenia jest wartość #N/D! W przeciwnym razie zwraca wynik wyrażenia

WARUNKI
2019

Logical:    Sprawdza, czy są spełnione jeden lub więcej warunków, i zwraca wartość odpowiadającą pierwszemu warunkowi ocenionemu jako PRAWDA.

MODUŁ.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby zespolonej.

CZ.UROJ.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość części urojonej liczby zespolonej.

ARG.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach.

SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej.

COS.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość cosinusa liczby zespolonej.

COSH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej.

COT.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca cotangens liczby zespolonej.

CSC.LICZBA.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca cosecans liczby zespolonej.

CSCH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca cosecans hiperboliczny liczby zespolonej.

ILORAZ.LICZB.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych.

EXP.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca postać wykładniczą liczby zespolonej.

LN.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej.

LOG10.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej.

LOG2.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2.

POTĘGA.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej.

ILOCZYN.LICZB.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość iloczynu liczb zespolonych.

CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej.

SEC.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca secans liczby zespolonej.

SECH.LICZBA.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca secans hiperboliczny liczby zespolonej.

SIN.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość sinusa liczby zespolonej.

SINH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca sinus hiperboliczny liczby zespolonej.

PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej.

RÓŻN.LICZB.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych.

SUMA.LICZB.ZESP

Engineering:    Zwraca wartość sumy liczb zespolonych.

TAN.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Engineering:    Zwraca tangens liczby zespolonej.

INDEKS

Lookup and reference:    Używa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy.

ADR.POŚR

Lookup and reference:    Zwraca odwołanie określone przez wartość tekstową.

INFO

Information:    Zwraca informacje o bieżącym środowisku operacyjnym.

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

ZAOKR.DO.CAŁK

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

ODCIĘTA

Statistical:    Zwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej.

STOPA.PROC

Financial:    Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.

IPMT

Financial:    Zwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres.

IRR

Financial:    Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych.

CZY.PUSTA

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest pusta.

CZY.BŁ

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu, z wyjątkiem #N/D!

CZY.BŁĄD

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu.

CZY.PARZYSTE

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest parzysta.

CZY.FORMUŁA
Excel 2013

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli istnieje odwołanie do komórki zawierającej formułę.

CZY.LOGICZNA

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością logiczną.

CZY.BRAK

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością błędu #N/D!

CZY.NIE.TEKST

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość nie jest tekstem.

CZY.LICZBA

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą.

CZY.NIEPARZYSTE

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta

ISOMITTED
Przycisk usługi Office 365

Information:    Sprawdza, czy brakuje wartości w funkcji LAMBDA i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ

CZY.ADR

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem.

CZY.TEKST

Information:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem.

ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wartości całkowitej lub wielokrotności podanej istotności.

ISO.NUM.TYG
Excel 2013

Date and time:    Zwraca numer tygodnia roku w formacie ISO dla określonej daty.

ISPMT

Financial:    Oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji.

JIS

Text:    Zmienia litery o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).

KURTOZA

Statistical:    Zwraca kurtozę zbioru danych

LAMBDA
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Utwórz niestandardowe funkcje wielokrotnego użytku i nadaj im przyjazną nazwę

MAX.K

Statistical:    Zwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych.

NAJMN.WSP.WIEL

Math and trigonometry:    Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność.

LEWY, LEWYB

Text:    Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej.

DŁ, DŁ.B

Text:    Zwraca liczbę znaków ciągu tekstowego

LET
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Przypisuje nazwy do wyników obliczeń

REGLINP

Statistical:    Zwraca parametry trendu liniowego.

LN

Math and trigonometry:    Zwraca logarytm naturalny podanej liczby.

LOG

Math and trigonometry:    Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie.

LOG10

Math and trigonometry:    Zwraca logarytm dziesiętny liczby.

REGEXPP

Statistical:    Zwraca parametry trendu wykładniczego.

ROZKŁAD.LOG.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.

ROZKŁ.LOG
Excel 2010

Statistical:    Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.

ROZKŁAD.LOG

Compatibility:    Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.

ROZKŁ.LOG.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.

WYSZUKAJ

Lookup and reference:    Wyszukuje wartości w wektorze lub tablicy.

LITERY.MAŁE

Text:    Konwertuje wielkie litery tekstu na małe litery

MAKEARRAY
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Zwraca tablicę obliczeniową o określonym rozmiarze wiersza i kolumny, stosując funkcję LAMBDA

MAPUJ
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Zwraca tablicę utworzoną przez mapowanie każdej wartości w tablicach na nową wartość przez zastosowanie funkcji LAMBDA, aby utworzyć nową wartość

PODAJ.POZYCJĘ

Lookup and reference:    Wyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy.

MAX

Statistical:    Zwraca maksymalną wartość listy argumentów.

MAX.A

Statistical:    Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

MAKS.WARUNKÓW
2019

Statistical:    Zwraca wartość maksymalną wśród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

WYZNACZNIK.MACIERZY

Math and trigonometry:    Zwraca wyznacznik macierzy tablicy.

ROCZ.PRZYCH.M

Financial:    Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł.

MEDIANA

Statistical:    Zwraca medianę podanych liczb.

FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B

Text:    Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji.

MIN

Statistical:    Zwraca minimalną wartość z listy argumentów.

MIN.WARUNKÓW
2019

Statistical:    Zwraca wartość minimalną wśród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

MIN.A

Statistical:    Zwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

MINUTA

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na minuty.

MACIERZ.ODW

Math and trigonometry:    Zwraca odwrotność macierzy tablicy.

MIRR

Financial:    Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy.

MACIERZ.ILOCZYN

Math and trigonometry:    Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic.

MOD

Math and trigonometry:    Zwraca resztę z dzielenia.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ

Compatibility:    Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pionową tablicę zawierającą najczęściej występujące lub powtarzające się wartości w tablicy lub zakresie danych.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART
Excel 2010

Statistical:    Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.

MIESIĄC

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na miesiąc.

ZAOKR.DO.WIELOKR

Math and trigonometry:    Zwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności.

WIELOMIAN

Math and trigonometry:    Zwraca wielomian dla zbioru liczb.

MACIERZ.JEDNOSTKOWA
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca macierz jednostkową lub określony wymiar.

L

Information:    Zwraca wartość przekonwertowaną na postać liczbową.

BRAK

Information:    Zwraca wartość błędu #N/D!

ROZKŁ.DWUM.PRZEC
Excel 2010

Statistical:    Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

ROZKŁAD.DWUM.PRZEC

Compatibility:    Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

DNI.ROBOCZE

Date and time:    Zwraca liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami.

DNI.ROBOCZE.NIESTAND
Excel 2010

Date and time:    Zwraca liczbę dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych.

NOMINALNA

Financial:    Zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej.

ROZKŁ.NORMALNY
Excel 2010

Statistical:    Zwraca skumulowany rozkład normalny.

ROZKŁAD.NORMALNY

Compatibility:    Zwraca skumulowany rozkład normalny.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁAD.NORMALNY.ODW

Statistical:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

ROZKŁ.NORMALNY.ODWR
Excel 2010

Compatibility:    Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

Uwaga: W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.NORMALNY.S
Excel 2010

Statistical:    Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.

ROZKŁAD.NORMALNY.S

Compatibility:    Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

NIE

Logical:    Odwraca wartość logiczną argumentu.

TERAZ

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny.

NPER

Financial:    Zwraca liczbę okresów dla inwestycji.

NPV

Financial:    Zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej.

WARTOŚĆ.LICZBOWA
Excel 2013

Text:    Konwertuje tekst na liczbę w sposób niezależny od ustawień regionalnych.

ÓSM.NA.DWÓJK

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej.

ÓSM.NA.DZIES

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

ÓSM.NA.SZESN

Engineering:    Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.

ZAOKR.DO.NPARZ

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej.

CENA.PIERW.OKR

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

RENT.PIERW.OKR

Financial:    Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

CENA.OST.OKR

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.

RENT.OST.OKR

Financial:    Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.

PRZESUNIĘCIE

Lookup and reference:    Zwraca odwołanie przesunięte od danego odwołania.

LUB

Logical:    Zwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA.

O.CZAS.TRWANIA
Excel 2013

Financial:    Zwraca liczbę okresów wymaganych przez inwestycję do osiągnięcia określonej wartości.

PEARSON

Statistical:    Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona.

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Statistical:    Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie.

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Statistical:    Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

PERCENTYL

Compatibility:    Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

PROC.POZ.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych).

PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

PROCENT.POZYCJA

Compatibility:    Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

PERMUTACJE

Statistical:    Zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów.

PERMUTACJE.A
Excel 2013

Statistical:    Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów (wraz z powtórzeniami), które można wybrać spośród wszystkich obiektów.

PHI
Excel 2013

Statistical:    Zwraca wartość funkcji gęstości dla standardowego rozkładu normalnego.

PHONETIC

Text:    Wybiera znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.

PI

Math and trigonometry:    Zwraca wartość liczby Pi.

PMT

Financial:    Zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej.

ROZKŁ.POISSON
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład Poissona.

ROZKŁAD.POISSON

Compatibility:    Zwraca rozkład Poissona.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

POTĘGA

Math and trigonometry:    Zwraca liczbę podniesioną do potęgi.

PPMT

Financial:    Zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu.

CENA

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

CENA.DYSK

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego.

CENA.WYKUP

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.

PRAWDPD

Statistical:    Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami.

ILOCZYN

Math and trigonometry:    Mnoży argumenty.

Z.WIELKIEJ.LITERY

Text:    Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu tekstu wielką literą.

PV

Financial:    Zwraca wartość bieżącą inwestycji.

KWARTYL

Compatibility:    Zwraca kwartyl zbioru danych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

KWARTYL.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Statistical:    Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie.

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Statistical:    Zwraca kwartyl zbioru danych.

CZ.CAŁK.DZIELENIA

Math and trigonometry:    Zwraca iloraz (całkowity).

RADIANY

Math and trigonometry:    Konwertuje stopnie na radiany.

LOS

Math and trigonometry:    Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

LOSOWA.TABLICA

Przycisk usługi Office 365

Math and trigonometry:    Zwraca tablicę liczb losowych w przedziale od 0 do 1. Możesz jednak określić liczbę wierszy i kolumn do wypełnienia, wartości minimalne i maksymalne oraz czy mają być zwracane liczby całkowite, czy wartości dziesiętne.

LOS.ZAKR

Math and trigonometry:    Zwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty.

POZYCJA.ŚR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

POZYCJA.NAJW
Excel 2010

Statistical:    Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

POZYCJA

Compatibility:    Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

RATE

Financial:    Zwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej.

KWOTA.WYKUP

Financial:    Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie całkowicie zainwestowanego papieru wartościowego

REDUKUJ
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Redukuje tablicę do wartości skumulowanej przez zastosowanie funkcji LAMBDA do każdej wartości i zwracanie łącznej wartość w akumulatorze

REJESTR.KOD

Add-in and Automation:    Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.

ZASTĄP, ZASTĄP.B

Text:    Zastępuje znaki w tekście.

POWT

Text:    Powiela tekst daną liczbę razy.

PRAWY, PRAWY.B

Text:    Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej.

RZYMSKIE

Math and trigonometry:    Konwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst.

ZAOKR

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr.

ZAOKR.DÓŁ

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

ZAOKR.GÓRA

Math and trigonometry:    Zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera.

WIERSZ

Lookup and reference:    Zwraca numer wiersza odwołania.

ILE.WIERSZY

Lookup and reference:    Zwraca liczbę wierszy dla danego odwołania.

RÓWNOW.STOPA.PROC
Excel 2013

Financial:    Zwraca równoważną stopę procentową dla określonego wzrostu wartości inwestycji.

R.KWADRAT

Statistical:    Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona.

DANE.CZASU.RZECZ

Lookup and reference:    Pobiera dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM.

SKANUJ
Przycisk usługi Office 365

Logical:    Skanuje tablicę, stosując funkcję LAMBDA do każdej wartości i zwraca tablicę, która ma każdą wartość pośrednią

SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B

Text:    Wyszukuje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkości liter).

SEC
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca secans kąta.

SECH
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zwraca secans hiperboliczny kąta.

SEKUNDA

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na sekundę.

SEKWENCJA

Przycisk usługi Office 365

Math and trigonometry:    Generuje listę kolejnych liczb w tablicy, na przykład 1, 2, 3, 4.

SUMA.SZER.POT

Math and trigonometry:    Zwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru.

ARKUSZ
Excel 2013

Information:    Zwraca numer arkusza, którego dotyczy odwołanie.

ARKUSZE
Excel 2013

Information:    Zwraca liczbę arkuszy w odwołaniu.

ZNAK.LICZBY

Math and trigonometry:    Zwraca znak liczby.

SIN

Math and trigonometry:    Zwraca sinus danego kąta.

SINH

Math and trigonometry:    Zwraca sinus hiperboliczny liczby.

SKOŚNOŚĆ

Statistical:    Zwraca skośność rozkładu.

SKOŚNOŚĆ.P
Excel 2013

Statistical:    Zwraca skośność rozkładu na podstawie populacji, charakteryzującą stopień asymetrii rozkładu wokół średniej.

SLN

Financial:    Zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową.

NACHYLENIE

Statistical:    Zwraca nachylenie linii regresji liniowej.

MIN.K

Statistical:    Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych.

SORTUJ

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Sortuje zawartości zakresu lub tablicy

SORTUJ.WEDŁUG

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Sortuje zawartość zakresu lub tablicy na podstawie wartości w odpowiednim zakresie lub tablicy.

PIERWIASTEK

Math and trigonometry:    Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.

PIERW.PI

Math and trigonometry:    Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi).

NORMALIZUJ

Statistical:    Zwraca wartość znormalizowaną.

HISTORIA.AKCJI

Financial:    Pobiera dane historyczne dotyczące instrumentu finansowego

ODCH.STANDARDOWE

Compatibility:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STAND.POPUL
Excel 2010

Statistical:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

ODCH.STANDARD.PRÓBKI
Excel 2010

Statistical:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STANDARDOWE.A

Statistical:    Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ODCH.STANDARD.POPUL

Compatibility:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ODCH.STANDARD.POPUL.A

Statistical:    Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych.

REGBŁSTD

Statistical:    Zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji.

PODSTAW

Text:    Podstawia nowy tekst w miejsce poprzedniego tekstu w ciągu tekstowym.

SUMY.CZĘŚCIOWE

Math and trigonometry:    Zwraca sumę częściową listy lub bazy danych.

SUMA

Math and trigonometry:    Dodaje argumenty.

SUMA.JEŻELI

Math and trigonometry:    Dodaje komórki określone przez podane kryterium.

SUMA.WARUNKÓW

Math and trigonometry:    Dodaje komórki w zakresie, które spełniają wiele kryteriów.

SUMA.ILOCZYNÓW

Math and trigonometry:    Zwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy.

SUMA.KWADRATÓW

Math and trigonometry:    Zwraca sumę kwadratów argumentów.

SUMA.X2.M.Y2

Math and trigonometry:    Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

SUMA.X2.P.Y2

Math and trigonometry:    Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

SUMA.XMY.2

Math and trigonometry:    Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

PRZEŁĄCZ
Przycisk usługi Office 365
2019

Logical:    Oblicza wyrażenie, korzystając z listy wartości, i zwraca wynik odpowiadający pierwszej zgodnej wartości. W przypadku braku dopasowania może zostać zwrócona opcjonalna wartość domyślna.

SYD

Financial:    Zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji.

T

Text:    Konwertuje argumenty na tekst.

TAN

Math and trigonometry:    Zwraca tangens liczby.

TANH

Math and trigonometry:    Zwraca tangens hiperboliczny liczby

WEŹ
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca określoną liczbę ciągłych wierszy lub kolumn od początku lub końca tablicy

RENT.EKW.BS

Financial:    Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego.

CENA.BS

Financial:    Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego.

RENT.BS

Financial:    Zwraca rentowność bonu skarbowego.

ROZKŁ.T
Excel 2010

Statistical:    Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.DS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.PS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład t-Studenta.

ROZKŁAD.T

Compatibility:    Zwraca rozkład t-Studenta.

TEKST

Text:    Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst

TEKST.PO
Przycisk usługi Office 365

Text:    Zwraca tekst występujący po danym znaku lub ciągu

TEKST.PRZED
Przycisk usługi Office 365

Text:    Zwraca tekst, który występuje przed danym znakiem lub ciągiem

POŁĄCZ.TEKSTY
Przycisk usługi Office 365

Text:    Łączy tekst z wielu zakresów i/lub ciągów

PODZIEL.TEKST
Przycisk usługi Office 365

Text:    Dzieli ciągi tekstowe za pomocą ograniczników kolumn i wierszy

CZAS

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną określonego czasu.

CZAS.WARTOŚĆ

Date and time:    Konwertuje czas w formie tekstu na liczbę kolejną.

ROZKŁ.T.ODWR
Excel 2010

Statistical:    Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody.

ROZKŁ.T.ODWR.DS
Excel 2010

Statistical:    Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.

ROZKŁAD.T.ODW

Compatibility:    Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta

DO.KOLUMNY
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca tablicę w jednej kolumnie

DO.WIERSZA
Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca tablicę w jednym wierszu

DZIŚ

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną dla daty bieżącej.

TRANSPONUJ

Lookup and reference:    Zwraca transponowaną tablicę.

REGLINW

Statistical:    Zwraca wartości trendu liniowego.

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Text:    Usuwa spacje z tekstu.

ŚREDNIA.WEWN

Statistical:    Zwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych.

PRAWDA

Logical:    Zwraca wartość logiczną PRAWDA.

LICZBA.CAŁK

Math and trigonometry:    Przycina liczbę do wartości całkowitej.

T.TEST
Excel 2010

Statistical:    Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

TEST.T

Compatibility:    Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

TYP

Information:    Zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości.

ZNAK.UNICODE
Excel 2013

Text:    Zwraca znak Unicode, do którego odwołuje się określona wartość liczbowa.

UNICODE
Excel 2013

Text:    Zwraca liczbę (punkt kodowy) odpowiadającą pierwszemu znakowi tekstu.

UNIKATOWE

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca listę unikatowych wartości na liście lub w zakresie.

LITERY.WIELKIE

Text:    Konwertuje znaki tekstu na wielkie litery.

WARTOŚĆ

Text:    Konwertuje argument tekstowy na liczbę

WARTOŚĆ.NA.TEKST
Przycisk usługi Office 365

Text:    Zwraca tekst z dowolnej określonej wartości

WARIANCJA

Compatibility:    Szacuje wariancję na podstawie próbki.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

WARIANCJA.POP
Excel 2010

Statistical:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

WARIANCJA.PRÓBKI
Excel 2010

Statistical:    Szacuje wariancję na podstawie próbki.

WARIANCJA.A

Statistical:    Szacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

WARIANCJA.POPUL

Compatibility:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

WARIANCJA.POPUL.A

Statistical:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

VDB

Financial:    Oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną.

WYSZUKAJ.PIONOWO

Lookup and reference:    Przeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki

STOS.PION
Przycisk usługi Office 365

Look and reference:    Dołącza tablice w pionie i w sekwencji, aby zwrócić większą tablicę

WEBSERVICE
Excel 2013

Web:    Zwraca dane z usługi internetowej.

Ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

DZIEŃ.TYG

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na dzień tygodnia.

NUM.TYG

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku.

ROZKŁAD.WEIBULL

Compatibility:    Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

ROZKŁ.WEIBULL
Excel 2010

Statistical:    Zwraca rozkład Weibulla.

DZIEŃ.ROBOCZY

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną dla daty przed określoną liczbą dni roboczych lub po niej.

DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND
Excel 2010

Date and time:    Zwraca liczbę kolejną daty przypadającej przed określoną liczbą dni roboczych lub po tej liczbie zgodnie z parametrami wskazującymi, ile dni stanowią dni weekendowe.

ZAWIŃ.KOLUMNY
Przycisk usługi Office 365

Look and reference:    Zawija podany wiersz lub kolumnę wartości według kolumn po określonej liczbie elementów

ZAWIŃ.WIERSZE
Przycisk usługi Office 365

Look and reference:    Zawija podany wiersz lub kolumnę wartości według wierszy po określonej liczbie elementów

XIRR

Financial:    Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.

XLOOKUP

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Szuka zakresu lub tablicy i zwraca element zgodny z pierwszym znalezionym dopasowaniem. Jeśli dopasowanie nie istnieje, wtedy funkcja X.WYSZUKAJ może zwrócić najbliższe (przybliżone) dopasowanie. 

X.DOPASUJ

Przycisk usługi Office 365

Lookup and reference:    Zwraca względną pozycję elementu w tablicy lub zakresie komórek. 

XNPV

Financial:    Zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.

XOR
Excel 2013

Logical:    Zwraca wartość logiczną alternatywy wykluczającej (XOR) dla wszystkich argumentów.

ROK

Date and time:    Konwertuje liczbę kolejną na rok.

CZĘŚĆ.ROKU

Date and time:    Zwraca część roku reprezentującą liczbę pełnych dni między datą początkową a datą końcową.

RENTOWNOŚĆ

Financial:    Zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

RENT.DYSK

Financial:    Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego.

RENT.WYKUP

Financial:    Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.

Z.TEST
Excel 2010

Statistical:    Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

TEST.Z

Compatibility:    Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

W programie Excel 2007 jest to funkcja z kategorii Funkcje statystyczne.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Tematy pokrewne

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Omówienie formuł w programie Excel
Jak unikać niepoprawnych formuł
Wykrywanie błędów w formułach

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×