Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Funkcje programu Excel (według kategorii)

Funkcje arkusza są przypisywane do kategorii według ich funkcji. Kliknij kategorię, aby przejrzeć należące do niej funkcje. Aby odnaleźć funkcję, możesz też nacisnąć klawisze Ctrl+F i wpisać kilka pierwszych liter lub opisowy wyraz. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, kliknij jej nazwę w pierwszej kolumnie.

Poniżej przedstawiono 10 funkcji, których opisy są najczęściej czytane przez naszych użytkowników.

Funkcja

Opis

SUMA

Ta funkcja umożliwia dodawanie wartości w komórkach.

JEŻELI

Ta funkcja umożliwia zwrócenie jednej wartości, jeśli warunek jest prawdziwy, lub innej wartości, jeśli jest fałszywy. Oto klip wideo na temat korzystania z funkcji JEŻELI.

WYSZUKAJ

Ta funkcja umożliwia przeszukanie jednej kolumny lub jednego wiersza w celu znalezienia wartości na tej samej pozycji w drugim wierszu lub drugiej kolumnie.

WYSZUKAJ.PIONOWO

Ta funkcja umożliwia znajdowanie danych w tabeli lub zakresie według wierszy. Funkcja ta pozwala na przykład wyszukać nazwisko pracownika przy użyciu jego numeru pracownika lub znaleźć numer telefonu przez wyszukanie odpowiedniego nazwiska (podobnie jak w książce telefonicznej). Obejrzyj ten klip wideo na temat korzystania z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

PODAJ.POZYCJĘ

Ta funkcja wyszukuje element w zakresie komórek, a następnie zwraca względną pozycję tego elementu w zakresie. Jeśli na przykład zakres komórek A1:A3 zawiera wartości 5, 7 i 38, formuła =PODAJ.POZYCJĘ(7;A1:A3;0) zwróci liczbę 2, ponieważ 7 jest drugim elementem w zakresie.

WYBIERZ

Ta funkcja umożliwia wybrania jednej z maksymalnie 254 wartości na podstawie numeru argumentu. Jeśli na przykład argumenty od wartość1 do wartość7 to dni tygodnia, funkcja WYBIERZ zwróci jeden z dni, gdy jako argument nr_arg zostanie użyta liczba z przedziału między 1 a 7.

DATA

Ta funkcja zwraca uporządkowaną liczbę kolejną reprezentującą konkretną datę. Jest ona najbardziej przydatna w sytuacjach, gdy rok, miesiąc i dzień są uzyskiwane na podstawie formuł lub odwołań do komórek. Arkusz może na przykład zawierać daty w formacie, którego program Excel nie rozpoznaje, takim jak RRRRMMDD.

Funkcja DATA.RÓŻNICA oblicza liczbę dni, miesięcy lub lat między dwiema datami.

DNI

Ta funkcja zwraca liczbę dni między dwiema datami.

ZNAJDŹ, ZNAJDŹB

Funkcje ZNAJDŹ i ZNAJDŹB lokalizują ciąg tekstowy wewnątrz innego ciągu tekstowego. Następnie zwracają one pozycję początkową pierwszego ciągu, licząc od pierwszego znaku drugiego ciągu.

INDEKS

Ta funkcja zwraca wartość lub odwołanie do wartości, która znajduje się w tabeli bądź zakresie.

W nowszych wersjach programu Excel te funkcje zostały zastąpione nowymi funkcjami, które zapewniają większą dokładność i mają nazwy lepiej odzwierciedlające ich użycie. Nadal można używać tych funkcji, aby zachować zgodność z wcześniejszymi wersjami programu Excel, ale jeśli zgodność z poprzednimi wersjami nie jest wymagana, powinny być używane nowe funkcje. Aby uzyskać więcej informacji o nowych funkcjach, zobacz Funkcje statystyczne (informacje) oraz Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje).

Funkcja

Opis

ROZKŁAD.BETA

Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁAD.BETA.ODW

Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.

ROZKŁAD.DWUM

Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.

ROZKŁAD.CHI

Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.

ROZKŁAD.CHI.ODW

Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.

TEST.CHI

Zwraca test niezależności.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Łączy dwa lub więcej ciągów tekstowych w jeden.

UFNOŚĆ

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji.

KOWARIANCJA

Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM

Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.

ROZKŁAD.EXP

Zwraca rozkład wykładniczy.

ROZKŁAD.F

Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

ROZKŁAD.F.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

ZAOKR.W.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

REGLINX

Oblicza lub przewiduje przyszłą wartość na podstawie istniejących.

TEST.F

Zwraca wynik testu F.

ROZKŁAD.GAMMA

Zwraca rozkład gamma.

ROZKŁAD.GAMMA.ODW

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.

ROZKŁAD.HIPERGEOM

Zwraca rozkład hipergeometryczny.

ROZKŁAD.LOG.ODW

Zwraca odwrotność funkcji skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.

ROZKŁAD.LOG

Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ

Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.

ROZKŁAD.DWUM.PRZEC

Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

ROZKŁAD.NORMALNY

Zwraca skumulowany rozkład normalny.

ROZKŁAD.NORMALNY.ODW

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

ROZKŁAD.NORMALNY.S

Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.

ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW

Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

PERCENTYL

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

PROCENT.POZYCJA

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

ROZKŁAD.POISSON

Zwraca rozkład Poissona.

KWARTYL

Zwraca kwartyl zbioru danych.

POZYCJA

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

ODCH.STANDARDOWE

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STANDARD.POPUL

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

ROZKŁAD.T

Zwraca rozkład t-Studenta.

ROZKŁAD.T.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.

TEST.T

Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

WARIANCJA

Szacuje wariancję na podstawie próbki.

WARIANCJA.POPUL

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

ROZKŁAD.WEIBULL

Zwraca rozkład Weibulla.

TEST.Z

Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

Funkcja

Opis

ELEMENT.KPI.MODUŁU

Zwraca właściwość kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetla nazwę KPI w komórce. Wskaźnik KPI jest miarą ilościową, taką jak miesięczny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, która jest używana do monitorowania wydajności organizacji.

ELEMENT.MODUŁU

Zwraca element lub krotkę z modułu. Służy do sprawdzania, czy element lub krotka istnieje w module.

WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU

Zwraca wartość właściwości elementu w module. Służy do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, a także do zwracania określonej właściwości dla tego elementu.

USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU

Zwraca n-ty (czyli uszeregowany) element zestawu. Służy do zwracania elementów zestawu, na przykład najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów.

ZESTAW.MODUŁÓW

Definiuje obliczeniowy zestaw elementów lub krotek, wysyłając wyrażenie zestawu do modułu na serwerze, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel.

LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU

Zwraca liczbę elementów zestawu.

WARTOŚĆ.MODUŁU

Zwraca zagregowaną wartość z modułu.

Funkcja

Opis

BD.ŚREDNIA

Zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych.

BD.ILE.REKORDÓW

Zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych.

BD.ILE.REKORDÓW.A

Zlicza niepuste komórki w bazie danych.

BD.POLE

Wyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria.

BD.MAX

Zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych.

BD.MIN

Zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych.

BD.ILOCZYN

Mnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych.

BD.ODCH.STANDARD

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.

BD.ODCH.STANDARD.POPUL

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.

BD.SUMA

Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria.

BD.WARIANCJA

Szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.

BD.WARIANCJA.POPUL

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.

Funkcja

Opis

DATA

Zwraca liczbę kolejną dla wybranej daty.

DATA.RÓŻNICA

Oblicza liczbę dni, miesięcy lub lat między dwiema datami. Ta funkcja jest przydatna w formułach, w których oblicza się wiek.

DATA.WARTOŚĆ

Konwertuje datę w formie tekstu na liczbę kolejną.

DZIEŃ

Konwertuje liczbę kolejną na dzień miesiąca.

DNI
Excel 2013

Zwraca liczbę dni między dwiema datami.

DNI.360

Oblicza liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego.

NR.SER.DATY

Zwraca liczbę kolejną daty przypadającej wskazaną liczbę miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej.

NR.SER.OST.DN.MIES

Zwraca liczbę kolejną ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej.

GODZINA

Konwertuje liczbę kolejną na godzinę.

ISO.NUM.TYG
Excel 2013

Zwraca numer tygodnia roku w formacie ISO dla określonej daty.

MINUTA

Konwertuje liczbę kolejną na minuty.

MIESIĄC

Konwertuje liczbę kolejną na miesiąc.

DNI.ROBOCZE

Zwraca liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami.

DNI.ROBOCZE.NIESTAND
Excel 2010

Zwraca liczbę dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych.

TERAZ

Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny.

SEKUNDA

Konwertuje liczbę kolejną na sekundę.

CZAS

Zwraca liczbę kolejną określonego czasu.

CZAS.WARTOŚĆ

Konwertuje czas w formie tekstu na liczbę kolejną.

DZIŚ

Zwraca liczbę kolejną dla daty bieżącej.

DZIEŃ.TYG

Konwertuje liczbę kolejną na dzień tygodnia.

NUM.TYG

Konwertuje liczbę kolejną na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku.

DZIEŃ.ROBOCZY

Zwraca liczbę kolejną dla daty przed określoną liczbą dni roboczych lub po niej.

DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND
Excel 2010

Zwraca liczbę kolejną daty przypadającej przed określoną liczbą dni roboczych lub po tej liczbie zgodnie z parametrami wskazującymi, ile dni stanowią dni weekendowe.

ROK

Konwertuje liczbę kolejną na rok.

CZĘŚĆ.ROKU

Zwraca część roku reprezentującą liczbę pełnych dni między datą początkową a datą końcową.

Funkcja

Opis

BESSEL.I

Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x).

BESSEL.J

Zwraca wartość funkcji Bessela Jn(x).

BESSEL.K

Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x).

BESSEL.Y

Zwraca wartość funkcji Bessela Yn(x).

DWÓJK.NA.DZIES

Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

DWÓJK.NA.SZESN

Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.

DWÓJK.NA.ÓSM

Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej.

BITAND
Excel 2013

Zwraca wartość operacji bitowej ORAZ (AND) dla dwóch liczb.

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO
Excel 2013

Zwraca liczbę przesuniętą w lewo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BITOR
Excel 2013

Zwraca wartość operacji bitowej LUB (OR) dla dwóch liczb.

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO
Excel 2013

Zwraca liczbę przesuniętą w prawo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BITXOR
Excel 2013

Zwraca wartość operacji bitowej alternatywy wykluczającej (XOR) dla dwóch liczb.

LICZBA.ZESP

Konwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną.

KONWERTUJ

Konwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny.

DZIES.NA.DWÓJK

Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową.

DZIES.NA.SZESN

Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej.

DZIES.NA.ÓSM

Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej.

CZY.RÓWNE

Sprawdza, czy dwie wartości są równe.

FUNKCJA.BŁ

Zwraca wartość funkcji błędu.

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
Excel 2010

Zwraca wartość funkcji błędu.

KOMP.FUNKCJA.BŁ

Zwraca wartość komplementarnej funkcji błędu.

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
Excel 2010

Zwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności.

SPRAWDŹ.PRÓG

Sprawdza, czy liczba jest większa niż wartość progowa.

SZESN.NA.DWÓJK

Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej.

SZESN.NA.DZIES

Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

SZESN.NA.ÓSM

Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej.

MODUŁ.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby zespolonej.

CZ.UROJ.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość części urojonej liczby zespolonej.

ARG.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach.

SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej.

COS.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość cosinusa liczby zespolonej.

COSH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej.

COT.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca cotangens liczby zespolonej.

CSC.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca cosecans liczby zespolonej.

CSCH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca cosecans hiperboliczny liczby zespolonej.

ILORAZ.LICZB.ZESP

Zwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych.

EXP.LICZBY.ZESP

Zwraca postać wykładniczą liczby zespolonej.

LN.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej.

LOG10.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej.

LOG2.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2.

POTĘGA.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej.

ILOCZYN.LICZB.ZESP

Zwraca wartość iloczynu od 2 do 255 liczb zespolonych.

CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej.

SEC.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca secans liczby zespolonej.

SECH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca secans hiperboliczny liczby zespolonej.

SIN.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość sinusa liczby zespolonej.

SINH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca sinus hiperboliczny liczby zespolonej.

PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej.

RÓŻN.LICZB.ZESP

Zwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych.

SUMA.LICZB.ZESP

Zwraca wartość sumy liczb zespolonych.

TAN.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca tangens liczby zespolonej.

ÓSM.NA.DWÓJK

Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej.

ÓSM.NA.DZIES

Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

ÓSM.NA.SZESN

Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.

Funkcja

Opis

NAL.ODS

Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

NAL.ODS.WYKUP

Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.

AMORT.NIELIN

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji.

AMORT.LIN

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI.OD.POCZ

Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI

Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego.

WYPŁ.DNI.NAST

Zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy.

WYPŁ.DATA.NAST

Zwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym.

WYPŁ.LICZBA

Zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu.

WYPŁ.DATA.POPRZ

Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym.

SPŁAC.ODS

Zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami.

SPŁAC.KAPIT

Zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami.

DB

Zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej.

DDB

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika.

STOPA.DYSK

Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego.

CENA.DZIES

Konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej.

CENA.UŁAM

Konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej.

ROCZ.PRZYCH

Zwraca wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania.

EFEKTYWNA

Zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej.

FV

Zwraca przyszłą wartość inwestycji.

WART.PRZYSZŁ.KAP

Zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych.

STOPA.PROC

Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.

IPMT

Zwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres.

IRR

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych.

ISPMT

Oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji.

ROCZ.PRZYCH.M

Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł.

MIRR

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy.

NOMINALNA

Zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej.

NPER

Zwraca liczbę okresów dla inwestycji.

NPV

Zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej.

CENA.PIERW.OKR

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

RENT.PIERW.OKR

Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.

CENA.OST.OKR

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.

RENT.OST.OKR

Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.

O.CZAS.TRWANIA
Excel 2013

Zwraca liczbę okresów wymaganych przez inwestycję do osiągnięcia określonej wartości.

PMT

Zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej.

PPMT

Zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu.

CENA

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

CENA.DYSK

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego.

CENA.WYKUP

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.

PV

Zwraca wartość bieżącą inwestycji.

RATE

Zwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej.

KWOTA.WYKUP

Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.

RÓWNOW.STOPA.PROC
Excel 2013

Zwraca równoważną stopę procentową dla określonego wzrostu wartości inwestycji.

SLN

Zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową.

SYD

Zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji.

RENT.EKW.BS

Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego.

CENA.BS

Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego.

RENT.BS

Zwraca rentowność bonu skarbowego.

VDB

Oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną.

XIRR

Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.

XNPV

Zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.

RENTOWNOŚĆ

Zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.

RENT.DYSK

Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego.

RENT.WYKUP

Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.

Funkcja

Opis

KOMÓRKA

Zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki.

NR.BŁĘDU

Zwraca liczbę odpowiadającą typowi błędu.

INFO

Zwraca informacje o bieżącym środowisku operacyjnym.

Uwaga: ta funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel dla sieci Web.

CZY.PUSTA

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest pusta.

CZY.BŁ

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu, z wyjątkiem #N/D!.

CZY.BŁĄD

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu.

CZY.PARZYSTE

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest parzysta.

CZY.FORMUŁA
Excel 2013

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli istnieje odwołanie do komórki zawierającej formułę.

CZY.LOGICZNA

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością logiczną.

CZY.BRAK

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością błędu #N/D!.

CZY.NIE.TEKST

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość nie jest tekstem.

CZY.LICZBA

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą.

CZY.NIEPARZYSTE

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta.

ISOMITTED
Przycisk usługi Office 365

Sprawdza, czy brakuje wartości w funkcji LAMBDA, i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

CZY.ADR

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem.

CZY.TEKST

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem.

L

Zwraca wartość przekonwertowaną na postać liczbową.

BRAK

Zwraca wartość błędu #N/D!.

ARKUSZ
Excel 2013

Zwraca numer arkusza, którego dotyczy odwołanie.

ARKUSZE
Excel 2013

Zwraca liczbę arkuszy w odwołaniu.

TYP

Zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości.

Funkcja

Opis

ORAZ

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA.

funkcji
BYCOL

Stosuje funkcję LAMBDA do każdej kolumny i zwraca tablicę wyników.

BYROW
Przycisk usługi Office 365

Stosuje funkcję LAMBDA do każdego wiersza i zwraca tablicę wyników.

FAŁSZ

Zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

JEŻELI

Określa warunek logiczny do sprawdzenia.

JEŻELI.BŁĄD

Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem formuły jest błąd. W przeciwnym razie zwraca wynik formuły.

JEŻELI.ND
Excel 2013

Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem wyrażenia jest wartość #N/D. W przeciwnym razie zwraca wynik wyrażenia

Funkcja WARUNKI
2019

Sprawdza, czy są spełnione jeden lub więcej warunków, i zwraca wartość odpowiadającą pierwszemu warunkowi ocenionemu jako PRAWDA.

LAMBDA
Przycisk usługi Office 365

Tworzenie niestandardowych funkcji wielokrotnego użytku i nazywanie ich przyjazną nazwą

Funkcja LET
Przycisk usługi Office 365

Przypisuje nazwy do wyników obliczeń

MAKEARRAY
Przycisk usługi Office 365

Zwraca obliczoną tablicę o określonym rozmiarze wiersza i kolumny przez zastosowanie funkcji LAMBDA.


MAP Przycisk usługi Office 365

Zwraca tablicę utworzoną przez mapowanie każdej wartości w tablicach na nową wartość przez zastosowanie funkcji LAMBDA w celu utworzenia nowej wartości.

NIE

Odwraca wartość logiczną argumentu.

LUB

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA.


FUNKCJA REDUCE Przycisk usługi Office 365

Zmniejsza tablicę do wartości skumulowanej, stosując funkcję LAMBDA do każdej wartości i zwracając całkowitą wartość w akumulatorze


SCAN Przycisk usługi Office 365

Skanuje tablicę, stosując funkcję LAMBDA do każdej wartości i zwraca tablicę, która ma każdą wartość pośrednią.

PRZEŁĄCZ
Excel 2016

Oblicza wyrażenie, korzystając z listy wartości, i zwraca wynik odpowiadający pierwszej zgodnej wartości. W przypadku braku dopasowania może zostać zwrócona opcjonalna wartość domyślna.

PRAWDA

Zwraca wartość logiczną PRAWDA.

XOR
Excel 2013

Zwraca wartość logiczną alternatywy wykluczającej (XOR) dla wszystkich argumentów.

Funkcja

Opis

ADRES

Zwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową.

OBSZARY

Zwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu.

WYBIERZ

Wybiera wartość z listy wartości.

CHOOSECOLS, funkcja
Przycisk usługi Office 365

Zwraca określone kolumny z tablicy.

CHOOSEROWS, funkcja
Przycisk usługi Office 365

Zwraca określone wiersze z tablicy.

NR.KOLUMNY

Zwraca numer kolumny z odwołania.

LICZBA.KOLUMN

Zwraca liczbę kolumn w odwołaniu.


DROP Przycisk usługi Office 365

Wyklucza określoną liczbę wierszy lub kolumn z początku lub końca tablicy.


ROZWIŃ Przycisk usługi Office 365

Rozszerza lub napełnia tablicę określonymi wymiarami wierszy i kolumn

Funkcja FILTRUJ

Przycisk usługi Office 365

Filtruje zakres danych na podstawie kryteriów, które zdefiniujesz.

FORMUŁA.TEKST
Excel 2013

Zwraca formułę w danym odwołaniu jako tekst.

WEŹDANETABELI

Zwraca dane przechowywane w raporcie w formie tabeli przestawnej.

WYSZUKAJ.POZIOMO

Przegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki.

HSTACK
Przycisk usługi Office 365

Dołącza tablice w poziomie i w kolejności w celu zwrócenia większej tablicy

HIPERŁĄCZE

Tworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie.

Funkcja OBRAZ

Zwraca obraz z danego źródła.

INDEKS

Używa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy.

ADR.POŚR

Zwraca odwołanie określone przez wartość tekstową.

WYSZUKAJ

Wyszukuje wartości w wektorze lub tablicy.

PODAJ.POZYCJĘ

Wyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy.

PRZESUNIĘCIE

Zwraca odwołanie przesunięte od danego odwołania.

WIERSZ

Zwraca numer wiersza odwołania.

ILE.WIERSZY

Zwraca liczbę wierszy dla danego odwołania.

DANE.CZASU.RZECZ

Pobiera dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM.

Funkcja SORTUJ

Przycisk usługi Office 365

Sortuje zawartości zakresu lub tablicy

Funkcja SORTUJ.WG

Przycisk usługi Office 365

Sortuje zawartość zakresu lub tablicy na podstawie wartości w odpowiednim zakresie lub tablicy.

TAKE, funkcja
Przycisk usługi Office 365

Zwraca określoną liczbę ciągłych wierszy lub kolumn od początku lub końca tablicy.

TOCOL
Przycisk usługi Office 365

Zwraca tablicę w jednej kolumnie.

TOROW
Przycisk usługi Office 365

Zwraca tablicę w jednym wierszu.

TRANSPONUJ

Zwraca transponowaną tablicę.

Funkcja UNIKATOWE

Przycisk usługi Office 365

Zwraca listę unikatowych wartości na liście lub w zakresie.

WYSZUKAJ.PIONOWO

Przeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki.

VSTACK
Przycisk usługi Office 365

Dołącza tablice w pionie i w kolejności w celu zwrócenia większej tablicy

WRAPCOLS
Przycisk usługi Office 365

Zawija podany wiersz lub kolumnę wartości według kolumn po określonej liczbie elementów

WRAPROWS
Przycisk usługi Office 365

Zawija podany wiersz lub kolumnę wartości wierszami po określonej liczbie elementów

Funkcja X.WYSZUKAJ

Przycisk usługi Office 365

Szuka zakresu lub tablicy i zwraca element zgodny z pierwszym znalezionym dopasowaniem. Jeśli dopasowanie nie istnieje, wtedy funkcja X.WYSZUKAJ może zwrócić najbliższe (przybliżone) dopasowanie. 

Funkcja X.DOPASUJ

Przycisk usługi Office 365

Zwraca względną pozycję elementu w tablicy lub zakresie komórek. 

Funkcja

Opis

MODUŁ.LICZBY

Zwraca wartość absolutną liczby.

ACOS

Zwraca arcus cosinus liczby.

ACOSH

Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.

ACOT
Excel 2013

Zwraca arcus cotangens liczby.

ACOTH
Excel 2013

Zwraca arcus cotangens hiperboliczny liczby.

AGREGUJ

Zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych.

ARABSKIE

Konwertuje liczbę rzymską na liczbę arabską.

ASIN

Zwraca arcus sinus liczby.

ASINH

Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.

ATAN

Zwraca arcus tangens liczby.

ATAN2

Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y.

ATANH

Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.

PODSTAWA
Excel 2013

Konwertuje liczbę na reprezentację tekstową o podanej podstawie.

ZAOKR.W.GÓRĘ

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności.

ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE
Excel 2013

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności podanej istotności.

ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w górę niezależnie od znaku liczby.

KOMBINACJE

Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów.

KOMBINACJE.A
Excel 2013

Zwraca liczbę kombinacji (wraz z powtórzeniami) dla danej liczby elementów.

COS

Zwraca cosinus liczby.

COSH

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.

COT
Excel 2013

Zwraca cotangens kąta.

COTH
Excel 2013

Zwraca cotangens hiperboliczny liczby.

CSC
Excel 2013

Zwraca cosecans kąta.

CSCH
Excel 2013

Zwraca cosecans hiperboliczny kąta.

DZIESIĘTNA
Excel 2013

Konwertuje postać tekstową liczby o określonej podstawie na liczbę dziesiętną.

STOPNIE

Konwertuje radiany na stopnie.

ZAOKR.DO.PARZ

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej.

EXP

Zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę.

SILNIA

Zwraca silnię liczby.

SILNIA.DWUKR

Zwraca podwójną silnię liczby.

ZAOKR.W.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE
Excel 2013

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższej wielokrotności podanej istotności.

ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ

Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności. Zaokrąglenie następuje w dół niezależnie od znaku liczby.

NAJW.WSP.DZIEL

Zwraca największy wspólny dzielnik.

ZAOKR.DO.CAŁK

Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.

ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ
Excel 2013

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wartości całkowitej lub wielokrotności podanej istotności.

NAJMN.WSP.WIEL

Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność.

Funkcja LET
Przycisk usługi Office 365

Przypisuje nazwy do wyników obliczeń, co pozwala na przechowywanie pośrednich obliczeń i wartości lub definiowanie nazw wewnątrz formuły.

LN

Zwraca logarytm naturalny podanej liczby.

LOG

Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie.

LOG10

Zwraca logarytm dziesiętny liczby.

WYZNACZNIK.MACIERZY

Zwraca wyznacznik macierzy tablicy.

MACIERZ.ODW

Zwraca odwrotność macierzy tablicy.

MACIERZ.ILOCZYN

Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic.

MOD

Zwraca resztę z dzielenia.

ZAOKR.DO.WIELOKR

Zwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności.

WIELOMIAN

Zwraca wielomian dla zbioru liczb.

MACIERZ.JEDNOSTKOWA
Excel 2013

Zwraca macierz jednostkową lub określony wymiar.

ZAOKR.DO.NPARZ

Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej.

PI

Zwraca wartość liczby Pi.

POTĘGA

Zwraca liczbę podniesioną do potęgi.

ILOCZYN

Mnoży argumenty.

CZ.CAŁK.DZIELENIA

Zwraca iloraz (całkowity).

RADIANY

Konwertuje stopnie na radiany.

LOS

Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.

Funkcja TABELA.LOSOWO

Przycisk usługi Office 365

Zwraca tablicę liczb losowych w przedziale od 0 do 1. Możesz jednak określić liczbę wierszy i kolumn do wypełnienia, wartości minimalne i maksymalne oraz czy mają być zwracane liczby całkowite, czy wartości dziesiętne.

LOS.ZAKR

Zwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty.

RZYMSKIE

Konwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst.

ZAOKR

Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr.

ZAOKR.DÓŁ

Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.

ZAOKR.GÓRA

Zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera.

SEC
Excel 2013

Zwraca secans kąta.

SECH
Excel 2013

Zwraca secans hiperboliczny kąta.

SUMA.SZER.POT

Zwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru.

Funkcja SEKWENCJA

Przycisk usługi Office 365

Generuje listę kolejnych liczb w tablicy, na przykład 1, 2, 3, 4.

ZNAK.LICZBY

Zwraca znak liczby.

SIN

Zwraca sinus danego kąta.

SINH

Zwraca sinus hiperboliczny liczby.

PIERWIASTEK

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.

PIERW.PI

Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi).

SUMY.CZĘŚCIOWE

Zwraca sumę częściową listy lub bazy danych.

SUMA

Dodaje argumenty.

SUMA.JEŻELI

Dodaje komórki określone przez podane kryterium.

Funkcja SUMA.WARUNKÓW
2019

Dodaje komórki w zakresie, które spełniają wiele kryteriów.

SUMA.ILOCZYNÓW

Zwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy.

SUMA.KWADRATÓW

Zwraca sumę kwadratów argumentów.

SUMA.X2.M.Y2

Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

SUMA.X2.P.Y2

Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

SUMA.XMY.2

Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach.

TAN

Zwraca tangens liczby.

TANH

Zwraca tangens hiperboliczny liczby.

LICZBA.CAŁK

Przycina liczbę do wartości całkowitej.

Funkcja

Opis

ODCH.ŚREDNIE

Zwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej.

ŚREDNIA

Zwraca wartość średnią argumentów.

ŚREDNIA.A

Zwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ŚREDNIA.JEŻELI

Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria.

Funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW
2019

Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają jedno lub więcej kryteriów.

ROZKŁ.BETA
Excel 2010

Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.BETA.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.

ROZKŁ.DWUM
Excel 2010

Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.

ROZKŁ.DWUM.ZAKRES
Excel 2013

Zwraca prawdopodobieństwo wyniku próby na podstawie rozkładu dwumianowego.

ROZKŁ.DWUM.ODWR
Excel 2010

Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.

ROZKŁ.CHI
Excel 2010

Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI.PS
Excel 2010

Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.

ROZKŁ.CHI.ODWR
Excel 2010

Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta.

ROZKŁ.CHI.ODWR.PS
Excel 2010

Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.

CHI.TEST
Excel 2010

Zwraca test niezależności.

UFNOŚĆ.NORM
Excel 2010

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji.

UFNOŚĆ.T
Excel 2010

Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta.

WSP.KORELACJI

Zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych.

ILE.LICZB

Zlicza liczby znajdujące się na liście argumentów.

ILE.NIEPUSTYCH

Zlicza wartości znajdujące się na liście argumentów.

LICZ.PUSTE

Zwraca liczbę pustych komórek w zakresie.

LICZ.JEŻELI

Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria.

Funkcja LICZ.WARUNKI
2019

Zlicza komórki wewnątrz zakresu, które spełniają wiele kryteriów.

KOWARIANCJA.POPUL
Excel 2010

Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.

KOWARIANCJA.PRÓBKI
Excel 2010

Zwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych.

ODCH.KWADRATOWE

Zwraca sumę kwadratów odchyleń.

ROZKŁ.EXP
Excel 2010

Zwraca rozkład wykładniczy.

ROZKŁ.F
Excel 2010

Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.PS
Excel 2010

Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

ROZKŁ.F.ODWR.PS
Excel 2010

Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

F.TEST
Excel 2010

Zwraca wynik testu F.

ROZKŁAD.FISHER

Zwraca transformację Fishera.

ROZKŁAD.FISHER.ODW

Zwraca odwrotność transformacji Fishera.

REGLINX

Zwraca wartość trendu liniowego.

Uwaga: w programie Excel 2016 tę funkcję zastąpiono funkcją REGLINX.LINIOWA, należącą do nowych funkcji prognozowania, ale pozostaje ona dostępna w celu zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami.

REGLINX.ETS
Excel 2016

Zwraca przyszłą wartość na podstawie istniejących (historycznych) wartości przy użyciu wersji AAA algorytmu wygładzania wykładniczego (ETS).

REGLINX.ETS.CONFINT, funkcja
Excel 2016

Zwraca przedział ufności dla wartości prognozy dla określonej daty docelowej.

REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆ, funkcja
Excel 2016

Zwraca długość powtarzającego się wzorca wykrytego przez program Excel dla określonego szeregu czasowego.

REGLINX.ETS.STATYSTYKA, funkcja
Excel 2016

Zwraca wartość statystyczną jako wynik prognozowania szeregu czasowego.

REGLINX.LINIOWA, funkcja
Excel 2016

Zwraca wartość przyszłą na podstawie wartości istniejących.

CZĘSTOŚĆ

Zwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową.

GAMMA
Excel 2013

Zwraca wartość funkcji gamma.

ROZKŁ.GAMMA
Excel 2010

Zwraca rozkład gamma.

ROZKŁ.GAMMA.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.

ROZKŁAD.LIN.GAMMA

Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).

ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ
Excel 2010

Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).

GAUSS
Excel 2013

Zwraca wartości o 0,5 mniejsze niż standardowy skumulowany rozkład normalny.

ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA

Zwraca średnią geometryczną.

REGEXPW

Zwraca wartości trendu wykładniczego.

ŚREDNIA.HARMONICZNA

Zwraca średnią harmoniczną.

ROZKŁ.HIPERGEOM

Zwraca rozkład hipergeometryczny.

ODCIĘTA

Zwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej.

KURTOZA

Zwraca kurtozę zbioru danych.

MAX.K

Zwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych.

REGLINP

Zwraca parametry trendu liniowego.

REGEXPP

Zwraca parametry trendu wykładniczego.

ROZKŁ.LOG
Excel 2010

Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.

ROZKŁ.LOG.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.

MAX

Zwraca maksymalną wartość listy argumentów.

MAX.A

Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

Funkcja MAKS.WARUNKÓW
2019

Zwraca wartość maksymalną wśród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

MEDIANA

Zwraca medianę podanych liczb.

MIN

Zwraca minimalną wartość z listy argumentów.

MIN.A

Zwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

MIN.WARUNKÓW
2019

Zwraca wartość minimalną wśród komórek spełniających podany zestaw warunków lub kryteriów.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL
Excel 2010

Zwraca pionową tablicę zawierającą najczęściej występujące lub powtarzające się wartości w tablicy lub zakresie danych.

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART
Excel 2010

Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.

ROZKŁ.DWUM.PRZEC
Excel 2010

Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

ROZKŁ.NORMALNY
Excel 2010

Zwraca skumulowany rozkład normalny.

ROZKŁ.NORMALNY.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

ROZKŁ.NORMALNY.S
Excel 2010

Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.

ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR
Excel 2010

Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

PEARSON

Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona.

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie.

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

PROC.POZ.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych).

PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

PERMUTACJE

Zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów.

PERMUTACJE.A
Excel 2013

Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów (wraz z powtórzeniami), które można wybrać spośród wszystkich obiektów.

PHI
Excel 2013

Zwraca wartość funkcji gęstości dla standardowego rozkładu normalnego.

ROZKŁ.POISSON
Excel 2010

Zwraca rozkład Poissona.

PRAWDPD

Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami.

KWARTYL.PRZEDZ.OTW
Excel 2010

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie.

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK
Excel 2010

Zwraca kwartyl zbioru danych.

POZYCJA.ŚR
Excel 2010

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

POZYCJA.NAJW
Excel 2010

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

R.KWADRAT

Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona.

SKOŚNOŚĆ

Zwraca skośność rozkładu.

SKOŚNOŚĆ.P
Excel 2013

Zwraca skośność rozkładu na podstawie populacji, charakteryzującą stopień asymetrii rozkładu wokół średniej.

NACHYLENIE

Zwraca nachylenie linii regresji liniowej.

MIN.K

Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych.

NORMALIZUJ

Zwraca wartość znormalizowaną.

ODCH.STAND.POPUL
Excel 2010

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

ODCH.STANDARD.PRÓBKI
Excel 2010

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.

ODCH.STANDARDOWE.A

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ODCH.STANDARD.POPUL.A

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych.

REGBŁSTD

Zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji.

ROZKŁ.T
Excel 2010

Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.DS
Excel 2010

Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

ROZKŁ.T.PS
Excel 2010

Zwraca rozkład t-Studenta.

ROZKŁ.T.ODWR
Excel 2010

Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody.

ROZKŁ.T.ODWR.DS
Excel 2010

Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.

T.TEST
Excel 2010

Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

REGLINW

Zwraca wartości trendu liniowego.

ŚREDNIA.WEWN

Zwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych.

WARIANCJA.POP
Excel 2010

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

WARIANCJA.PRÓBKI
Excel 2010

Szacuje wariancję na podstawie próbki.

WARIANCJA.A

Szacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

WARIANCJA.POPUL.A

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

ROZKŁ.WEIBULL
Excel 2010

Zwraca rozkład Weibulla.

Z.TEST
Excel 2010

Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

Funkcja

Opis

ASC

Zamienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).

Funkcja TABLICA.NA.TEKST
Przycisk usługi Office 365

Wyświetla tablicę wartości tekstowych z dowolnego określonego zakresu.

BAT.TEKST

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).

ZNAK

Zwraca znak o podanym numerze kodu.

OCZYŚĆ

Usuwa z tekstu wszystkie znaki, które nie mogą być drukowane.

KOD

Zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym.

ZŁĄCZ.TEKST
2019

Łączy tekst z wielu zakresów i (lub) ciągów, ale nie zapewnia argumentów ignorowania pustych ani ogranicznika.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Łączy kilka oddzielnych tekstów w jeden tekst.

DBCS
Excel 2013

Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).

KWOTA

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN).

PORÓWNAJ

Sprawdza identyczność dwóch wartości tekstowych.

ZNAJDŹ, ZNAJDŹB

Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter).

ZAOKR.DO.TEKST

Formatuje liczbę jako tekst przy stałej liczbie miejsc dziesiętnych.

LEWY, LEWYB

Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej.

DŁ, DŁ.B

Zwraca liczbę znaków ciągu tekstowego.

LITERY.MAŁE

Konwertuje wielkie litery tekstu na małe litery.

FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B

Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji.

WARTOŚĆ.LICZBOWA
Excel 2013

Konwertuje tekst na liczbę w sposób niezależny od ustawień regionalnych.

PHONETIC

Wybiera znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.

Z.WIELKIEJ.LITERY

Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu tekstu wielką literą.

ZASTĄP, ZASTĄP.B

Zastępuje znaki w tekście.

POWT

Powiela tekst daną liczbę razy.

PRAWY, PRAWY.B

Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej.

SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B

Wyszukuje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkości liter).

PODSTAW

Podstawia nowy tekst w miejsce poprzedniego tekstu w ciągu tekstowym.

T

Konwertuje argumenty na tekst.

TEKST

Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst.

FUNKCJA.TEKST.PO
Przycisk usługi Office 365

Zwraca tekst występujący po danym znaku lub ciągu.

TEKST.PRZED
Przycisk usługi Office 365

Zwraca tekst występujący przed określonym znakiem lub ciągiem.

POŁĄCZ.TEKSTY
Przycisk usługi Office 365

Tekst:    Łączenie tekstu z wielu zakresów i(lub) ciągów

TEXTSPLIT, funkcja
Przycisk usługi Office 365

Dzielenie ciągów tekstowych przy użyciu ogranicznika kolumn i wierszy

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Usuwa spacje z tekstu.

ZNAK.UNICODE
Excel 2013

Zwraca znak Unicode, do którego odwołuje się określona wartość liczbowa.

UNICODE
Excel 2013

Zwraca liczbę (punkt kodowy) odpowiadającą pierwszemu znakowi tekstu.

LITERY.WIELKIE

Konwertuje znaki tekstu na wielkie litery.

WARTOŚĆ

Konwertuje argument tekstowy na liczbę.

Funkcja WARTOŚĆ.NA.TEKST
Przycisk usługi Office 365

Zwraca tekst z dowolnej określonej wartości.

Jeśli instalowane dodatki zawierają funkcje, to zarówno te dodatki, jak i funkcje automatyzacji będą dostępne w kategorii Zdefiniowane przez użytkownika w oknie dialogowym Wstawianie funkcji.

Funkcje zdefiniowane przez użytkownika nie są dostępne w aplikacji Excel dla sieci Web.

Funkcja

Opis

WYWOŁAJ

Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.

EUROCONVERT

Konwertuje liczbę na wartość wyrażoną w walucie euro, konwertuje wartość wyrażoną w walucie euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju strefy euro lub konwertuje wartość wyrażoną w walucie kraju strefy euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju na podstawie kursu euro.

REJESTR.KOD

Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.

Funkcje sieci Web nie są dostępne w aplikacji Excel dla sieci Web.

Funkcja

Opis

ENCODEURL
Excel 2013

Zwraca ciąg zakodowany w adresie URL

FILTERXML
Excel 2013

Zwraca określone dane z treści XML, korzystając z określonego wyrażenia XPath

WEBSERVICE
Excel 2013

Zwraca dane z usługi sieci Web.

Znaczniki wersji wskazują wersję programu Excel, w której wprowadzono funkcję. Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych wersjach.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×