Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Centrum pomocy technicznej pakietu Office lub Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w pakiecie Office.

Program Outlook automatycznie wyszukuje potencjalne błędy pisowni i gramatyki w trakcie pisania. Możesz za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu przejść przez błędy i poprawić je. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i JAWS, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Ikona dekoracyjna Potrzebujesz instrukcji na temat sprawdzania pisowni i gramatyki w programie Outlook, ale nie za pomocą czytnika zawartości ekranu? Zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office.

Uwagi: 

W tym temacie

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w wiadomości e-mail

 1. W wiadomości e-mail, w której chcesz sprawdzić pisownię i gramatykę, naciśnij klawisz F7. Aby użyć polecenia wstążki, naciśnij klawisze Alt+V, S. Zostanie otwarte okno Pisownia i gramatyka.

  Uwaga: Jeśli moduł sprawdzania pisowni nie znajdzie żadnych problemów, usłyszysz komunikat: „Sprawdzanie pisowni i gramatyki zostało ukończone”. Naciśnij klawisz Spacja, aby wrócić do wiadomości e-mail.

  Moduł sprawdzania pisowni przejdzie do pierwszego błędnie napisanego wyrazu i proponowanych poprawek pisowni lub do pierwszego możliwego błędu gramatycznego i proponowanych poprawek. W przypadku błędu gramatycznego usłyszysz powód, dla którego dana sekcja została oznaczona jako niepoprawna, na przykład „Rozważ użycie zwięzłego języka” lub „Usuń dodatkową spację między wyrazami”.

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i gramatykę wyłącznie w zdaniu lub akapicie wiadomości e-mail, zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij klawisz F7.

 2. Aby przejść do pierwszego elementu na liście Sugestie, naciśnij klawisz Tab.

 3. Aby odsłuchać sugestie z listy Sugestie, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz poprawnie napisany wyraz lub odpowiednią alternatywną frazę.

 4. Aby zareagować na wykryty błąd, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz odpowiednią opcję, na przykład „Zmień”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Aby uzyskać informacje o skrótach klawiaturowych, których można użyć, zapoznaj się z tematem Skróty klawiaturowe dla okna Pisownia i gramatyka.

 5. Po poprawieniu lub zignorowaniu błędu fokus zostanie przeniesiony do następnego błędu. Powtórz opisany proces dla każdego błędu.

 6. Gdy program Outlook skończy sprawdzać wiadomość e-mail, usłyszysz komunikat: „Sprawdzanie pisowni i gramatyki zostało ukończone”. Aby wrócić do wiadomości e-mail, naciśnij klawisz Spacja.

  Jeśli sprawdzany był tylko zaznaczony fragment tekstu i chcesz wrócić do wiadomości e-mail, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Nie”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Aby sprawdzić pozostałą część wiadomości e-mail, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Tak”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Skróty klawiaturowe w oknie Pisownia i gramatyka

W poniższej tabeli wymieniono skróty klawiaturowe dotyczące okna Pisownia i gramatyka.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zignorowanie wykrytego wyrazu raz, ale sprawdzenie go ponownie przy kolejnym wystąpieniu.

ALT+I

Zignorowanie wykrytego wyrazu w całej wiadomości e-mail.

Alt+G

Dodanie wykrytego wyrazu do słownika programu.

Alt+A

Zmiana wykrytego wyrazu na wyraz zasugerowany na liście Sugestie.

Alt+C

Zmiana wszystkich wykrytych wystąpień danego wyrazu na sugerowany wyraz.

Alt+L

Otwarcie okna dialogowego Opcje w celu wybrania sposobu poprawiania pisowni i gramatyki we wszystkich wiadomościach e-mail.

Alt+O

Włączenie funkcji Autokorekta.

Alt+R

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia pola wyboru Sprawdź gramatykę.

Alt+K

Ponowne sprawdzanie pisowni i gramatyki w wiadomości e-mail

Aby ponownie sprawdzić pisownię i gramatykę wyrazów wcześniej zignorowanych, należy zresetować moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

 1. W wiadomości e-mail, którą chcesz sprawdzić, naciśnij klawisze Alt+F, T. Fokus zostanie przeniesiony na kartę Poczta w oknie Opcje programu Outlook.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Pisownia i autokorekta”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Okno Opcje edytora, Sprawdzanie”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Sprawdź ponownie pocztę e-mail”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe z potwierdzeniem, a fokus będzie znajdować się na przycisku Tak. Aby zresetować moduł sprawdzania pisowni i gramatyki, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zamknąć okno Opcje edytora, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus wróci do okna Opcje programu Outlook.

 6. Aby zamknąć okno Opcje programu Outlook, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus wróci do wiadomości e-mail.

 7. Aby ponownie sprawdzić pisownię i gramatykę, postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Sprawdzanie pisowni i gramatyki w wiadomości e-mail.

Skróty klawiaturowe dotyczące ustawień pisowni i autokorekty

Za pomocą skrótów klawiaturowych podanych w poniższej tabeli można uzyskać dostęp do niektórych ustawień gramatyki i modułu sprawdzania pisowni oraz je zmienić.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Z poziomu wiadomości e-mail: otworzenie karty Poczta w oknie opcje programu Outlook.

Alt+F, T, a następnie klawisz Tab

Na karcie Poczta: przejście do przycisku Pisownia i autokorekta.

Alt+S

Wybranie przycisku Pisownia i autokorekta i otworzenie karty Sprawdzanie w oknie Opcje edytora.

Klawisz Spacja, a następnie klawisz Tab

Na karcie Sprawdzanie:

Przejście do pola wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania i zaznaczenie go lub wyczyszczenie zaznaczenia.

Alt+P

Przejście do pola wyboru Oznacz błędy gramatyczne w trakcie pisania i zaznaczenie go lub wyczyszczenie zaznaczenia.

Dwukrotnie klawisze ALT+M, a następnie klawisz Spacja

Przejście do przycisku Sprawdź ponownie pocztę e-mail.

Alt+K

Przejście do przycisku Opcje autokorekty i otworzenie okna Autokorekta w wiadomościach e-mail.

Alt+A

Włączanie lub wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni i gramatyki

Możesz wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki, a następnie sprawdzić wiadomość e-mail po jej ukończeniu. Jednoczesne sprawdzanie pisowni i gramatyki w całej wiadomości e-mail jest przydatne, gdy chcesz wykonać szybką korektę tekstu.

 1. W wiadomości e-mail naciśnij klawisze Alt+F, T. Fokus zostanie przeniesiony na kartę Poczta w oknie Opcje programu Outlook.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Pisownia i autokorekta, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Okno Opcje edytora, Sprawdzanie”.

 3. Naciśnij klawisze Alt+P, aby przejść do pola wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania i aby zaznaczyć tę opcję lub wyczyścić jej zaznaczenie.

 4. Naciśnij dwukrotnie klawisze Alt+M. Usłyszysz: „Pole wyboru Oznacz błędy gramatyczne w trakcie pisania”. Naciśnij klawisz Spacja, aby zaznaczyć tę opcję lub wyczyścić jej zaznaczenie.

 5. Aby zamknąć okno Opcje edytora, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus wróci do okna Opcje programu Outlook.

 6. Aby zamknąć okno Opcje programu Outlook, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Fokus wróci do wiadomości e-mail.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Program Outlook dla komputerów Mac automatycznie wyszukuje potencjalne błędy pisowni i gramatyki w trakcie pisania. Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu macOS, możesz przejrzeć błędy i poprawić je.

Ikona dekoracyjna Potrzebujesz instrukcji na temat sprawdzania pisowni i gramatyki w programie Outlook, ale nie za pomocą czytnika zawartości ekranu? Zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w wiadomości e-mail

 1. W wiadomości e-mail naciśnij klawisze Opcja+Command+L.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Pisownia i gramatyka. Usłyszysz: „Pisownia i gramatyka”, język sprawdzania oraz frazę z błędnie napisanym wyrazem lub błędem gramatycznym. Fokus zostanie umieszczony w polu tekstowym, w którym można edytować błędnie napisany wyraz lub błąd gramatyczny.

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i gramatykę wyłącznie w zdaniu lub akapicie, zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Command+L.

 2. Aby przejść do pierwszej sugerowanej poprawki i ją usłyszeć, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Sugestie, kolumna, tabela, <bieżący wiersz w tabeli i liczba sugestii>”.

 3. Jeśli sugestii jest kilka, w tabeli Sugestie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz poprawnie napisany wyraz lub odpowiednią alternatywną frazę.

 4. Aby zastosować zmiany, po przejściu do odpowiedniej sugestii naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zmień” lub „Zmień wszystko” (aby zastosować tę zmianę do wszystkich wystąpień danego tekstu), a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Aby wybrać inną reakcję na wykryty błąd, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz odpowiednią opcję, na przykład „Ignoruj”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby ją wybrać.

 5. Po poprawieniu lub pominięciu błędu fokus zostanie przeniesiony do następnego błędu. Powtórz proces sprawdzania dla każdego błędu.

 6. Gdy sprawdzanie pisowni zostanie zakończone, usłyszysz „Sprawdzanie pisowni i gramatyki zostało zakończone”. Jeśli był sprawdzany tylko zaznaczony tekst, usłyszysz „Program Word zakończył sprawdzanie zaznaczenia”.

 7. Aby wrócić do wiadomości e-mail, naciśnij klawisz Spacja.

  Uwaga: Jeśli program Outlook wykryje błąd pisowni podczas odczytywania tekstu przez funkcję VoiceOver, przed wyrazem usłyszysz również komunikat „błędna pisownia”.

Ponowne sprawdzanie pisowni i gramatyki w wiadomości e-mail

Aby ponownie sprawdzić pisownię i gramatykę wyrazów wcześniej zignorowanych, należy zresetować moduł sprawdzania pisowni i gramatyki.

Uwaga: Po zresetowaniu lista ignorowanych wyrazów i gramatyki zostanie wyczyszczona tylko dla obecnie otwartej wiadomości e-mail. Nie wpłynie to na żadne błędy pisowni i gramatyki pominięte w innych wiadomościach e-mail w programie Outlook.

 1. Aby przejść do paska menu, w wiadomości e-mail, którą chcesz sprawdzić ponownie, naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat: „Pasek menu, Apple”.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Edycja”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Pisownia i gramatyka, podmenu”. Aby rozwinąć podmenu Pisownia i gramatyka, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Resetuj ignorowane wyrazy i gramatykę”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Zostanie otwarte okno powiadomienia. Aby potwierdzić resetowanie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Tak, przycisk domyślny”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby go wybrać.

 5. Aby ponownie sprawdzić pisownię i gramatykę, naciśnij klawisze Opcja+Command+L.

Skróty klawiaturowe dotyczące sprawdzania gramatyki i pisowni

Poniższa tabela zawiera podsumowanie skrótów klawiaturowych, które mogą ułatwić sprawdzanie gramatyki i pisowni w wiadomościach e-mail programu Outlook.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie okna Preferencje programu Outlook.

Command+przecinek (,)

Otwarcie okna dialogowego Pisownia i gramatyka.

Opcja+Command+L

W wiadomości e-mail: wyszukanie zaznaczonego tekstu w Internecie.

Command+Shift+L

Włączanie lub wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni i gramatyki

Możesz wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki w wiadomościach e-mail, a później włączyć je ponownie.

 1. Aby otworzyć okno Preferencje, naciśnij klawisze Command+Przecinek (,). Usłyszysz: „Preferencje programu Outlook”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Pisownia i gramatyka, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby go wybrać. Zostanie otwarte okno dialogowe Pisownia i gramatyka.

 3. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie pisowni, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Sprawdź pisownię w trakcie pisania, pole wyboru”. Usłyszysz, czy pole wyboru jest zaznaczone, czy niezaznaczone. Aby zaznaczyć lub wyczyścić zaznaczenie pola wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne sprawdzanie gramatyki, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Sprawdź gramatykę w trakcie pisania, pole wyboru”. Usłyszysz, czy pole wyboru jest zaznaczone, czy niezaznaczone. Aby zaznaczyć lub wyczyścić zaznaczenie pola wyboru Sprawdź gramatykę w trakcie pisania, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby wrócić do wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Command+W.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Program Outlook dla systemu iOS automatycznie wyszukuje potencjalne błędy pisowni w trakcie pisania. Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu iOS, możesz przejrzeć błędy i je poprawić.

Uwagi: 

Sprawdzanie pisowni

Wyszukaj błędy pisowni w wiadomości e-mail, a następnie zdecyduj, czy zgadzasz się z modułem sprawdzania pisowni.

 1. W wiadomości e-mail, w której chcesz sprawdzić pisownię, szybko przesuwaj w dół, aż usłyszysz komunikat: „<Błędnie napisany wyraz>, błąd pisowni”.

  Porada: Funkcja VoiceOver informuje również o błędach pisowni podczas pisania. Usłyszysz: „<Błędnie napisany wyraz>, błędna pisownia”.

 2. Aby poprawić błędnie napisany wyraz, użyj klawiatury ekranowej, aby usunąć ten wyraz i wpisać go poprawnie.

  Aby zignorować komunikat funkcji VoiceOver o błędzie pisowni, kontynuuj pisanie bez wprowadzania żadnych poprawek.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Program Outlook w sieci Web automatycznie wyszukuje potencjalne błędy pisowni w trakcie pisania. Możesz za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu przejść przez błędy i poprawić je. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i JAWS, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Podczas korzystania z aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

 • Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zamiast komunikatu „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook” usłyszysz „Pasek narzędzi poleceń”, korzystasz już z nowej aplikacji Outlook.

Sprawdzanie pisowni

 1. Podczas pisania wiadomości e-mail, w której chcesz sprawdzić błędy pisowni, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aby przeczytać cały tekst po jednym wyrazie naraz.

 2. Kiedy czytnik zawartości ekranu poinformuje o błędnie napisanym wyrazie, naciśnij klawisze Shift+F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe z sugerowaną pisownią. Fokus będzie znajdować się na sugestii i usłyszysz tę sugestię.

 3. Jeśli sugestii pisowni jest więcej, naciskaj klawisz Strzałka w dół do momentu usłyszenia informacji o pisowni, którą chcesz zastosować, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Jeśli nie chcesz zmieniać pisowni, naciśnij klawisz Esc.

 5. Aby przejść do następnego błędu pisowni, naciskaj klawisze Ctrl+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz kolejny błędnie napisany wyraz.

 6. Powtórz proces sprawdzania dla każdego błędu, aż przejrzysz całą wiadomość e-mail.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×