Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych aplikacji PowerPoint na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy.

Aby uzyskać osobną listę skrótów do użycia podczas przeprowadzania prezentacji, przejdź do artykułu Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Znak plus (+) w skrócie oznacza, że trzeba nacisnąć wiele klawiszy jednocześnie.

 • Znak przecinka (,) w skrócie oznacza, że musisz kolejno nacisnąć wiele klawiszy.

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, których możesz używać w PowerPoint do Windows podczas tworzenia lub edytowania prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściej używane skróty klawiaturowe w PowerPoint.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej prezentacji.

Ctrl+N

Dodawanie nowego slajdu.

Ctrl+M

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Otwieranie okna dialogowego Czcionka.

Ctrl+T

Wycinanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+V

Wstawianie hiperlinku.

Ctrl+K

Wstawianie nowego komentarza.

Ctrl+Alt+M

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Przechodzenie do następnego slajdu.

PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

PAGE UP

Rozpoczynanie pokazu slajdów.

F5

Kończenie pokazu slajdów.

Esc

Drukowanie prezentacji.

Ctrl+P

Zapisz prezentację.

Ctrl+S

Zamknij PowerPoint.

Ctrl+Q

Początek strony

Praca z prezentacjami i slajdami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego slajdu.

Ctrl+M

Przechodzenie do następnego slajdu.

PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

PAGE UP

Pomniejszanie.

Ctrl+Znak minus (-)

Powiększanie.

Ctrl+Znak Plus (+)

Powiększ, aby dopasować.

Ctrl+Alt+O

Tworzenie kopii wybranego slajdu.

Ctrl+Shift+D

Otwieranie prezentacji.

Ctrl+O

Zamykanie prezentacji.

Ctrl+D

Zapisywanie prezentacji pod inną nazwą, w innej lokalizacji lub w innym formacie pliku

Ctrl+Shift+S

Anulowanie polecenia, na przykład Zapisz jako.

Esc

Otwieranie ostatnio używanego pliku.

Ctrl+O

Początek strony

Praca z obiektami i tekstem

Kopiowanie obiektów i tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu lub tekstu.

Ctrl+V

Duplikowanie zaznaczonych obiektów.

Ctrl+D lub Ctrl+Przeciągnij mysz

Office 2010 i Office 2007: Niedostępne

Kopiowanie formatowania zaznaczonego obiektu lub tekstu.

Ctrl+Shift+C

Wklejenie skopiowanego formatowania do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Shift+V

Kopiowanie malarza animacji.

Alt+Shift+C

Office 2010 i Office 2007: Niedostępne

Wklejanie malarza animacji.

Alt+Shift+V

Office 2010 i Office 2007: Niedostępne

Otwieranie okna dialogowego Wklejanie specjalnie.

Ctrl+Alt+V

Początek strony

Praca w obiektach i tekście

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie fokusu na pierwszy kształt przestawny, taki jak obraz lub pole tekstowe.

Ctrl+Alt+5

Zaznaczanie drugiego obiektu, gdy jest zaznaczony jeden obiekt.

Tab lub Shift+Tab, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do tyłu.

Ctrl+Lewy nawias kwadratowy ([)

Office 2010 i Office 2007: Niedostępne

Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do przodu.

Ctrl+Prawy nawias kwadratowy (])

Office 2010 i Office 2007: Niedostępne

Przesuwanie obiektu na spód.

Ctrl+Shift+Lewy nawias kwadratowy ([)

Office 2010 i Office 2007: Niedostępne

Przesuwanie obiektu na wierzch.

Ctrl+Shift+Prawy nawias kwadratowy (])

Office 2010 i Office 2007: Niedostępne

Zaznacz wszystkie obiekty na slajdzie.

Ctrl+A

Grupowanie zaznaczonych obiektów.

Ctrl+G

Rozgrupowywanie zaznaczonej grupy.

Ctrl+Shift+G

Ponowne grupowanie zaznaczonych obiektów.

Ctrl+Shift+J

Obracanie zaznaczonego obiektu o 15 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Alt+Klawisz strzałki w prawo

Obróć zaznaczony obiekt o 15 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Alt+Klawisz strzałki w lewo

Odtwarzanie lub wstrzymywanie multimediów.

Ctrl+Spacja

Wstawianie hiperlinku.

Ctrl+K

Wstawianie nowego komentarza.

Ctrl+Alt+M

Wstawianie równania.

Alt+znak równości ( = )

Edytowanie obiektu połączonego lub osadzonego.

Shift+F10 lub klawisz menu systemu Windows (aby otworzyć menu kontekstowe), a następnie O, Enter, E

Porada: Aby zaznaczyć wiele obiektów za pomocą klawiatury, użyj Okienko wyboru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzaj obiektami za pomocą okienka zaznaczenia.

Początek strony

Zaznaczenie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

Shift+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

Shift+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczanie do końca wyrazu.

Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie do początku wyrazu.

Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczenie od punktu wstawiania do tego samego punktu w wierszu powyżej.

Shift+Klawisz strzałki w górę

Zaznaczenie od punktu wstawiania do tego samego punktu w wierszu poniżej.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca akapitu.

Ctrl+Shift+Down 
klawisz strzałki

Zaznaczanie od punktu wstawiania do początku akapitu.

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

Enter

Zaznaczanie obiektu, gdy jest zaznaczony tekst wewnątrz obiektu.

Esc

Początek strony

Usuń tekst

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

Backspace

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

Delete

Usuń jeden wyraz z prawej strony (z kursorem między wyrazami).

Ctrl+Delete

Początek strony

Poruszanie się w tekście

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie na koniec wiersza.

Zakończenie

Przechodzenie na początek wiersza.

Home

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

Ctrl+End

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

Ctrl+Home

Przechodzenie do następnego symbolu zastępczego tytułu lub tekstu podstawowego. Jeśli jest to ostatni symbol zastępczy na slajdzie, ta akcja wstawi nowy slajd z tym samym układem slajdu co slajd oryginalny.

Ctrl+Enter

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Początek strony

Znajdowanie i zamienianie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Znajdowanie.

Ctrl+F

Otwieranie okna dialogowego Zamienianie.

Ctrl+H

Powtarzanie ostatniej akcji Znajdź.

Shift+F4

Początek strony

Formatowanie tekstu

Przed użyciem tych skrótów klawiaturowych zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Czcionka.

Ctrl+T lub Ctrl+Shift+F

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+Zamykający nawias kątowy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+Otwierający nawias kątowy (<)

Zmienianie wielkości liter: jak w zdaniu, małe litery lub wielkie litery.

Shift+F3

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

Ctrl+U

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Stosowanie indeksu dolnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+Znak równości (=)

Stosowanie indeksu górnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+Shift+Znak plus (+)

Usuwanie ręcznego formatowania znaków, na przykład indeksu dolnego lub indeksu górnego.

Ctrl+Spacja

Wyrównywanie akapitu do środka.

Ctrl+E

Wyjustowanie akapitu.

Ctrl+J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Tworzenie listy punktowanej przy użyciu różnych stylów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć listę, która używa wypełnionych okrągłych punktorów, naciśnij znak gwiazdki (*).

  • Aby utworzyć listę, która używa łączników, naciśnij znak minus (-).

  • Aby utworzyć listę, która używa punktorów w postaci strzałek, naciśnij zamykający nawias kątowy (>).

  • Aby utworzyć listę, która używa rombów, naciśnij otwierający nawias kątowy (<) + zamykający nawias kątowy (>).

  • Aby utworzyć listę, która używa strzałek, naciśnij dwa znaki minus (-) + zamykający nawias kątowy (>).

  • Aby utworzyć listę, która używa podwójnych strzałek, naciśnij znak równości ( = ) + zamykający nawias kątowy (>).

 2. Naciśnij spację.

 3. Wpisz element listy, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Początek strony

Praca z tabelami

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej komórki.

Tab

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

Shift+Tab

Przechodzenie do następnego wiersza.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

Klawisz Strzałka w górę

Wstawianie tabulatora w komórce.

Ctrl+Tab

Rozpoczynanie nowego akapitu.

Enter

Dodanie nowego wiersza u dołu tabeli z kursorem w ostatniej komórce ostatniego wiersza.

Tab

Początek strony

Przenoszenie slajdu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przesunięcie zaznaczonego slajdu lub sekcji w górę w kolejności.

Ctrl+strzałka w górę

Przesunięcie zaznaczonego slajdu lub sekcji w dół w kolejności.

Ctrl+strzałka w dół

Przesunięcie zaznaczonego slajdu lub sekcji na początek.

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Przesunięcie zaznaczonego slajdu lub sekcji na koniec.

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Początek strony

Praca z widokami i okienkami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do widoku Prezentera.

Alt+F5

Przełączanie do Pokazu slajdów.

F5

Przełącz między widokami Konspekt i Miniatura.

Ctrl+Shift+Tab

Przełączanie na pełny ekran (ukrywanie menu)

Ctrl+F1

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic.

Alt+F9

Pokazywanie lub ukrywanie siatki.

Shift+F9

Przechodzenie w prawo między okienkami w widoku Normalnym.

F6

Przechodzenie w lewo przez okienka w widoku Normalnym.

Shift+F6

Przełączanie się między okienkiemMiniatura a okienkiemWidok Konspektu .

Ctrl+Shift+Tab

Pokaż nagłówki poziomu 1 Widoku konspektu.

Alt+Shift+1

Rozwijanie tekstu Widoku konspektu pod nagłówkiem.

Alt+Shift+Znak plus (+)

Zwijanie tekstu Widoku konspektu pod nagłówkiem.

Alt+Shift+Znak minus (-)

Zaznacz cały tekst w WidokuKonspektu.

Ctrl+A

Zaznacz wszystkie slajdy w widoku Sortowania slajdów lub w okienku miniatur.

Ctrl+A

Pokaż menu pomocy.

F1

Początek strony

Praca z okienkiem zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okienka Zaznaczenia.

Alt+F10

Alt+H, S, L, P

Office 2007: Alt+J, D, A, P

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Wyświetlanie menu kontekstowego.

Shift+F10 lub klawisz menu systemu Windows

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

Klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

Klawisz Strzałka w lewo

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

Klawisz Strzałka w prawo

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

Znak gwiazdki (*) (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

Znak plus (+) (tylko na klawiaturze numerycznej) lub Klawisz strzałki w prawo

Zwijanie grupy mającej fokus.

Znak minus (-) (tylko na klawiaturze numerycznej) lub Klawisz strzałki w lewo

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

Shift+strzałka w górę lub strzałka w dół

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

Spacja lub Enter

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

Shift+Spacja lub Shift+Enter

Przenoszenie zaznaczonego elementu do przodu.

Ctrl+Shift+F

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tyłu.

Ctrl+Shift+B

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

Ctrl+Shift+S

Zmienianie nazwy elementu mającego fokus.

F2

Przełączanie fokusu klawiatury w okienku Zaznaczenie między widokiem drzewa a przyciskami Pokaż wszystkie i Ukryj wszystkie.

Tab lub Shift+Tab

Zwiń wszystkie grupy (z fokusem w widoku drzewa w okienku Zaznaczenie ).

Alt+Shift+1

Rozwijanie wszystkich grup.

Alt+Shift+9

Początek strony

Praca z okienkiem zadań

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do okienka zadań z innego okienka w oknie programu. (Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6.)

F6

Gdy opcja okienka zadań ma fokus, przejdź do następnej lub poprzedniej opcji w okienku zadań.

Tab lub Shift+Tab

Wyświetlanie pełnego zestawu poleceń w menu okienka zadań. Możesz na przykład uzyskać dostęp do przycisków okienka zadań ZamknijPrzenieś lub Rozmiar.

Ctrl+Spacja

Office 2010: Ctrl+Klawisz strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia w menu okienka zadań.

Klawisze strzałek w górę i w dół

Wybór wyróżnionej opcji w menu okienka zadań.

Enter

Przeniesienie lub zmiana rozmiaru okienka zadań po wybraniu odpowiedniego polecenia.

Klawisze strzałek

Zamykanie okienka zadań.

Ctrl+Spacja, C

Początek strony

Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki

Na Wstążce powiązane opcje są pogrupowane na kartach. Na przykład na karcie Narzędzia główne grupa Akapit zawiera opcję Przecinki. Naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić skróty wstążki, nazywane wskazówkami klawiszowymi, jako litery w małych obrazach obok kart i opcji.

Klawisze skrótu wstążki w programie Excel.

Litery wskazówek klawiszowych można połączyć z klawiszem Alt, aby utworzyć skróty nazywane klawiszami dostępu dla opcji wstążki. Na przykład naciśnij klawisze Alt+H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne, i klawisze Alt+Q, aby przejść do pola Powiedz mi lub Wyszukaj. Naciśnij ponownie klawisz Alt, aby wyświetlić wskazówki klawiszowe dla opcji wybranej karty.

W Office 2010 większość starych skrótów typu Alt również działa. Musisz jednak znać cały skrót. Na przykład naciśnij klawisz Alt, a następnie nacisnąć któryś ze starych klawiszy menu: E (Edycja), V (Widok), I (Wstaw) itd. Zostanie wyświetlone okno z powiadomieniem o użyciu klawisza dostępu ze starszej wersji pakietu Microsoft 365. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, skorzystaj z tego i użyj jej. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz Esc i zamiast tego użyj wskazówki klawiszowe.

Otwieranie kart wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu. W zależności od zaznaczenia w prezentacji mogą być wyświetlane dodatkowe karty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejdź do pola Powiedz mi lub Wyszukaj na wstążce i wpisz wyszukiwany termin, aby uzyskać pomoc, lub wyświetlenia zawartości Pomocy .

Alt+Q, a następnie wpisz wyszukiwany termin.

Otwórz menuPlik.

Alt+F

Otwórz kartę Narzędzia główne i sformatuj slajdy, czcionki, akapity lub rysunki.

Alt+H

Otwórz kartę Wstawianie i wstaw slajdy, tabele, obrazy, ilustracje, formularze, linki, tekst, symbole lub multimedia.

Alt+N

Otwórz kartę Rysowanie  i uzyskaj dostęp do narzędzi do rysowania.

Alt+J, I

Otwórz kartę Projektowanie i zastosuj motywy i dostosuj slajdy.

Alt+G

Otwórz kartę Przejścia i dodaj przejścia między slajdami.

Alt+K

Otwórz kartę Animacje i dodaj animacje do slajdów.

Alt+A

Otwórz kartę Pokaz slajdów i skonfiguruj i odtwórz pokaz slajdów.

Alt+S

Otwórz kartę Recenzja oraz sprawdź pisownię i ułatwienia dostępu oraz dodaj komentarze.

Alt+R

Otwórz kartę Widok i wyświetl podgląd układów prezentacji, pokaż i ukryj linie siatki i prowadnice, ustaw powiększenie, zarządzaj oknami i wyświetlaj makra.

Alt+W

Otwórz kartę Nagrywanie  i zarządzaj nagraniami ekranu, dźwiękiem i wideo w prezentacji.

Alt+C

Otwórz kartę Pomoc i przejrzyj PowerPoint, skontaktuj się z pomocą techniczną i przekaż opinię.

Alt+Y, 2

Uwaga: Dodatki i inne programy mogą dodawać nowe karty na wstążce z własnymi poradami dotyczącymi klawiszy.

Początek strony

Praca na wstążce przy użyciu klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty na wstążce i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Klawisze strzałek

Pokazywanie etykietki narzędzia dla elementu wstążki, który jest obecnie w fokusie.

Ctrl+Shift+F10

Aktywowanie wybranego przycisku lub kontrolki.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Klawisz Strzałka w dół

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10 lub klawisz menu systemu Windows

Przechodzenie do podmenu, gdy jest otwarte lub zaznaczone menu główne.

Klawisz Strzałka w lewo

Uzyskiwanie pomocy dla zaznaczonego polecenia lub kontrolki na wstążce.

F1

Początek strony

Inne przydatne skróty klawiaturowe wstążki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zmienianie rozmiaru czcionki zaznaczonego tekstu.

Alt+H, F, S

Otwieranie okna dialogowego Powiększenie.

Alt+W, Q

Wydrukuj wszystkie slajdy w prezentacji jako slajdy na całej stronie przy użyciu domyślnych ustawień drukarki (po otwarciu okna dialogowego Drukuj).

Alt+P, P

Wybieranie motywu.

Alt+G, H

Wybieranie układu slajdu.

Alt+H, L

Pokaż lub ukryj okienko Notatki w widoku Normalnym.

Alt+W, P, N

Otwieranie schowka.

ALT+H, F, O

Wstawianie pola tekstowego.

Alt+N, X

Wstawianie osadzonego dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego jako obiektu.

Alt+N, J

Wstawianie obiektów WordArt.

Alt+N, W

Wstawianie obrazu z urządzenia. 

Alt+N, P, D

Wstawianie kształtu.

Alt+N, S, H

Początek strony

Niestandardowe skróty klawiaturowe

Aby w programie PowerPoint przypisać niestandardowe skróty klawiaturowe do elementów menu, zarejestrowanych makr lub kodu języka Visual Basic for Applications (VBA), należy użyć dodatku opracowanego przez inną firmę, takiego jak dodatek Shortcut Manager dla PowerPoint, który jest dostępny w OfficeOne.

Początek strony

Zobacz też

PowerPoint — pomoc i informacje

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawigowanie po nowoczesnych komentarzach w programie PowerPoint za pomocą skrótów klawiaturowych

Korzystanie z klawiatury do pracy ze wstążką

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, których możesz używać w PowerPoint dla systemu macOS podczas tworzenia lub edytowania prezentacji.

Uwagi: 

 • Ustawienia niektórych wersji systemu operacyjnego Mac oraz niektórych aplikacji narzędziowych mogą powodować konflikt ze skrótami klawiaturowymi i operacjami klawiszy funkcyjnych w Microsoft 365 dla komputerów Mac. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania przypisania klawiszy skrótu klawiaturowego, zapoznaj się z Pomocą dla komputerów Mac dla danej wersji systemu macOS, aplikacji narzędziowej lub zobacz Zmienianie powodującego konflikt skrótu klawiaturowego na komputerze Mac.

 • Jeśli nie znajdziesz w tym miejscu skrótu klawiaturowego, który odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć niestandardowy skrót klawiaturowy. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego dla pakietu Office dla komputerów Mac.

 • Wiele skrótów używających klawisza Ctrl na klawiaturze systemu Windows działa również z klawiszem Control w PowerPoint na komputerze Mac. Jednak nie wszystkie.

 • Aby szybko odnaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściej używane skróty klawiaturowe w PowerPoint na komputerze Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej prezentacji.

⌘+N

Dodawanie nowego slajdu.

⌘+Shift+N

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

⌘+B

Otwieranie okna dialogowego Czcionka.

⌘+T

Wycinanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

⌘+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

⌘+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego tekstu, obiektu lub slajdu.

⌘+V

Wstawianie hiperlinku.

⌘+K

Wstawianie komentarza.

⌘+Shift+M

Cofnięcie ostatniej akcji.

⌘+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

⌘+Y

Przechodzenie do następnego slajdu.

PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

PAGE UP

Rozpoczynanie pokazu slajdów.

⌘+Shift+Return

Kończenie pokazu slajdów.

Esc

Drukowanie prezentacji.

⌘+P

Zapisz prezentację.

⌘+S

Zamknij PowerPoint.

⌘+Q

Początek strony

Praca z prezentacjami i slajdami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej prezentacji przy użyciu szablonu z galerii prezentacji PowerPoint.

⌘+Shift+P

Wstawianie nowego slajdu.

⌘+Shift+N

Przechodzenie do następnego slajdu.

PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

PAGE UP

Formatuj tło slajdu.

⌘+Shift+2

Pomniejszanie.

⌘+Znak minus (-)

Powiększanie.

⌘+Znak plus (+)

Powiększ, aby dopasować.

⌘+Option+O

Tworzenie kopii wybranego slajdu.

⌘+Shift+D

Otwieranie prezentacji.

⌘+O

Zamykanie prezentacji.

⌘+W

Drukowanie prezentacji.

⌘+P

Zapisywanie prezentacji pod inną nazwą, w innej lokalizacji lub w innym formacie pliku

⌘+Shift+S

Anulowanie polecenia, na przykład Zapisz jako.

Esc

Przechodzenie między kilkoma otwartymi prezentacjami

⌘+Znak tyldy (~)

Otwieranie ostatnio używanego pliku.

⌘+Shift+O

Początek strony

Praca z obiektami i tekstem

Kopiowanie obiektów i tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

⌘+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

⌘+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu lub tekstu.

⌘+V

Duplikowanie zaznaczonych obiektów.

Control+D lub Control+Przeciągnij mysz

Kopiowanie formatowania zaznaczonego obiektu lub tekstu.

⌘+Shift+C

Wklejenie skopiowanego formatowania do zaznaczonego tekstu.

⌘+Shift+V

Kopiowanie animacji.

⌘+Option+Shift+C

Wklejanie animacji.

⌘+Option+Shift+V

Otwieranie okna dialogowego Wklejanie specjalnie.

⌘+Control+V

Początek strony

Praca w obiektach i tekście

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie drugiego obiektu, gdy jest zaznaczony jeden obiekt.

Tab lub Shift+Tab, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do tyłu.

⌘+Option+Shift+B

Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do przodu.

⌘+Option+Shift+F

Przesuwanie obiektu na spód.

⌘+Shift+B

Przesuwanie obiektu na wierzch.

⌘+Shift+F

Zaznacz wszystkie obiekty na slajdzie.

⌘+A

Grupowanie zaznaczonych obiektów.

⌘+Option+G

Rozgrupowywanie zaznaczonych obiektów.

⌘+Option+Shift+G

Ponowne grupowanie zaznaczonych obiektów.

⌘+Option+J

Obracanie zaznaczonego obiektu o 15 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Obróć zaznaczony obiekt o 15 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Odtwarzanie lub wstrzymywanie multimediów.

Spacja

Wstawianie hiperlinku.

⌘+K

Wstawianie komentarza.

⌘+Shift+M

Formatowanie zaznaczonego obiektu.

⌘+Shift+1

Zmienianie rozmiaru zaznaczonych obiektów.

Shift+klawisze strzałek

Przenoszenie zaznaczonego obiektu zgodnie z kierunkiem strzałki.

Klawisze strzałek lub ⌘+Klawisze strzałek

Początek strony

Zaznaczenie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

Shift+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

Shift+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczanie do końca wyrazu.

Shift+Opcja+strzałka w prawo

Zaznaczanie do początku wyrazu.

Shift+Opcja+strzałka w lewo

Zaznaczenie od punktu wstawiania do tego samego punktu w wierszu powyżej.

Shift+Klawisz strzałki w górę

Zaznaczenie od punktu wstawiania do tego samego punktu w wierszu poniżej.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczyć cały tekst na początku wiersza.

⌘+Shift+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczyć cały tekst do końcu wiersza.

⌘+Shift+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca akapitu.

Shift+Opcja+Klawisz strzałki w dół

Zaznaczanie od punktu wstawiania do początku akapitu.

Shift+Opcja+Klawisz strzałki w górę

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

Return

Zaznaczanie obiektu, gdy jest zaznaczony tekst wewnątrz obiektu.

Esc

Początek strony

Usuń tekst

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

Delete

Usuwa jeden wyraz w lewo.

⌘+Delete

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

Function+Delete

Usuń jeden wyraz z prawej strony (z kursorem między wyrazami).

Option+Function+Delete

Początek strony

Poruszanie się w tekście

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie na początek wyrazu lub o jeden wyraz w lewo.

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przechodzenie na koniec wiersza.

End lub Function+Strzałka w prawo

Przechodzenie na początek wiersza.

Narzędzia główne lub Function+Strzałka w lewo

Przechodzenie do początku akapitu lub do góry o jeden akapit.

Opcja+Klawisz strzałki w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Opcja+Klawisz strzałki w dół

Przejście na początek lub koniec całego tekstu w edytowanym obiekcie.

⌘+Strzałka w górę lub strzałka w dół

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

⌘+Otwierający nawias kwadratowy ([)

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

⌘+Zamykający nawias kwadratowy (])

Początek strony

Znajdowanie i zamienianie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie pola wyszukiwania Wyszukaj w prezentacji.

⌘+F

Wyświetlenie okienka Znajdowanie i zamienianie.

⌘+Shift+H

Początek strony

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Czcionka.

⌘+T

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

⌘+Shift+Zamykający nawias kątowy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

⌘+Shift+Otwierający nawias kątowy (<)

Otwieranie okna dialogowego Akapit.

Command+Opcja+M

Przełączanie między wielkością liter w zdaniach, wielkimi lub małymi literami.

Shift+F3

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

⌘+B

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonego tekstu.

⌘+U

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

⌘+I

Stosowanie indeksu dolnego (odstęp automatyczny).

⌘+Control+Znak równości ( = )
 

Stosowanie indeksu górnego (odstęp automatyczny).

⌘+Control+Shift+Znak równości ( = )

Usuwanie ręcznego formatowania znaków, na przykład indeksu dolnego lub indeksu górnego.

Control+Spacja

Wyrównywanie akapitu do środka.

⌘+E

Wyjustowanie akapitu.

⌘+J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

⌘+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

⌘+R

Tworzenie listy punktowanej przy użyciu różnych stylów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć listę, która używa wypełnionych okrągłych punktorów, naciśnij znak gwiazdki (*).

  • Aby utworzyć listę, która używa łączników, naciśnij znak minus (-).

  • Aby utworzyć listę, która używa punktorów w postaci strzałek, naciśnij zamykający nawias kątowy (>).

  • Aby utworzyć listę, która używa rombów, naciśnij otwierający nawias kątowy (<) + zamykający nawias kątowy (>).

  • Aby utworzyć listę, która używa strzałek, naciśnij dwa znaki minus (-) + zamykający nawias kątowy (>).

  • Aby utworzyć listę, która używa podwójnych strzałek, naciśnij znak równości ( = ) + zamykający nawias kątowy (>).

 2. Naciśnij spację.

 3. Wpisz element listy, a następnie naciśnij klawisz Return.

Początek strony

Praca z tabelami

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej komórki.

Tab

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

Shift+Tab

Przechodzenie do następnej linii lub wiersza.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniej linii lub wiersza.

Klawisz Strzałka w górę

Wstawianie tabulatora w komórce.

Option+Shift+Tab

Rozpoczynanie nowego akapitu w komórce.

Return

Dodanie nowego wiersza u dołu tabeli (z kursorem w ostatniej komórce ostatniego wiersza).

Tab

Początek strony

Przenoszenie slajdu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przesunięcie zaznaczonego slajdu lub sekcji w górę w kolejności.

⌘+Klawisz strzałki w górę

Przesunięcie zaznaczonego slajdu lub sekcji w dół w kolejności.

⌘+Klawisz strzałki w dół

Przesunięcie zaznaczonego slajdu lub sekcji na początek.

⌘+Shift+Klawisz strzałki w górę

Przesunięcie zaznaczonego slajdu lub sekcji na koniec.

⌘+Shift+Klawisz strzałki w dół

Początek strony

Praca z widokami i okienkami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełącz do widoku Normalnego.

⌘+1

Przełączanie do widoku Sortowania slajdów.

⌘+2

Przełączanie do widoku Strony notatek.

⌘+3

Przełączanie do Widoku konspektu

⌘+4

Przełączanie do widoku Wzorca slajdów.

⌘+Option+1

Przełączanie do widoku Wzorca materiałów informacyjnych.

⌘+Option+2

Przełączanie do widoku Wzorca notatek.

⌘+Option+3

Przełączanie do widoku Prezentera.

Option+Return

Przełączanie do pokazu slajdów.

⌘+Shift+Return

Przełączanie między Widoku konspektu a okienkiem miniatur.

Control+Shift+Tab

Przełączanie na pełny ekran (ukrywanie menu)

⌘+Control+F

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic.

⌘+Option+Control+G

Pokazywanie lub ukrywanie siatki.

Shift+F9

Przechodzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez okienka w widoku Normalnym.

F6

Przechodzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przez okienka w widoku Normalnym.

Shift+F6

Zaznacz cały tekst w WidokuKonspektu.

⌘+A

Zaznaczanie wszystkich slajdów w widoku Sortowania slajdów lub w okienku miniatur.

⌘+A

Pokaż menu pomocy.

F1

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączenie lub wyłączenie trybu Rysowania .

⌘+Control+Z

Wyświetlanie wpisu Tezaurusa dotyczącego zaznaczonego wyrazu.

⌘+Option+Control+R

Początek strony

Zobacz też

PowerPoint — pomoc i informacje

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawigowanie po nowoczesnych komentarzach w programie PowerPoint za pomocą skrótów klawiaturowych

Korzystanie z klawiatury do pracy ze wstążką

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, których możesz używać w PowerPoint dla systemu iOS podczas tworzenia lub edytowania prezentacji.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe dostępne na komputerze z systemem operacyjnym macOS, te same kombinacje klawiszy działają również z programem PowerPoint dla systemu iOS przy użyciu klawiatury zewnętrznej.

 • Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Command+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

W tym temacie

Często używane skróty na tablecie iPad

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego slajdu.

⌘+Shift+N

Usuwanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Delete

Wycięcie zaznaczonej zawartości i skopiowanie jej do Schowka.

⌘+X

Cofnięcie ostatniej akcji.

⌘+Z

Kopiowanie zaznaczonej zawartości do schowka.

⌘+C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości.

⌘+V

Zaznaczanie całego tekstu.

⌘+A

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonej zawartości.

⌘+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonej zawartości.

⌘+I

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonej zawartości.

⌘+U

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Shift+Opcja+strzałka w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Shift+Opcja+strzałka w prawo

Początek strony

Nawigowanie w aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad

PowerPoint dla tabletu iPad to aplikacja mobilna, więc skróty klawiaturowe i nawigacja mogą być inne niż w programie PowerPoint w wersji klasycznej.

Aby przechodzić między opcjami, naciskaj klawisze Shift+Strzałka w prawo, aż fokus znajduje się na wstążce, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze ⌘+Option+Spacja.

Aby przenieść punkt wstawiania do różnych obszarów aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad (na przykład ze wstążki do okienka miniatur), umieść fokus na przycisku i naciśnij klawisze Shift+strzałka w prawo (przejście dalej) lub Shift+strzałka w lewo (przejście wstecz).

Początek strony

Przenoszenie punktu wstawiania w obrębie symboli zastępczych i notatek na tablecie iPad

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie na początek wiersza.

⌘+Klawisz strzałki w lewo

Przechodzenie na koniec wiersza.

⌘+Klawisz strzałki w prawo

Przejście do początku symbolu zastępczego lub notatek.

⌘+Klawisz strzałki w górę

Przejście do końca symbolu zastępczego lub notatek.

⌘+End

Początek strony

Wybieranie zawartości na tablecie iPad

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

Shift+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

Shift+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Shift+⌘+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Shift+⌘+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczanie wiersza w górę.

Shift+Klawisz strzałki w górę

Zaznaczanie wiersza w dół.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie od punktu wstawiania do początku akapitu.

Shift+Opcja+Klawisz strzałki w górę

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca akapitu.

Shift+Opcja+Klawisz strzałki w dół

Zaznaczenie wszystkiego w obrębie symbolu zastępczego lub notatek.

⌘+A

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku wiersza.

Shift+⌘+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca wiersza.

Shift+⌘+Klawisz strzałki w prawo

Początek strony

Edytowanie i formatowanie prezentacji na telefonie iPhone

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie ostatniej akcji.

⌘+Z

Powtarzanie ostatniej akcji.

Shift+Y

Wycięcie zaznaczonej zawartości.

⌘+X

Skopiowanie zaznaczonej zawartości.

⌘+C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości.

⌘+V

Zaznaczenie wszystkiego.

⌘+A

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonej zawartości.

⌘+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonej zawartości.

⌘+I

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonej zawartości.

⌘+U

Początek strony

Nawigowanie i zaznaczanie w polu tekstowym na telefonie iPhone

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie tekstu.

Shift+strzałka w lewo lub strzałka w prawo albo Shift+Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przeniesienie kursora o jeden wyraz w prawo.

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przeniesienie kursora o jeden wyraz w lewo.

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Przeniesienie kursora na początek pola tekstowego.

⌘+Klawisz strzałki w górę

Przeniesienie kursora na koniec pola tekstowego.

⌘+Klawisz strzałki w dół

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza.

⌘+Klawisz strzałki w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza.

⌘+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Shift+Opcja+strzałka w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Shift+Opcja+strzałka w prawo

Zaznaczanie od bieżącej pozycji do początku symbolu zastępczego lub notatek.

Shift+⌘+Klawisz strzałki w górę

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca bieżącego wiersza.

Shift+⌘+klawisz strzałki w dół

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku linii.

Shift+⌘+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca linii.

Shift+⌘+Klawisz strzałki w prawo

Początek strony

Zobacz też

PowerPoint — pomoc i informacje

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawigowanie po nowoczesnych komentarzach w programie PowerPoint za pomocą skrótów klawiaturowych

Korzystanie z klawiatury do pracy ze wstążką

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, których możesz używać w PowerPoint dla systemu Android podczas tworzenia lub edytowania prezentacji.

Uwaga: Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

Edytowanie i formatowanie prezentacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Powtarzanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Wycinanie zaznaczonej zawartości (i kopiowanie jej do schowka).

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonej zawartości do schowka.

Ctrl+C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości.

Ctrl+V

Zaznaczenie wszystkiego.

Ctrl+A

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonej zawartości.

Ctrl+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonej zawartości.

Ctrl+I

Podkreślenie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+U

Zapisywanie lub synchronizowanie prezentacji.

Ctrl+S

Kopiowanie formatowania.

Ctrl+Shift+C

Zaznaczanie tekstu.

Shift+strzałka w lewo lub strzałka w prawo albo Shift+Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zobacz też

PowerPoint — pomoc i informacje

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawigowanie po nowoczesnych komentarzach w programie PowerPoint za pomocą skrótów klawiaturowych

Korzystanie z klawiatury do pracy ze wstążką

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, których możesz używać w PowerPoint dla sieci Web na Windows podczas tworzenia lub edytowania prezentacji.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Microsoft 365 dla Internetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

W tym temacie

Często używane skróty

Poniższa tabela zawiera skróty, z których prawdopodobnie będziesz często korzystać w aplikacji PowerPoint dla sieci Web.

Porada: Aby szybko utworzyć nową prezentację w programie PowerPoint dla sieci Web, otwórz przeglądarkę, wpisz na pasku adresu PowerPoint.new lub ppt.new, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego slajdu (z fokusem w okienku miniatur, w okienku slajdów lub w okienku Notatki). 

Ctrl+M

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Wycinanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego tekstu, obiektu lub slajdu.

Ctrl+V

Wstawianie hiperlinku.

Ctrl+K

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Usuwanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Delete

Otwieranie okna dialogowego Znajdowanie.

Ctrl+F

Przenoszenie kształtu.

Klawisze strzałek

Przechodzenie do następnego slajdu (z fokusem w okienku miniatur lub w okienku slajdów).

PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego slajdu (z fokusem w okienku miniatur lub w okienku slajdów).

PAGE UP

Gdy opcja okienka zadań ma fokus, przejdź do następnej lub poprzedniej opcji w okienku zadań.

Tab lub Shift+Tab

Kończenie pokazu slajdów.

Esc

Drukowanie prezentacji

Ctrl+P

Zapisz prezentację.

Aplikacja PowerPoint dla sieci Web automatycznie zapisuje zmiany.

Początek strony

Praca z prezentacjami i slajdami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowego slajdu po aktualnie zaznaczonym slajdzie.

Ctrl+M

Przechodzenie do następnego slajdu (z fokusem w okienku miniatur lub w okienku slajdów).

PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego slajdu (z fokusem w okienku miniatur lub w okienku slajdów).

PAGE UP

Przechodzenie do następnego slajdu w widoku Pokaz slajdów.

Klawisz N, Page down lub strzałki w dół

Przechodzenie do poprzedniego slajdu w widoku Pokaz slajdów.

Klawisz P, Page up lub strzałki w górę

Przechodzenie do określonego slajdu w widoku Pokaz slajdów.

G, następnie klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż na slajdzie, a następnie Enter

Włączanie i wyłączanie napisów w widoku Pokaz slajdów.

J

Zamykanie widoku Pokaz slajdów.

Esc

Początek strony

Praca z obiektami i tekstem

Kopiowanie obiektów i tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu lub tekstu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu lub tekstu.

Ctrl+V

Duplikowanie zaznaczonych obiektów.

Ctrl+D

Wklejenie tekstu bez formatowania.

Ctrl+Shift+V

Początek strony

Praca w obiektach i tekście

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie od lewej do prawej między symbolami zastępczymi na slajdzie.

Tab

Zaznaczanie lub edytowanie bieżącego symbolu zastępczego.

Enter lub F2

Kończenie edycji tekstu w obrębie symbolu zastępczego.

F2

Zaznaczenie kilku obiektów pojedynczych.

CTRL+kliknięcie lub Shift+kliknięcie

Zaznaczenie kilku obiektów.

Kliknij i przeciągnij mysz lub Shift+przeciągnij mysz lub naciśnij klawisze Ctrl+Przeciągnij mysz

Zaznaczanie wszystkich obiektów na stronie.

Ctrl+A

Zaznaczanie całego tekstu w aktywnym polu tekstowym.

Ctrl+A

Wstawianie hiperlinku.

Ctrl+K

Przesuwanie obiektu do tyłu.

Ctrl+Shift+Lewy nawias kwadratowy ([)

Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do tyłu.

Ctrl+Lewy nawias kwadratowy ([)

Przesuwanie obiektu do przodu.

Ctrl+Shift+Prawy nawias kwadratowy (])

Przesuwanie obiektu o jedną pozycję do przodu.

Ctrl+Prawy nawias kwadratowy (])

Obracanie zaznaczonego obiektu o 15 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Alt+Klawisz strzałki w prawo

Obracanie zaznaczonego obiektu o 15 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Alt+Klawisz strzałki w lewo

Początek strony

Zaznaczenie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

Shift+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

Shift+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Shift+Ctrl+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Shift+Ctrl+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczenie od punktu wstawiania do tego samego punktu w wierszu powyżej.

Shift+Klawisz strzałki w górę

Zaznaczenie od punktu wstawiania do tego samego punktu w wierszu poniżej.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie od punktu wstawiania do początku akapitu.

Shift+Ctrl+Klawisz strzałki w górę

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca akapitu.

Shift+Ctrl+Klawisz strzałki w dół

Zaznaczanie do początku wiersza.

Shift+Home

Zaznaczanie do końca wiersza.

Shift+End

Zaznaczanie do początku symbolu zastępczego lub notatek.

Shift+Ctrl+Home

Zaznaczanie do końca symbolu zastępczego lub notatek.

Shift+Ctrl+End

Zaznaczenie wszystkiego w obrębie symbolu zastępczego lub notatek.

Ctrl+A

Początek strony

Usuń tekst

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

Backspace

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

Delete

Usuń jeden wyraz z prawej strony (z kursorem między wyrazami).

Ctrl+Delete

Początek strony

Poruszanie się w tekście

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie na koniec wiersza.

Zakończenie

Przechodzenie na początek wiersza.

Home

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

Ctrl+End

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

Ctrl+Home

Początek strony

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Zamykający nawias kwadratowy (]) lub Ctrl+Shift+Zamykający nawias kątowy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Otwierający nawias kwadratowy ([) or Ctrl+Shift+Otwierający nawias kątowy (<)

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

Ctrl+U

Usuwanie ręcznego formatowania znaków, na przykład indeksu dolnego lub indeksu górnego.

Ctrl+Spacja

Wyrównywanie akapitu do środka.

Ctrl+E

Wyjustowanie akapitu.

Ctrl+J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Początek strony

Praca z tabelami

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej komórki.

Tab

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

Shift+Tab

Przechodzenie do następnego wiersza.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

Klawisz Strzałka w górę

Rozpoczynanie nowego akapitu.

Enter

Dodanie nowego wiersza u dołu tabeli z kursorem w ostatniej komórce ostatniego wiersza.

Tab

Początek strony

Praca z komentarzami

Poza skrótem „Dodaj nowy komentarz” wymienione poniżej skróty klawiaturowe dotyczące komentarzy działają tylko wtedy, gdy okienko Komentarzy jest aktualne i umieszczono na nim fokus.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie nowego komentarza.

Ctrl+Alt+M

Przejście do następnego wątku komentarzy.

Klawisz Strzałka w dół

Przejście do poprzedniego wątku komentarzy.

Klawisz strzałki w górę

Rozwinięcie wątku komentarzy, gdy fokus znajduje się na nim.

Klawisz strzałki w prawo

Zwinięcie wątku komentarzy.

Klawisz strzałki w lewo

Przejście do następnej odpowiedzi w wątku komentarzy.

Klawisz Strzałka w dół

Przejście do poprzedniej odpowiedzi w wątku lub komentarzu nadrzędnym.

Klawisz strzałki w górę

Przeniesienie fokusu na pole odpowiedzi.

Tab

Edytuj komentarz lub odpowiedź nadrzędną (gdy fokus znajduje się na komentarzu nadrzędnym lub odpowiedzi).

Klawisz Tab dla Więcej akcji wątku, Enter i klawisz strzałki w dół, aby Edytować komentarz.

Opublikowanie komentarza/odpowiedzi lub zapis edycji.

Ctrl+Enter

Początek strony

Przenoszenie slajdu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przesunięcie zaznaczonego slajdu o jedną pozycję w górę w okienku miniatur.

Ctrl+strzałka w górę

Przesunięcie zaznaczonego slajdu o jedną pozycję w dół w okienku miniatur.

Ctrl+strzałka w dół

Przesunięcie zaznaczonego slajdu na pierwszą pozycję w okienku miniatur.

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Przesunięcie zaznaczonego slajdu na ostatnią pozycję w okienku miniatur.

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Początek strony

Nawigowanie tylko za pomocą klawiatury

Aby przenieść fokus na różne części i obszary PowerPoint dla sieci Web (na przykład ze wstążki do okienka miniatur) oraz do i z zawartości slajdu, naciśnij klawisze Ctrl+F6 (do przodu) lub naciśnij klawisze Ctrl+Shift+F6 (do tyłu). Aby przechodzić między opcjami i kontrolkami w PowerPoint dla sieci Web, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przodu, naciśnij klawisze Shift+Tab, aby przejść do tyłu, i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

Porada: Aby szybko wykonać akcję w trybie Edycji , naciśnij klawisze Alt+Q. Fokus zostanie przeniesiony do pola Wyszukiwanie lub Powiedz mi. Następnie wpisz odpowiednią akcję lub opcję. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż znajdziesz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją zaznaczyć.

Wstążka to pasek w górnej części okna programu PowerPoint dla sieci Web. Wstążka jest zorganizowana według kart. Na każdej karcie jest wyświetlany inny zestaw narzędzi i funkcji składający się z grup, a każda grupa zawiera co najmniej jedną opcję. Aby przenieść fokus na wstążkę, naciśnij klawisze Alt+Kropka (.) Alt+Klawisz logo systemu Windows. Możesz również naciskać klawisze Ctrl+F6, aż fokus znajdzie się na wstążce.

Inne skróty klawiaturowe umożliwiające korzystanie ze wstążki obejmują:

 • Aby przechodzić między kartami, użyj klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo.

 • Aby uzyskać dostęp do wstążki obecnie wybranej karty, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przechodzić między poleceniami na wstążce, użyj klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo.

Opcje są aktywowane na różne sposoby, w zależności od typu opcji:

 • Jeśli wybrana opcja jest przyciskiem lub przyciskiem podziału, naciśnij klawisz Spacja, aby ją aktywować.

 • Jeśli wybrana opcja jest listą (na przykład lista Czcionka), aby otworzyć listę, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Następnie przejdź do odpowiedniego elementu klawiszem strzałki w górę lub strzałki w dół. Gdy fokus znajduje się na wybranym elemencie, naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć.

 • Jeśli wybrana opcja jest galerią, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do opcji Więcej galerii, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć galerię. Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić przez elementy, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Początek strony

Nawigowanie w obrębie wstążki i okienek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do przodu między następującymi regionami:

 • Okienko slajdu

 • Okienko Notatek

 • Pasek stanu

 • Pasek tytułu

 • Wstążka

 • Okienko miniatur

Ctrl+F6

Przechodzenie do tyłu między następującymi regionami:

 • Okienko slajdu

 • Okienko miniatur

 • Wstążka

 • Pasek tytułu

 • Pasek stanu

 • Okienko Notatek

Shift+Ctrl+F6

Przechodzenie do innej karty wstążki.

Klawisze strzałek w prawo i w lewo

Wykonywanie obecnie wybranej opcji wstążki.

Enter

Przechodzenie między opcjami lub kontrolkami wstążki.

Klawisze strzałek w prawo i w lewo

Przechodzenie między grupami funkcji na wstążce.

Ctrl+klawisz strzałki w lewo lub klawisz strzałki w prawo

Przełączanie między uproszczonymi i klasycznymi wstążkami.

Alt+Kropka (.), Z, R lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, Z, R

Wyświetlanie klawiszy dostępu (poleceń wstążki) na wstążce.

Alt+Kropka (.) Alt+Klawisz logo systemu Windows

Początek strony

Zobacz też

PowerPoint — pomoc i informacje

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nawigowanie po nowoczesnych komentarzach w programie PowerPoint za pomocą skrótów klawiaturowych

Korzystanie z klawiatury do pracy ze wstążką

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×