Wstawianie hiperlinku w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie hiperlinku w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Word za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu można tworzyć hiperlinki w dokumencie. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak utworzyć link do pliku, strony internetowej lub pustej wiadomości e-mail, albo połączyć się z innej lokalizacji w bieżącym dokumencie. Dowiesz się też, jak utworzyć zakładki, wstawić porady ekranowe i zmienić kolor tekstu łącza.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie hiperlinku automatycznego

Program Word może automatycznie utworzyć hiperlink w trakcie wpisywania. W dokumencie wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Program Word zamieni tekst na hiperlink.

Porada: Jeśli nie chcesz, aby wpisany adres internetowy lub adres e-mail zamienił się w hiperlink, natychmiast po naciśnięciu klawisza Spacja lub Enter cofnij ostatnią akcję, naciskając klawisze Ctrl+Z. Jeśli naciśniesz klawisze Ctrl+Z ponownie, program Word całkowicie usunie tekst.

Łącze do strony sieci Web, pliku lub pustej wiadomości e-mail

W Word możesz utworzyć linki wskazujące stronę sieci Web, plik lub nową wiadomość e-mail. Niemal każdy element w Word można włączyć do linku: fragmentu tekstu, obrazu, kształtu, zrzutu ekranu, grafiki SmartArt lub ikony.

Link do strony internetowej

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Naciśnij klawisze CTRL + K, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku . Fokus znajdzie się na polu Adres.

 3. Wpisz adres internetowy witryny docelowej, a następnie naciśnij klawisze Alt+T, aby przejść do pola Tekst do wyświetlenia.

 4. Wpisz tekst linku, który zostanie wyświetlony w dokumencie.

  Porada: Tekst linku powinien opisywać lokalizację docelową linku. Dobrym tekstem linku może być na przykład tytuł docelowej strony internetowej. Po utworzeniu linku do tej strony czytniki zawartości ekranu będą odczytywać najpierw tytuł strony. To potwierdzi lokalizację docelową i uczyni obsługę linku bardziej przyjazną dla użytkownika.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Wstawianie hiperlinku zostanie zamknięte, a kursor zostanie umieszczony po wstawionym łączu.

Link do pliku

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Alt+N, I. Usłyszysz „Ostatnio używane elementy”, a potem nazwę ostatnio otwartego dokumentu.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli ostatnio otwarto plik, do którego chcesz utworzyć link, użyj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, aby znaleźć plik na liście Ostatnio używane elementy, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby odszukać plik na komputerze, naciśnij klawisz I, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku . Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Bieżący folder, drzewo”, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż znajdziesz odpowiedni plik, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Porada: Jeśli plik nie znajduje się domyślnie w folderze Dokumenty, naciśnij klawisze Alt+L, aby otworzyć menu rozwijane Szukaj w, za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę znajdź odpowiedni folder, naciśnij klawisz Enter, a następnie przejdź do pliku w ten sam sposób.

  Okno dialogowe Wstawianie hiperlinku zostanie zamknięte, a kursor zostanie umieszczony po wstawionym łączu.

Link do nowej wiadomości e-mail

Czasami możesz chcieć umożliwić innym użytkownikom wysłanie wiadomości e-mail podczas czytania Twojego dokumentu. Na przykład możesz umożliwić użytkownikom kontaktowanie się z Twoim biurem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zebrać opinie na temat zaproponowanego przez Ciebie pomysłu. Program Word pozwala dodać link otwierający nową wiadomość e-mail z już wypełnionymi polami adresu i tematu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Naciśnij klawisze CTRL + K, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku .

 3. Naciśnij klawisze Alt+M, aby otworzyć okno dialogowe wiadomości e-mail. Usłyszysz: „Adres e-mail, edycja tekstu”.

 4. Wpisz adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Temat.

 5. Wpisz temat wiadomości e-mail, a następnie naciśnij klawisze Alt+T, aby przejść do pola Tekst do wyświetlenia.

 6. Wpisz tekst linku, który zostanie wyświetlony w dokumencie.

  Porada: Jeśli nie wpiszesz tekstu linku, będzie on wyświetlany jako długi link mailto:, który zawiera informacje o adresie i temacie. Własny tekst linku może być krótki i przejrzysty.

 7. Naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Wstawianie hiperlinku zostanie zamknięte, a kursor zostanie umieszczony za wstawionym linkiem.

Tworzenie linku do lokalizacji w dokumencie

Możesz utworzyć łącze do wstępnie zdefiniowanych nagłówków lub zakładek w dokumencie.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące stosowania wbudowanych stylów nagłówków w dokumencie, przejdź do pozycji Użyj nagłówków.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Naciśnij klawisze CTRL + K, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku .

 3. Naciśnij klawisze ALT + A, aby otworzyć kartę Wybierz miejsce na tym dokumencie . Fokus znajduje się na liście zawierającej nagłówki i zakładki, do których można utworzyć łącze w bieżącym dokumencie.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść w dół na liście. Gdy dojdziesz do żądanego miejsca docelowego linku, naciśnij klawisz ENTER, aby go zaznaczyć i wstawić link.

  Okno dialogowe zostanie zamknięte, a fokus wróci do tekstu podstawowego.

Dodawanie zakładki

Tworzenie zakładek do elementów w dokumencie, aby można było z nimi utworzyć link. Możesz dodać zakładkę, na przykład do początku akapitu, tabeli lub obrazu.

 1. W dokumencie Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać zakładkę.

 2. Naciśnij klawisze ALT + N, K, aby otworzyć okno dialogowe zakładka . Fokus znajduje się w polu tekstowym Tytuł zakładki.

 3. Wpisz nazwę zakładki.

 4. Naciśnij klawisz ENTER, aby dodać zakładkę. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a fokus wróci do tekstu podstawowego.

Wstawianie etykietki ekranowej

Za pomocą porad ekranowych możesz podać więcej informacji na temat hiperlinków w dokumencie. Na przykład po dodaniu linku do obrazu można wpisać tekst hiperlinku do etykietki ekranowej i przekazać czytelnikowi miejsce, w którym link zostanie zabrać.

Podczas tworzenia nowego linku lub do istniejącego hiperłącza można dodać poradę ekranową.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tworzysz nowe łącze, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić łącze i poradę ekranową w dokumencie.

  • Jeśli chcesz dodać do istniejącego linku poradę ekranową, wybierz link lub umieść kursor w tekście łącza.

 2. Naciśnij klawisze CTRL + K, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku .

 3. Naciśnij klawisze Alt + P, aby otworzyć okno dialogowe Ustawianie etykietki ekranowej hiperłącza . Fokus znajduje się w polu tekstowym tekst etykietki ekranowej .

 4. Wpisz tekst, który ma być wyświetlany jako etykietka ekranowa.

 5. Aby dodać do hiperłącza poradę ekranową, naciśnij klawisz ENTER. Fokus powróci do okna dialogowego Wstawianie hiperlinku .

 6. Aby zastosować wprowadzone zmiany, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "przycisk OK", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zmienianie koloru tekstu łącza

Aby zmienić kolor tekstu łączy w całym dokumencie, możesz użyć Word motywów. Możesz również dostosować kolor motywu łącza, aby był on bardziej dostępny.

 1. Aby otworzyć menu motywy , naciśnij klawisze Alt + G, T, H.

 2. Użyj klawiszy strzałek, aby przejrzeć dostępne motywy. Naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać i zastosować motyw do dokumentu. Do tekstu hiperlinku zastosowano ujednolicony kolor i czcionkę.

Dostosowywanie koloru tekstu łącza

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie nowych kolorów motywu , naciśnij klawisze Alt + G, T, C, c.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "hiperlinki", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Użyj klawiszy strzałek, aby zlokalizować odpowiedni kolor, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby go zaznaczyć.

 4. Aby zastosować nowy kolor, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Usuwanie hiperlinku

Czasami możesz zmienić zdanie. Oto jak usunąć hiperlink z dokumentu.

 1. Otwórz dokument, a następnie zaznacz tekst hiperlinku.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku , naciśnij klawisze CTRL + K.

 3. Aby usunąć zaznaczony hiperlink, naciśnij klawisze Alt+R. Okno dialogowe Wstawianie hiperlinku zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie usunięty z zaznaczonego tekstu. Tekst pozostanie nienaruszony.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj Word dla komputerów Mac za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, aby utworzyć hiperlinki w dokumencie. Możesz dodać link do pliku, strony internetowej lub pustej wiadomości e-mail. Możesz również utworzyć link z jednej lokalizacji do innej w bieżącym dokumencie przy użyciu nagłówków lub zakładek, wstawić porady ekranowe i zmienić kolor tekstu łącza.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

 • Zalecamy czytanie i edytowanie dokumentów w widoku układu wydruku. W innych trybach widoku funkcja VoiceOver może działać nieprawidłowo.

W tym temacie

Tworzenie hiperlinku automatycznego

Program Word może automatycznie utworzyć hiperlink w trakcie wpisywania. Wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Return. Program Word zamieni tekst na hiperlink.

Tworzenie linku do pliku, strony internetowej lub pustej wiadomości e-mail

W Word możesz utworzyć linki wskazujące stronę sieci Web, plik lub nową wiadomość e-mail. Niemal każdy element w Word można przekształcić w link: fragment tekstu, obraz, kształt, zrzut ekranu, SmartArt lub ikona.

Link do strony internetowej

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. W oknie dialogowym naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Strona sieci Web lub plik, karta”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać.

 4. Aby przejść do pola tekstowego Adres, naciskaj klawisze Control+Opcja+strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Adres, edytuj tekst”. Wpisz adres internetowy witryny docelowej.

 5. Aby dodać lub zmienić tekst linku, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia, edytuj tekst”. Wpisz tekst łącza.

 6. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Return. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Link do pliku

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. W oknie dialogowym naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Strona sieci Web lub plik, karta”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać kartę.

 4. Aby wybrać plik, do którego chcesz utworzyć link, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Wybierz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby go wybrać.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz plik, z którym ma zostać utworzone połączenie. Za pomocą klawisza Tab lub klawiszy Control+Opcja+klawisze strzałek możesz przechodzić między sekcjami w oknie dialogowym. Aby przechodzić między elementami, użyj klawiszy strzałek. Aby przechodzić między folderami i podfolderami, użyj klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo. Gdy zaznaczysz plik, do którego ma prowadzić link, naciśnij klawisz Return. Plik zostanie wybrany, a okno dialogowe zostanie zamknięte.

 6. Aby dodać lub zmienić tekst łącza, w oknie dialogowym Wstawianie hiperlinku Naciskaj klawisze Control + opcja + Strzałka w lewo, aż usłyszysz: "tekst do wyświetlenia, Edytuj tekst". Wpisz tekst łącza.

 7. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Return. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Link do nowej wiadomości e-mail

W programie Word, możesz również tworzyć linki do adresów e-mail. Korzystaj z tego linku, aby szybko otworzyć aplikację Poczta i wysłać wiadomość e-mail na określony adres.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Aby wstawić link, naciśnij klawisze Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. W oknie dialogowym naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Adres e-mail, karta”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać.

 4. Fokus zostanie przeniesiony do pola tekstowego Adres e-mail. Wpisz adres e-mail.

 5. Aby dodać temat do wiadomości e-mail, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Temat, edytuj tekst”, a następnie wpisz temat wiadomości e-mail.

 6. Aby dodać lub zmienić tekst linku, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w lewo, aż usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia, edytuj tekst”. Wpisz tekst łącza.

 7. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Return. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Tworzenie linku do lokalizacji w bieżącym dokumencie

Możesz utworzyć łącze do wstępnie zdefiniowanych nagłówków lub zakładek w dokumencie.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące stosowania wbudowanych stylów nagłówków w dokumencie, przejdź do pozycji Użyj nagłówków.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link do zakładki w dokumencie.

 2. Naciśnij klawisze Command + K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. Naciskaj klawisze Control + opcja + Strzałka w lewo, aż usłyszysz komunikat "ten dokument, karta", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby wybrać.

 4. Naciskaj klawisze Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Wybierz miejsce w tym dokumencie, tabela", a następnie naciśnij klawisze Control + Opcja + Shift + Strzałka w dół.

  Aby przejrzeć listę dostępnych miejsc docelowych linku, takich jak Nagłówki i Zakładki, użyj klawiszy Control+Opcja+Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Aby rozwinąć element, naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Podczas nawigowania po elementach są odczytywane ich nazwy.

 5. Aby wybrać zakładkę lub nagłówek, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Aby dodać lub zmienić tekst linku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia, edytuj tekst”. Wpisz tekst.

 7. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Return. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Tworzenie zakładki

Tworzenie zakładek do elementów w dokumencie, aby można było z nimi utworzyć link. Możesz dodać zakładkę, na przykład do fragmentu tekstu, początku akapitu, tabeli lub obrazu.

 1. Aby utworzyć zakładkę dla lokalizacji docelowej, zaznacz tę lokalizację.

 2. Aby przejść do karty Wstawianie , naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie zaznaczonej karty. Naciskaj klawisze Control + opcja + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz komunikat: "Wstawianie, karta". Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 3. Aby przejść do menu Linki, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Linki, przycisk menu”. Aby rozwinąć to menu, naciśnij klawisz Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Zakładka, przycisk”. Następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Zakładka z fokusem w polu tekstowym Nazwa zakładki. Wpisz nazwę zakładki.

  Ważne: Nazwy zakładek muszą zaczynać się od litery. Mogą zawierać tylko litery, cyfry i znak podkreślenia, na przykład Raport_dew_2.

 5. Aby utworzyć zakładkę, naciśnij klawisz Return. Okno dialogowe zostanie zamknięte i zakładka zostanie utworzona.

Wstawianie etykietki ekranowej

Za pomocą porad ekranowych możesz podać więcej informacji na temat hiperlinków w dokumencie. Na przykład po dodaniu linku do obrazu można wpisać tekst hiperlinku do etykietki ekranowej i przekazać czytelnikowi miejsce, w którym link zostanie zabrać.

Podczas tworzenia nowego linku lub do istniejącego hiperłącza można dodać poradę ekranową.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli tworzysz nowe łącze, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić łącze i poradę ekranową w dokumencie.

  • Jeśli chcesz dodać do istniejącego linku poradę ekranową, wybierz link lub umieść kursor w tekście łącza.

 2. Naciśnij klawisze Command + K, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku .

 3. Naciskaj klawisze Control + opcja + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz komunikat "przycisk porady ekranowej", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Okno dialogowe Ustawianie etykietki ekranowej hiperłącza . Fokus znajduje się w polu tekstowym Etykietka ekranowa .

 4. Wpisz tekst, który ma być wyświetlany jako etykietka ekranowa.

 5. Aby dodać do hiperłącza poradę ekranową, naciśnij klawisz Return. Fokus powróci do okna dialogowego Wstawianie hiperlinku .

 6. Aby zastosować wprowadzone zmiany, naciśnij klawisz Return. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a fokus wróci do treści dokumentu.

Zmienianie koloru tekstu łącza

Aby zmienić kolor tekstu łączy w całym dokumencie, możesz użyć Word motywów.

 1. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie zaznaczonej karty.

 2. Naciskaj klawisze Control + opcja + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz komunikat: "karta Projektowanie". Naciśnij klawisz SPACJA, aby ją zaznaczyć.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "motywy, przycisk menu", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby ją rozwinąć.

 4. Użyj klawiszy strzałek, aby przejrzeć dostępne motywy. Naciśnij klawisz Return, aby wybrać i zastosować motyw do dokumentu. Do tekstu hiperlinku zastosowano ujednolicony kolor i czcionkę.

Usuwanie hiperlinku

Jeśli nie chcesz, aby wpisany adres internetowy lub adres e-mail zamienił się w hiperlink, natychmiast po naciśnięciu klawisza Spacja lub Return cofnij ostatnią akcję, naciskając klawisze Command+Z. Hiperlink można również usunąć z dowolnego tekstu, nie usuwając tekstu.

 1. W dokumencie zaznacz hiperlink, który chcesz usunąć.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku , naciśnij klawisze Command + K.

 3. Naciskaj klawisze Control + opcja + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż przejdziesz do przycisku Usuń łącze . Aby usunąć link, naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Okno Wstawianie hiperlinku zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie usunięty z tekstu. Tekst pozostanie nienaruszony, a jego styl zostanie zmieniony na Normalny.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, można tworzyć hiperlinki do adresów internetowych lub adresów e-mail w dokumencie w aplikacji Word dla systemu iOS.

Uwagi: 

 1. W dokumencie przejdź do miejsca, w którym chcesz wstawić hiperlink.

 2. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie wpisz spację. Program Word dla systemu iOS zamieni tekst w hiperlink, a funkcja VoiceOver odczyta adres URL lub e-mail.

Porada: Aby usunąć hiperlink, usuń tekst linku.

Uwaga: Jeśli chcesz utworzyć link do pliku, musisz użyć klasycznej wersji programu Word.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, można tworzyć hiperlinki do adresów internetowych lub adresów e-mail w dokumencie w aplikacji Word dla systemu Android.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

Wstawienie hiperlinku

 1. W dokumencie przejdź do miejsca, w którym chcesz wstawić hiperlink.

 2. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie wpisz spację. Aplikacja Word dla systemu Android zamieni tekst na hiperlink.

Porada: Aby usunąć hiperlink, usuń tekst linku.

Uwaga: Jeśli chcesz utworzyć link do pliku, musisz użyć klasycznej wersji programu Word.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą funkcji Narrator, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można tworzyć hiperlinki do adresów internetowych lub adresów e-mail w dokumencie w aplikacji Word Mobile.

Uwagi: 

Wstawienie hiperlinku

 1. W dokumencie przejdź do miejsca, w którym chcesz wstawić hiperlink.

 2. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie wpisz spację. Aplikacja Word Mobile zamieni tekst na hiperlink.

Porada: Aby usunąć hiperlink, usuń tekst linku.

Uwaga: Jeśli chcesz utworzyć link do pliku, musisz użyć klasycznej wersji programu Word.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą Word dla sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu można tworzyć hiperlinki do adresów w sieci Web lub adresach e-mail w dokumencie. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie szybkiego hiperlinku

Word dla sieci Web może utworzyć hiperlink automatycznie podczas pisania. W dokumencie wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Program Word zamieni tekst na hiperlink.

Porada: Jeśli nie chcesz, aby wpisany adres internetowy lub adres e-mail zamienił się w hiperlink, natychmiast po naciśnięciu klawisza Spacja lub Enter cofnij ostatnią akcję, naciskając klawisze Ctrl+Z. Jeśli naciśniesz klawisze Ctrl+Z ponownie, program Word całkowicie usunie tekst.

Link do strony internetowej

Napisz samodzielnie tekst linku, zamiast używać jako tekstu linku adresu internetowego (URL).

Porada: Tekst linku powinien opisywać lokalizację docelową linku. Dobrym tekstem linku może być na przykład tytuł docelowej strony internetowej. Po utworzeniu linku do tej strony czytniki zawartości ekranu będą odczytywać najpierw tytuł strony. To potwierdzi lokalizację docelową i uczyni obsługę linku bardziej przyjazną dla użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania dokumentów z ułatwieniami dostępu, zobacz Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać link w dokumencie.

 2. Naciśnij klawisze CTRL + K, aby otworzyć okno dialogowe link . Usłyszysz: „Okno dialogowe, Link, fokus na Adres, edytowanie”.

 3. Wpisz adres internetowy witryny docelowej.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyświetlany tekst, edytowanie” i wpisz tekst linku, którego chcesz użyć.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "przycisk Wstaw", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Okno dialogowe łącze zostanie zamknięte, a Word wstawi hiperlink w dokumencie.

Uwaga: Jeśli chcesz utworzyć link do pliku lub do lokalizacji w bieżącym dokumencie, musisz użyć klasycznej wersji programu Word.

Usuwanie hiperlinku

Czasami możesz zmienić zdanie. Oto jak usunąć hiperlink:

 1. W dokumencie przejdź do tekstu będącego hiperlinkiem.

 2. Naciśnij klawisze CTRL + K, aby otworzyć okno dialogowe link . Usłyszysz: „Okno dialogowe, Link, fokus na Adres”.

 3. Naciśnij klawisz Backspace. Usłyszysz: „Usunięto zaznaczenie”.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Okno dialogowe Link zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie usunięty z zaznaczonego tekstu. Tekst pozostanie nienaruszony.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×